Liczniki energii

advertisement
Spis treści
Kontrola energii
Moc, energia, jakość napięcia
Regulatory i systemy sterowania
System kontroli energii
4
Liczniki energii: przegląd, zatwierdzenia typu, kalibracja
6
Liczniki energii
7
Sumatory
10
Elementy dodatkowe sumatorów
12
Oprogramowanie do sumatorów
15
Optymalizacja jakości energii
17
Wielofunkcyjne mierniki mocy
18
Wielofunkcyjne mierniki mocy - oprogramowanie, akcesoria
19
Analizatory mocy i zakłóceń sieci zasilającej
20
Analizatory jakości zasilania: zakres zastosowań
26
Analizatory jakości zasilania
27
Analizatory jakości zasilania - oprogramowanie
29
Urządzenia rejestrujące z drukarkami
30
Regulatory i systemy sterowania - przegląd
31
Regulatory cyfrowe
32
Systemy sterowania
36
Terminale sterownicze
38
ASTAT - Poznań - tel.(061) 848 88 71 fax 848 82 76-http:/www.astat.com.pl - e-mail:[email protected]
3
System kontroli energii
Jak można wydajnie zużywać energię?
Problem wydajnego wykorzystania istniejących źródeł energii staje się coraz bardziej istotny dla wszystkich zakładów przemysłowych. Energia wydzielana przez prąd elektryczny, gaz naturalny, wodę, parę i sprzężone powietrze jest zużywana w przemyśle. W niektórych przypadkach zużywa się ponad 15 różnych rodzajów energii w złożonych procesach technologicznych.
Ilustracja graficzna
Wykresy energii rejestrowanej i zużywanej stanowią podstawę przy wstępnym sprawdzaniu wydajności jej wykorzystania. Nadmierne
odchylenie widoczne na wykresach obrazujących zużycie energii podane przez podobne urządzenia, procesy lub systemy
technologiczne są nieomylnym wskaźnikiem konieczności podjęcia odpowiednich działań.
Ilustracja dystrybucji energii
Wykres przeciętnego zużycia energii
Postacie energii
Gdzie używana
Prąd
Sprężone
powietrzne
Woda
Produkcja ll
Ciepło
Administr.
Moc w kW
Produkcja l
1600
1500
1400
1300
1200
1100
1100
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
01.00 03.00 05.00 07.00 09.00 11.00 13.00 15.00 17.00 19.00 21.00 23.00
00.00 02.00 04.00 06.00 08.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00
Odpowiednie podejście do zmniejszania kosztów energii nie
może być osiągnięte, o ile nie określi się wcześniej przeciętnego
zapotrzebowania na energię przez zakład przemysłowy. To
oznacza, że każdy wydział powinien być dokładnie informowany
odnośnie zużycia energii i związanych z tym kosztów, a działania
zaoszczędzania energii powinny być natychmiast podejmowane.
Powyższy wykres przedstawia zależność zużywanej energii od
czasu. Ilustruje on wyraźnie występowanie wartości
ekstremalnych i może być przyrównywany do wykresów zużycia
energii w innych procesach technologicznych. Dokładna analiza
umożliwia natychmiastowe wykrycie zmian będących
następstwem wykonywania danego procesu.
Zredukowane wartości zużytej energii
Ograniczenie wartości mocy zużywanej przez odbiorców
kW
HT 0 7 3 3 8 7 5 kWh
NT 0 0 8 5 3 1 8 kWh
➥
HT 0 5 2 5 1 6 3 kWh
kW
500
350
NT 0 0 6 7 1 3 5 kWh
t
Zródła strat mogą być natychmiast wskazane przy pomocy
analizy charakteru obciążenia. Wyraźnym wskaźnikiem strat jest
parametr zużycia energii na biegu jałowym. Za pomocą otrzymanych wykresów można określać wtedy czy dane urządzenie
pracuje wydajnie czy też nie lub też czy powinno być zastąpione
nowym urządzeniem obniżającym zużycie energii.
➥
500
350
t
Duże możliwości zmniejszania kosztów tkwią w redukowaniu lub
tłumieniu wartości szczytowych mocy zużywanej przez
odbiorców. Ograniczenie przyzwyczajeń konsumentów można
osiągnąć obciążając odpowiednie wydziały zakładu rachunkami
według zasady "winny płaci". Jest to proste rozwiązanie, którego
skuteczność można uzasadnić, mając na uwadze potrzebę
ograniczenia zużywanej energii.
Oszczędność energii
Jeżeli zużycie energii zależy od procesów prod., wówczas przed techniką przemysłową otwierają się nowe perspektywy wprowadzania
sposobów oszczędzenia energii zużywanej w procesach przemysłowych. Wyniki modyfikacji sposobów użytkowania energii stają się
widoczne natychmiast po wprowadzeniu. Optymalizacja jest zakończona po osiągnięciu wydajnego wykorzystania pobieranej energii.
Automatyczne naliczanie
Odczytywanie wskazań mierników przekazuje użytkownikowi informację o zużyciu energii w danej chwili, która jest automatycznie
przesyłana do systemu naliczającego koszty.Rejestracja wartości energii pobieranej i zużywanej przez odbiorców w wielu punktach
pomiarowych jest możliwa tylko przy pomocy mierników odczytujących te wartości. Wszelkie uszkodzenia mierników są wykrywane
podczas przeprowadzania testów sprawdzających, czy dany miernik działa prawidłowo. Koszty zużycia wszystkich rodzajów energii
są obliczane indywidualnie dla każdego rodzaju przy uwzględnieniu różnych taryf.
Przesyłanie naliczonych kosztów do własnego systemu komputerowego jest podstawą do sprawdzenia wewnętrznych rachunków dla
danego zakładu.
Wizualizacja zużycia i proces przesyłu danych
Wszystkie wyniki pomiaru są rejestrowane w systemie monitorowania. Stąd też można wyświetlać w przejrzysty sposób dane
związane z procesem technologicznym, a także zapisywać je w pamięci, co ma na celu sprawdzenie, czy nie przekraczają one wartości
granicznych. Powstałe błędy mogą być analizowane w lokalnej stacji pomiarowej, co ułatwia szybkie wykrywanie i naprawę uszkodzeń.
4 kroki prowadzące do zaoszczędzenia pobieranej energii:
■
■
■
■
4
Krok 1: Analiza sytuacji na bieżąco
Krok 2: Opracowanie koncepcji mającej na celu wydajne wykorzystanie energii
Krok 3: Ustalenie wyników przeprowadzonej analizy
Krok 4: Wprowadzenie projektu i uzasadnienie jego pozytywnych wyników
ASTAT - Poznań - tel.(061) 848 88 71 fax 848 82 76-http:/www.astat.com.pl - e-mail:[email protected]
ECS System kontroli energii
Jakiego rodzaju wymagania stawia się systemom monitorowania energii?
• Rejestratory danych muszą być dostosowane do przetwarzania różnego rodzaju sygnałów wyj. wytwarzanych przez mierniki energii pobieranej i zużywanej.
• Rejestratory danych muszą wstępnie przetwarzać i zapisywać wyniki pomiarów, w celu niedopuszczenia do utraty danych w wyniku zakłóceń powstałych w sieci
lub problemów z komputerem analizującym dane.
• Wybrany system może posiadać możliwości poszerzania go oraz musi nadzorować wymaganą liczbę mierników po zakończeniu procesu rozbudowy.
• Dany rejestrator powinien też zapisywać dane dotyczące parametrów obciążenia oraz dziennego, miesięcznego i rocznego zużycia energii.
• Aby zapewnić zbieranie danych dotyczących energii i jej zużycia w miejscu pomiaru, powinien być możliwy dostęp do wszystkich danych systemowych z każdej
stacji rejestrującej znajdującej się w sieci, a użytkownik musi mieć możliwość łatwego programowania parametrów pracy rejestratora danych.
• Jeżeli optymalizacja wartości szczytowych pobieranej mocy jest przedstawiona w określony sposób, to rejestrator danych musi być programowalny, musi mieć
dostęp do wszystkich danych pomiarowych i musi być wyposażony w odpowiednie wyjścia przełączające.
• Aby zminimalizować koszty, w sieci muszą być wykorzystane przewody komunikacyjne już zainstalowane w budynku i stąd też sieć musi łatwo przystosowywać
się do panujących warunków.
• Musi być możliwe przesyłanie danych pomiarowych z odległości stacji sieciowych do innych miejsc za pomocą publicznych linii telefonicznych.
• Zarejestrowane dane pomiarowe pobieranej i zużywanej energii muszą być skutecznie odizolowane od innych istniejących systemów sterowania tak, aby
zapewnić niewrażliwość procesu rejestracji danych na niekorzystny wpływ ewentualnej awarii tych systemów.
Nadzór
Wszystkie dane dotyczące energii pobieranej i zużywanej są
oceniane i przetwarzane na poziomie nadzoru. Poziom ten zawiera
aplikacje redukcji wartości szczytowej mocy obciążenia, zmniejszenia
zużycia energii, naliczania kosztów oraz wizualizacji danych.
Połączenie
Wszystkie dane dotyczące pobierania i zużywania
energii zbierane na poziomie rejestrowania danych
są oceniane i przesyłane na poziom konsolidacji.
Konsolidacje wprowadza się za pomocą połączonych
ze sobą rejestratorów danych.
Rejestrowanie danych
Zastosowanie mierników pobieranej i
zużywanej energii stwarza podstawę
do dokładnego określenia kosztów
oraz gotowość do znacznego
ograniczenia.
Interfejsy rejestratorów danych
Pod względem ekonomicznym najkorzystniejszym obecnie sposobem przesyłania danych z mierników pobieranej i zużywanej energii jest zastosowanie interfejsu
prądowego przeznaczonego do transmisji impulsowej, zgodnie z normą DIN 43864. Jednak dane te mogą mieć również postać sygnałów standardowych tj. w zakresie
od 0/4 do 20 mA lub od 0 do 10 V. Dostępne są też mierniki kompatybilne z szyną danych, które pozwalają na znaczną redukcję kosztów związanych z okablowaniem
strukturalnym, np. mierniki współpracujące z szyną danych LON.
ASTAT - Poznań - tel.(061) 848 88 71 fax 848 82 76-http:/www.astat.com.pl - e-mail:[email protected]
5
Liczniki energii: przegląd, zatwierdzenia typu, kalibracja
Oznaczenie
Nazwa licznika/ cechy
Licznik energii dla sieci 2-przewodowej
Licznik energii dla sieci 3-przewodowej
Licznik energii dla sieci 4-przewodowej
Wariant
Wariant wielofunkcyjny U, I, P, Q, S, f, PF
Wariant 60 Hz
Bez połączenia z magistral
Z M-Bus
Z LON-Bus
Połączenia
Bezpośrednie połączenie: 10 A (63 A), wyjście impulsowe: 100 imp. / kWh
Bezpośrednie połączenie: 5 A (65 A), wyjście impulsowe: 1000 imp. / kWh
Przekładnik: 5 A (6 A), wyjście impulsowe: 1000 impuls. / kWh
Przekładnik: 1 A (2 A), wyjście impulsowe: 2000 impuls. / kWh
Przekładnik: 5/1 A (6 A), wyjście impulsowe: 1000 impuls. / kWh
Ustawiany zakres przekładni
Wejście napięciowe
Wartość znamionowa, wejście napięciowe Ur
57,7 V
63,5 V
(L1-N dla U3681/U1681/U1281/U1381,
100 V
L1-L2 dla wszystkich innych typów)
110 V
230 V
400 V
500 V
Klasa dokładności
2
1
Kalibracja
Kraj
Bez
D
Z
D
Z kalibracją, wraz z certyfikatem
D
Zatwierdzenie
CH
A
CZ
Tabliczka znamionowa
GB
Wyjście impulsowe (max obciążenie 230V)
Nastawiany zakres impulsów
Wyjście impulsowe o zmiennym zakresie
Odczyt przy wyłączonym obwodzie elektrycznym
Oznaczenie
Licznik energii, pomiar bezpośredni, 5 (65)A, klasa dokładności 1
dla sieci 4-przewodowej, 3x230 / 400 V, wyjście impulsowe 1000 imp./ kWh
dla sieci 4-przewodowej, 3x230 / 400 V, wyjście impulsowe 1000 imp./ kWh, kalibracja
Licznik energii, pomiar pośredni, 5 (6)A i 1(6) A, klasa dokładności 1
dla sieci 4-przewodowej, 3x230 / 400 V, 5//1 A, wyjście impulsowe 1000 imp./ kWh
dla sieci 4-przewodowej, 3x230 / 400 V, 5//1 A, wyjście impulsowe 1000 imp./ kWh, kalibracja
U1281 U1381
U1187
U1387
U1189
U1289 U1389
–
–
–
●
–
–
–
–
●
–
M1
F1
W0
W2
W1
M1
F1
W0
W2
W1
M1
F1
W0
W2
W1
M1
F1
W0
W2
W1
M1
F1
W0
W2
W1
A1
–
A2
A3
–
–
A1
–
A2
A3
–
–
–
V1
–
–
–
–
–
–
–
–
V1
–
–
–
–
V1
–
V1
–
–
–
–
–
–
–
–
V1
Q1Q9
–
–
U3
–
–
U6
U7
–
–
–
–
–
U6
–
–
–
–
–
U5
–
–
–
–
–
–
U5
–
–
–
–
U3
U3
–
U6
U7
–
–
–
–
–
U6
–
–
–
U3
U3
–
U6
–
G0
G1
G0
G1
–
●
–
●
–
●
–
●
–
●
P0
P1
P2
P3
–
–
P6
–
–
❍
●
P0
P0
P0
P0
P1
P1
P1
P1
P2
P2
P2
P2
P3
–
–
–
P4
–
–
–
–
–
–
–
P6
–
–
–
– V3V4 V3V4 V3V4
– V2V4 V2V4 V2V4
❍
❍
❍
❍
●
H1 H1 H1
P0
P1
P2
–
–
–
–
V3V4
V2V4
❍
H1
P0
P1
P2
–
–
–
–
V3V4
V2V4
❍
H1
Q1Q9 Q1Q9
Nazwa Licznika
U389A
U389C
U389B
U389D
Przegląd zatwierdzeń
Kraj
Autoryzacja
Nr zatwierdz.
U1187
U1189
D
PTB Physikalisch Technische Bundesanstalt
20.15 98.78
●
●
A
BEV Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen
OE 01 E 070
● (tylko właściwośćU3/U6)
CH
CZ
metas - metrologie und akkredi- CMI Cesky Metrologicky Institierung schweiz
tut
EC2 474
TCM 221/99
●
●
● = Standard / ❍ = Opcja
Zatwierdzenie typu
Do wewnętrznego rozliczenia energii elektrycznej
zatwierdzenie typu nie jest wymagane
Zatwierdzenie typu wymagane wszędzie tam, gdzie
naliczony jest koszt energii elektrycznej dla innego
podmiotu na podstawie wskazań licznika energii.
6
Liczniki i kalibracja w
jednym miejscu
GOSSENMETRAWATT
jest uznaną
stacją
sprawdzania
przyrządów pomiarowych.
ASTAT - Poznań - tel.(061) 848 88 71 fax 848 82 76-http:/www.astat.com.pl - e-mail:[email protected]
Liczniki energii
U1281, U1381
Liczniki energii czynnej, 1-fazowy, 2-przewodowy, prąd przemienny,
wyświetlacz LCD, możliwość kalibracji
Liczniki energii U1281 i U1381 rejestrują energię czynną prądu przemiennego w układzie
1-fazowym, 2-przewodowym. Liczniki przeznaczone są do uniwersalnych pomiarów i rozliczeń
energii elektrycznej w gospodarstwach domowych, przemyśle i budynkach administracyjnych.
Dodatkowo wartość chwilowego obciążenia można odczytać na wyświetlaczu.
