Planety Układu Słonecznego

advertisement
Słońce
oraz
planety
wokół niego krążące
Słońce
Słońce jest ogromną, w porównaniu z rozmiarami planet, kulą zjonizowanych
gazów o średnicy 1 392 000 km, a więc jest ono ponad 109 razy większe od Ziemi.
Powierzchnia Słońca wynosi 6 087 miliardów km2, a objętość 1 412 000 bilionów km3.
Masa Słońca jest równa 1.989x1030kg, czyli 332 952 razy więcej od masy Ziemi. Słońce
powoli wiruje wokół własnej osi wykonując jeden obrót w ciągu 25.38 dnia. Jest ono
normalną gwiazdą tzw. Ciągu Głównego. Jako kula gazowa nie ma właściwie wyraźnie
zarysowanej zewnętrznej granicy. Z Ziemi widzimy właściwie jedynie atmosferę
słoneczną, której najgłębiej położona warstwa (fotosfera) ma grubość rzędu kilkuset
kilometrów. Dalej rozpościera się tzw. korona słoneczna, którą tworzy niezwykle
rozrzedzony gaz o temperaturze około 2 000 000 K. Słońce składa się w 70% z wodoru, w
około 28% z helu, zaś na pozostałe 2% składają się m.in. takie cząstki, jak CN, C2, CH,
NH, NO2. Synteza helu z wodoru we wnętrzu Słońca sprawia, że helu tam przybywa, a
wodoru ubywa. W miarę powstawania wewnątrz Słońca jądra helowego będzie ono
wykazywało tendencję do kurczenia się. Po wyczerpaniu zasobów wodoru jądro helowe
będzie się kurczyło nadal, bardzo silnie się rozgrzewając, przez co naruszona zostanie
równowaga promienista. Na skutek tego otoczka jądra rozszerzy się, a jej temperatura
spadnie i Słońce stanie się czerwonym olbrzymem. Kiedy w jądrze helowym temperatura
przekroczy 100 000 000 K, zostanie zainicjowana przemiana helu w węgiel. Następnie
prawdopodobnie dojdzie do tzw. rozbłysku helowego w otoczce jądra, po czym Słońce
ponownie stanie się czerwonym olbrzymem, o rozmiarach sięgającym poza orbitę Ziemi.
Jego otoczka rozproszy się w przestrzeni, a jądro stanie się kulą zdegenerowanego gazu
czyli tzw. białym karłem, który będzie stygł powoli, póki całkiem nie zgaśnie.
Merkury
Merkury jest pierwszą według oddalenia od Słońca planetą Układu
Słonecznego. Jest on stosunkowo niewielki, gdyż jego promień wynosi
zaledwie 2439km, a co za tym idzie masa jego stanowi zaledwie 5,6%
masy Ziemi. Pod względem długości promienia zajmuje on, zatem
przedostatnie miejsce w Układzie Słonecznym. Mniejszy od niego jest
już tylko Pluton. Merkury krąży w odległości 57,91mln kilometrów od
Słońca, a więc mniej więcej w połowie drogi między Ziemią a Słońcem.
Obieg wokół Słońca po orbicie zajmuje mu ok.88 dni. Natomiast obrót
wokół własnej osi zajmuje mu 58,7 dnia (merkuriańska doba). Wynika,
więc z tego, że doba na Merkurym trwa aż 2/3 roku. Spowodowane jest
to prawdopodobnie mocnym oddziaływaniem grawitacyjnym Słońca, które
ma zapewne wpływ na zwolnienie ruchu wirowego. Wynikiem tak wolnej
rotacji Merkurego jest to, że każde miejsce na tej planecie jest
nieprzerwanie, przez trzy miesiące oświetlone światłem słonecznym, co
doprowadza do osiągnięcia temperatury nawet 430*C na oświetlonej
części planety. W tym samym czasie natomiast na nieoświetlonej części
planety temperatura spada nawet do –170*C.
