ROZPORZĄDZENIE MINISTRA· WYZNArq

advertisement
Poz. 343 i 344 - - - - - - - - D~iennik Ustaw Nr 44 ·
Str. 876
§ 7. MinisŁerWyznań Religijnych i Oświe­
Program nauczania w tych szkołach jest
cenia Publicznego moi e wmi<trę ~ożności orga- . za.Jeżny od wieku i rozwoju uczniów.
!Dizacyjnych utworzyć przy państwowym konserwatorium muzycznym. poza wydziałami,
§ 13. Do wszystkich szkół artystycznych
o których mowa w ~ 6, szkołę mistrzowsk~ dla muzyki przyjmowani są kandydaci bez względu
na poziom wykształcenia ogólnego na podstawie
wirtuozów.
egzaminu wstępnego. który ma na celu stwier§ 8. Studia w konserwaŁońach muzycznych dzenie ich uzdolnteń mu~yC?;nych. Jednakże,.
dzielą się zasadniczo na trzy kursy: niższy. śred­ ucz'nLowie Łych szkół podlegają obowiązkowi
nii wyższy. Wydział teorii. kompozycji i dyry- szkolnemu w zakresie szkoły powszechnej i obogentury stanowi j-e den kurs równ.orzędny z kur- wti'ązkowemu dolkształcaniu.
sami wyższymi innych w)l1działów. Wyd:z.iał
Na wydział kształcenia nauczycieli muzyki
kształcenia nauczycieli muzyki dla szkół podla
szkół powszechny·ch. średnich ogólnokształ­
wszechnych. średnich i zawodowych organizodó konwany jest jako trzyletnie sŁuditun bez podziału cących i z.awodowych przyimow8ltl.i
serwatoriów muzycznych kandydaci. którzy }>0na kursy.
.
siadają świadectwo ukończenia s,zk-oły stopnia
lioealnego. lub uznanej przez Miniłtn Wyznań
§ .9. Instytuty muzyczne mru;ą za zadanie:
Religijnych
i Oświecenia Publicznego z.a wystarl) przygotowanie muzyka odtwórcy. przeczającą do tych celów.
de wszystlcim zaś muzyka orkiestrowego. zespołowego itp .•
§ 14. Prywwtne szkoły artystyczne muzy2) przygotowanie do stud~ów na wyższym
ki
mogą
uzyskiwać uprawnienia szkół państwo­
kurosie konserwatorium m.uzycznego.
wych na warunkach. które określi osobne
§ 10. Instytuty muzyczne posiadają zasad- rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych
i Oświe-cenia Publicznego.
mczo następujące klasy:
t) fortepianu • .
§ 15. Osoby, które zdobyły wykształcenie '
2) muzyki kościelnei,
artystyczne
w zakresie muzyki poza szkołami
3) instrumentów smyczkowych,
unormowanymi
w niniejszym rozporządzeniu,
. 4) instrumentów dętych.
mogą na podstawie egzaminów przed komis~ami
S} śpiewu.
powołanymi przez Ministra Wyznań Reliilijnych
§ 11. Program nauki w każdej klasie insty- i Oświecenia P1l'bHcz.neg.o przy szkołach artyłutu muzycznego obok przedmiotu specialnego stycznych muzyki. otrzymywać dyplomy i
1l:~i.llia.mi.
w zaJkresie potrzebnym do uprawiania zawodu de'Ctwa tych szkół na rówrJ z icb
,..
muzyka odtwórcy, obejmuje przedmioty uzuA .6 R ~..
: .
. . .
. . •.
pełni- ające teoretyczne. ćwiczenia praktyczne
~
.'
0 .. pO!1.~,u.1.e m E:: mnIeJsze wchodzi
w
życie
z
:j
t;ie.Ln
l')
cz·
e
rw
ca
1937
r.
Równoczeoraz udział w chórze, zespołach kameralnych
i orkiestrze.
ślie tracą moc wszystkie przepisy wydane w zakresie, unormowanym w rozporządzeniu niniejszym..
§ 12. Sz koły muzvcz,p·: mają :~.a 2i1danie:
$"
s"ma-
l) bud"~ni e
i
p ogł ębi enie
zainteresowań
f!1uzycznych.
2} wstępne przygotowanie do studiów muzycznych zawodowych.
Minister Wyznań Reli.gj.jnych
a. o"wieoenia Publicznego:
W.
$w1tłoslawskl
344
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ·WYZNArq RELIGIJNYCH I O$WIECENIA PUBLICZNEGO
z dnia 1 czerwca 1937 r.
o ustroju
szkół
artystycznych ·pwtykL .
Na podstawi~ art. 58 ust. t ustawy z dnia
11 marca 1932 r. o ustroju szkolnictwa (Dz. U.
R. ·P. Nr 38. poz. 389) zarządzam co następuje:
§ 1. Artystyczne szkoły plastyki · utrzy1
mywane wyłącznie przez Państwo noszą nazwę
państwowych.
Wszelkie inne szkoły artystyczne plastyki
prywatnych.
noszą nazwę
§ ~ Poza szkołami artystycznymi akademickimi. których organizację ustala oddzielna
ustawa, szJkoły aTtystycme plast}'lki dzid, 'lę
na:
1. instytuty sztuk plastycznych,
2. szkoły sztuk plastycznych.
Poza tym dla osób specjalizuiących aię W
pewnych działach sztuk plastycznych ~ą by6
tworzone odpowiednie kuray.
•
•
•
-
•
•
.•
-
-
•
•
-
•
•
•
•
•
•
ł
Dziennik Usta,w Nr 44 - - - - - - - - - - Poz. 344
Str.S71
§ 3. Szczegółową organizację poszczególnych szkół artystyczn ych plastyki określają ich
statuty; zakres nauczania określają programy.
