Propozycje tematów prac inżynierskich i licencjackich

advertisement
Propozycje tematów prac licencjackich (biologia) na rok akademicki 2016/17
na studiach I stopnia
katedra (zakład)
promotor
temat
Biochemia
Transport białek do mitochondriów roślin
Biochemia
Biochemia
dr hab.. Jolanta M.
Dzik
A.Grabowska
A.Grabowska
Biochemia
Biochemia
Małgorzata Nykiel
Małgorzata Nykiel
Biochemia
Edyta ZdunekZastocka
Biochemia
Biochemia
Edyta ZdunekZastocka
Edyta ZdunekZastocka
Edyta ZdunekZastocka
B. Prabucka
Metabolizm kwasu abscysynowego w odpowiedzi na
czynniki stresowe.
Nadekspresja i wyciszanie genów jako sposób badania
ich funkcji.
Rośliny transgeniczne w badaniu metabolizmu i funkcji
kwasu abscysynowego.
Regulacja aktywności endopeptydaz hydrolizujących
białka zapasowe podczas procesu kiełkowania nasion
Biochemia
B. Prabucka
Biochemia
B. Prabucka
Biochemia
Joanna Kwinta
Biochemia
Joanna Kwinta
Biochemia
Biochemia
Joanna Kwinta
dr Joanna Szewińska
Biochemia
Biochemia
S. Orzechowski
S. Orzechowski
Biosynteza, akumulacja i degradacja białek
zapasowych nasion roślin uprawnych o dużym
znaczeniu gospodarczym.
Roślinne inhibitory zwierzęcych enzymów trawiennych
i ich wpływ na przydatność roślin użytkowych w
przemyśle spożywczym i paszowym
Funkcje nukleotydów pozakomórkowych (eNTP) u
roślin.
Jon azotanowy jako cząsteczka regulatorowa w
metabolizmie azotu.
Metabolizm asparaginy w komórkach roślin.
Rośliny transgeniczne jako naturalne bioreaktory do
produkcji białek o znaczeniu gospodarczym i
biomedycznym
Wpływ suszy na metabolizm roślin wyższych
Wpływ niskich temperatur na metabolizm roślin
wyższych
Biochemia
Biochemia
Jadalne szczepionki roślinne.
Wyciszanie genów jako narzędzie w biologii
molekularnej.
Rola melatoniny w roślinach
Funkcje poliamin w komórce roślinnej: synteza oraz
mechanizmy działania
Białka rekombinowane - zastosowanie w przemyśle
farmaceutycznym, spożywczym.
Propozycje tematów prac inzynierskich (rolnictwo i inżynieria ekologiaczna) na rok akademicki
2016/17
na studiach I stopnia
katedra (zakład)
promotor
temat
Biochemia
A.Grabowska
Rośliny transgeniczne i ich rola w rolnictwie.
Biochemia
Edyta ZdunekRola kwasu abscysynowego w procesie przedżniwnego
Zastocka
porastania zbóż.
Biochemia
S Orzechowski
Wpływ suszy na metabolizm węglowodanów w liściach
ziemiaka
Propozycje tematów prac magisterskich (biologia) na rok akademicki 2016/17
na studiach I stopnia
katedra (zakład) promotor
temat
Biochemia
Biochemia
A.Grabowska
Analiza funkcjonalna dehydrogenazy glutaminianowej
zależnej od NADP(H) u pszenżyta.
Biochemia
A.Grabowska
Optymalizacja ekspresji białka dehydrogenazy
glutaminianowej w komórkach E.coli.
Biochemia
A.Grabowska
Analiza molekularna mutantów insercyjnych
dehydrogenazy glutaminianowej u rzodkiewnika.
Biochemia
Edyta ZdunekZastocka
Ekspresja genu kodującego glukozylotransferazę grochu w
komórkach Escherichia coli.
Biochemia
Edyta ZdunekZastocka
Biochemia
Edyta ZdunekZastocka
Badanie ekspresji genów zaangażowanych w metabolizm
kwasu abscysynowego w odpowiedzi na stres suszy u
pszenżyta.
Metabolizm kwasu abscysynowego w odpowiedzi na stres
zasolenia u grochu.
Biochemia
Edyta ZdunekZastocka
Analiza molekularna mutantów insercyjnych oksydazy
aldehydowej u Arabidopsis.
Biochemia
Dr B. Prabucka
Biochemia
Dr B. Prabucka
Biochemia
S Orzechowski
Biochemia
S Orzechowski
Porównanie przydatności różnych metod ekstrakcji i
podczyszczania endopeptydaz w oparciu o natywną analizę
elektroforetyczną
Charakterystyka molekularna endopeptydaz
hydrolizujących gliadynę w pierwszej dobie kiełkowania
ziarniaków pszenżyta
Analiza wpływu suszy na aktywność inwertaz w liściach
ziemiaka.
Analiza wpływu suszy na aktywność amylaz w liściach
ziemiaka.
Propozycje tematów prac magisterskich (rolnictwo i inżynieria ekologiaczna) na rok akademicki
2016/17
na studiach I stopnia
katedra (zakład)
promotor
temat
Biochemia
S Orzechowski
Analiza wpływu suszy na aktywność inwertaz w
liściach ziemiaka.
Biochemia
S Orzechowski
Analiza wpływu suszy na aktywność amylaz w
liściach ziemiaka.
Download