Wenus
Wenus jest drugą według oddalenia od Słońca planetą Układu
Słonecznego. Znana jest również pod nazwą Jutrzenki i jest
najjaśniejszym ciałem niebieskim na niebie po Słońcu i
Księżycu. Wenus jest bardzo podobna do Ziemi, o czym
świadczy kulisty kształt zbliżony do ziemskiego. Ma również
bardzo podobny rozmiar: średnica wynosi 12100 km, co
stanowi 0,95 średnicy Ziemi. Jej masa wynosi 0,82 masy
Ziemi. Wenus obiega Słońce w odległości 108 mln kilometrów
po prawie idealnie kolistej orbicie. Dokładny obieg trwa 224,7
dnia i jest krótszy od jednego obrotu wokół własnej osi
trwającego 243 dni. Powoduje to, że wenusjańska doba jest
dłuższa od wenusjańskiego roku. Kolejną ważną rzeczą, na
którą należy zwrócić uwagę jest obrót planety wokół własnej
osi. Wenus obraca się w stronę przeciwną niż robią to inne
planety w Układzie Słonecznym. Obrót taki powoduje zjawisko
wschodu Słońca na zachodzie, a zachodu Słońca na wschodzie.
Ziemia
Ziemia jest trzecią według oddalenia od Słońca planetą Układu
Słonecznego. Jest ona największa ze wszystkich planet wewnętrznych.
Średnica planety wynosi 12756 km, a więc promień równikowy ma 6378
km i jest on dłuższy od promienia biegunowego, co jest spowodowane
ruchem wirowym planety. Równik Ziemi, czyli najdłuższy równoleżnik
(obwód) ma 40070 km. Masa planety wynosi 6x10 27g i stanowi 2
milionowe części masy Słońca. Ziemia krąży w średniej odległości 150
mln km od Słońca po orbicie w kształcie elipsy. Najbliżej Słońca
znajduje się 3 I i odległość wynosi wtedy 147 mln km (perihelium).
Najdalej od Słońca jest natomiast 4 VII, kiedy to jej odległość od
niego wynosi 152 mln km (aphelium). W trakcie ruchu obiegowego oś
ziemska nachylona jest do płaszczyzny orbity pod kątem 66*33`.
Czas, jaki zajmuje Ziemi okrążenie Słońca wynosi 365,2564 dnia,
natomiast jeden pełny obrót wokół własnej osi planeta wykonuje w
czasie 23 h 56 min 4,09 s.
Mars
Mars, czwarta według oddalenia od Słońca planeta Układu
Słonecznego. Nazwa planety pochodzi od imienia rzymskiego
boga wojny – Marsa. Zawdzięcza ją swej barwie, która przy
obserwacji wydaje się być rdzawo-czerwona i kojarzyła się
starożytnym z pożogą wojenną. Postrzegany odcień wynika
stąd, że powierzchnia planety jest pokryta tlenkami żelaza.
Mars posiada dwa niewielkie księżyce o nieregularnych
kształtach – Fobosa i Deimosa. Prawdopodobnie są to dwie
planetoidy przechwycone przez pole grawitacyjne planety.
Przypuszcza się, że mogło na niej kiedyś powstać życie,
jednak obecnie nie ma na to solidnych dowodów.
Mars jest jedną z pięciu planet widocznych gołym okiem. W
opozycji osiąga jasność do -3,0 wielkości gwiazdowej i
średnicą kątową do 25".
Jowisz
Jowisz jest piątą według oddalenia od Słońca planetą Układu
Słonecznego. Jest on zarazem największą i najcięższą planetą.
Średni promień Jowisza wynosi ok. 71000km i jest jedenaście
razy większy od promienia Ziemi. Różnica pomiędzy promieniem
równikowym a biegunowym jest bardzo duża, bo ok. 4500km,
a jest to spowodowane szybkim ruchem wirowym planety. Obrót
wokół własnej osi zajmuje Jowiszowi 9,9 godziny. Jowisz krąży
wokół Słońca w odległości 778,4 mln km po swojej orbicie. Obieg
wokół Słońca zajmuje mu 11 lat 315 dni. Masa planety wynosi
1,9x10 27 i jest ona prawie 320 razy większa od masy Ziemi oraz
stanowi ona 0,001 masy Słońca. Gęstość Jowisza wynosi
1,3g/cm3 i jest ona czterokrotnie mniejsza od gęstości Ziemi.