• Sygnalizacja błędu przy niewłaściwej instalacji, oszczędza zakup mierników testujących i czasu
na szukanie błędów
• Pomiar energii czynnej zgodnie z normą EN 61036
• Odczyt chwilowej wartości mocy w celu oceny chwilowego obciążenia
• Połączenie bezpośrednie 5 (65)A bez dodatkowego przekładnika prądowego (U1281),
• Do przekładnika prądowego o uzwojeniu wtórnym 5/1 A i nastawialnej przekładni (U1381)
• Wyjście impulsowe S0 (obciążenie max 230 V), nastawialny zakres impulsów
• Miejsce dla etykiety w celu oznaczenia
• Parametry licznika i dane odczytane są zapisane w pamięci EEPROM podszas awarii zasilania
• Opcja odczytu danych podczas awarii zasilania (tylko z opcją zasilania 24 V DC)
• Zwarta modułowa budowa do montażu na szynie DIN (EN 50022)
U1387
Licznik energii czynnej, 3-fazowy, 3-przewodowy, prąd przemienny,
wyświetlacz LCD, możliwość kalibracji
Licznik energii U1387 rejestrują energię czynną prądu przemiennego w układzie 3-fazowym,
3-przewodowym. Licznik przeznaczony jest do uniwersalnych pomiarów i rozliczeń energii elektrycznej w gospodarstwach domowych, przemyśle i budynkach administracyjnych. Wartość
chwilowego obciążenia można odczytać na wyświetlaczu. Wbudowana detekcja błędu umożliwia
sprawdzenie: błędnego połączenia kolejności faz, odłączenia jednej z faz, wykrywanie
przekładników o odwrotnej polaryzacji, niewłaściwego podłączenia przekładników i przerwania
połączenia z magistralą po której przesyłane są dane. Dzięki tym właściwością zbędny jest zakup
dodatkowych mierników testujących.
• Pomiar energii czynnej zgodnie z normą EN 61036
• Odczyt chwilowej wartości mocy w celu oceny chwilowego obciążenia
• Przyłączenie przekładnika prądowego o uzwojeniu wtórnym 5/1 A
• Nastawialny zakres przekładni
• Wskazania błędu instalacji bez dodatkowch elementów testujących
• Wyjście impulsowe S0 (obciążenie max 230 V), nastawialny zakres impulsów
• Miejsce dla etykiety w celu oznaczenia
• Parametry licznika i dane odczytane są zapisane w pamięci EEPROM podszas awarii zasilania
• Opcja odczytu danych podczas awarii zasilania (tylko z opcją zasilania 24 V DC)
• Zwarta modułowa budowa do montażu na szynie DIN (EN 50022)
U1289, U1389
Licznik energii czynnej, 3-fazowy, 4-przewodowy, prąd przemienny,
wyświetlacz LCD, możliwość kalibracji
Liczniki przeznaczone są do uniwersalnych pomiarów i rozliczeń energii elektrycznej w mieszkaniach przemyśle i budynkach administracyjnych. Wartość chwilowego obciążenia można odczytać na wyświetlaczu. Wbudowana detekcja błędu umożliwia sprawdzenie: błędnego podłączenia
kolejności faz, odłączenia jednej z faz i przerwania połączenia z magistralą po której przesyłane
są dane. Dzięki tym właściwością zbędny jest zakup dodatkowych mierników testujących.
• Pomiar energii czynnej zgodnie z normą EN 61036
• Odczyt chwilowej wartości mocy w celu oceny chwilowego obciążenia
• Podłączenie bezpośrednie 5 (65) A bez dodatkowego przekładnika prądu (U1289),
• Do przekładnika prądowego o uzwojeniu wtórnym 5/1 A (1389) i nastawialnej przekładni
• Wskazania błędu instalacji bez dodatkowch elementów testujących
• Wyjście impulsowe S0 (obciążenie max 230 V), nastawialny zakres impulsów
• Miejsce dla etykiety w celu oznaczenia
• Parametry licznika i dane odczytane są zapisane w pamięci EEPROM podszas awarii zasilania
• Opcja odczytu danych podczas awarii zasilania (tylko z opcją zasilania 24 V DC)
• Zwarta modułowa budowa do montażu na szynie DIN (EN 50022)
Numer produktu
(standardowe urzadzenie)
Numer produktu/ cechy
Karta katalogowa
U1289-V001
U1289 G1 U6 V1
3-349-274-03
U1389-V001
U1389 G1 U6 V2 Q1
3-349-274-03
ASTAT - Poznań - tel.(061) 848 88 71 fax 848 82 76-http:/www.astat.com.pl - e-mail:[email protected]
7
Liczniki energii
Licznik energii czynnej, 3-fazowy, 3-przewodowy, możliwość kalibracji, Interfejs M-Bus
U1187
Zostanie zastąpiony od 1 kwartału 2005: U1387
Licznik energii U1187 rejestruje energię czynną w układzie 3-fazowym, 3-przewodowym i wyświetla wartość energii pobieranej na 7 pozycyjnym liczniku elektromechanicznym. Urządzenie
automatycznie rozpoznaje i sygnalizuje za pomocą wskaźnika optycznego niewłaściwą kolejność
faz lub brak fazy. Wartość energii aktualnie pobieranej i oddawanej jak i wartości tych energii dla
wcześniej określonego czasu odczytuje się za pośrednictwem interfejsu M Bus. Funkcja określenia wartości mocy w momencie odcięcia dopływu prądu jest uaktywniana oddzielnie za pomocą
specjalnej funkcji. Moc chwilowa i komunikaty o powstałych błędach są również możliwe do
oszacowania. Świadectwa zatwierdzenia typu i kalibracji pozwalają na stosowanie niniejszego
licznika w systemach naliczania kosztów energii elektrycznej dla stron trzecich.
• Rejestracja energii czynnej
• Licznik elektromechaniczny posiada system anty-rewersyjny
• Wyjścia impulsowe (S0) dla energii pobieranej i oddawanej
• Wskazania zaniku fazy
• Możliwość kalibracji do celów rozliczeniowych
• Ochrona w postaci plomby przed dostępem osób niepowołanych
• Spełnia wymagania normy IEC1036 dla liczników
• Interfejs M Bus zgodny z normą EN 61434-3
• Transmisja energii, mocy chwilowej i komunikatów o powstałych błędach
• Funkcja określenia danych w momencie odcięcia dopływu prądu i funkcja zegara
• Możliwość instalowania w dowolnym położeniu na szynie DIN zgodnie z normą EN 50022
• Zastosowanie: systemy pomiarowe i naliczające koszty energii
• Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość): 126 x 90 x 75mm, masa ok. 0,5 kg
Licznik energii czynnej, 3-fazowy, 4-przewodowy
U389
Licznik energii U389 rejestruje energię czynną u układzie 3-fazowym, 4-przewodowym. Dane
odnośnie energii pobranej są przesyłane za pośrednictwem wyjścia impulsowego (S0), wartość
energii pobranej można odczytać bezpośrednio na 7 pozycyjnym liczniku elektromechanicznym.
Błędne połączenie przekładnika prądowego i niewłaściwe połączenie bezpośrednie jest
automatycznie rozpoznawane.
• Rejestracja energii czynnej
• Wyjście impulsowe (SO) do przesyłania danych do systemów pomiarowo-rozliczeniowych
• Sygnalizacja błędu w instalacji za pomocą diody LED
• Podłączenie bezpośrednie lub za pośrednictwem przekładnika prądowego
• Licznik elektromechaniczny posiada system anty-rewersyjny
• Do instalowania w dowolnym położeniu, odporny na narażenia mechaniczne
• Do montażu na szynie DIN zgodnie z normą EN 50022
• Zastosowanie: przemysł, inteligentne budynki
• Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość): 126 x 90 x 75 mm, masa ok. 0,5 kg
Licznik energii czynnej, 3-fazowy, 4-przewodowy, możliwość kalibracji, interfejs M-Bus
U1189
Zostanie zastąpiony od 1 kwartału 2005: U1289 / U1389
8
Licznik energii U1189 rejestruje energię czynną w układzie 3-fazowym, 4-przewodowym i wyświetla wartość energii pobieranej na 7 pozycyjnym liczniku elektromechanicznym. Urządzenie
automatyczne rozpoznaje i sygnalizuje za pomocą wskaźnika optycznego jako błąd instalacji,
niewłaściwą kolejność faz lub brak fazy. Wartości energii aktualnie pobieranej i oddawanej jak i
wartości tych energii dla wcześniej określonego czasu odczytuje się za pośrednictwem interfejsu
M Bus. Funkcja określenia wartości mocy w momencie odcięcia dopływu prądu jest uaktywniana
oddzielnie za pomocą specjalnej funkcji. Moc chwilową i komunikaty o powstałych błędach
również można oszacować. Świadectwa zatwierdzenia typu kalibracji pozwalają na stosowanie
niniejszego miernika w systemach naliczania kosztów energii elektrycznej dla stron trzecich.
• Rejestracja energii czynnej
• Licznik elektromechaniczny posiada system anty-rewersyjny
• Wyjścia impulsowe (S0) dla pobieranej i oddawanej energii
• Wskazanie niewłaściwej kolejności faz i braku fazy
• Możliwość kalibracji do celów rozliczeniowych
• Ochrona w postaci plomby przed dostępnej osób niepowołanych
• Spełnia wymagania normy IEC 1036 dla liczników
• Interfejs M Bus zgodny z normą EN 61434-3
• Transmisja energii, mocy chwilowej i komunikatów o powstałych błędach
• Funkcje określenia danych w momencie odcięcia dopływu prądu i funkcja zegara
• Możliwość instalowania w dowolnym położeniu na szynie DIN zgodnie z normą EN 50022
• Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość): 126 x 90 x 75 mm, masa ok. 0,5 kg
Numer produktu
Numer produktu / cechy
Karta katalogowa
U1189-V001
U1189A1U6G0P0
3-349-153-03
U1189-V002
U1189A2U6G0P0
3-349-153-03
ASTAT - Poznań - tel.(061) 848 88 71 fax 848 82 76-http:/www.astat.com.pl - e-mail:[email protected]
Liczniki energii
U118x Conf
Program konfiguracyjny dla mierników energii U1187 i U1189
To darmowe oprogramowanie można używać dla Windowsa 95, 98, NT4. Umożliwia ono:
• Wyświetlanie przebiegu prądu odczytywanego przez mierniki oraz przebiegu mocy chwilowej
• Nastawienie i wyświetlanie wartości danych pomiarowych po wyłączeniu zasilania
• Nastawianie parametrów magistrali M-bus
Darmowe oprogramowanie można ściągnąć ze strony internetowej:
http://www.gossenmetrawatt.com
U270A
Akcesoria: zestaw montażowy na drzwi
Liczniki energii U118X, U12XX, U13XX i U389X mogą być montowane na drzwiach szafy sterownika lub panelu kontrolnym za pomocą zestawu instalacyjnego U270A.
Liczniki są zatrzaskiwane na szynie DIN (norma EN 50022) zawartej w tym zestawie montażowym
i są mocowane z tyłu panelu kontrolnego za pomocą dwóch tulejek dystansowych.
Szybka i tulejki dystansowe wchodzą w skład zestawu montażowego
Przekładnik prądowy
Oznaczenie
Numer produktu / cechy
Karta katalogowa
Zestaw montażowy na drzwi U270A
U270A
–
Przekładniki prądowe
Przekładniki prądowe są używane w kombinacji z pośredniki licznikami energii, co umożliwia
pomiary w obwodach elektrycznych z prądem większym niż 63 A.
Przekładniki prądowe uniwersalne (na szynę i przewód)
Typ
Przekrój szyny płaskiej
Średnica szyny okrągłej
ASK 31.3
30 x 10 / 25,4 x 13 / 2 x 20 x 10 mm
26 mm
ASK 63.4
60 x 30 / 50 x 40 mm
44 mm
ASK 105.6
100 x 55 mm
55 mm
ASK 412.4
40 x 12 / 30 x 15 mm
30,5 mm
Przekładniki prądowe z uzwojeniem pierwotnymr
Typ
Szerokość przekładnika
WSK 30
60 mm
WSK 40
60 mm
WSK 70.6
70 mm
Inne wersje należy zamawiać podając kompletny kod zamówienia zgodny z cennikiem.
ASTAT - Poznań - tel.(061) 848 88 71 fax 848 82 76-http:/www.astat.com.pl - e-mail:[email protected]
9
Sumatory
U1600
Sumatory, 24 kanały pomiarowe
Sumator U1600 przetwarza sygnały impulsowe i wykrywa stany logiczne. Umożliwia gromadzenie w
pamięci danych, wizualizację i optymalizację, naliczanie kosztów mediów energetycznych zarówno
elektrycznych jak i nieelektrycznych. Możliwość wprowadzenia maks. 24 sygnałów impulsowych
pochodzących np. z mierników przepływu, energii i ciepła. Na podstawie tych sygnałów przetwarzanych w 32 kanałach określa się moc lub zużycie energii. Dane te są sumowane w ściśle określonych przedziałach czasowych z zaprogramowaną wartością odstępu, a następnie zapisywane w
pamięci wraz z odpowiadającymi im wartościami maks. Cztery przekaźniki (z przełączanymi
zestykami) przeznaczono do sterowania procesami zewnętrznymi w sposób bezpośredni z sumatora
za pomocą programu wybranego przez użytkownika lub z komputera PC za pośrednictwem interfejsu. Istnieje też możliwość wymiany danych (19,2 kbit/s) przy wykorzystaniu interfejsu RS-232 z komputerem PC lub komunikacji prowadzonej przy pomocy modemu. Dodatkowy interfejs RS- 232 jest
wykorzystywany do dołączenia zegara sterowanego radiem, wykorzystywanego do synchronizacji
czasu systemu lub drukarki raportów.
Poszczególne, nawet odległe sumatory można łączyć ze sobą siecią strukturalną typu ECS LAN kompatybilną z układami typu multi-master o dowolnej topologii sieciowej, dzięki czemu można mieć
nieograniczony wgląd we wszystkie dane udostępnione przez każdego z użytkowników sieci. Dzięki
też własnej, wewnętrznej inteligencji i językowi programowania charakterystycznego dla systemu
ECS, sumator 1600 nadaje się do wykonywania specyficznych obliczeń, analizy, monitorowania i
optymalizacji niezależnie od systemu sterowania energią.
• 32 kanały przetwarzające przeznaczone do obliczania energii, mocy i kosztów na podstawie dowolnie przyporządkowanych fizycznych sygnałów wejściowych
• Język sterowania energią służący do programowania, analizy, monitorowania i tworzenia sekwencji optymalizujących
• 24 wejścia imp. do dołączenia przełączanych styków lub wejść SO zgodnych z normą DIN 43864
• Zasilanie pomocnicze napięciem 24 V DC
• 4 przekaźniki do sterowania procesami zewnętrznymi
• 2 interfejsy RS-232 (19,2 kbit/s) do komputera PC, modemu, drukarki i zegara radiowego
• 2 interfejsy ECS LAN do łączenia ze sobą poszczególnych odległych sumatorów
U1601
Oznaczenie
Numer produktu / cechy
Karta katalogowa
GTU1600000E0001
U1600H1Z1S1E0
3-348-874-03
GTU1600000E0002
U1600H2Z1S1E0
3-348-874-03
Sumator, 12 uniwersalnych wejść, interfejs LON
Sumator U1601 rozszerza możliwości systemu sterowania energią, umożliwiając przetwarzanie wartości analogowych i uproszczone dołączanie mierników energii za pośrednictwem szyny LON.
Pozwala on na rejestrowanie danych w pamięci, wizualizację i optymalizację, naliczania kosztów
mediów energetycznych zarówno elektrycznych jaki i nieelektrycznych. Możliwość doprowadzenia
maksymalnie 24 sygnałów impulsowych pochodzących np. z mierników przepływu, energii i ciepła.
Ponadto można do niego dołączyć za pośrednictwem interfejsu maksymalnie 63 mierniki energii
serii U168X produkcji GOSSEN-METRAWATT.