Statuty i programy te ustala Minister Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego.
§ 4. Dla celów doświad~zalnych mo,gą być
zakładane szkoły
oparte na zasadach organizacyjnych odmiennych od zasad ustalonych w rozporządzeniu niniejszym. Statuty i programy tych
szkół ustala Minister Wyznań
Religijnych
i Oświecenia Publicznego.
§ S.
zadanie:
Instytuty sztuk plastycznych
mają
za
1. przygoŁowa:nie projektodawców i wykonawców w zakresie różnych działów sztuki dekoracyjnej, kierowników wytwórni i pracowni
artystycznych,
2. przygotowanie specjalistów do prac
konserwatorskich w zakresie poszczególnych
dziedzin twórczości plastycznej,
3.
przygotuwanie nauczycieli przedni10tów
a~tystyc~nych z zakr.es,u p.la.~ ]t.i. ~oZlI?o~ządz~­
trzy lata przeznaczone są na studia specjalne,
które mają dać ucz.niom przygotowanie do pracy zawodowej, opanowanie te chniczne obranego
działu sztuki oraz przysposobienie do samodzielnej twórczości.
Po pięciu latach studiów zakończonych
egzaminem końcowym, uczniowie otrżymują
świadectwa i dyplomy.
§ .9. Szkoły sztuk plastycznych mają na
celu kształceni e uczniów w poszczególnych dzia- .
łach plastyki i zależnie od obranej specjalności, .
noszą nazwę określającą tę specjalność, a więc ,
Dla ,przykład': 'szlk'oła ,rys'unk,u, sZlkoł.a malarSltwa,
szkoła rzeźby, s,zkoła grafiki, szkoła dekoracji
wnętrza itd. Szkoły te, w których prograul
nauki rozłożony jest zasadniczo na lat cztery,
obok ~awodowego przygotowania praktycżne­
go, dają uczniom wiadomości teoretyczne ora~
uzupełniają ich wykształcenie ogólne.
§ 10. Do sz:kół sz{uk :plastyc:zmych p1'IZyjmowani są kandy1Cl1ac,i, któny posiadają wytkształ'cenie w zakres.ie 6 klas SlZAkoły powszechnej" .
nlC Mllfi1stra Wyznan Rehgł)" Jch 1 OSW1ecema,
Publicznego ustali uprawnienia nauczycielskie
absolwentów.
§ 11. Rady peda,goigiJcz,n e szkół Isztulk pl a-;j~'J'cznJ:ch 'U~z~lędniatĄ!c w~bitne u~ do1nic n.i a <).11"t)"S't)"czne mogą przyjJmowac karnliYda Łów me po-
•
Insty tut obt!irnuj~c'jf. jed en tylko dział sztuki p l'zi biera naz w ę te go działu np. instytut malarstwa, ir...s tytut rzeźby, i,nstytut grafiki itd.
siadających wykształcenia wymienionego
jednakże nie poniżej wieku lat 14.
§6. Do instytutów sztuk plastycznych
przyjmowani są w zasadzie kandydaci, którzy
ukończyli gimnazjum czteroletnie, szkołę zawodową stopnia gimn,a zjalnego lub inną szkołę
uznaną przez Ministra Wyz,nań Religijnych
i Oświecenia PublicZillegO za równorzędn" dla
tych celów.
§ 7. Rady pedagogiczne instytutów sztuk
plastycznych uwzględniając wybitne uzdolnienia
artystyczne. mogą przyjmować kandydatów nie
posiadających wykształcenia wymienionego w
§ 6.
Kandydaci przyjęci na podstawie § niniejszego mogą uzyskiwać wprawnienia nauczycielskie jedynie pod warunkiem zło,żenia egzaminu
w zakresie gimnazjum czteroletniego.
§ 8. ,P rogram nauk wi'nstytutach 'Sztuk
plastycznych rozłożony jest na lat pięć. Nauczanie w dwu pierwszych latach ma .lIla celu dopełnienie wykształcenia ogólnego ucznia, dają:::
mu przy tym zasadnicze wiadomości teoretyczne z zakresu sztuk plastycznych oraz podstawy
umiejętności rysunku, mall arstwa i modelowania,
jak również przygotowanie o~ólne do pracy w
materiałach używanych w plastyce. Pozostałe
w § lO,
§ 12. Kandydatów do szkół artystycznych
plastyki obowiązuje egzamin wstępny, który ma
na celu stwierdzenie artystycznego uzdolnienia
kandydata.
§ ·13. Osoby, które zdobyły wyk,szŁałcenie
artystyczne w zakresie plastyki poza szkołami
unormowanymi w niniejszym rozporządzeniu,
mogą na podstawie egzaminów przed komisjami powołanymi przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego przy szkołach
artystycznych plastyki otrzymywać dyplomy
i świadectwa tych szkół na równi z ich uczniami.
§ 14. Prywatne szkoły artYlstyczne plastyki mogą otrzymywać uprawnienia szkół państ­
wowych na warunkach, które określi rozporzą­
dzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświece­
nia Publicznego.
§ 15. Rozporządzenie mnieJsze wchodzi
z dniem 15 czerwca 1937 r. Równocześnie tracą moc wszystkie przepisy wydane w zakresie, uilOrmowanym rozporządzeniem niniejszym.
w
życie
Minister
Wyznań Religijnych
do Oświecenia PubHClzneg():
W.
$więtoslawskl
•
•
•
•
- .... ~.
•
""
- j '. -
'"
- -
'1:""'(;
Download