zestawienie parametrów granicznych

advertisement
CZĘŚĆ III SIWZ
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH
APARATU DO ROZDZIAŁU ELEKTROFORETYCZNEGO FRAGMENTÓW DNA METODĄ KAPILARNĄ,
UMOŻLIWIAJĄCY SEKWENCJONOWANIE I ANALIZĘ DŁUGOŚCI
FRAGMENTÓW DNA
Nazwa i typ urządzenia :……………………………………………………………………………………………………………………..….(wypełnić)
Producent , rok produkcji :……………………………………………………………………………………………………………..………(wypełnić)
Kraj pochodzenia :………………………………………………………………………………………………………………………..……..(wypełnić)
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
Parametr wymagany
Sekwencjonowanie i analiza długości fragmentów DNA metodą
kapilarną.
Dokładność odczytu przy sekwencjonowaniu nie mniejsza niż 98%.
Wymagana
wartość
graniczna
TAK
TAK
Dokładność odczytu przy analizie fragmentów nie mniejsza niż 99.9%.
Wykonywanie na jednej płytce analizy sekwencji i długości fragmentów
DNA w jednym cyklu roboczym analizatora.
Oprogramowanie do zarządzania następującymi funkcjami aparatu:
- monitorowanie czasu pracy i daty ważności (RFID - Radio Frequency
Identification) odczynników i elementów zużywalnych spełniających
wymogi GLP;
- możliwość zastosowania odczynników i elementów zużywalnych w
formacie ułatwiającym aplikację;
Minimum 8 kapilar.
TAK
Możliwość rozbudowy aparatu do 24 kapilar.
Zapewnienie równoczesnej detekcji co najmniej 6 różnych
sygnałów fluorescencji w jednej kapilarze.
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
Parametr oferowany
9
10
11
12
13
14
15
Automatyczny podajnik próbek na 96 próbek, z odpowiednim
wyposażeniem.
Możliwość ustalania kolejności pobierania próbek z płytki.
Możliwość stosowania różnych zestawów do sekwencjonowania (do
matryc krótkich, długich, bogatych w pary GT, bogatych w pary AT, w
tym zestawów innego producenta, niż producenta oferującego
urządzenie).
Możliwość stosowania kapilar o minimum dwóch długościach.
System detekcji składający się z kamery CCD, jednego lasera na ciele
stałym (505 nm) oraz filtrów wirtualnych.
Czas życia lasera co namniej 20 000 godzin, standardowe źródło
zasilania.
Zestaw komputerowy o konfiguracji nie gorszej niż:
-komputer klasy min. procesor 3.0GHz, RAM 2.0 GB, DVD RW,
CD RW,
-Monitor 17’’,
-program operacyjny klasy Windows z oprogramowaniem
koniecznym do sterowania urządzeniem, kolekcji danych, analizy
sekwencji DNA, analizy fragmentów DNA oraz automatycznego
nazywania alleli, powinien umożliwiać badanie AFLP, SNP,
mikrosatelit, LOH, HMA, możliwość porównań sekwencji DNA do
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
sekwencji wzorcowej, analizy SNP, wykrywania mutacji, oznaczania
heterozygotyczności, wyszukiwania określonej sekwencji, archiwizacji
wyników. Oprogramowanie do sterowania urządzeniem powinno
16
17
18
posiadać funkcję monitoringu zużycia odczynników i elementów
zużywalnych.
Możliwość
zastosowania
polimeru
uniwersalnego
do
sekwencjonowania i analizy fragmentów.
System fabrycznie nowy, kompletny, zawierający pakiet odczynników i
elementów zużywalnych niezbędnych do przeprowadzenia instalacji i
szkolenia personelu oraz niezbędnych do rozruchu.
Zasilanie 230V, 50 Hz.
TAK
TAK
TAK
19
Możliwość
monitorowania
przez
autoryzowany
poprawności pracy aparatu poprzez dostęp on-line.
21
Szkolenie aplikacyjne, minimum 2-dniowe.
TAK
22
Gwarancja minimum 12 miesięcy.
TAK
23
Czas telefonicznej reakcji serwisu 72 godz.
TAK
24
Maksymalny czas naprawy 21 dni.
TAK
serwis
TAK
NIE SPEŁNIENIE KTÓREGOKOLWIEK Z ŻĄDANYCH PARAMETRÓW SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY
DO OFERTY NALEŻY ZAŁĄCZYĆ PROSPEKT TECHNICZNY WYDANY PRZEZ PRODUCENTA
……………………………
podpis osoby/osób upoważnionej
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards