Śląska Kapituła Konkursu Lodołamacze 2015

advertisement
Organizator
Fundator i założyciel Fundacji
LAUREACI ETAPU REGIONALNEGO ŚLĄSKIEGO
KONKURSU „LODOŁAMACZE 2015”
Śląska Kapituła Konkursu Lodołamacze 2015
Wojciech Saługa – Marszałek Województwa Śląskiego
Marcin Krupa – Prezydent Miasta Katowice
Andrzej Kotala – Prezydent Miasta Chorzów
Katarzyna Błaszczyk-Domańska – Pełnomocnik Wojewody Śląskiego ds. równego
traktowania
ks. Krzysztof Bąk – Dyrektor Caritas Archidiecezji Katowickiej
Tadeusz Donocik – Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
Jerzy Kędziora – Przewodniczący Konwentu Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy
w Polsce
Beata Marynowska – Okręgowy Inspektor Pracy
Zenon Nowak – Prezes Dziennika Zachodniego
Ryszard Rzebko – Redaktor Naczelny pisma „Nasze Sprawy”
Edyta Świątczak-Gurzęda – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie ds.
Osób Niepełnosprawnych
Beata Tomanek – Redaktor Radia Katowice
Anna Wandzel – Dyrektor Śląskiego Oddziału PFRON
Józef Bodziony – Przewodniczący Śląskiej Rady Wojewódzkiej POPON
Kategoria Zatrudnienie Chronione
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2015 otrzymuje: Zakład Aktywności
Zawodowej Zakład Usług Pralniczych w Wodzisławiu Śląskim, ul. Wałowa 30,
44-300 Wodzisław Śląski
Głównym celem działalności Zakładu jest aktywizacja zawodowa osób
niepełnosprawnych, którym ciężko jest odnaleźć się na otwartym rynku pracy.
Pralnia została stworzona po to, by zatrudnienie mogły w niej znaleźć osoby
niepełnosprawne. Zakład ten jest miejscem, które pozwala nie tylko na realny
zarobek, ale również stanowi miejsce rehabilitacji. ZAZ zatrudnia od 33 do 35
pracowników niepełnosprawnych oraz 10 osób kadry pełnosprawnej. Na uznanie
zasługuje fakt, że od utworzenia Zakładu zatrudnienie osób niepełnosprawnych
wzrosło o ponad 100%.
Uruchomiony w 2008 roku Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Usług Pralniczych
jest jedyną tego typu placówką w powiecie wodzisławskim, wspierającą
kompleksowo osoby niepełnosprawne i budującą odpowiedni system wsparcia.
Celem Zakładu Aktywności Zawodowej jest założenie, że zatrudnienie osób
niepełnosprawnych nie polega na maksymalizacji zysku, lecz przeznacza się go
na indywidualne i zbiorowe potrzeby zatrudnionych w Zakładzie osób
niepełnosprawnych. Rozbudowa Zakładu oraz uruchomienie pralni Lagoon dało
możliwość zatrudnienia kolejnych osób niepełnosprawnych oraz rozszerzenia
zakresu wykonywanych usług. Nastąpiła poprawa warunków pracy, pracownicy
mają możliwość korzystania z dodatkowych pomieszczeń socjalnych. Duży
nacisk położono na organizację działalności społeczno-kulturalnej, mającej na
celu integrację osób niepełnosprawnych. Każdy ma prawo do pracy i udziału
w życiu społecznym. Obserwując siedmioletnią działalność zakładu można
stwierdzić, że realizowanie podjętego przedsięwzięcia nie jest łatwe, ale z całą
pewnością jest potrzebne i jak najbardziej wskazane.
Trzeba pokazywać społeczeństwu, że niepełnosprawność nie wyklucza z życia
społecznego, że bycie osobą niepełnosprawną to nie znaczy bycie kimś gorszym,
trzeba pokazywać także to, że niepełnosprawny człowiek nie musi być
obciążeniem dla pozostałej części społeczeństwa w którym funkcjonuje.
Działalność ZAZu pokazuje i uzmysławia ludziom, że niepełnosprawni nie chcą
nic dostawać za darmo, chcą tylko akceptacji i stworzenia im warunków by
mogli się realizować i zapracować na swoje utrzymanie. Kapituła doceniła
Zakład Usług Pralniczych za uniwersalność i trafność podjętego działania, na
którym wzorują się różnego rodzaju organizacje, spółdzielnie socjalne
i jednostki samorządu terytorialnego.