Na podstawie doprowadzonych do wejść sumatora dowolnie im przyporządkowanych sygnałów fizycznych, 64 kanały przetwarzające sumatora obliczają wartość mocy oraz zużytej energii. Dane te są
sumowane w ściśle określonych przedziałach czasowych z zaprogramowaną wartością odstępu, a
następnie zapisywane w pamięci wraz z wartościami maksymalnymi. Dwa elektrycznie separowane
wyjścia analogowe, 4 przełączniki typu MOS i 2 przekaźniki (z przełączanymi zestykami) przeznaczono do sterowania procesami zewnętrznymi w sposób bezpośredni z sumatora za pomocą programu wybranego przez użytkownika lub z komputera PC za pośrednictwem interfejsu. Istnieje
możliwość wymiany danych (z szybkością transmisji 115 kbit/s) przy wykorzystaniu szybkiego interfejsu RS-232 z komputerem PC lub komunikacji prowadzonej za pośrednictwem modemu.
Dodatkowy interfejs RS-232 jest wykorzystywany do dołączenia do niego zegara sterowanego radiem
wykorzystywanego do synchronizacji czasu systemowego lub drukarki raportów. Poszczególne,
nawet odległe sumatory można łączyć ze sobą siecią strukturalną typu ECS LAN kompatybilną z
układami typu multi- master o dowolnej topologii sieciowej, dzięki czemu można mieć nieograniczony wgląd we wszystkie dane udostępnione przez każdego z użytkowników sieci. Dzięki też
własnej, wewnętrznej inteligencji i językowi programowania specyficznego dla systemu ECS, sumator U1601 nadaje się do wykonywania specyficznych obliczeń określonych przez użytkownika, analizy, monitorowania i optymalizacji niezależnie od systemu sterowania energią.
• 64 kanały przetwarzające przeznaczone do obliczania energii, mocy i kosztów na podstawie dowolnie przyporządkowanych sygnałów wejściowych
• Język ster. energią służący do prog., analizy, monitorowania i tworzenia sekwencji optymalizacji
• 12 wejść uniwersalnych: ±5 mA, ±20 mA, ±10 V, impuls SO
• Zasilanie pomocnicze napięciem 24 V DC
• Interfejs LON do dołączenia mierników energii U168X i dodatkowych modułów U1660/U1661
• 2 wyjścia analogowe: ±20 mA lub 10 V
• 4 przekaźniki i przełączniki typu MOS do sterowania procesami zewnętrznymi
• 2 interfejsy RS-232 (115 kbit/s) do komputera PC, modemu, drukarki i zegara sterowanego radiem
• 2 interfejsy ECS LAN do łączenia ze sobą poszczególnych odległych sumatorów
• Proste uaktualnianie oprogramowania przy pomocy interfejsu szeregowego (pamięć EEPROM)
10
Oznaczenie
Numer produktu / cechy
Karta katalogowa
U1601 (AC/DC 85 V... 264 V)
U1601H1W1
3-348-844-03
U1601 (DC 20 V... 72 V)
U1601H2W1
3-348-844-03
ASTAT - Poznań - tel.(061) 848 88 71 fax 848 82 76-http:/www.astat.com.pl - e-mail:[email protected]
Sumatory
U1602
Mikro-sumator, interfejs LON
Mikrosumator U1602 jest wykorzystywany jako przystawka do komputera PC lub też jako interfejs
przy pracy w sieci ECS LAN i jako taki jest pozbawiony wyświetlacza i elementów manipulacyjnych. Sumator dysponuje 64 kanałami do przetwarzania danych dotyczących energii oddawanej i pobieranej w ustalonych przedziałach czasu i zapisuje uzyskane dane w pamięci z zaprogramowanym odstępem czasu jako profilem obciążenia wraz z wartościami maksymalnymi. Do
jednego mikrosumatora można dołączyć za pośrednictwem elektrycznie izolowanego interfejsu
LON maksymalnie 64 mierniki energii elektrycznej serii U168X. Do doprowadzania sygnałów
wejściowych analogowych i cyfrowych można też stosować przetworniki prądowe.
Urządzeniami pośredniczącymi przy komunikowaniu się sumatora z urządzeniami zewnętrznymi
takimi jak: komputer PC, drukarka raportów, modem lub zegar sterowany radiem wykorzystywany
do synchronizacji czasu systemowego są dwa interfejsy RS 232 (115kbit/s). Do konfiguro-wania
parametrów i analizy danych na komputerze PC służy oprogramowanie ECSwin.
Odległe sumatory można łączyć ze sobą siecią ECS LAN i mieć w ten sposób nieograniczony
dostąp do wszystkich danych każdego użytkownika sieci. Dzięki też własnej, wewnętrznej
inteligencji i językowi programowania specyficznego dla systemu ECS, sumator nadaje się do
wykonywania specyficznych zadań określonych przez użytkownika takich jak: zbieranie danych,
monitorowanie i optymalizacja.
• 64 kanały przetwarzające do obliczania energii, mocy i kosztów na podstawie dowolnie przyporządkowanych fizycznych sygnałów wejściowych
• Język sterowania energią przeznaczony do programowania, analizy, monitorowania i sekwencji
optymalizacyjnych
• Zasilanie pomocnicze 24 V DC
• Interfejs LON do mierników energii U168X i dodatkowe moduły U1660/U1661
• Dwa interfejsy RS 232 (115 kbit/s) do dołączenia komputera PC, modemu, drukarki i zegara
sterowanego radiem
• Dwa interfejsy ECS LAN do łączenia ze sobą odległych sumatorów
• Proste oprogramowanie uaktualniane za pomocą interfejsu szeregowego (pamięć EEPROM)
U1603
Oznaczenie
Numer produktu / cechy
U1602 (AC/DC 85 V 264 V)
U1602H1W1
Karta katalogowa
3-349-045-03
U1602 (DC 20 V 72 V)
U1602H2W1
3-349-045-03
Mini-sumator, 12 uniwersalnych wejść, LON
Minisumator U1603 jest wykorzystywany jako przystawka do komputera PC lub też jako interfejs
przy pracy w sieci ECS LAN i jako taki jest pozbawiony wyświetlacza i elementów manipulacyjnych. Sumator dysponuje 64 kanałami do przetwarzania danych dotyczących energii oddawanej i pobieranej w ustalonych przedziałach czasu i zapisuje uzyskane dane w pamęci z zaprogramowanym odstępem czasu jako profilem obciążenia wraz z wartościami maksymalnymi. Ponadto minisumator U1603 oferuje użytkownikowi możliwość przetwarzania sygnałów analogowych i impulsowych przy wykorzystaniu do tego celu sześciu uniwersalnych kanałów wejściowych.
Minisumator U1603 dysponuje dwoma wejściami analogowymi, czterema przełącznikami elektronicznymi typu MOS oraz dwoma przekaźnikami (z przełączanymi zestykami) przeznaczonymi
do zewnętrznego sterowania. Do minisumatora U1603 można dołączyć za pośrednictwem izolowanego interfejsu LON maksymalnie 63 mierniki energii elektrycznej serii U168X. Do doprowadzania sygnałów wej. analogowych i cyfrowych można też stosować przekładniki prądowe.
Urządzeniami pośredniczącymi przy komunikowaniu się sumatora z urządzeniami zewnętrznymi
takimi jak: komputer PC, drukarka raportów, modem lub zegar sterowany radiem (wykorzystywany do synchronizacji czasu systemowego) są dwa interfejsy RS 232 (115kbit/s). Do konfigurowania parametrów i analizy danych na komputerze PC służy oprogramowanie ECSwin.
Odległe sumatory można łączyć ze sobą siecią ECS LAN i mieć w ten sposób nieograniczony
dostęp do wszystkich danych każdego użytkownika sieci. Dzięki też własnej, wewnętrznej
inteligencji i językowi programowania specyficznego dla systemu ECS, sumator nadaje się do
wykonywania specyficznych zadań określonych przez użytkownika takich jak: zbieranie danych,
monitorowanie i optymalizacja.
• 64 kanały przetwarzające do obliczania energii, mocy i kosztów na podstawie dowolnie przyporządkowanych fizycznych sygnałów wejściowych
• Język sterowania energią przeznaczony do programowania, analizy, monitorowania i sekwencji
optymalizacyjnych
• Zasilanie pomocnicze 24 V DC
• Interfejs LON do mierników energii U168X i dodatkowe moduły U1660/U1661
• Dwa interfejsy RS 232 (115 kbit/s) do dołączenia komputera PC, modemu, drukarki i zegara
sterowanego radiem
• Dwa interfejsy ECS LAN do łączenia ze sobą odległych sumatorów
• Proste oprogramowanie uaktualniane za pomocą interfejsu szeregowego (pamięć EEPROM)
• Sześć wejść uniwersalnych: ±5 mA, ±20 mA, ±10 V, impulsowe typu SO
• Dwa wyjścia analogowe: ±20 mA lub ±10 V
• Dwa wyjścia przekaźnikowe i cztery wyjścia z przełącznikiem MOS do sterowania zewnętrznymi
procesami technologicznymi.
Oznaczenie
Numer produktu / cechy
Karta katalogowa
U1603 (AC/DC 85 V 264 V)
U1603H1W1
3-349-045-03
U1603 (DC 20 V 72 V)
U1603H2W1
3-349-045-03
ASTAT - Poznań - tel.(061) 848 88 71 fax 848 82 76-http:/www.astat.com.pl - e-mail:[email protected]
11
Elementy dodatkowe sumatorów
U1613-B
Łącznik gwiazdowy dla ECS LAN
Wszystkie elementy systemu kontroli energii są wyposażone w dwa interfejsy ECS LAN, które
dopuszczają zastosowanie topologii sieci typu ring (open ring), topologie typu gwiazda są
niemożliwe. U1613 łącznik gwiazdowy umożliwia podłączenie dodatkowych segmentów do szyny
głównej (do trzech dodatkowych segmentów używanych w 4-przewodowych interfejsach ECS
LAN).
Każde z trzech wyjść jest wyposażone w urządzenie wspomagające, które zwiększa dystans transmisji do 4 km (w przybliżeniu) jeśli urządzenie wspomagające jest na drugim końcu. Ramki ECS
LAN są automatycznie rutowane przez łącznik gwiazdwy, między innymi ramki są tylko wtedy
wysyłane, gdy odbiorca jest obcny.
–
U1650
Nazwa
Numer produktu/ cechy
Karta katalogowa
Łącznik gwiazdowy dla ECS LAN
U1613-B
–
Urządzenie wspomagające ECS LAN
Dwa urządzenia wspomagające U1650 ESC LAN umożliwiają wydłużenia maksymalnego dystansu transmisji między elementami systemu kontroli energii do 4 km.
PJ7
Nazwa
Numer produktu / cechy
Karta katalogowa
ECS-LAN urządzenie wspomagające
U1650
–
Optoelektroniczny czujnik do liczników elektromechanicznych.
PJ7 miniaturowy optoelektroniczny czujnik skanuje czerwone znaczniki na dysku licznika
elektromechanicznego i jest wyposażony w impulsowe wyjście, które może być podłączone do
sumatorów U1600, U1601 i U1603.
12
Nazwa
Numer produktu / cechy
Karta katalogowa
PJ7 Miniaturowy Optoelektroniczny Sensor
PJ7
–
ASTAT - Poznań - tel.(061) 848 88 71 fax 848 82 76-http:/www.astat.com.pl - e-mail:[email protected]
Elementy dodatkowe sumatorów
DCF77-1600 / DCF77-1601
Zegar sterowany radiem do sumatora U1600/U1601
Zegar sterowany radiem łączy się z portem COM2 sumatora za pomocą przewodu COM1/COM2 Y,
port COM2 musi być najpierw skonfigurowany.
Czas sumowania jest synchronizowany automatycznie tak długo, dopóki jest odbiór sygnału
radiowego (zawsze w formacie xhxx:05). Odchylenie >=1 s jest korygowane co godzinę.
Możliwość uzyskania poziomu dokładności rzędu ±1 s.
Za pomocą programu H realizuje się włączanie sumatora w tryb dziennego oszczędzania zużycia
energii i wyłączanie tego trybu jak również inicjowanie standardowego trybu wyświetlania czasu
(rozkaz SUWI). Wynika to z faktu, iż nie można zapewnić odpowiedniej jakości odbioru w trybie
ciągłym, nawet przy zastosowaniu zegara sterowanego radiem.
Czasową synchronizację kilku sumatorów realizuje się za pomocą sumatora z zegarem sterowanym radiem.
Kabel połączeniowy
Nazwa
Numer produktu /
cechy
Karta katalogowa
Zegar radiowy DCF77-1600 z przew. Y do U1600
DCF77-1600
–
Zegar radiowy DCF77-1601 z przew. Y do U1601
DCF77-1601
–
Kabel do podłączenia komputera PC lub terminala
Służy do podłączenia wszystkich sumatorów typu U160X z komputerem PC lub terminalem.
Nazwa
Numer produktu / cechy Karta katalogowa
Kabel do podłączenia komputera lub terminalal
Złącze przejściowe
GTZ 5232 000 R0001
–
Przewód przejściowy USB-RS232
Kabel przejściowy jest używany do połączenia sumatorów i innych urządzeń przez interfejs
RS 232 do komputerów które zostały wyposażone wyłącznie w port USB. Do kabla został
dołączony CD-ROM zawierający niezbędne sterowniki do urządzenia.
Nazwa
Numer produktu / cechy
Karta katalogowa
USB-RS232 przewód przejściowy
–
–
ASTAT - Poznań - tel.(061) 848 88 71 fax 848 82 76-http:/www.astat.com.pl - e-mail:[email protected]
13
Elementy dodatkowe sumatorów
Moduł odpytujący liczniki z siecią LON
U1660
Moduł odpytujący U1660 przetwarza dane z ośmiu liczników energii wyposażonych w wyjście
sygnału impulsowego (SO) lub z wejścia o dowolnym potencjale. Wejścia aktywne nie wymagają
jakiegokolwiek zasilania dodatkowego, co zmniejsza niezbędną liczbę przewodów.
Dodatkowe elementy pozwalają poszerzyć funkcje sumatorów U1601, mikrosumatorów U1602 i
minisumatorów U1603 poprzez dołączenie zewnetrznych wejść przy pomocy sieci LON.
Nazwa
Numer produktu / cechy
Karta katalogowa
Moduł odczytowy
U1660-V001
3-349-214-03
Analogowy moduł wejściowy LON
U1661
Sześciokanałowy moduł wejściowy U1661 z filtrem FPL210 jest wykorzystywany przy
przetwarzaniu następujących sygnałów standardowych: od O do 20 mA lub od 4 do 20 mA.
Dodatkowe elementy pozwalają poszerzyć funkcje sumatorów U1601, mikrosumatorów U1602 i
minisumatorów U1603 poprzez dołączenie zewnetrznych wejść przy pomocy sieci LON.
–
U1662 / U1664
Nazwa
Numer produktu / cechy
Analogowy moduł wejściowy (4 ... 20 mA)
U1661-V001
Karta katalogowa
3-349-196-03
Analogowy moduł wejściowy (0 ... 20 mA)
na rządanie
3-349-196-03
Wzmacniacz LON / terminator szyny LON
Wzmacniacz U1662:
Wzmacniacz U1662 stosuje się do zwiększenia maksymalnej dopuszczalnej długości kabla w systemie LON. Za pomocą wzmacniacza można dwukrotnie zwiększyć długość kabla.
Terminator szyny U1664:
Terminator szyny jest wymagany w topologii sieci LON. Na końcu sieci LON umieszcza się terminator (zakończenie) o rezystancji 105 Ω. Zintegrowany terminator szyny 105 Ω jest umieszczony
na początku szyny, w sumatorze. W przypadku wolnych topologii stosuje się zintegrowany terminator szyny 52,3 Ω. Analogicznie dotyczy do rozszerzanych segmentów, w których wykorzystuje
sę wzmacniacze.
14
Nazwa
Numer produktu / cechy
Karta katalogowa
Wzmacniacz
U1662
3-349-239-03
Końcówka szyny
U1664
3-349-240-03
ASTAT - Poznań - tel.(061) 848 88 71 fax 848 82 76-http:/www.astat.com.pl - e-mail:[email protected]
Oprogramowania do sumatorów
ECSwin
Oprogramowanie do konfiguracji i przesyłu danych dla sumatorów U16xx
Wszystkie wbudowane elementy z systemu kontroli energii mogą być łatwo i wygodnie
konfigurowane za pomocą programu ECSwin. Ustawiane parametry są odczytywane z sumatorów
i wyświetlane w oknie danych. Wszystkie wartości mogą być zmienione, zapisane do pamięci
i przesłane do sumatorów.