Mimo tego Jowisz osiąga ogromną masę, dzięki swoim rozmiarom.
Na Jowiszu od XVII w. można obserwować strefę burzową
nazwaną Wielką Czerwoną Plamą, której rozmiary znacznie
przekraczają ziemskie. Ma ona 30000x14000km. Szybkie
przepływy mas atmosfery Jowisza powodują powstawanie zjawiska
strefowości i kolorowych pasów, które są tak charakterystyczne
dla tej planety.
Saturn
Saturn jest szóstą według oddalenia od Słońca planetą Układu
Słonecznego. Jest on kolejnym gazowym olbrzymem. Saturn jest
otoczony pięknymi pierścieniami, które można zaobserwować z Ziemi już
przez mały teleskop. Planeta ma barwę mlecznobiałą. Jego promień
wynosi ok.60000 km. Masa planety jest 75 razy większa od masy Ziemi, a
więc Saturn musi mieć bardzo małą gęstość, gdyż Jowisz o mało
większych rozmiarach posiada masę 320 razy większą od masy Ziemi. I
tak w rzeczywistości jest, Saturn jest obiektem o najmniejszej gęstości
w Układzie Słonecznym. Jego gęstość wynosi zaledwie 0,7g/cm 3. To
jest nieprawdopodobne, ale gdyby Saturna umieścić w wodzie to nie
zatonąłby lecz pływałby po jej powierzchni. Długość promienia
równikowego jak już wcześniej wspomniałem wynosi ok. 60000 km.
Spłaszczenie Saturna jest nieco większe niż Jowisza ale spowodowane
również szybkim ruchem wirowym. Obrót wokół własnej osi zajmuje
Saturnowi ok. 10 godzin. Saturn krąży po własnej orbicie w
odległości ponad 1,4 mld km od Słońca. Jeden obieg dookoła Słońca
zajmuje mu ok. 29 lat 167 dni.
Uran
Uran jest siódmą według oddalenia od Słońca planetą Układu
Słonecznego. Jest on trzeci spośród czterech gazowych olbrzymów.
Został on odkryty w 1871 r. przez Fredericka Williama Herschela.
Uran zaskakuje nas tym, że jako jedyna planeta Układu Słonecznego
posiada oś, która znajduje się w płaszczyźnie ruchu obiegowego
wokół Słońca, a pierścienie, które posiada są prostopadłe do tej
płaszczyzny. Oznacza to, więc, że Uran wiruje leżąc na boku. Pory
roku trwają, więc na nim po „pół roku”, czyli po 42 lata. Strefa zimna,
czyli odwrócona od Słońca posiada temperaturę od –271*C do –
268*C (2 do 5K), natomiast strefa ciepła, zwrócona ku Słońcu
posiada temperaturę –213*C. Uran obiega Słońce w odległości prawie
3 mld km (2,871 mld km). Obieg taki zajmuje Planecie 84 lata. Obrót
wokół własnej osi zajmuje mu ok. 17 godzin, dzięki czemu ma on
mniejsze spłaszczenie niż Jowisz i Saturn. Masa planety jest
piętnaście razy większa od masy Ziemi, zaś gęstość wynosi
1,2g/cm 3 . Promień planety ma długość ok. 26200 km.
Neptun
Neptun jest ósmą według oddalenia od Słońca planetą Układu
Słonecznego. Został on odkryty w 1846 r. przez Johanna Gallego. O tej
planecie nie wiedzieliśmy prawie nic aż do 25 sierpnia 1989 r., kiedy to
sonda „Voyager” zbliżyła się do Neptuna na odległość 4850 km. Jest on
najbardziej oddalonym gazowym olbrzymem. Znajduje się w odległości
4,5 mld km od Słońca. Jeden obieg dookoła Słońca zajmuje mu blisko
165 lat, natomiast jeden obrót wokół własnej osi trwa ok. 18 godzin.
Jego promień wynosi ok. 24700 km. Masa Neptuna jest równa 17 masom
Ziemi, a jego gęstość wynosi 1,7 g/cm 3.
Inne cechy zbadane przez „Voyagera” zbliżają tę planetę do Jowisza.
