Koszty logistyki_zadania

advertisement
Witajcie.
Koszty logistyki to tylko
fragment problematyki,
jaką zajmuje się
ekonomika logistyki.
Ekonomiści głowią się
nad problemem
zmniejszenia kosztów co
niewątpliwie przyniesie
większe zyski w
przedsiębiorstwie.
Przypomnienie :
Koszty wyrażone są w pieniądzu.
Znamy koszty stałe, zmienne, układu rodzajowego itd.
Prezentowane zdania maja na celu przypomnienie
uczniom w jaki sposób można obliczać
wyodrębnione koszty logistyki.
Spróbujcie sami rozwiązać zadania.
Jeżeli wydadzą Ci się za trudne skorzystaj z
rozwiązania, a następnie ponownie spróbuj sam je
rozwiązać.
Życzę miłej zabawy.
Powodzenia !!!
Zadanie 1
• Całkowite koszty magazynowanie dzieli
się na koszty stałe i zmienne.
• W poniższej tabeli zamieszczono koszty
magazynowania materiałów poniesione w
I kwartale 20…… roku.
• Na skutek zwiększania obrotu
magazynowego w II kwartale niektóre
koszty składowania materiałów wzrosną o
1%.
Dane do zadania :
Całkowite koszty w zł
Okres
Koszty stałe
Koszty zmienne
styczeń
1.500,00
1.300,00
500,00
2.700,00
4.000,00
3.000,00
luty
marzec
Oblicz i wskaż ile wynoszą w II kwartale 20….. roku
poszczególne koszty :
a) koszty stałe – 6060;00; koszty zmienne – 7070;00
b) koszty stałe – 6020;00; koszty zmienne – 7000;00
c) koszty stałe – 6060;00; koszty zmienne – 7040;00
d) koszty stałe – 6000;00; koszty zmienne – 7040;00
Odpowiedź :
c) koszty stałe – 6060;00; koszty zmienne – 7040;00
Rozwiązanie :
Ks = 1.500,00+ 500,00+4.000,00 = 6.000,00 +(1%)
60,00 = 6.060,00
Kz = 1.300,00+ 2.700,00+3.000,00 = 7.000,00 +(1%)
70,00 = 7.070,00
Zadanie 2.
Całkowite koszty magazynowania materiałów
poniesione w II kwartale 20… roku przedstawia
poniższa tabela.
Okres
Całkowite koszty w zł
Koszty stałe
Koszty zmienne
kwiecień
1.000,00
500,00
maj
500,00
1.500,00
czerwiec
500,00
2.000,00
Wielkość rozchodu magazynowego w tym okresie
wyniosła 1000 sztuk
Podaj prawidłową odpowiedź:
Całkowity jednostkowy koszt magazynowania materiałów
wynosi:
a) 4 zł
b) 2 zł
c)
6 zł
d) 3 zł
Odpowiedź :
c)6 zł
Rozwiązanie :
2.000,00 + 4.000,00 = 6.000,00 / 1.000 szt. = 6,00 zł za szt.
Zadanie 3.
Zapas skóry na początku kwartału w magazynie
przedsiębiorstwa produkującego obuwie wynosił 5.000
metrów. W ciągu kwartału dokupiono 2.500 metrów.
Zapas bieżący pozwalający na zachowanie ciągłości
kwartalnej produkcji wynosi 6.000 metrów.
Zapas nadmierny wynosi :
a) 1.000 m
b) 1.500 m
c) 2.500 m
d) 300 m
Odpowiedź :
a) 1.500 m
Rozwiązanie :
Sp 5.000 metrów + dokupiono 2.500 m = W magazynie 7.500 m
7.500 m – Zb 6.000 m = 1.500 m zapas nadmierny
Zadanie 4.
Poniższa tabela przedstawia koszty czynności
logistycznych poniesionych przez centrum
logistyczne w III kwartale 20… roku.
III kwartał
Koszty czynności logistycznych w mln
zł, w tym:
Fizycznego
przepływu dóbr
Utrzymania
zapasów
Procesów
informatycznych
lipiec
sierpień
200
200
100
50
40
20
wrzesień
100
150
140
Jeżeli przedsiębiorstwo na IV kwartał 20…. roku
przewiduje wzrost kosztów fizycznego przepływu
dóbr o 10%, to całkowity koszt czynności logistycznych
wyniesie:
Oblicz :
a) 1100 mln zł
b) 220 mln zł
c) 1000 mln zł
d) 1050 mln zł
Rozwiązanie :
Koszty czynności logistycznych w
mln zł, w tym:
III kwartał
Razem III kw
Fizycznego Utrzymania Procesów
przepływu
zapasów informatycz
dóbr
nych
500
300
200
Razem III kwartał :
500 + 300 + 200 = 1000
Razem IV kwartał : 500 + (10%) 50 + 300 + 200 = 1050
Zadanie 5.
