Doświadczenia Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej

advertisement
Doświadczenia Małopolskiej
Szkoły Administracji Publicznej
Warszawa, 15 stycznia 2007
Małopolska Szkoła Administracji
Publicznej (MSAP)
Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Obecnie jest to jednostka prowadząca działalność
edukacyjną, badawczą, doradczą oraz wydawniczą. W
oparciu o zasoby macierzystej Uczelni oraz we
współpracy z kadrą innych ośrodków akademickich i
instytucji eksperckich MSAP realizuje projekty dotyczące
m.in. doskonalenia zarządzania w administracji
publicznej, rozwoju lokalnego i regionalnego,
zarządzanie kadrami, współpracy międzynarodowej
władz samorządowych oraz komunikowania i
partycypacji społecznej.
2
MSAP – projekty bieżące
• Transregional Toolkit for Micro Enterprises
• Sieć transferu innowacji poprzez system zamawianych prac
magisterskich i doktorskich
• Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL: Inicjatywa na rzecz Rozwoju
Przedsiębiorczości Romów - "KXETANES - RAZEM„
• Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL: "Krakowska Inicjatywa na
rzecz Gospodarki Społecznej - COGITO„
• Organizacja transferu technologii w sieciach instytucji
otoczenia biznesu
• Institutional Capacity for Assessing the Impact of Structural
Funds – INCASIS
• W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej
Nowa Huta - Nowa Szansa
• System obsługi podmiotów gospodarczych i inwestorów w
Urzędzie Miasta Krakowa
• Foresight technologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju
Małopolski
• Małopolski system analiz i programowania polityk rynku pracy
3
MSAP – studia podyplomowe
• MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION - MPA
we współpracy z Grand Valley State University.
• ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI
PUBLICZNEJ
• ZARZĄDZANIE ROZWOJEM SPOŁECZNOGOSPODARCZYM W REGIONIE
• STUDIA PODYPLOMOWE Z EKONOMII SPOŁECZNEJ
4
Program Rozwoju
Instytucjonalnego
• Jeden z programów realizowanych w ramach
Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich
(PAOW)
• Jednym z kluczowych czynników służących
rozwojowi obszarów wiejskich jest sprawna i
efektywna administracja samorządowa.
• Celem programu było przygotowanie metody
doskonalenia zarządzania w administracji
publicznej oraz wdrożenie zmian
instytucjonalnych w 33 jednostkach pilotażowych
5
Obszary i kryteria zarządzania (1)
Obszar
Kryterium
I. Zarządzanie
strategiczne i
finansowe
1. Planowanie strategiczne
2. Perspektywiczna ocena sytuacji finansowej
3. Wieloletnie planowanie inwestycyjne
4. Roczne planowanie finansowe, monitorowanie i
ocena wykonania planów
II. Organizacja i
funkcjonowanie
urzędu
5. Podział uprawnień decyzyjnych i odpowiedzialności
6. Zarządzanie procesami
7. Efektywność komunikacji wewnętrznej
III. Zarządzanie
kadrami
8. System rekrutacji personelu
9. System oceny i awansowania pracowników
10. System szkoleń i doskonalenia zawodowego
IV. Usługi publiczne,
w tym komunalne
11. Standardy świadczenia usług publicznych
12. Planowanie świadczenia usług publicznych
13. Doskonalenie świadczenia usług publicznych
6
Obszary i kryteria zarządzania (2)
Obszar
Kryterium
V. Partycypacja
społeczna i
stymulowanie rozwoju
społecznego
14. Komunikacja i partycypacja społeczna
15. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
16. Wspieranie inicjatyw społecznych (tylko dla
urzędu gminy)
VI. Stymulowanie
rozwoju
gospodarczego
17. (16) Program rozwoju gospodarczego
VII. Zarządzanie
projektami
18. (17) System zarządzania projektami
VIII. Współpraca
między jednostkami
samorządu
19. (18) Realizowanie przedsięwzięć we współpracy
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
IX. Etyka i
zapobieganie
zjawiskom korupcji
20. (19) Kształtowanie postaw etycznych
7
Raport ogólny z wynikami analizy –
fragment
Obszar
zarządzania
Kryterium zarządzania
Stadium rozwoju
1
2
3
4
5
1. Planowanie strategiczne
I. Zarządzanie
strategiczne i
finansowe
2. Perspektywiczna ocena sytuacji
finansowej
3. Wieloletnie planowanie inwestycyjne
4. Roczne planowanie finansowe,
monitorowanie i ocena wykonania
planów
II. Organizacja i
funkcjonowanie
urzędu
5. Podział uprawnień decyzyjnych i
odpowiedzialności
6. Zarządzanie procesami
7. Efektywność komunikacji
wewnętrznej
8
Decyzja o przystąpieniu do opracowania
i realizacji Planu Rozwoju
Instytucjonalnego jednostki
ANALIZA
PLAN
WDROŻENIE
Ogólny
schemat
Metody RI
Powołanie zespołu zadaniowego
ds. rozwoju instytucjonalnego
PRZEPROWADZENIE ANALIZY
INSTYTUCJONALNEJ
OPRACOWANIE PLANU
ROZWOJU
INSTYTUCJONALNEGO
WDRAŻANIE PLANU ROZWOJU
Monitoring
i ewaluacja
Ocena wpływu zmian
na usługi publiczne
9
10
Rynek innowacji w Małopolsce
• Projekt realizowany był w latach 2005/2006 w
ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
• Priorytet 2:
Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w
regionach
• Działanie 2.6.:
Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer
wiedzy.