Na Neptunie zaobserwowano ciemne plamy, a zwłaszcza jedną, bardzo
zbliżoną rozmiarami do rozmiarów Ziemi. Jest to pewnego rodzaju
sztorm, gdyż wiatry na Neptunie wieją z prędkością dochodzącą do
1600 km/h. Są to zarazem najsilniejsze wiatry w całym Układzie
Słonecznym. Obszar tego sztormu został nazwany Wielką Ciemną Plamą.
Jednak kilka lat później z obserwacji wynikało, że sztorm ten zniknął, a
pojawił się już następny na półkuli północnej. Podobnie jak Jowisz i
Saturn planeta ta posiada również wewnętrzne źródło energii.
Pluton
Pluton jest ostatnią, dziewiątą według oddalenia od Słońca planetą
Układu Słonecznego. Został on odkryty dopiero w 1930 r. przez
astronoma amatora. Był nim Clyde Tombaugh. Niektórzy sądzą, że
Pluton nie jest planetą i coraz częściej jest on zestawiany z
Neptunem, ponieważ sądzi się, że w przeszłości mógł być on jego
księżycem. Pluton posiada jeszcze jedną bardzo charakterystyczną
cechę. Jego orbita jest dużo bardziej nachylona w stosunku do
płaszczyzny ekliptyki niż orbity innych planet, bo kąt jej nachylenia
wynosi 17*. Kolejną dziwną cechą Plutona jest to, że jego orbita
przecina orbitę Neptuna, a peryhelium Plutona jest bliższe Słońca
(4,43 mld km) niż peryhelium Neptuna (4,46 mld km). Wynika, więc z
tego, że Pluton przez pewien okres czasu nie jest najdalszą planetą
w Układzie Słonecznym. I tak było w latach 1979-1999 kiedy to
najdalszą planetą był Neptun, gdyż Pluton poruszał się wewnątrz
jego orbity. Ze względu na małe rozmiary i odległość nie zna się
dokładnych wymiarów Plutona. Jego promień równikowy wynosi
prawdopodobnie ok.1150 km. Masa tej planety zawiera się pomiędzy
7x1021 a 2x10 25 g i wynosi ona kilka procent masy Ziemi. Jeden
obieg dookoła Słońca zajmuje Plutonowi ponad 248 lat, natomiast
obrót wokół własnej osi trwa ok. 6,4 doby ziemskiej.
Podstawowe informacje o planetach:
Planeta
Śr. odległość
od Słońca
mln.
km.
Merkury
57.91
[j.a
.]*
0.39
Średnica
[km]
Masa
(bez księżyców)
×1021kg
4 840
333
Mz=1
0.06
Średnia
gęstość
[g/cm3]
5.62
Okres
obiegu
wokół
Słońca
[dni]
Liczba
księży
ców
-
Okres
obrotu
wokół
osi**
87d.97
56d.65
-
Mimośród
Nachy
lenie
orbity
0.2056
7°.006
0.0068
3°.395
Wenus
108.21
0.72
12 230
4 870
0.81
5.09
-
224.70
243d.0
Ziemia
149.60
1.00
12 756
5 974
1.00
5.52
1
365.26
23h.93
0.0167
0°.001
Mars
227.95
1.52
6 800
644
0.11
3.97
2
686.96
24h.62
0.0934
1°.850
Jowisz
778.40
5.20
142 796
1 899
710
317.89
1.33
63
4
333.29
9h.92
0.0482
1°.305
Saturn
1
423.62
9.52
120 660
568 736
95.17
0.69
60
10
756.20
10h.66
0.0553
2°.487
Uran
2
866.14
19.1
6
52 400
86 891
14.54
1.15
27
30
707.49
-17h.24
0.0478
0°.772
Neptun
4
498.60
30.0
7
50 460
103 026
17.24
1.56
13
60
223.35
16h.11
0.0079
1°.771
1
*j.a. (jednostka astronomiczna, Astronomical Unit) – jednostka długości, definiowana jako średnia
odległość Ziemi od Słońca.
** Wartość ujemna oznacza, że własny ruch obrotowy planety odbywa się w kierunku przeciwnym niż w
przypadku pozostałych planet.
Download