Utrzymywane przez przedsiębiorstwo zapasy
materiałów, wyrobów gotowych lub towarów
przeznaczonych do produkcji, dystrybucji w ciągu
roku są zaliczane do:
a) aktywów trwałych
b) aktywów obrotowych
c) należności krótkoterminowych
d) zobowiązań krótkoterminowych
Odpowiedź :
b) aktywów obrotowych
Rozwiązanie : Rzeczowe aktywa obrotowe (zapasy) są
to zasoby majątkowe przeznaczone do zużycia lub
sprzedaży. Materiały - zasoby obrotowe, których
charakterystyczną cechą jest to, że w procesie
produkcyjnym zużywają się całkowicie.
Zadanie 6
Całkowite koszty magazynowania materiałów
poniesione w styczniu 20.. roku przedstawia
poniższa tabela. Wielkość rozchodu magazynowego
w tym okresie wyniosła 2000 sztuk.
Okres
Styczeń 20…
Całkowite koszty w zł
Koszty stałe
Koszty zmienne
4.000,00
8.000,00
Oblicz
Miesięczny jednostkowy koszt zmienny magazynowania
materiałów wynosi:
a) 6 zł
b) 2 zł
c) 4 zł
d) 3 zł
Koszt jednostkowy wynosi :
Odpowiedź
a) 6 zł
Rozwiązanie :
4.000,00 + 8.000,00 = 12.000,00 / 2000 sztuk = 6,00
złotych za 1 sztukę
Zadanie 7
Tabela przedstawia wielkość rocznych kosztów magazynowania
ujętych wg. układu rodzajowego kosztów.
LP
WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI
KOSZTÓW
WARTOŚĆ W
ZŁOTYCH
1
Amortyzacja budynku magazynu
80 000,00
2
Amortyzacja środków transportu
40 000,00
3
Zużycie materiałów i energii
40 000,00
4
Wynagrodzenie pracowników
magazynu
500 000,00
5
Usługi obce świadczone na rzecz
magazynu
350 000,00
6
Amortyzacja urządzeń do składowania
20 000,00
Zadanie do wykonania :
Polecenia :
1. Oblicz jaka jest wartość amortyzacji środków trwałych?
2. Oblicz wartość wszystkich kosztów magazynowania.
3. Oblicz wartościowo ile % w ogólnych kosztach magazynowania
wynoszą :
a) koszty zużycia materiałów i energii
b) koszty amortyzacji środków transportu
c) koszty amortyzacji urządzeń do składowania
d) koszty amortyzacji magazynu
e) koszty wynagrodzeń pracowników
f) koszty usług obcych świadczonych na rzecz magazynu
4. Które z wyliczonych kosztów magazynowania są największe ?
5. Które z wyliczonych kosztów magazynowania są najmniejsze ?
Odpowiedź :
1. Wartość amortyzacji środków trwałych wynosi :
140.000,00
Obliczenia : 80.000,00 + 40.000,00 + 20.000,00 =
140.000,00
2. Wartość wszystkich kosztów magazynowania
wynosi :1.030.000,00
Obliczenia : 80.000,00 + 40.000,00 + 40.000,00 +
500.000,00 + 350.000 + 20.000,00 = 1.030.000,00
3. Wartość % poszczególnych kosztów magazynowania
wynoszą :
K C = 1.030.000,00 (100 % kosztów)
a) koszty zużycia materiałów i energii = 40.000,00
1.030.000,00 = 100%
40.000,00 =
3,88 % KC
b) koszty amortyzacji środków transportu = 40.000,00
1.030.000,00 = 100%
40.000,00 =
3,88 % KC
c) koszty amortyzacji urządzeń do składowania= 20.000,00
1.030.000,00 = 100%
20.000,00 =
1,94 % KC
d) koszty amortyzacji magazynu = 80.000,00
1.030.000,00 = 100%
80.000,00 =
7,77% KC
e) koszty wynagrodzeń pracowników = 500.00,00
1.030.000,00 = 100%
500.000,00 =
48,54% KC
f) koszty usług obcych świad. na rzecz mag. = 350.000,00
1.030.000,00 = 100%
350.000,00 =
33,99% KC
Sprawdzenie :
a)
b)
c)
koszty zużycia materiałów i energii - 3,88 %
koszty amortyzacji środków transportu - 3,88 %
koszty amortyzacji urządzeń do składowania-1,94 %
d)
koszty amortyzacji magazynu - 7,77%
e)
koszty wynagrodzeń pracowników - 48,54%
f)
koszty usług obcych - 33,99%
___________________________________________
RAZEM = 100 %
4. Z wyliczonych kosztów magazynowania największe
to koszty wynagrodzeń pracowników;
► wartościowo - 500.000,00
► procentowo - 48,54% KC
5. Z wyliczonych kosztów magazynowania najmniejsze
to koszty amortyzacji urządzeń do składowania:
► wartościowo, 20.000,00,
► procentowo wynoszą 1,94 % KC
Dziękuję za uwagę.
Bożena Kozak
20 lutego 2012 roku
Download