Ważne wbudowane funkcje:
• Konfiguracja sumatora
• Tworzenie programów pracujących w tle
• Kreacja wirtualnych kanałów
• Ustawienie czasu systemu
• Czytanie początkowych stanów licznika
• Funkcja terminalna dla wykonania ręcznych komend
• Reprezentacja graficzna panelu kontrolnego dla zdalnej kontroli
• Reprezentacja graficzna topologii sieci ECS LAN
• Tabelaryczne lub graficzne wyświetlenie dziennej, miesięcznej i rocznej zużytej energii i mocy
• Reprezentacja graficzna chwilowych wartości
Możliwość dostępu do sumatorów przez Ethernet, TCP/IP .
U1600 - Excel-Makro
Nazwa
Numer produktu / cechy
ECSwin
–
Karta katalogowa
–
ECSwin IP
–
–
Makra do transmisji danych z sumatorów U16xx do programu MC Excel
Dane z sumatorów U160x wbudowanych w System Kontroli Energii mogą być eksportowane do
programu Excel i dostępne do dyspozycji użytkownika robiącego specyficzne analizy za pomocą
Macro U1600.XLM w programie Microsoft Excel od wersji 4.X. Podłączenie komputera PC do
sumatora jest konfigurowane w programie Excel i jest wykonane za pomocą portu szeregowego
lub za pomocą modemu.
Następujące dane, które są zapisane w pamięci sumatorów mogą być przesyłane do programu
Excel:
• Wartości energii i mocy określonego przedziału czasu mogą być wyrażone z datą i czasem
• Wartości maksymalne energii i mocy w danym przedziale czasowym, maksymalnie 11 wartości
bezwzględnych
• Energię, moc i ich maksymalną wartość zmierzoną dla ostatnich 10 dni i w dniu aktualnym
• Energię, moc i ich maksymalną wartość zmierzoną dla ostatnich 12 miesięcy i w miesiącu
aktualnym
• Energię, moc i ich maksymalną wartość zmierzoną dla ostatnich 2 lat i w roku akltualnym
Możliwość dostępu do sumatorów przez Ethernet, TCP/IP .
Nazwa
Numer produktu / cechy
Karta katalogowa
U1600-Excel-Makro
–
–
U1600-Excel-Makro IP
–
–
ASTAT - Poznań - tel.(061) 848 88 71 fax 848 82 76-http:/www.astat.com.pl - e-mail:[email protected]
15
Oprogramowania do sumatorów
ECSopt dla ECSwin
Maksymalnie zoptymalizowane oprogramowanie dla sumatora U1600
Dodatkowe rozszerzone oprogramowanie do kontroli systemu energii posiada wbudowaną funkcję optymalizacji energii pobranej. Wszystkie parametry potrzebne do optymalizacji są konfigurowane w specjalnym oknie danych.
• Aż do 4 optymalizowanych kanałów sumatora U1600
• Obciążenie, które może być wyłączone, ustalone jako wartość stała lub określone z pomiarami
dokonanymi w aktywnych kanałach pomiarowych
• Zmienne przedziały czasu dla startu optymalizacji z 15 minutowymi odstępami i dla umożliwienia optymalizacji kanałów po zamknięciu
• Taryfa zależy od zastosowanych zabezpieczeń. 15 min. wartości mocy są również analizowane
• Sekwencje przełączania przekaźników mogą być zmieniane
• Opóźnienia czasowe przekaźników mogą być ustalone w kolejności od czasu reakcji
kontrolowanych urządzeń lub od odczytywanych ostrzeżeń
• Załączony raport dla wszystkich dokonanych operacji może być wydrukowany na podłączonej
do sumatora drukarki.
EMC
Nazwa
Numer produktu / cechy
Karta katalogowa
ECSopt
–
–
Zczytywanie danych, oprogramowanie do bilingu i analizy
Aplikacja dostepna do systemu zarządzania energia firmy Gossen Metrawatt. Aplikacja zczytuje
automatycznie dane, zapisuje je do bazy danych i umożliwia dostęp do nich za pomocą internetu
lub intranetu.
• Główne dane
• Wirtualne kanały
• Taryfy, planowanie danych
• Zczytywanie danych z urządzeń odległych i bliskich
• Generowanie raportu w postaci wykresu i tabeli
• Biling dla przemysłu - dokonywanie kosztorysu
• Panel kontrolny dla sumatorów
• Wbudowany system pomocy
Charakterystyki obciążenia mogą być przedstawione za pomocą wykresu i ich oszacowanie może być
przedstawione w postaci tabeli. Dodatkowo dane te mogą być eksportowane do Microsoft Excel.
Indywidualne kanały mogą w dowolny sposób zostać zamienione na kanały wirtualne, dzięki czemu
w prosty sposób możemy tworzyć przydatne edytory.
Dokładne określenie taryfy, planowanie danych dla indywidualnych odbiorców jest wstępnym
warunkiem do wyznaczenia obciążenia i poboru mocy co jest następnie podstawą do stworzenia
rozliczenia.
EMS
Nazwa
Numer produktu / cechy
Karta katalogowa
EMC
–
–
Oszczędności energii z programami EnergyXpert i EnergyStatistiX
Dobry sposób na oszczędzanie energii dzięki programom EnergyXpert i EnergyStatistiX.
W znacznej mierze znajduje on racjonalne wykorzystanie w tym obszarze energii gdzie jest ona
wykorzystywana nie tylko do przetwarzania danych. Jest to potężny program narzędziowy, który
został stworzony do rejestrowania aktualnie zużywanej energii, wizualizacji charakterystyk
obciążenia, zachowania równowagi w systemie energetycznym oraz do obliczania kosztów
zużytej energii.
EnergyXpert i EnergyStatistiX
program do zarządzania systemem energetycznym.
Wykorzystane pojęcia dostarczają ostatecznych korzyści:
• Nowatorskie bieżące rozwiązania
• Automatyczny zapis zużytej energii
• Przejrzystość dla energii i użytego produktu
• Zgodniość danych ze zmierzonymi przez czujniki umożłiwia wystawienie faktury
16
Nazwa
Numer produktu / cechy
Karta katalogowa
EMS
–
–
ASTAT - Poznań - tel.(061) 848 88 71 fax 848 82 76-http:/www.astat.com.pl - e-mail:[email protected]
Optymalizacja jakości energii
U1500
System optymalizacji dla wartości szczytowej obciążenia
Z reguły różnica jest między:
- kosztem energii pobranej (w PLN za kWh) a
- kosztem mocy maksymalnej dla jakiej klient końcowy podpisał umowe z dostawcą (w PLN za
kWh)
• Minimalna ingerencja w proces produkcji dzięki zastosowaniu odpowiedniego kierunku
ekstrapolacji
• Optymalizacja systemu dokonywana jest w 8 kanałach z możliwością rozbudowy do 64
• Jednoczesna optymalizacja różnych środków przesyłu, np. moc elektryczna i gaz
• Możliwość ustawienia 96 punktów pomiarowych ze specyfikacją obciążenia aż do 7 dni w przód
• Istnieją wejścia umożliwiające stworzenia sprzężenia zwrotnego z pobraną mocą
• Możemy dokonać odczytu wartości minimalnej i maksymalnej oraz dokonać podziału czasu
kiedy wystąpiła wartość minimalna, a kiedy maksymalna
• Specjalne programy którymi możemy dokonywać optymalizacji systemu
Możliwość zredukowania krótkotrwałych wartości szczytowych (pików) mocy wpływa korzystnie na
koszty zużytej mocy. Standardowo wszyscy odbiorcy są przyłączani na zasadzie równouprawnienia.
Wszystkie przyłączenia i odłączenia nie mają jakiegokolwiek wpływu na to, że w tym samym czasie
inni użytkownicy mogą być w trakcie pracy. Optymalizacja mocy polega na tym, że podłączenie
odbiorcy, który pobiera dużą ilość mocy jest odraczane na krótką chwilę bez znaczącego wpływu na
jego całkowitą pracę. Ma to szczególne zastosowanie dla odbiorców mocy, którzy używają jej np. do
ogrzewania. System U1500 dokonuje zmniejszenia poboru mocy, dzięki optymalizacji odbiorców ,co
wiąże się ze zmniejszeniem rachunków końcowych.
Poza tym dołączone programy zegara mogą zmniejszyć koszty energii oraz zoptymalizować
kolejność wykonywanych czynności. Oczywiście system może być również wykorzystany do
zmniejszenia kosztów nie tylko odbiorców korzystających z energii elektrycznej ale też z innych form
np. gaz..
Właściwości
U1500A0
U1500A1
U1500A2
Z302B
Wyświetlacz, klawiatura
●
●
Kanały optymalizacyjne
8
8
8
Może być rozszerzony do 64 kan.
–
●
●
–
Nazwa
Numer produktu / cechy
Komputer optymalizacyjny
U1500A0
Karta katalogowa
3-349-249-03
Komputer optymalizacyjny z szyną
U1500A1
3-349-249-03
system rozszerzeniowy
U1500A2
3-349-249-03
Program wizualizacyjny dla systemu optymalizacji U1500
Program wizualizacyjny dla U1500 wykorzystujący system Microsoft Windows
• Przedstawienie profilów obciążenia z możliwością zmianny rozdzielczości
• Możliwość tworzenia własnych konfiguracji przy wyświetlaniu punktów pomiarowych
• Dostęp do wszystkich kanałów pomiarowych
• Wyświetlanie w postaci słupków maksymalnych wartości które wystąpiły w ciągu danego
miesiąca w zależności od przełączeń punktu
• Przedstawienie operacji przełączeń i przedstawienie sygnałów sprzężenia zwrotnego, które
odpowiadają charakterystyką obciążenia
• Przedstawienie zużytej energii na podstawie wykresów słupkowych
Nazwa
Numer produktu / cechy
Karta katalogowa
Program do wizualizacji danych z U1500
Z302B
–
ASTAT - Poznań - tel.(061) 848 88 71 fax 848 82 76-http:/www.astat.com.pl - e-mail:[email protected]
17
Wielofunkcyjne mierniki mocy
A2000
Analizator jakości energii elektrycznej
Miernik mocy A2000 jest przeznaczony do analizy systemów prądu przemiennego i jest stosowany wszędzie tam gdzie analogowe przyrządy pomiarowe nie są w stanie sprostać stale
rosnącym wymaganiom stawianym systemom dystrybucji energii elektrycznej. Jest on przydatny
szczególnie w sytuacjach, w których jest ważna znajomość nie tylko prądu, napięcia i mocy, lecz
również harmonicznych i ich odkształceń. Niniejszy miernik mocy może też z powodzeniem
zastępować konwencjonalne rejestratory i wskaźniki uszkodzenia i może być montowany w jednym urządzeniu wraz z innymi przyrządami pomiarowymi. W połączeniu z przekładnikami prądu
i napięcia przyrząd ten może wykonywać wszystkie ważne pomiary w systemach niskich i średnich napięć.
Do przetwarzania i monitorowania danych pomiarowych służą wyjścia analogowe, komparator
wartości granicznych oraz interfejsy. Wersja miernika wyposażona w obszerną pamięć danych
pozwala na jednoczesną rejestrację charakterystyk czasowych maksymalnie dwunastu wielkości
pomiarowych. Istotne wyniki pomiarów mogą być albo rejestrowane w sposób ciągły w długim
okresie czasu lub dopiero po wyzwoleniu zdarzeniem, występującym w określonym przedziale
czasowym. Jeśli korzysta się z rejestracji wyzwalanej zdarzeniem, to można też rejestrować z tą
samą szybkością historię zdarzeń jakie miały miejsce przed wystąpieniem zdarzenia
wyzwalającego właściwy proces rejestracji. Zapis tej historii można następnie przeglądać.
Oznacza to, że niniejszy miernik mocy lepiej nadaje się do rejestracji anomalii niż typowy rejestrator na taśmę papierową.
• Pomiar prądu, napięcia, mocy czynnej, biernej i pozornej, współczynnika mocy, energii czynnej
i biernej, odkształceń harmonicznych i harmonicznych
• Dokładny pomiar napięcia i prądu z błędem granicznym nie przekraczającym 0,25%
• W wyposażeniu interfejsy RS 232 i RS 485
• Zależnie od wersji: możliwość komunikacji za pośrednictwem interfejsów: Profibus DP,
LONWORKS, Ethernet lub RS485 obsługiwanych przez protokół Modbus RTU i inne
• Wymiary płyty czotowej: 144 x 144 mm
• Minimalna głębokość instalacji: mniejsza od 60 mm
• Dobra czytelność dzięki zastosowaniu wysoko-kontrastowego wyświetlacza typu LED
o wysokości cyfr 14 mm
• Ciągła rejestracja danych pomiarowych wybranych wielkości w celu określenia profilu
obciążenia oraz analiza statystyczna (opcja)
• Funkcja rejestracji anomalii o dużej szybkości zapisu zdarzeń, funkcja historii zdarzeń przed
momentem wyzwolenia
• Wejścia prądowe izolowane elektrycznie
• Możliwość przyporządkowania każdej wybranej wielkości pomiarowej dwóch wartości
granicznych
Konfiguracja
Przyporządkowanie
Wielofunkcyjny miernik mocy
Interfejs szeregowy
z RS-232 i RS-485
z LON i RS-232
z Profibus-DP i RS-232
Wyjście analogowe
2 wyjścia analogowe
4 wyjścia analogowe
brak wyjść analogowych
Rejestrator danych
brak rejestratora danych
z rejestratorem danych (tylko z P1)
Wyjście impulsowe / brak wyjścia impulsowego / wejścia
wejście synchronizacji synchronizacji
2 wyjścia impulsowe 1wejście synchronizacji
Zasilanie
230 / 115 V AC
20 69 V AC / 20 72 V DC
73 264 V AC / 73 276 V DC
Certyfikat producentai brak certyfikatu
protokół pomiarowy
z certyfikatem i protokołem pomiaru
Instrukcja Obsługi
niemiecka (standard)
angielska
francuska
18
Opcje konfiguracyjne
Numer produktu / Cecha
A2000
A2000
A2000
L0
–
–
–
L1
–
–
–
L2
A0
A0
–
A1
–
–
–
–
A2
R0
R0
R0
R1
R1
R1
P0
–
P0
P1
P1
P1
H0
H1
H2
U0
U1
W0
W1
W2
H0
H1
H2
U0
U1
W0
W1
W2
H0
H1
H2
U0
U1
W0
W1
W2
Nazwa
Numer produktu / cechy
Karta katalogowa
A2000-V001
A2000H0A0P0R0L0U0W0
3-348-980-03
A2000-V002
A2000H0A1P1R0L0U0W0
3-348-980-03
A2000-V003
A2000H0A1P1R1L0U0W0
3-348-980-03
A2000-V004
A2000H0A0P1R0L1U0W0
3-348-980-03
A2000-V005
A2000H0A2P1R0L2U0W
3-348-980-03
Akcesoria: przewód interfejsu RS-232
GTZ3241000R0001
–
ASTAT - Poznań - tel.(061) 848 88 71 fax 848 82 76-http:/www.astat.com.pl - e-mail:[email protected]
Wielofunkcyjne mierniki mocy - oprogramowanie, akcesoria
METRAwin 10/A2000
Oprogramowanie METRAwin 10/A2000 wraz z adapterem
Oprogramowanie do transmisji danych pomiarowych i konfiguracji przyrządu
Oprogramowanie przeznaczone do zczytywania i przetwarzania bieżących danych pomiarowych z
miernika A2000, do odczytu danych z modułu pamięciowego miernika A2000 posiadającego
rejestrator danych (logger) oraz do konfiguracji jego parametrów. Oprogramowanie pracuje pod
nadzorem systemów operacyjnych MS Windows 95,98 ME, NT i 2000.