II miejsce i srebrny medal: P.W. ”SPOMET” Andrzej Nowotarski, Jan
Mędrzak, Marek Adamczyk, Jacek Kamiński, Sp.j. z Bielska Białej, ul.
Żywiecka 13, 43-300 Bielsko Biała
III miejsce i brązowy medal: HOSSA Sp.z o.o. z Katowic, ul. Modelarska 18,
40-142 Katowice
Kategoria Otwarty Rynek
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2015 otrzymuje: Ficomirrors Polska
Sp. z o.o., ul. Koksownicza 30, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Firma
Ficomirrors
Polska
jest
wiodącym
producentem
lusterek
samochodowych, zbiorników do systemów spryskiwaczy szyb w Europie
Środkowo-Wschodniej. Kapituła doceniła Firmę za wdrożenie projektu „Firma
Wrażliwa Społecznie”, którego głównym założeniem była aktywizacja
zawodowa osób niepełnosprawnych. W ramach projektu przeprowadzono cykl
szkoleń kadry managerskiej, przedstawicieli działu HR oraz Społecznego
Inspektora Pracy. Kolejnym etapem projektu było uruchomienie akcji
informacyjnej wśród pracowników, w ramach projektu zostały przygotowane
plakaty, ulotki, które zawierały informacje nt. rodzajów niepełnosprawności,
ulg, uprawnień osób niepełnosprawnych. Kapituła przyznała nagrodę Firmie ze
kreowanie pozytywnego wizerunku Pracodawcy współpracującego na zasadach
fair play.
II miejsce i srebrny medal: Fajna Spółdzielnia Socjalna z Katowic, ul.
Techników 5, 40-326 Katowice
III miejsce i brązowy medal: Radio Silesia Sp. z o.o., ul. Pl. Grunwaldzki 12,
40-126 Katowice
Kategoria Instytucja
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2015 otrzymała: Fundacja Na Rzecz
Promowania Aktywności Osób Niepełnosprawnych „Wygrajmy Razem”
z Dąbrowy Górniczej, ul. Lucjana Szenwalda 4/14, 41-303 Dąbrowa Górnicza
Fundacja Na Rzecz Promowania Aktywności Osób Niepełnosprawnych
„Wygrajmy Razem” została założona w 2010 roku przez dwójkę
niepełnosprawnych pasjonatów muzyki i społeczników: Łukasza Barucha
i Karolinę Żelichowską. Zasięg jej działalności obejmuje całą Polskę. Jak
wynika już z nazwy fundacji, jej zasadniczym celem jest wsparcie dla osób
niepełnosprawnych w rozwoju ich pasji, wszelkich form aktywności w różnych
dziedzinach życia, a przez to ich rehabilitacja społeczna i zawodową. Kapituła
doceniła fundację i jej założycieli za pokazywanie że niepełnosprawność nie
musi być przeszkodą w samorozwoju, aktywności, pracy i w codziennym życiu.
Łukasz Baruch jest Laureatem wielu Ogólnopolskich Konkursów wokalnych
Bierze udział w prestiżowych projektach artystycznych w Polsce i zagranicą
(Bułgaria, Islandia). Ponadto koncertuje w całej Polsce, bardzo często
wspierając inne organizacje pozarządowe. Uczestniczy w finałach WOŚP
i przedsięwzięciach m.in. Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca w Serca
w Zabrzu, Stowarzyszenia Debra Polska „Kruchy Dotyk” w Katowicach,
Stowarzyszenia „Dar Serca” w Dąbrowie Górniczej, Fundacji „Godne Życie”;
w Dąbrowie Górniczej itp. Poprzez koncerty i działalność społeczną osoba
Łukasza Baruch, jako reprezentanta środowiska niepełnosprawnych,
postrzegana jest jako osoba niezwykle aktywna i charyzmatyczna. Wielką siłę
dają mu inni niepełnosprawni artyści, których poznał na Festiwalu
„Zaczarowanej Piosenki” organizowanej przez Fundacje Anny Dymnej „Mimo
Wszystko” (Łukasz jest trzykrotnym finalistą tego konkursu). To jego
przyjaciele – artyści zainspirowali go do stworzenia w 2008 roku
Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Osób Niewidomych i Słabo Widzących
„Dotyk Dźwięku” w Dąbrowie Górniczej, który najpierw realizował sam ze
środków miejskich, a potem wspólnie z koleżanką – Karoliną Żelichowską
poprzez Fundację „Wygrajmy Razem”
II miejsce i srebrny medal: Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego
Krzyża w Katowicach, ul. PCK 8, 40-057 Katowice
III miejsce i brązowy medal: Fundacja Tacy Sami z Gliwic, ul. Pszczyńska 36
a/22, 44-100 Gliwice
Wyróżnienie: Urząd Miasta Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41–800 Zabrze
Ponadto Kapituła przyznała tytuły honorowe:
SUPER LODOŁAMACZ 2015
Spółdzielnia Socjalna Rybka z Katowic
Spółdzielnia Socjalna Rybka zatrudnia 14 pracowników, w tym 9 pracowników
z niepełnosprawnością. Kapituła doceniła Spółdzielnię za brak podziałów na
pracowników niepełnosprawnych i pełnosprawnych, dobór stanowisk w taki
sposób aby ograniczenia wynikające z niepełnosprawności nie przeszkadzały
w wykonywaniu powierzonych zadań. Spółdzielnia wyróżnia się również tym, że
pracę znajdują tam osoby, które są długotrwale bezrobotne. Dzięki pracy w
Spółdzielni Socjalnej „Rybka „ mogą uwierzyć w siebie i w swoje możliwości.