11
Rynek innowacji w Małopolsce
• Celem projektu było określenie popytu i
podaży innowacji w Małopolsce oraz
ugruntowanie metodologii ich badania na
potrzeby rozwoju Regionalnej Strategii
Innowacji. Pozwoliło to na weryfikację
stanu innowacyjności w porównaniu z
pierwszymi badaniami przeprowadzonymi
w ramach RSI na przełomie 2003 i 2004 r.
12
Rynek innowacji w Małopolsce
• Pierwsze badania popytu na innowacje na potrzeby
Małopolskiej RSI zostały przeprowadzone w roku 2004.
• Badania zrealizowane w 2006 r. objęły szersze spektrum
zagadnień związanych z innowacyjnością
przedsiębiorstw. Ankieta łączy pytania zawarte w
poprzedniej edycji badań z nowymi, szerzej
wykorzystującymi międzynarodową metodologię Oslo
(Oslo Manual).
• Obok pytań wzorowanych na Community Innovation
Survey wykorzystano także pytania przeprowadzone w
ramach badań Innobarometer i GUS.
13
Rynek innowacji w Małopolsce
• Obszary innowacyjności przedsiębiorstw, które badano i
w których możliwe stało się porównanie wskaźników z
tego zakresu dla Małopolski z danymi dla Polski i innych
państw UE to:
• Rodzaj prowadzonej działalności innowacyjnej
• Stopień innowacyjności firm
• Źródła informacji dla innowacji
• i przeszkody utrudniające innowacje
• efekty procesu innowacyjnego
• Badawczo-rozwojowe podstawy działalności
innowacyjnej
• Rola polityki publicznej
14
Innowacje w szerokim znaczeniu w rozumieniu - nie tylko
technologiczne w zakresie produktów i procesów
15
Rynek innowacji w Małopolsce
• Równocześnie przeprowadzono badanie
podaży innowacji w Małopolsce . Badania
objęły 15 jednostek badawczych z
województwa małopolskiego
• W efekcie uzyskano charakterystykę
działalności i oferty tych podmiotów z
zakresu innowacji a więc podaży innowacji
technologicznych w regionie.
16
www.innowacje.msap.pl
17
Małopolski system analiz
i programowania polityk rynku pracy
• Partnerzy:
• Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii
Ekonomicznej w Krakowie (lider projektu),
• Uniwersytet Jagielloński,
• Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie,
• Urząd Statystyczny w Krakowie
• Celem projektu jest stworzenie koncepcji regionalnego
systemu analizy rynku pracy i wykluczenia społecznego
oraz opracowanie na jego potrzeby portfela wskaźników
umożliwiających wielowymiarową analizę i ewaluację
tego kluczowego obszaru polityki regionalnej.
18
Małopolski system analiz
i programowania polityk rynku pracy
• Dzięki realizacji projektu będzie możliwe
stworzenie wskaźników związanych z celami
strategii województwa zorientowanymi na rozwój
rynku pracy i ograniczanie wykluczenia
społecznego, które będą wykorzystywane do
diagnozy sytuacji w województwie,
operacyjnego określania mierzalnych celów
programów publicznych w przedmiotowym
zakresie oraz będą służyły jako mierniki efektów
– „wskaźniki wpływu” – w projektach interwencji
na rynku pracy i w obszarze polityki socjalnej.
19
Etapy projektu
•
•
•
•
Konceptualizacja i analiza danych zastanych
Przygotowanie narzędzi badawczych
Badania sondażowe gospodarstw domowych
Badania jakościowe w celu określenia
społecznej interpretacji wskaźników
• Walidacja portfela wskaźników i opracowanie
koncepcji jego stosowania w analizie
regionalnych polityk publicznych
20
http://www.rynekpracy.msap.pl/
21
Inne projekty
• W poszukiwaniu polskiego modelu
ekonomii społecznej
• Transregional Toolkit for Micro Enterprises
• Institutional Capacity for Assessing the
Impact of Structural Funds – INCASIS
22
Download