• Odczytywanie wyników pomiarów z pamięci miernika
• Ciągła rejestracja pomiarów w określonym przedziale czasu
• Wyświetlane wyniki pomiarów
– w formacie wykresu w funkcji czasu
– w formie tabeli
– wyświetlany w formie liczby
– w postaci wykresu słupkowego (bargrafu)
• Dowolny wybór przedziału czasu pomiarowego
• Opis wyświetlonych krzywych za pomocą etykiet w celu późniejszej identyfikacji poszczególnych sekwencji pomiarowych
• Proste i przejrzyste konfigurowanie parametrów A2000
• Możliwość zapisywania nastaw parametrów często używanych konfiguracji
• Eksportowanie wyników pomiarów do innych aplikacji MS Windows
• Funkcje matematyczne
Funkcje oprogramowania
Pobieranie i wyświetlanie danych pomiarowych
Program METRAwin 10/A2000 wyświetla w przejrzystej formie zawartość danych zapisanych do
modułu pamięciowego miernika mocy A2000. Z drugiej strony program ten jest przystosowany do
ciągłego odbierania danych zmierzonych przez miernik i jednoczesne ich zapisanie. Program
METRAwin 10/A2000 tworzy tablicę zawierającą dane które są pobrane z modułu pamięciowego lub
uzyskane w czasie rzeczywistym z miernika mocy i umieszcza w niej odpowiednie wartości minimalne i maksymalne oznaczone czasem i datą. Wszystkie wyniki pomiarów można odczytać z wykresu, który jest funkcją czasu. W celu optymalizacji warunków wyświetlania oś czasu można rozciągać
lub kompresować. Przy potrzebie dokładnych wskazań można korzystać z kursora przesuwanego
wzdłuż osi czasu.Wyniki pomiarów mogą być przedstawione jako liczby. W takim przypadku w
pojedynczym oknie można odczytywać wyniki pomiarów maksymalnie czterech wielkości.
Konfigurowanie przyrządu za pomocą programu METRAwin® 10/A2000
Program METRAwin 10/A2000 umożliwia wyświetlanie w przejrzystej formie w różnych oknach
wszystkich funkcji i opcji konfiguracyjnych oferowanych przez wielofunkcyjny miernik mocy. Wartości wybranych parametrów wprowadza się w odpowiednie pola, są one następnie przesyłane do
miernika mocy.
A201A
Nazwa
Numer produktu / cechy
Karta katalogowa
METRAwin 10/A2000 z adapterem
Z305A
3-348-980-03
Moduł sprzęgający miernik A2000 z szyną SUCOnet K
Wielofunkcyjne mierniki mocy A2000 można łączyć z szyną SUCOnet K za pomocą modułu sprzęgającego. Każdy z modułów sprzęgających może obsługiwać 32 mierniki A2000.
• Autonomiczne przetwarzanie ramki danych między modułem a miernikiem A2000
• Komendy żądania przesłania danych z miernika mocy (prądu, napięcia, mocy, cosφ, energii);
format konwersji i udostępniania danych przekazywanych do SPC za pośrednictwem szyny
SUCOnet K w formatach SIGNED WORD lub SIGNED DWORD
• Zerowanie wskazań miernika energii i pamięć wartości min-max.
• Możliwość adresowania każdego miernika jako rzeczywistego urządzenia podrzędnego sieci
SUCOnet za pomocą adresu przesyłanego dodatkowo do SPC
• Sygnalizacja za pomocą diod LED trybu pracy modułu sprzęgającego i stanu funkcjonowania
• Wymiary (długość x szerokość x wysokość): 106 x 90 x 58 mm, masa ok. 0,5 kg
Nazwa
Numer produktu / cechy
Karta katalogowa
Moduł sprzęgajacydla A2000 z SUCOnet-K-Bus
A201A
3-349-090-03
ASTAT - Poznań - tel.(061) 848 88 71 fax 848 82 76-http:/www.astat.com.pl - e-mail:[email protected]
19
Analizator mocy, energii i zakłóceń sieciowych
MAVOWATT ®45
Przenośny analizator energii i mocy do zastosowań jako urządzenie stacjonarne i przenośne
To przenośne urządzenie przeznaczono do pomiarów wielkości elektrycznych w systemach zasilających prądem przemiennym jedno- i trójfazowych, przy dowolnym obciążeniu, w zakresie
częstotliwości do 400 Hz. jak również w sieciach zasilania prądem stałym Przy użyciu opcji TCM
jest też możliwy pomiar parametrów sygnału wyjściowego przemienników częstotliwości
(sterowników silników). Szerokie spektrum funkcji analizatora obejmuje zarówno zbieranie
danych pomiarowych, jak również wyświetlanie i zapis wielkości elektrycznych w procesie
rozpoznawania i oceny fluktuacji parametrów sieci i występujących w niej zakłóceń takich jak:
funkcja analizy harmonicznych i zakłóceń sieci; a także analizę i rejestrację zużycia energii.
Urządzenie to znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle i jest wykorzystywane m.in. jako
urządzenie pomiarowe o dużej dokładności, dysponujące jednocześnie funkcją rejestracji, do
wyznaczania wartości charakterystycznych różnych wielkości elektrycznych tj. do określania
składowych obciążenia, parametrów generatorów zarówno w stanach ustalonych jak i w procesach dynamicznych. Urządzenie może też pracować jako tester z funkcją tzw. szybkiej transformaty Fouriera (TFT), umożliwiającą porównanie harmonicznych prądu obciążenia z wcześniej
określonymi wartościami granicznymi. Dzięki zwartej i trwałej konstrukcji MAVOWATT 45 nadaje
się zarówno do pracy nie tylko jako urządzenie stacjonarne, lecz również w terenie jako
urządzenie przenośne.
Opcje:
MAVO-FFT: oprogramowanie do analizy harmonicznych FFT
MAVO-PDA: oprogramowanie do analizy odkształcenia mocy
MAVO-TCM: oprogramowanie do rejestracji zakłóceń sieciowych i do pomiaru
parametrów przemienników częstotliwości
MAVO-FSA: analiza zjawiska migotania zgodnie z normą EN 61000-4-15
• Wymiary: 150 x 290 x 290 mm, masa 4,7 kg
• Baterie: 4 szt. baterii 1,5-woltowych typu IEC LR6 - przy zasilaniu z baterii
Standardowe wyposażenie analizatora MAVOWATT 45L:
Standardowe wyposażenie analizatora energii, mocy i odkształcenia sieci trójfazowych zawiera interfejs RS-232C, stację kart pamięci, 3 pary przewodów pomiarowych z sondami pomiarowymi
z nasadzanymi chwytakami krokodylowymi, 4 krótkie przewody pomiarowe zakończone wtykami sieciowymi, przewód sieciowy, przewód interfejsu RS-232C, dyskietka z oprogramowaniem, miękki
uniwersalny neseser F2000, instrukcja obsługi.
Standardowe wyposażenie analizatora MAVOWATT 45S:
Wyposażenie takie same jak dostarczane z analizatorem MAVOWATT 45L plus możliwość
zainstalowania opcji FFT, PDA, TCM i FSA, 3 szt. cęgów prądowych Z823B w futerale K45.
Typ
Numer produktu
Karta katalogowa
MAVOWATT 45L
M815C
3-348-795-03
MAVOWATT 45S
M815E
3-348-795-03
Koffer K45
Z845C
3-348-795-03
Czytelne wyświetlanie danych pomiarowych na duzym ekranie
Tryby wyświetlania przy pomiarach i analizie mocy i energii
Dane mogą byc zbierane
na karcie pamieci lub
drukowane na papierze
Menu wyboru dla 75 wielkości mocy i energii i 6 trybów pomiarowych
Mozliwość wyboru menu
w wielu jezykach
20
Zintegrowane funkcje z
instrukacjami i schematami połączeń
ASTAT - Poznań - tel.(061) 848 88 71 fax 848 82 76-http:/www.astat.com.pl - e-mail:[email protected]
Analizator mocy, energii i zakłóceń sieciowych
METRAwin ® 45
Oprogramowanie do MAVOWATT 45 do analizy danych pomiarowych
Oprogramowanie METRAwin 45, pracujące pod systemem operacyjnym Windows przeznaczone
jest do odczytu, prezentacji i przetwarzania danych pomiarowych z analizatora MAVOWATT 45 na
komputerze klasy PC. Dane przesyłane są w trybie on-line (nie dotyczy pomiarów FFT/PDA) lub
z karty pamięci przez interfejs RS232 lub przez połączenie z modemem. Dane pomiarowe mogą
być przedstawione i wydrukowane numerycznie w formie tabeli, jako wykres Y(t) lub jako widmo
częstotliwości metodą FFT i eksportowane do innych aplikacji Windows. Linie oznaczające wartości graniczne według norm lub indywidualnie zdefiniowane wartości graniczne, jak również
kształty przebiegów prądu i napięcia mogą być wyświetlane w prezentacji wyników pom. FFT.
Rejestrator Y(t)
Dane pomiarowe zbierane w maksymalnie czterech dowolnie wybieranych kanałach są wyświetlane
na ekranie w postaci krzywej (z osią czasu jako osią odciętych). Na podstawie tych krzywych
posługując się kursorami można odczytywać wartości dodatkowych parametrów. Zapisane sygnały
można kompresować lub rozciągać wzdłuż osi amplitudy lub osi czasu (funkcja zoom).
Rejestrator Y(t) o dużej prędkości zapisu
Przy wykorzystaniu funkcji graficznej PDA/TCM można analizować (z rozdzielczością do 20 µs) dane
pomiarowe napięcia i prądu zarejestrowane za pomocą analizatora MAVOWATT 45.
Multimetr
Dane pomiarowe przesyłane w maksymalnie czterech dowolnie wybranych kanałach są wyświetlane
w czasie rzeczywistym na ekranie monitora w postaci liczbowej z dodatkową skalą analogową lub też
w postaci wskaźnika analogowego (wskazówkowego) z - dodatkowym wyświetlaczem liczbowym.
Tablica
Zbierane w maksymalnie czterech kanałach dane pomiarowe są wyświetlanie w postaci numerycznej
w czytelnej tablicy. Dane pomiarowe można przesłać do innych programów przy wykorzystaniu do
tego celu schowka Windows.
Analiza częstotliwościowa FFT
Wyniki pom. harmonicznych uzyskane za pomocą FFT Tab i zapisane w pamięci analizatora MAVOWATT 45 są wyświetlane jako widmo częstotliwości w postaci wykresu słupkowego. Można też
wyświetlić pionowe linie oznaczające wart. graniczne , a także zrekonstruowane kształty przebiegów.
Karta pamięci RC 8
Typ
Numer produktu
Karta katalogowa
METRAwin 45
Z852B
3-348-795-03
Karty pamięci do rejestracji długoterminowej
Wszystkie pomiary wykonane za pomocą przyrządu MAVOWATT 45 można zapisywać w pamięci
flash RAM w postaci karty PCMCIA. Zapisane dane można następnie przeglądać na wyświetlaczu
analizatora.
Zasadniczym przeznaczeniem oprogramowania METRAwin 45 rekomendowanym przez
producenta jest długoterminowa analiza danych pomiarowych.
Karta pamięci RC8 ma pojemność 8 MB (co odpowiada w przybliżeniu 2 milionom wyników
pomiarów).
.
Moduł drukarkowy SECUTEST PSI
Typ
Numer produktu
Karta katalogowa
MAVO-RC8
Z845D
3-348-795-03
Zintegrowany moduł drukarki / pamięci do szybkiego tworzenia protokołów w
miejscu pomiaru
Wyniki pomiarów są przesyłane z analizatora do modułu drukarki PSI (który może być zintegrowany z pokrywą analizatora), gdzie są drukowane (na kartach rejestracyjnych). Wyniki pomiarów
mogą być drukowane w zwięzłej formie w miejscu pomiaru, zaś tworzone dokumenty są
opatrzone datą i czasem, a także informacjami tekstowymi wprowadzanymi przez użytkownika
wprost z klawiatury modułu.
Materiały eksploatacyjne modułu:PS-10P = zestaw 10 kart rejestracyjnych, Z3210 = zestaw 10 kaset
z taśmą do drukarkowania
• Wymiary: 240 mm x 81 mm x 40 mm (bez radełkowanych wkrętów i przewodów taśmowych
• Masa: ok. 0,8 kg
• Baterie: 4 szt. 1,5-woltowych baterii typu IEC LR6 ( AA) - przy zasilaniu z baterii
.
Typ
Numer produktu
Karta katalogowa
SECUTEST PSI
GTM5016000R0001
3-348-785-03
PS-10P
GTZ3229000R001
3-348-785-03
Z3210
GTZ3210000R001
3-348-785-03
ASTAT - Poznań - tel.(061) 848 88 71 fax 848 82 76-http:/www.astat.com.pl - e-mail:[email protected]
21
Analizator mocy, energii i zakłóceń sieciowych
Akcesoria do MAVOWATT45
Cęgi prądowe, przystawki cęgowe, boczniki prądowe
WZ12E:Mini-cęgi prądowe 0,2 ... 150 A
WZ12F:Mini-cęgi prądowe 0,02 ... 15 A
Z202A: Aktywna przystawka cęgowa przetwarzająca prąd na napięcie, z baterią,
0 ... 30/300 A=, 0 ... 20/200 A~, 10 mV/A bzw. 1 mV/A, pasmo częstotl.: DC ... 10 kHz
Z203A: Aktywna przystawka cęgowa przetwarzająca prąd na napięcie, z baterią,
0 ... 300/1000 A , 0 ... 200 / 1000 A~ , 1 mV / A, pasmo częstotl.: DC ... 10 kHz
Z823B: Pasywna przystawka cęgowa przetwarzająca prąd na napięcie,
1 ... 1000 A~, wyjście 0 ... 1 V, pasmo częstotliwości: 45 Hz ... 10 kHz
Z821B: Pasywna przystawka cęgowa przetwarzająca prąd na napięcie,
1 ... 3000 A~, wyjście 0 ... 1 V, pasmo częstotliwości: 30 Hz ... 5 kHz
AF033A: Ampflex - elastyczne cęgi prądowe, 0,5 ... 30/300 A~, 100 mV/A bzw. 10 mV/A
AF33A: Ampflex - elastyczne cęgi prądowe, 0,5 ... 300/3000 A~, 10 mV/A bzw. 1 mV/A
AF101A: Ampflex - elastyczne cęgi prądowe, 5 ... 1000/10000 A~, 1 mV/A bzw. 0,1 mV/A
AF11A: Ampflex - elastyczne cęgi prądowe, 5 ... 1000 A~, 1 mV/A
Z860A: Rezystor bocznikowy 20 mA/1 V (Klasa 0,2)
Z861A: Rezystor bocznikowy 1 A/1 V (Klasa 0,2)
Z862A: Rezystor bocznikowy 5 A/250 mV (Klasa 0,2)
Z863A: Rezystor bocznikowy 16 A/160 mV (Klasa 0,2)
➀
➁
➂
Dane techniczne akcesoriów pomiarowych:
Typ
Przeznaczony
do pomiaru *)
WZ12F
WZ12E
Z201A
A, (C)
A, (C)
B, C
Z202A
B, C
Z203A
➃
B, C
Z823B
Z821B
AF033A
AF33A
AF101A
AF11A
Z860A
Z861A
Z862A
➄
Z863A
➅
A, B, (C)
A, B, (C)
(A), B, C
(A), B, C
(A), B, C
(A), B, C
A, B
A, B
A, B
A, B
Zakresy pomiarowe**)
Rys
Wartości znamionowe
Zakres użytkowy w połączeniu z
MAVOWATT45
ok. 0,02 ... 15 Aeff
AC: 15 Aeff
➀
AC: 150 Aeff
ok. 0,2 ... 150 Aeff
➀
ok. 0,1 ... 17 Aeff
AC: 20 Aeff
➃
DC: 30 A
ok. 0,1 ... 24 A
AC: 20 Aeff / AC: 200 Aeff ok. 0,1 ... 20 Aeff / ok. 1 ... 200 Aeff
➄
DC: 30 A / DC: 300 A
ok. 0,1 ... 30 A / ok. 1 ... 300 A
AC: 200 Aeff / AC: 1000 Aeff ok. 1 ... 200 Aeff / ok. 1 ... 1000 Aeff
➅
DC: 300 A / DC: 1000 A
ok. 1 ... 300 A /ok. 1 ... 1000 A
AC: 1000 Aeff
ok. 1 ... 1200 Aeff
➁
AC: 3000 Aeff
ok. 1 ... 3000 Aeff
➂
AC: 30 Aeff / AC: 300 Aeff ok. 0,5 ... 17 Aeff / ok. 0,5 ... 170 Aeff
➉
AC: 300 Aeff / AC: 3000 Aeff ok. 0,5 ... 170 Aeff / ok. 0,5 ... 1700 Aeff ➉
AC: 1000 Aeff / AC: 10 kAeff ok. 5 ... 1000 Aeff / ok. 5 ... 10 kAeff
➉
AC: 1000 Aeff
ok. 5 ... 1000 Aeff
➉
ok. 0,05 ... 32 mAeff
AC: 20 mAeff
➆
DC: 20 mA
ok. 50 µA ... 48 mA
ok. 1 mAeff ... 1 Aeff
AC: 1 Aeff
➇
DC: 1 A
ok. 1 mA ... 1,2 A
ok. 0,02 ... 5 Aeff
AC: 5 Aeff
➈
DC: 5 A
ok. 0,02 ... 5 A
ok. 0,1 ... 16 Aeff
AC: 16 Aeff
➈
DC: 16 A
ok. 0,1 ... 16 A
*) A = Pomiar długookresowy (do jednego tygodnia) / B = Pomiar harmonicznych / C = Pomiary z przetwornika częstotl. (f > 30 Hz)
**)Dla zakresów AC ze współczynnikiem szczytu < 1,5
➉
➆
22
➇
➈
Typ
Numer produktu
WZ12F miniaturowe cęgi prądowe
Z823E
Karta katalogowa
3-348-795-03
WZ12E miniaturowe cęgi prądowe
Z823D
3-348-795-03
Z201A przystawka cęgowa I-U
Z201A
3-348-795-03
Z202A przystawka cęgowa I-U
Z202A
3-348-795-03
Z203A przystawka cęgowa I-U
Z203A
3-348-795-03
Z823B przystawka cęgowa I-U
Z823B
3-348-795-03
Z821B przystawka cęgowa I-U
Z821B
3-348-795-03
Ampflex AF033A cęgi elastyczne
Z207A
3-348-795-03
Ampflex AF33A cęgi elastyczne
Z207B
3-348-795-03
Ampflex AF101A cęgi elastyczne
Z207C
3-348-795-03
Ampflex AF11A cęgi elastyczne
Z207D
3-348-795-03
Z860A rezystor bocznikowy
Z860A
3-348-795-03
Z861A rezystor bocznikowy
Z861A
3-348-795-03
Z862A rezystor bocznikowy
Z862A
3-348-795-03
Z863A rezystor bocznikowy
Z863A
3-348-795-03
ASTAT - Poznań - tel.(061) 848 88 71 fax 848 82 76-http:/www.astat.com.pl - e-mail:[email protected]
Analizator mocy, energii i zakłóceń sieciowych
MAVO-FFT
Oprogramowanie opcjonalne do analizy harmonicznych FFT
Oprogramowanie to rozszerza funkcje analizatora MAVOWATT 45 o jednoczesną rejestrację,
prezentację i analizę harmonicznych napięcia i prądu.
