bip zawarcie małżeństwa

advertisement
KARTA INFORMACYJNA
USC-02-01
Wydanie:
8
Data wydania:
29.04.2015 r.
Urząd Miejski w Sochaczewie
ul. 1 Maja 16
96-500 Sochaczew
ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU
CYWILNEGO
PODSTAWA PRAWNA:
 Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U.
z 2014 r., poz.1741 z późn. zm.) i ustawa z dnia 29 września 1986 r.- Prawo o
aktach stanu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1264 z późn. zm.)
 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U.
z 2012 r., poz. 788).
 Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010 r.,
Nr 217, poz. 1427 ze zm.)
 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz.
1628 ze zm.)
 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks Postępowania Administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz.267 z późn. zm.)
WYMAGANE DOKUMENTY:
 Dokumenty tożsamości (do wglądu)
 Zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa złożone przed
Kierownikiem USC (Przy składaniu dokumentów w sprawie wydania
zaświadczenia oboje nupturienci podpisują sporządzone zapewnienie)
 Postanowienia Sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa (dot. osób nie
mających ukończonych lat 18)
 Postanowienia Sądu zezwalające na złożenie oświadczenia o wstąpieniu w
związek małżeński przez pełnomocnika,
Ponadto prosimy o złożenie:
 Odpisów skróconych aktów urodzenia*
 Odpisów z akt stanu cywilnego potwierdzających stan cywilny osób
zamierzających zawrzeć związek małżeński (dotyczy osób będących
wcześniej w innym związku małżeńskim) *,
 wdowiec, wdowa – odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka
 rozwiedziony, rozwiedziona – odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o
rozwodzie lub prawomocny wyrok rozwodowy
 (*) Złożenie wskazanych aktów znacznie usprawni załatwienie sprawy. W
przypadku, gdy akt stanu cywilnego był sporządzony w naszym USC
Sochaczew, nie trzeba przedkładać tych konkretnych odpisów.
1
KARTA INFORMACYJNA
USC-02-01
Wydanie:
8
Data wydania:
29.04.2015 r.
W przypadku, gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:
 Dokument tożsamości - dowód osobisty lub paszport oraz karta pobytu, jeżeli
została wydana (do wglądu)
 Zaświadczenie stwierdzający, że zgodnie z właściwym sobie prawem może
zawrzeć małżeństwo - wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca
(lub przedstawicielstwo dyplomatyczne) i jego uwierzytelnione tłumaczenie
przez tłumacza przysięgłego. Jeżeli otrzymanie powyższego dokumentu
napotyka trudne po przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu
nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia tego
dokumentu;
 Odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo
stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem
potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem
potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie
pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych
do sporządzenia aktu małżeństwa, wraz z tłumaczeniem (jeżeli jest
wymagane) wykonanym przez: tłumacza przysięgłego wpisanego na listę
prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego
uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w Państwach członkowskich
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG),
konsula;
 Prawomocne postanowienie sądu zwalniające cudzoziemca od przedłożenia
w/w dokumentów.
OPŁATY SKARBOWE:
 za sporządzenie aktu małżeństwa – 84,00 zł - W/w opłata pobierana jest od
razu w momencie składania dokumentów (zapewnienia)
 zwolnienie z opłaty skarbowej zgodnie z ustawą
TERMIN ODPOWIEDZI:
 Podczas składania dokumentów (zapewnienia) ustalany jest termin zawarcia
związku małżeńskiego. Najwcześniej (ale tylko przy wolnych terminach) może
on być po upływie 30 dni od złożenia wymaganych prawem dokumentów
przed Kierownikiem USC (Kierownik USC w szczególnych przypadkach może
skrócić termin oczekiwania, wyłącznie jeżeli przemawiają za tym ważne
względy – podlega to opłacie 39 zł)
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
 Urząd Stanu Cywilnego i Sprawy Obywatelskie
TRYB ODWOŁAWCZY:
 Brak
2
UWAGI:
 Związek małżeński można zawrzeć w dowolnie wybranym USC jak i przed
polskim konsulem za granicą (nie ma znaczenia miejsce stałego pobytu czy
zameldowania)
 Prosimy wpierw umawiać termin ślubu cywilnego a dopiero potem dokonywać
stosownych rezerwacji w restauracji – w szczególności gdy ślub ma nastąpić
poza siedzibą urzędu itp. gdyż występują sytuacje, iż kilka różnych par chce
zawrzeć związek małżeński w tym samym czasie. Prosimy też o nie czekanie
z umówieniem terminu w ostatniej chwili, gdyż termin może być zajęty.
 W momencie składania zapewnienia nupturienci podejmują decyzję o wyborze
nazwiska noszonych po zawarciu związku małżeńskiego przez małżonków
oraz dzieci pochodzących z tego małżeństwa. Decyzję dotyczącą wyboru
nazwiska można podjąć do momentu zawarcia związku małżeńskiego poprzez
złożenie stosownego oświadczenia.
 Oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński mogą zostać odebrane poza
urzędem stanu cywilnego, na wniosek osób zamierzających zawrzeć
małżeństwo, jeżeli:
 jeżeli osoba jest w stanie zagrożenia życia lub zdrowia;
 wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa musi zapewniać
zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób
obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.
Tylko w przypadku spełnienia wymogów dla miejsca ceremonii i jego
akceptacji, osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński poza siedzibą
urzędu uiszczają opłatę dodatkową w wysokości 1 000 zł na konto urzędu.
Kierownictwo i pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich
Przyjmowanie interesantów codziennie 800-1600
Tel. (46) 862-23-02
Burmistrz Miasta
Przyjmuje interesantów w środy w godz.930-1400
Zapisy w sekretariacie tel. (46) 862-26-02, wew. 302
Wszelkie uwagi proszę kierować listownie na adres Urzędu Miejskiego w
Sochaczewie
Urząd jest czynny
Poniedziałek
800-1700
Wtorek-piątek
800-1600
Kasa Urzędu (II piętro) czynna w godzinach:
Poniedziałek 9.00-17.00
Wtorek 8.30-14.00
Środa 8.30-14.00
Czwartek 9.00 – 14.00
Piątek 8.30-14.00
Nr konta Urzędu 90124018221111000007198427
NOTATKI:
3
Download