LODOŁAMACZ SPECJALNY 2015
Edyta Świątczak Gurzęda - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie
ds. Osób Niepełnosprawnych
Edyta Gurzęda–Świątczak
pełni funkcję pełnomocnika do spraw osób
niepełnosprawnych Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie. Dodatkowo udziela
się jako instruktor ZPCH, trener i wykładowca. Jednak przede wszystkim Edyta
Gurzęda-Świątczak jest wyjątkową osobą, szczególnie wrażliwą na potrzeby
osób niepełnosprawnych. Swoją postawą i pracą propaguje idee tworzenia
nowego standardu zachowań wobec środowiska osób niepełnosprawnych,
podejmuje i wspiera inicjatywy na rzecz osób niepełnosprawnych, a także
skutecznie aktywizuje osoby niepełnosprawne do czynnego włączania się
w życie społeczne.
Pani Edyta sama jest osobą niepełnosprawną, choć patrząc na jej aktywność,
energię i upór w dążeniu do celu określenie to zupełnie do pani Edyty nie
pasuje. Jeśli komuś niepełnosprawność kojarzyła się z barierami to po poznaniu
pani Edyty będzie kojarzyć mu się wyłącznie ich łamaniem. Dla pani Edyty nie
ma bowiem rzeczy niemożliwych i osiągnięcie nawet najtrudniejszego celu jest
dla niej po prostu kwestią czasu. Tego samego uczy innych niepełnosprawnych.
Dzięki jej niezłomnej postawie i wielkiemu sercu niejedna osoba
niepełnosprawna zdobyła się odwagę i zaczęła realizować swoje marzenia.
Wyróżnienie w kategorii Lodołamacza Specjalnego:
Magdalena Kulus - jest absolwentką polonistyki Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach oraz jego doktorantką. Autorka blogu oraz książki o tym samym
tytule „Blondyn i Blondyna” Inicjatorka powstania Stowarzyszenia Osób
Chorujących na Rdzeniowy Zanik Mięśni „SMAk Życia”.
Krzysztof Wostal – jest Prezesem Firmy Instytut Edukacji i Rozwoju Alfa Prim,
który zajmuje się specjalistycznymi kursami i szkoleniami dla osób
z niepełnosprawnością. Kapituła doceniła Krzysztofa Wostala za podnoszenie
świadomości społecznej na temat niepełnosprawności, a także szkolenie
w nowoczesny, innowacyjny sposób osób z niepełnosprawnością tudzież
pełnosprawnych o niepełnosprawności.
Agnieszka Filipkowska - od urodzenia choruje na rdzeniowy zanik mięśni SMA I. Skończyła filologię germańską, jest nauczycielem z powołania,
tłumaczem, doktorem nauk humanistycznych. Od zawsze żyje aktywnie i wciąż
walczy z chorobą jednocześnie pomagając innym.
Regionalni Patroni Honorowi
Piotr Litwa – Wojewoda Śląski
Wojciech Saługa – Marszałek Województwa Śląskiego
Marcin Krupa – Prezydent Miasta Katowice
Andrzej Kotala – Prezydent Miasta Chorzów
Regionalni Patroni Medialni Konkursu
Download