Przy wykorzystaniu szybkiej transformaty Fouriera (FFT) są rejestrowane w trybie rzeczywistym
i w sposób ciągły: składowa stała, składowa podstawowa oraz harmoniczne prądu i napięcia (do
pięćdziesiątej harmonicznej w stosunku do częstotliwości podstawowej z zakresu od 15 do 400 Hz)
dla wszystkich trzech faz. Zarejestrowane wartości są następnie prezentowane w postaci tabeli z wartościami lub w formie wykresu słupkowego dla jednej, wybranej fazy.
Alternatywnie, wyniki pomiarów zniekształceń harmonicznych (THD) dla wszystkich trzech faz,
zarówno prądu jak i napięcia, są wyświetlane w postaci tabeli z wartościami lub są klasyfikowane
według statystyki.
MAVO-PDA
Typ
Numer produktu
Karta katalogowa
MAVO-FFT
Z850B
3-348-795-03
Oprogramowanie opcjonalne do rejestracji i analizy zakłóceń sieci
Oprogramowanie rozszerzające możliwości pomiarowe analizatora MAVOWATT 45 o jednoczesne
zbieranie danych, wyświetlanie oraz analizę harmonicznych napięcia i/lub prądu.
Zmierzone wielkości (wartości: skuteczne prądu i napięcia, częstotliwości, zniekształceń harmonicznych THD), które zostały zarejestrowane w czasie równym 2-, 4-, 8- lub 16-krotności okresu sygnału, dla wszystkich lub wybranych faz, są porównywane w sposób ciągły przy zastosowaniu
wyzwalania o ustawianych indywidualnie kryteriach (górna wartość graniczna dla funkcji U/l/THDU/
THDI/f, dolna wartość graniczna dla funkcji U/I/THDU THDI, fluktuacja U/l). Zdarzenia występujące
pojedynczo lub jednocześnie są rejestrowane w sposób ciągły bez przerwy, a wyniki rejestracji
łączone ze sobą i prezentowane w trzech różnych tabelach wraz z podaniem; liczby i typu zdarzeń
związanych z zakłóceniami napięcia i częstotliwości w wybieranym przez użytkownika zakresie czasowym; liczby i typu zakłóceń związanych z zakłóceniami prądu i częstotliwości w wybieranym przez
użytkownika zakresie czasowym; listy zdarzeń zawierającej czas ich wystąpienia, powód wystąpienia
oraz wynik pomiaru. Jeśli nie jest potrzebne ciągłe rejestrowanie danych, to w momencie wystąpienia
zdarzenia, zostaje wyświetlona wartość napięcia i prądu wraz z dokładnym czasem. W ten sposób
można dokumentować ważne parametry napięciowe sieci energetycznej, wymagane przez normę
PN/EN 50160, a także można analizować efekty działalności poszczególnych odbiorców energii.
MAVO-TCM
Typ
Numer produktu
Karta katalogowa
MAVO-PDA
Z851B
3-348-795-03
Oprogramowanie opcjonalne do rejestracji zakłóceń i pomiarów na wyjściach
falowników
Oprogramowanie rozszerzające możliwości analizatora MAVOWATT 45 o funkcje oscyloskopowe,
spełniające dwie funkcje wykorzystywane w technice pomiarowej systemów zasilania:
• Wychwytywanie i rejestracja krótkotrwałych sygnałów zakłócających występujących w sieciach
• Pomiar i rejestracja wyników pomiarów parametrów sygnału na wyjściu falownika, wykorzystywanych do analizy mocy i energii
Pomiar zakłóceń
Przy wykorzystaniu MAVO-TCM można mierzyć parametry napięciowe impulsów zakłócających
(powstających w stanach przejściowych), o szerokości nie mniejszej niż 20 µs i amplitudzie < 1500
VS. Warunki wyzwalania przy rejestracji zdarzeń są określane na podst. porównania bezwzględnej
wartości poziomu próbkowanego sygnału z ustawionym poziomem wyzwalania (Up i Ip). Dodatkowo
jest tryb wyzwalania prędkością zmian sygnału. Dodatkowo można też regulować odstęp między
kolejnymi próbkowaniami (od 20 µs do 640 µs) oraz poziom w trybie przed-wyzwalania. W trybie
rejestracji zdarzeń EVENT jest możliwy zapis zakłóceń pojawiających się nagle, rejestracja do 40
zdarzeń na sekundę w kolejności ich wystąpienia z oznaczeniem czasu, powodem wyzwolenia itd.
Pomiary na wyjściach falowników
Współczesne falowniki stosowane do kontroli prędkości obrotowej silników elektrycznych są zwykle
wyposażone w wyjście, na którym panuje sygnał impulsowy w.cz. o kształcie prostokątnym, przy
czym szerokość impulsów jest modulowana częstotliwością obrotów silnika. Sygnał ten wymaga
specjalnego procesu pom., w którym składowa o częstotliwości przełączania falownika jest filtrowana i w ten sposób jest określana efektywna częstotliwość modulacji (częstotliwość podstawowa).
• Częstotliwość przełączania musi być większa od 1,2 kHz, zaś częstotliwość podstawowa musi
mieścić się w zakresie od 10 do 100 Hz
• Prąd pobierany przez silnik jest mierzony w sposób bezinwazyjny za pomocą cęgów prądowych
Typ
Numer produktu
Karta katalogowa
MAVO-TCM
Z851C
3-348-795-03
ASTAT - Poznań - tel.(061) 848 88 71 fax 848 82 76-http:/www.astat.com.pl - e-mail:[email protected]
23
Analizator mocy, energii i zakłóceń sieciowych
MAVO-FSA
Oprogramowanie opcjonalne do analizy zjawiska migotania
Oprogramowanie MAVO-FSA poszerza możliwości pomiarowe analizatora MAVOWATT 45 o analizę zjawiska migotania
Zjawisko migotania określa się jako rzecz powodującą zmianę w jaskrawości urządzeń
oświetlających, spowodowanych spadkami napięcia zasilania. Spadki tego rodzaju można mierzyć
i rejestrować za pomocą miernika migotania.
Norma EN 61000-4-15 określa podstawowe, funkcjonalne zasady pomiaru za pomocą miernika
migotania, symulującego złożony łańcuch zdarzeń jakie mają miejsce w lampie, w oku i w mózgu
człowieka. Miernik ten dokonuje korelacji otrzymanych wyników pomiarów z krzywą graniczną
uzyskaną eksperymentalnie (wartości graniczne postrzegania) i określa następujące parametry: Pst
(krótkoterminowa intensywność migotania, 10 min) oraz Pit (długoterminowa intensywność migotania, 2 h). Parametry te są określane jednocześnie i indywidualnie dla trzech faz napięcia. Na
podstawie wyników pomiarów parametrów migotania jest przeprowadzana zgodnie z norm ą PN/EN
5016 ocena jakości napięcia sieci (zasilania). Dodatkowo funkcja ta umożliwia określenie:
największej, względnej zmiany napięcia (dmax) występującej przy niewielkich odstępach
pomiarowych, względnej zmiany napięcia stałego (DC) i maksymalnego czasu trwania odchylenia
przy zmianach napięcia mniejszego do 3% (dt > 3%).
Wszystkie te parametry są wymagane przy pomiarach typu urządzeń elektrycznych zgodnie z wymaganiami normy PN/EN 61000-3-3. Wymaganie obserwacji wartości granicznych wprowadzone przez
tę normę jest aktualne od 1 stycznia 2001 przy badaniach na znak CE sprzętu elektrycznego
i elektronicznego oraz urządzeń o prądzie wejściowym 16 A.
24
Typ
Numer produktu
Karta katalogowa
MAVO-FSA
Z851D
3-348-795-03
ASTAT - Poznań - tel.(061) 848 88 71 fax 848 82 76-http:/www.astat.com.pl - e-mail:[email protected]
Analizator mocy, energii i zakłóceń sieciowych
MAVOWATT50
Analizator zakłóceń mocy i energii
Analizator zakłóceń mocy i energii MAVOWATT50 mierzy wielkości elektryczne zarówno w systemach zasilania prądem stałym, jak również trójfazowym prądem przemiennym, przy dowolnym
charakterze obciążenia. Zakres częstotliwości mierzonych rozciąga się od 0 do 1kHz i pokrywa
wszystkie systemy zasilania od 16 2/3 Hz służących do zasilania trakcji elektrycznej, do sieci 50
i 60 Hz, jak również pokładowych systemów zasilania elektrycznego 400 Hz.
Osiem odizolowanych obwodów pomiarowych - cztery mierzące prąd i cztery mierzące napięcie
- zabezpieczają przed przepływem prądu wyrównawczego i umożliwiają jednoczesny pomiar
napięcia i prądu przewodów fazy i neutralnego.
Przez podłączenie odpowiedniego transduktora pomiarowego, cztery kanały mogą być alternatywnie używane do pomiarów innych wielkości fizycznych, na przykład temperatury silnika czy
transformatora, prędkości obrotowej wiatraka będącego generatorem prądu itp.
Możliwe są również pomiary na wyjściu przetwornika częstotliwości w szerokim jej zakresie.
Analizator posiada obszerne spektrum funkcji: od pobierania, wyświetlania i zapamiętywania
wielkości charakterystycznych dla sieci zasilającej, poprzez zapis i analizę poboru energii, do
obliczeń i analiz statystycznych charakterystyk jakości napięcia zasilania elektrycznego zgodnie
z normą EN 50160.
W aplikacjach przemysłowych, ten precyzyjny przyrząd pomiarowy, używany jest głównie do
określenia charakterystycznych wielkości elektrycznych dla odbiorników i generatorów energii w
stanie stabilnym, jak również w czasie procesów dynamicznych. Funkcjonuje również jako
przyrząd testowy i porównuje harmoniczne prądu generowanego przez osprzęt elektryczny, jak
również zmiany napięcia, w zadanych granicach czasu. Opcja TM pozwala na pomiar i analizę
impulsów napięcia do 6,5kV z częstotliwością próbkowania do 2 MHz.
Ze względu na zwartą, mocną konstrukcję, MAVOWATT nie jest przeznaczony do użytku stacjonarnego, lecz raczej do aplikacji przenośnych. Zintegrowana bateria akumulatorów zasila
przyrząd przez czas do kilku minut w przypadku awarii zasilania sieci.
• Kompletna analiza zakłóceń źródła zasilania z jednoczesnym pomiarem odpowiednich parametrów sieci
• Analiza mocy i energii w systemach zasilania sieciowego, jak również wyjście przetwornika
częstotliwości.
• Analiza harmonicznych do 50 harmonicznej, włączając sub-harmoniczne.
• Ocena jakości zasilania zgodna z normą EN50160 z paskiem statystki (szybki podgląd).
• Analiza migotania sieci zgodnie z EN61000-4-15.
• 8 izolowanych obwodów pomiarowych (4 napięciowe i 4 prądowe), częstotliwość próbkowania
100 kHz dla każdego obwodu pomiarowego.
• Kolorowy wyświetlacz dotykowy 51", 1 VGA.
• Zapamiętanie wyników pomiarów / nastaw na dołączanej karcie CF (Compact Flash) lub USB.
• Interfejs USB do komputera PC, zewnętrznej drukarki, klawiatury czy pamięci.
• Interfejs Ethernet TCP/IP ze zintegrowaną funkcją serwera WWW do zdalnej kontroli przyrządu
oraz odczytu wyników.
• 4 linie wejściowe statusu dla sygnalizacji stanu odbiorników.
• 4 linie wejściowe dla funkcji synchronizacji okresów pomiarów i do użycia jako wejścia pomiarowe.
• 1 wyjście sygnalizacji (styki przekaźnika).
• Wyjście źródła zasilania dla aktywnych czujników.
• Zintegrowana bateria akumulatorów z ładowarką, zasilająca przyrząd w przypadku awarii sieci.
• Możliwość użycia przy różnych warunkach zasilania, ze względu na szeroki zakres napięć wejściowych: od 85 do 250 V AC/DC.
• Standardy funkcjonalne pokrywane przez przyrząd: EN50160, EN61000-3-2/-3-3/-3-12/-4-7/4-15/-4-30
● Opcja: 3 kanałowy pomiar impulsów do 6,5kV przy częstotliwości próbkowania 2 MHz, ze
zmiennym progiem wyzwalania.
● Wyposażenie standardowe: Analizator mocy i energii, 3-fazowy do 400 Hz, 8 elektrycznie
izolowanych kanałów pomiarowych, zestaw kabli pomiarowych,
kabel zasilający, kabel USB, kabel sieci Ethernet (skrzyżowany),
poręczna torba do przenoszenia.
