(załšcznik nr 3 - tabela z parametrami)

advertisement
Sprawa Nr: NA-P/ 16 /2009
Zał cznik nr 3 do SIWZ
PARAMATRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nazwa i adres Wykonawcy: .......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Nazwa i typ (producent) oferowanego urz dzenia: ....................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Analizator Genetyczny (sekwenator 1-kapilarowy)
Lp.
Parametry wymagane:
1.
Dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji 2009)
analizatora genetycznego z oprogramowaniem.
2.
Urz dzenia oferowanego zestawu musz posiada
deklaracj zgodno ci CE.
3.
Certyfikat ISO 9001:2000
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Aparat do rozdziału elektroforetycznego
fragmentów DNA metod kapilarn
umo liwiaj c sekwencjonowanie i analiz
długo ci fragmentów DNA. Dokładno odczytu
przy selwencjonowaniu min. 98.5%, dokładno
odczytu przy analizie fragmentów 99.99%.
Komputer steruj cy aparatem, co najmniej o
parametrach głównych: procesor Pentium lub
równowa ny, 3 GHz, 1 GB RAM, HDD 200GB,
DVD RW, CD RW, Monitor 17”, mysz
komputerowa, klawiatura, Windows XP
Professional w wersji angielskiej.
System detekcji składaj cy si z kamery CCD,
jednego lasera argonowego oraz filtrów
wirtualnych.
Automatyczny podajnik próbek na 96 próbek.
Równoczesna detekcja co najmniej 5-ciu ró nych
sygnałów fluorescencji w jednej kapilarze w tym
samym czasie.
Co najmniej 2 długo ci oferowanych kapilar.
Oddzielne, dedykowane oprogramowanie do
sekwencjonowania.
Parametry oferowane:
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Oddzielne, dedykowane oprogramowanie słu ce
do porówna sekwencji DNA do sekwencji
wzorcowej, do wykrywania mutacji, oznaczanie
heterozygotyczno ci.
Oddzielne, dedykowane oprogramowanie do
analizy długo ci fragmentów oraz oznaczania
relatywnej ilo ci DNA (aneuploidy).
Funkcja wykrywania polimorfizmów
pojedynczego nukleotydu (SNP) za pomoc
oprogramowania do analizy długo ci fragmentów
DNA i wykorzystania pi ciu barwników
fluorescencyjnych.
Mo liwo stosowania wielu ró nych zestawów
do sekwencjonowania (do matryc krótkich, do
matryc długich, matryc bogatych w pary GT,
matryc bogatych w pary AT) w tym równie
zestawów innego producenta ni producent
oferowanego aparatu.
Liczba dost pnych standardów wielko ci do
analizy długo ci fragmentów DNA, min. 4.
Oferowane przez producenta urz dzenia: zestawy
do identyfikacji genetycznej ludzi (chimeryzmu
pacjentów po przeszczepach komórek
macierzystych) na podstawie analizy markerów
mikrosatelitarnych (STR), min. 6.
17.
Instrukcja obsługi w j zyku polskim
18.
Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi
zestawu z wykorzystaniem funkcji aplikacyjnych.
19.
Wymagane jest dostarczenie oryginalnych
materiałów producenta, potwierdzaj cych
oferowane parametry analizatora.
* Wykonawca wypełnia kolumn „Parametry oferowane”, nie wypełnienie kolumny przez Wykonawc
skutkowa b dzie odrzuceniem oferty.
........................................... dnia..........................
/miejscowo /
...............................................................................
Podpis(y) osoby/osób upowa nionych do
reprezentacji Wykonawcy/Wykonawców/
Download