● Akcesoria opcjonalne:
Z201A, Z202A, Z203A, Z821B - cęgi pomiarowe z wyjściem napięciowym,
WZ11B, WZ12B, WZ12C, Z13B, Z3512A - cęgi pomiarowe z
wyjście prądowym,
AF033A, AF33A, AF101A, AF11A - elastyczne czujniki prądu,
Z860A, Z861A, Z862A, Z863A - rezystory bocznikujące,
Typ
Numer produktu
Karta katalogowa
MAVOWATT 50
M816A
-
Certyfikat kalibracji DKD
-
-
ASTAT - Poznań - tel.(061) 848 88 71 fax 848 82 76-http:/www.astat.com.pl - e-mail:[email protected]
25
Analizatory jakości zasilania: zakres zastosowań
Zastosowanie zaawansowanego monitorowania jakości
zasilania
Rezultatem uwolnienia rynków energii, będzie z pewnością oferowanie w
przyszłości produktów polegających na dostarczaniu napięcia zasilania o różnej
jakości i w związku z tym po odpowiednio wyższych lub niższych cenach. Będzie
to wymagać ciągłego monitorowania jakości napięcia. Zwykle dane te są zbierane
i rejestrowane w centralnej bazie danych, a następnie zarządzane w sposób zdecentralizowany w momencie dostarczania energii do odbiorcy. Dane te
odzwierciedlają jakość dostarczanego zasilania i służą zatem jako podstawa do
dokładnego naliczania kosztów.
Niżej wymienione aspekty są szczególnie istotne w odniesieniu do rejestracji
długookresowej danych pomiarowych jakości napięcia zbieranych z wielu różnych
punktów pomiarowych:
• Wszystkie parametry związane z jakością napięcia zasilania muszą być
jednocześnie zbierane i rejestrowane przez długi okres czasu zgodnie z
wymaganiami tylko jednej normy - EN 50160
• Aby stworzyć możliwość porównywania danych zbieranych z różnych
punktów pomiarowych wymaga się zapewnienia właściwej synchronizacji
punktów czasowych występowania rejestracji
• Należy też stworzyć możliwość wykorzystania powszechnych technik komunikacyjnych, włącznie z transmisją bezprzewodową do przesyłania danych
na długie odległości
• Należy też starać się aby liczba rejestrowanych i przesyłanych danych była
jak najmniejsza. Stąd też przed przesłaniem danych pomiarowych do komputera analizującego muszą być one odpowiednio wstępnie przetworzone
przez przyrząd pomiarowy
• Okresowe zbieranie danych przeznaczonych do rejestracji powinno być
prowadzone w sposób automatyczny. Powinno też być możliwe
eksportowanie danych do innych baz danych.
Norma EN 50160
Norma EN 50160 "Parametry napięcia w publicznych sieciach dystrybucji energii"
ma na celu zapewnienie poprawnego określania parametrów napięcia zasilania
włącznie z kształtem sygnału, wartością napięcia, częstotliwością i symetrią
napięć trójfazowych w punkcie dostarczenia do klienta. Norma precyzuje też wartości graniczne tych parametrów w “normalnych warunkach pracy”.
Jako wartości graniczne są definiowane tylko te wartości, które chwilowo nie
mogą zmaleć lub też nie mogą być przekroczone w trakcie 95% okresu monito-
rowania. Spadki napięcia lub przerwy w zasilaniu wynikające np. z uszkodzenia
systemu niemogą być praktycznie zdefiniowane za pomocą wartości granicznych.
Parametry tego typu wielkości można zatem dowolnie konfigurować za pomocą
oprogramowania analizującego.
Zakres zastosowań
Wielkości pomiarowe wyprowadzane na podstawie wyników pomiaru napięć wystarczają zwykle do analizy jakości napięcia zasilania. Dodatkowo urządzenia,
które są przystosowane do zbierania danych prądu udowodniły też swoją
wyjątkową przydatność, a szczególnie w zastosowaniach przemysłowych. Ta
dodatkowa funkcja otwiera przed nimi niezliczone możliwości zastosowań:
• Rejestracja wielkości prądu fazowego i mocy jako wartości średnich
i maksymalnych pozwala użytkownikowi rozpoznać krytyczne warunki
obciążenia i określić rezerwy istniejące w układzie elektrycznym
• Taryfy są przyznawane odbiorcom przemysłowym zwykle na podstawie znajomości 15-minutowych wartości szczytowych mocy. Użytkownik rejestrując
odpowiednie wartości mocy okresowej może określić swoje własne charakterystyczne profile obciążenia tak, aby skutecznie realizować redukcję
kosztów energii przez zmniejszenie wartości szczytowych obciążenia
• Pomiary zużycia energii w różnych branżach dystrybucyjnych dostarczają
użytkownikowi bardziej klarowne dane odnośnie zużycia i zapewniają
poprawne naliczanie kosztów przez odpowiednie wydziały i centra kosztów
• Przez pomiar energii biernej można testować skuteczność używanego
sprzętu kompensującego i określać jego potencjalne możliwości zmniejszenia kosztów
• Ogromna już i stale wzrastająca liczba nieliniowych odbiorników energii
takich jak komputery osobiste, falowniki i żarówki energooszczędne powoduje wzrost odkształceń napięcia w układach zasilających tj. harmonicznych.
Dodatkowe konsekwencje takiego stanu rzeczy to rosnące straty mocy w
urządzeniach transmisji i w niektórego typu odbiornikach energii, jak
również przeciążenia urządzeń kompensujących i przewodów neutralnych.
Można temu zapobiec podejmując działania na podstawie pomiarów harmonicznych prądów i napięć oraz prądu płynącego w przewodzie neutralnym
• Jednoczesna rejestracja profili obciążenia prądowego w wypadku awarii
napięcia zasilania pozwala użytkownikowi wysuwać wnioski odnośnie powodów najbardziej popularnych typów anomalii występujących w przemysłowych układach zasilania. Profile mogą stanowić dla użytkownika podstawę do ewentualnych reklamacji lub żądań wyrównania poniesionych strat
np. w wyniku niewłaściwego działania maszyn lub urządzeń lub też
zastosowania niewłaściwych środków.
Kryteria oceny jakości napięcia zgodnie z EN 50 160
Właściwości
Wymagania
Odstęp pomiarowy
Czas obserwacji
Częstotliwość sieci
50 Hz ± 0,5 Hz przez 95% czasu w danym tygodniu,
50 Hz + 4% / - 6% przez 100% czasu w danym tygodniu
10 sekundowa wartość średnia
1 tydzień
Fluktuacje napięcia
Un ± 10% przez 95% czasu danego tygodnia,
Un + 10 / - 15% przez 100% czasu danego tygodnia
10 minutowa wartość średnia
1 tydzień
Migotanie
Wskaźnik migotania PIt < dla 95% czasu danego tygodnia
2 h (zgodnie z EN 61000-4-15)
1 tydzień
Asymetria
Zależność: U (układ o ujemnej kolejności faz) / U (układ o dodatniej kolejności faz), < 2% przez 95% czasu danego tygodnia
10 minutowa wartość średnia
1 tydzień
Harmoniczne
UH2... UH25 < wartość graniczna zgodna z tabelą, THD < 8%
10 minutowa wartość średnia każdej 1 tydzień
harm. (zgodnie z EN 61000-4-7)
Zapady napięcia
< 10 ... 1000 / rok, z którego > 50% ma czas trwania < 1 s
1 rok
10 milisekundowa wartość True
RMS, 40 do Un ≤ U U10ms ≤ 90%UN
Krótkie przerwy w zasilaniu
< 10 ... 1000 / rok. z którego > 70% ma czas trwania < 1 s
10 ms, True RMS, U10ms ≤ 1% Un
Długie przerwy w zasilaniu
< 10 ... 50 / rok o czasie trwania > 3 s
Przepięcia
(L - N) < 6 kV / µs ... ms
Podharmoniczne i napięcia - sygnału
w opracowaniu
26
1 rok
1 rok
ASTAT - Poznań - tel.(061) 848 88 71 fax 848 82 76-http:/www.astat.com.pl - e-mail:[email protected]
Analizatory jakości zasilania
MAVOLOG 10L/N/S
Analizator jakości zasilania sieci trójfazowej i przyrząd pomiarowy zgodnie z
normą EN 50160 w standardowej obudowie
Analizator jakości zasilania i przyrząd pomiarowy zgodny z normą EN 50169 umożliwia analizę harmonicznych i zjawiska migotania
• Monitoruje napięcie zasilania i zapisuje parametry sieci trójfazowej prądu przemiennego
• Wewnętrzna analiza jakości napięcia zasilania w krótkich i długich odstępach czasu zgodna z
normą EN 50160 i innymi normami przemysłowymi
• Wewnętrzna pamięć o pojemności 640 kB, duża pamięć może być przydzielona do różnych
zadań pomiarowych zgodnie z indywidualnymi wymaganiami użytkownika
• Interfejs RS 485 z możliwością dołączenia maksymalnie 32 urządzeń
• Wyjście alarmowe do sygnalizacji zdarzeń
Warianty analizy
Serie przyrządów MAVOLOG zaprojektowano tak aby umożliwić wybór optymalnej konfiguracji
wymaganej do dowolnego zastosowania, poczynając na wytwarzaniu mocy, a na zastosowaniach
konsumenckich kończąc, w zestawach zawierających zarówno kilka przyrządów jak i jeden.
Nawet wersja podstawowa MAVOLOG 10L+FFT/FSA zawiera zaawansowaną funkcję rejestracji
zakłóceń i analizy jakości napięcia zasilania włącznie z analizą harmonicznych (FFT) i zjawiska migotania (FSA). Najlepszy z serii przyrządów MAVOLOG lOS+FFT/FSA jest wyposażony w dodatkowe
wejścia prądowe i jest uniwersalnym urządzeniem pomiarowym, które może być wykorzystywane:
do rejestracji prawie wszystkich, dowolnie wybranych przez użytkownika, parametrów trójfazowych
systemów zasilających; do równoczesnej rejestracji zakłóceń w nich występujących i zapisu wartości
parametrów potrzebnych do analizy jakości napięcia zasilania.
MAVOLOG 10 zestaw przenośny
Praktyczne zastosowanie dla przenośnego użytku
Następujące moduły składające się na przenośny przyrząd MAVOLOG:
• Analizator napięcia MAVOLOG 10S+FFT/FSA
• Moduł zasilania i konwerter interfejsu MAVOLOG PS/C
• Pakiet akumulatorów MAVOLOG BP
Mieści się wraz z akcesoriami pomiarowymi w neseserze o wymiarach 37 x 15 x 30 cm.
Akcesoria w komplecie fabrycznym:
• Przewody do pomiaru mocy i napięcia sieci włącznie z chwytakami krokodylowymi
i interfejsem RS-232C
• Oprogramowanie METRAwin 10 do analizatora MAVOLOG przeznaczone do konfigurowania
mierzonych parametrów i analizy zasilania
W neseserze przewidziano też miejsce do przechowywania opcjonalnych przystawek cęgowych
takich jak 3 x Z3512 (1000/1 A)
Funkcje
10L+FFT/FSA
MAVOLOG
10N+FFT/FSA 10S+FFT/FSA
10S
>10 ms
>10 ms
3 x UL-L / UL-N & UN-PE
>10 ms
>10 ms
>10 ms
>10 ms
>10 ms
>10 ms
Napięcie
Wejścia pomiarowe
Zaniki, przerwy
Wyskoki
Asymetria
Częstotliwość
Harmoniczne
Migotanie (Pst, Plt)
analiza według EN 50160
Prąd
Wejścia pomiarowe
●
●
●
●
●
●
●
●
1-40&THD
1-40&THD
1-40&THD
–
●
●
●
●
●
●
3xIL & IN
Rozdzielczość
10 ms
–
●
●
●
●
●
●
–
–
Zaniki prądu
–
–
Harmoniczne
Moc / energia
Moc czynna P1, P2, P3, PS
Moc pozorna SS
Moc bierna QS
Współczynnik mocy PFS
Moc czynna WPS
Moc bierna WQS
Wyświetlacz LCD
Wyniki pomiarów
Konfiguracja parametrów
–
–
3xIL & IN
Rozdzielczość
10 ms
1-40&THD
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
●
●
●
●
●
●
–
–
10, wybranych 10, wybranych 10, wybranych
●
●
●
Typ
Numer produktu
MAVOLOG 10L+FFT/FSA
M830S
Karta katalogowa
3-349-028-03
MAVOLOG 10N+FFT/FSA
M830P
3-349-028-03
MAVOLOG 10S+FFT/FSA
M830R
3-349-028-03
MAVOLOG 10S
M830V
3-349-028-03
MAVOLOG 10 Mobil-Set
M830W
–
ASTAT - Poznań - tel.(061) 848 88 71 fax 848 82 76-http:/www.astat.com.pl - e-mail:[email protected]
27
Analizatory jakości zasilania
MAVOLOG PS/C
230 V- /24 zasilacz sieciowy dla przyrządów MAVOLOG
Moduł MAVOLOG PS/C (PS - zasilacz / C - przetwornik) zawiera zasilacz napięcia stałego 24 V o
wydajności prądowej wystarczającej do jednoczesnego zasilania 5 analizatorów MAVOLOG 10 i
jednego pakietu akumulatorów MAVOLOG BP, jak również konwerter dwukierunkowego interfejsu RS-232/485 służącego do komunikacji między komputerem PC a analizatorem. Do szyny
interfejsu 485 o prędkości transmisji danych 115 kbodów, można dołączyć maksymalnie 32 analizatory MAVOLOG 10, przy czym długość doprowadzeń nie powinna przekraczać 1 km.
Standardowa wersja modułu jest przystosowana do przemiennego napięcia sieci 230 V.
• Wymiary: 75 x 55 x 111 mm (wysokość x szerokość x wysokość), masa ok. 800 g
Wersja MAVOLOG PS/C może pracować w szerokim zakresie napięć zasilania od 60 do 230 V (stałych
i przemiennych).
• Wymiary: 75 x 55 x 111 mm (wysokość x szerokość x głębokość), masa ok. 350 g
.
MAVOLOG BP
Typ
Numer produktu
Karta katalogowa
MAVOLOG PS/C
Z863D
–
MAVOLOG PS/C uniwersalny
Z863G
–
Pakiet akumulatorów jako źródło zasilania awaryjnego do przyrządów
MAVOLOG przy wystąpieniu awarii w zasilaniu
Pakiet akumulatorów MAVOLOG BP jest źródłem zasilania awaryjnego (napięcia stałego),
współpracującym z modułem MAVOLOG PS/C. W sytuacji awarii zasilania źródło to
automatycznie zaczyna zasilać analizatory MAVOLOG 10 dołączone do modułu. W zależności od
liczby i typu dołączonych przyrządów oraz stopnia naładowania akumulatorów pakiet MAVOLOG
BP jest w stanie zasilać urządzenia przez maksymalnie 10 godzin. Wewnętrzny układ
elektroniczny pakietu monitoruje i steruje procesem ładowania akumulatorów, przedłużając ich
trwałość i zwiększając niezawodność.
• Wymiary: 75 x 55 x 109 mm (wysokość x szerokość x głębokość ), masa ok. 480 g
MAVOLOG Dial-Up
Typ
Numer produktu
Karta katalogowa
MAVOLOG BP
Z863E
–
Analogowy modem przeznaczony do transmisji danych, umieszczony
standardowo w obudowie
Moduł analogowego modemu transmisji danych łączy system monitorowania sieci MAVOLOG z
komputerem głównym za pośrednictwem publicznej sieci telefonicznej i umożliwia zdalną konfigurację parametrów, kontrolę i przeglądanie danych. W momencie pojawienia się zakłócenia
sieci, umożliwia on wysłanie komunikatu typu SMS przez telefon komórkowy lub wiadomości o
awarii za pośrednictwem faksu.
• Wymiary: 75 x 45 x 110 mm ( wysokość x szerokość x głębokość), masa ok. 200 g
MAVOLOG C232/485
Typ
Numer produktu
Karta katalogowa
MAVOLOG DFÜ
Z864C
–
Konwerter interfejsu RS 232 <-> 485
Konwerter MAVOLOG C232/485 jest przeznaczony do współpracy z przyrządami serii MAVOLOG
10. MAVOLOG C232/485 zawiera konwerter interfejsów RS 232 <-> 485 i pozwala na transmisję
danych między komputerem PC a poszczególnymi przyrządami przy wykorzystaniu do tego celu
oprogramowania METRAwin. Do szyny interfejsu RS 485 można dołączyć maksymalnie 32
mierniki serii MAVOLOG. Zasilany z baterii konwerter interfejsu jest urządzeniem
dwukierunkowym z automatycznym przełączaniem, chociaż pod względem kierunkowości proces
transmisji nie jest izolowany elektrycznie. Jeśli moduł MAVOLOG PS/C nie jest używany, moduł
interfejsu można wykorzystywać do zasilania analizatora MAVOLOG 10.
• Wymiary: 102 x 61,5 x 26 mm (wysokość x szerokość x głębokość), masa ok. 200 g
• Bateriami 9V IEC 6 LF 22
28
Typ
Numer produktu
Karta katalogowa
MAVOLOG C232/485
Z863F
–
ASTAT - Poznań - tel.(061) 848 88 71 fax 848 82 76-http:/www.astat.com.pl - e-mail:[email protected]
Analizatory jakości zasilania, oprogramowanie
MAVOLOG
Oprogramowanie do konfiguracji parametrów i wizualizacji
Oprogramowanie METRAwin jest przeznaczone do konfiguracji parametrów i wizualizacji danych
z analizatorów serii MAVOLOG 10.
Posiada następujące wbudowane funkcje:
• Konfiguracja parametrów urządzeń (konfiguracja połączeń, parametrów pamięci)
• Inicjowanie trybu pamięciowego
• Odczyt i wydruk kompletnych zestawień statystycznych, w tym też zestawień dziennych
• Wczytywanie i przedstawienie za pomocą wykresu danych odczytanych w przedziale czasu
• Wczytywanie i przedstawienie w postaci listy danych dotyczących zdarzeń, jak również przedstawienie na wykresie wartości skutecznej RMS
• Wczytywanie i przedstawienie na wykresie harmonicznych
• Bieżąca wizualizacja mierzonych wartości
• Dane zbierane w odstępie czasu oraz serie wyników pomiarów są wyświetlane na ekranie
monitora w formie funkcji lub wykresu słupkowego z osią odciętych jako osią czasu, i mogą
być następnie analizowane za pomocą dwóch kursorów ekranowych
• W trybie rejestratora danych (loggera) wyniki pomiarów są wyświetlane w czytelnej tabeli wraz
z czasem wykonania pomiaru. W trybie tym istnieje możliwość wyeksportowania
wyświetlonych danych do innych programów używając do tego celu schowka MS Windows
• Dane przesłane z kilku urządzeń serii MAVOLOG są umieszczane w tabeli oraz są uporządkowane w kolejności ich wystąpienia, a następnie mogą być wydrukowane w formie listy zdarzeń
• W sytuacji zaniku, zakłócenia lub wystąpienia przepięcia sieci, dane są wyświetlane w sekwencji
umożliwiającej późniejszy pomiar za pomocą kursorów. Jeśli jednocześnie jest dostępny aktualny sygnał, to istnieje możliwość wyciągania wniosków i ustaleń co do przyczyny zdarzenia
• Kompletne dane statystyczne oraz wartości maksymalne parametrów zmierzone w danym dniu
zawierają informację odnośnie wszystkich ważnych elementów
• Konfiguracja parametrów połączonych ze sobą urządzeń (tj. konfiguracja obwodów
pomiarowych, rejestrowanych parametrów, konfiguracja pamięci) jest możliwa za pomocą procedur z wykorzystaniem ekranowego menu
• W trybie pracy w czasie rzeczywistym jest możliwe skanowanie i rejestracja co jedną sekundę
do 10 wybranych wielkości pomiarowych
PC.doc-ACCESS/MAVOLOG
Typ
Numer produktu
Karta katalogowa
MAVOLOG
Z852D
–
Oprogramowanie do tworzenia dokumentacji pomiarowej i grafiki
PC.doc-ACCESS do analizatorów MAVOLOG 10 jest programem bazy danych opartym na MS
Office produkcie firmy Microsoft i wykorzystującym jego aplikacje WinWord, Excel i Access do
tworzenia dokumentacji pomiarowej na podstawie danych zebranych z dowolnej liczby analizatorów MAVOLOG 10, przy czym umieszczane w niej dane są szeregowane w sposób bierzący lub
automatyczny przy wykorzystaniu do tego celu harmonogramu zadań. Dzięki temu
oprogramowanie to umożliwia zaawansowaną, szczegółową długoterminową analizę jakości
napięcia sieci systemów zasilających przy jednocześnie dużej liczby użytych do tego celu
urządzeń pomiarowych.
Graficzne przetwarzanie danych pomiarowych za pomocą programu MS Excel:
• Sortowanie wyników pomiarów w kolejności czasu ich dokonania, wielkości (rosnącej lub
malejącej) oraz częstotliwości dostarczeniu danych
• Analiza danych (wartości minimalnych / średnich / 95% / maksymalnych) zgodnie z normą EN
50160 z możliwością wprowadzania zmian wartości granicznych
• Sortowanie po czasie wystąpienia zarejestrowanych zdarzeń z kilku przyrządów MAVOLOG 10
w wybranym czasie obserwacji
• Analiza spadków napięcia sieci zgodnie z wartościami granicznymi / klasami (normy: ITIC,
NRS048)
• Wydruk list zdarzeń wraz z objaśnieniami
• Analiza danych statystycznych zgodnie z wymaganiami normy EN 50160 i możliwością
wprowadzania zmian wartości granicznych
• Drukowanie sprawozdań pomiarowych przy wykorzystaniu do tego celu aplikacji MS Word z
jednoczesną oceną typu Go/No-Go zebranych danych
• Harmonogram zadań służący do zdalnego odczytu danych z przyrządów MAVOLOG 10 za
pośrednictwem interfejsu RS-232C, modemu lub sieci Ethernet, przy wykorzystaniu do tego
celu oprogramowania METRAwin 10
Typ
Numer produktu
Karta katalogowa
PC.doc-ACCESS/MAVOLOG
Z852F
–
ASTAT - Poznań - tel.(061) 848 88 71 fax 848 82 76-http:/www.astat.com.pl - e-mail:[email protected]
29
Urządzenia rejestrujące z drukarkami
LINAX 4000
LINAX 4000 L / M / H do ciągłej rejestracji od 1 do 4 kanałów
Rozmiar: 144 x 144 mm, zasilanie pomocnicze AC/DC
Rzetelny pomiar dzięki elektrycznej izolacji kanałów pomiarowych. Z automatycznym podajnikiem do papieru w rolkach lub papieru z performacją.
System pomiarowy może być modernizowany dzięki zastosowaniu konstrukcji modułowej
LINAX 4000L
• Przyrząd można za przystępna cenę w prosty sposób przekonfigurować do żądanego zadania
pomiarowego. dzięki odpornej obudowie z drzwiczkami metalowymi lub plastykowymi (klasa
ochrony IP 54), rejestrator może być umieszczony w środowisku o ciężkich warunkach.
• LINAX 4000 L rejestruje wielkości DC 0 / 4 ... 20 mA lub 0 ... 10 V z dokładnością do 0,5% i
jest w ten sposób przystosowany do połączenia z przetwornikami mierzącymi wielkości
fizyczne i elektryczne. Zebrane wielkości mogą być zapisane na rolkach papieru o długości aż
32 metrów lub na papierze z performacją o długości 16 metrów o szybkości podawania aż do
600 mm na godzinę.
LINAX 4000M
• LINAX 4000 M może być przystosowany do pomiaru temperatury pochodzącej z czujnika
Pt100 lub z termoelementu o dowolnie konfigurowanych parametrach. Wielkości ciśnienia,
wilgotności i elektryczne mogą być dołączone przez przetworniki pomiarowe. Konfiguracja jest
dokonywana przy pomocy klawiszy lub za pomocą interfejsu RS485 lub RS232. Wbudowane
wyjście wartości granicznej, cyfrowe wej. i wyj. są dostępne do kontroli produkcji.
• Zamiast używania kanałów liniowych, wielkości mierzone są przedstawione za pomocą
wykresów i liczb. Kanał drukujący komentarz o przekroczeniu wartości, drukuje informację w
postaci daty, czasu, szybkości podania papieru lub zwykłego tekstu, który może być dowolnie
selekcjonowany, dodatkowy znacznik linii czasu przedstawi cyfrowe stany poszczególnych
procesów.
LINAX 4000H
• Za pomocą wyświetlacza cyfrowego przedstawiona jest wartość zmierzona i tekst. Parametry
urządzenia są konfigurowane przy pomocy wyświetlacza, mogą być ustawione przy pomocy
panelu kontrolnego lub przez złącze RS485 lub RS232. Możliwe jest automatyczne sprawdzenie
czy nie zostały wprowadzone złe ustawienia.
• Zmierzone wartości można przechowywać w zapasowym module. Kanał drukujący pozwala na
zapis wartości: średniej, sumy, wartości min. i maks. w wyznaczonych odstępach.
• Monitorowanie wartości granicznych statycznych i dynamicznych zgodnie z gradientem.
• Dzięki długiej rolce papieru (64 metry) możemy zapisywać wartości mierzone w długim
przedziale czasu .
• Minimalne zużywanie się pisaka umpżliwia zapisanie 1300 metrów przebiegu, jego wymiana
jest łatwa.
POINTAX 6000
Typ
Numer produktu
Karta katalogowa
LINAX 4000L
–
3-348-852-03
LINAX 4000M
–
3-348-794-03
LINAX 4000H
–
3-348-786-03
6 kolorowa drukarka igłowa, POINTAX 6000L2 / M
POINTAX 6000L2 jest drukarką igłową, sterowaną przy pomocy mikroprocesora. Rejestruje pomiary sygnałów z zakresu 0/4 do 20 mA i z 0 do 1 V. Dodatkowe sygnały prądowe i napięciowe mogą
być mierzone przy pomocy bocznika lub dzielnika napięcia. Rejestrator można zaprogra-mować
do poszczególnych pomiarów używając do tego celu zintegrowanej klawiatury lub interfejsu
RS485 łączącego się z komputerem i oprogramowaniem konfiguracyjnym PARATOOL P6000L2.
Jako opcje dostępne są wyjścia wartości granicznych , zewnętrzne przełączanie prędkości i funkcje rezerwacji 6 kanałów pomiarowych
• Ostatnie zapis wykresu jest widoczny
• Elektryczna izolacja, przełączane kanały pomiarowe
• Sygnały wejściowe z zakresu 0/4 ... 20 mA DC lub 0 do 1 V DC
• Rozmiar: 144 x 144 mm, głębokość montażu 250 mm
• dla rolki papieru 32 m lub 16 m papieru z performacją
• Interfejs RS 485
Jest możliwa dowolna konfiguracja parametrów w drukarce POINTAX 6000 M do różnorodnych
pomiarów wielkości elektrycznych i temperatury z czujników PT100 lub termoelementów.
Ciśnienie, wilgotność i inne wielkości mogą być dołączane z przetworników pomiarowych.
Można linearyzować sygnały za pomocą dołączanych krzywych.
• Drukarka POINTAX 6000 M jest dostępna z podziałkami skali od 1 do 6
• Albo cały zakres papieru jest wykorzystany do rejestracji lub wyznaczone odseparowane ścieżki
są przydzielone do indywidualnych kanałów. Pożądany kierunek rejestracji może być wybrany
dla każdego kanału. Liniowe przedstawienie możliwe jest dzięki wykorzystaniu jednego lub
dwóch dodatkowych punktów, logarytmiczne przedstawienie jest również możliwe. Aż do 4
zdarzeń może być jednocześnie przeznaczone do wydruku.
30
Typ
Numer produktu
POINTAX 6000L2
–
Karta katalogowa
3-348-865-03
POINTAX 6000M
–
3-348-798-03
ASTAT - Poznań - tel.(061) 848 88 71 fax 848 82 76-http:/www.astat.com.pl - e-mail:[email protected]
Regulatory i systemy sterowania - Przegląd
Seria
Zamienniki regulatorów
analogowych 96 x 96
Przyporządkowanie (Typ)
R2080
R2100
R2180
GTR0208
GTR0210
GTR0218
wys.
96
96
szer.
96
96
głęb.
50
Montaż na panelu ster.
Regulatormodułowy
Regulatory kompaktowe
R2300
R2400
R2600
R2601
R2900
R0550
R0300
R6000
96
24
48
96
48
96
96
96
160
96
48
48
48
96
96
96
96
110
50/70
50
102
118
109
109
50/70
128
169
50
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Liczba kanałów
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2/4
8
Regulator dwustanowy
❍
❍
❍
●
❍
❍
❍
❍
●
●
●
Regulator trójstanowy
❍
❍
❍
●
❍
❍
❍
❍
●
●
●
Regulator (działanie
ciągłe)
–
–
–
–
❍
❍
❍
❍
●
❍
❍
Regulator (dział. skok.)
–
–
–
–
❍
❍
❍
❍
❍
●
●
Regulator typu hot runner
–
–
–
–
–
–
–
–
●
●
●
Regulator różnicowy /
podrzędny
–
–
–
–
–
❍
❍
❍
●
–
●
Regulator kaskadowy
–
–
–
–
–
–
–
–
●
–
●
Program regulatora
–
–
–
–
–
–
–
–
❍
–
–
Termoelement
❍
❍
❍
●
❍
❍
❍
❍
●
❍
●
Pt 100
❍
❍
❍
●
❍
❍
❍
❍
●
❍
●
Sygnał liniowy
–
❍
–
●
❍
❍
❍
❍
●
❍
●
Przekaźnik
❍
❍
❍
❍
●
●
●
❍
❍
●
–
Tranzystor
❍
❍
❍
❍
●
●
●
❍
❍
●
●
Alarmy
❍
❍
❍
1
1
2
2
2
❍
❍
●
Samo-dostrajanie
●
●
●
●
●
●
●
●
●
❍
●
Druga wartość zadana
–
–
–
–
●
●
●
●
●
●
●
Monitorowanie prądu
grzania
❍
❍
❍
–
●
●
●
●
●
●
●
110
120
220
240
110
120
230
240
24
115
230
24
115
230
24
115
230
110 ... 230
24
100 ... 240
24
110
230
–
–
–
24
24
24
–
Zamiennik do
Wymiary (mm)
▲
Montaż na szynie DIN
●
Wejście:
Wyjście:
Interfejs:
Zasilanie pomocnicze,
V, AC
110/220
110/240
Zasilanie pomocnicze,
V, DC
–
24
100 ... 240
24
24
–
24
Funkcje specjalne:
Monitorowanie prądu
grzania
●
●
●
●
●
●
●
Funkcja ograniczenia
(rampa)
●
●
●
●
●
●
●
RS232
❍
❍
❍
RS485
❍
❍
❍
Profibus DP
❍
❍
●
❍
❍
❍ Brama ❍
❍
❍
CAN/CANOpen
❍
DeviceNet
MODBUS
❍
ETHERNET
❍
❍
● = Opcja fabryczna
❍ = Opcja na zamówienie
▲ = Wariant A1 ... A6, D0, F0
ASTAT - Poznań - tel.(061) 848 88 71 fax 848 82 76-http:/www.astat.com.pl - e-mail:[email protected]
31
Regulatory cyfrowe
Kompaktowy regulator, 48 x 24 mm
R 2300
Mały regulator cyfrowy oferuje najwyższy poziom funkcjonalności i elastyczności w zastosowaniach. Wykorzystuje się go przede wszystkim do regulacji, wyświetlania i monitorowania temperatur w bardzo małych maszynach, urządzeniach i przyrządach laboratoryjnych, które pracują
także w trudnych warunkach środowiskowych (IP65). Dzięki funkcji samostrojenia są dokładnie
określone parametry regulacji, które są następnie wykorzystywane jako nastawy dla wybranego
algorytmu PID lub PI.
• Dwu- lub trójstopniowy poziom regulacji
• Uniwersalne wejście przeznaczone do podłącznia termoelementów, czujników Pt100 i sygnałów
DC (mV, mA)
• Uniwersalne wyjście monitorujące z tłumieniem wyzwolenia
• Ograniczenie (rampa) narastania i zmniejszania wartości zadanej
• Funkcja "miękkiego" startu
• Możliwość zamówienia różnych opcji wyjść i zasilania pomocniczego
• Dwa wyjścia przekaźnikowe, jedno wyj. przekaźnikowe i 1 wyj. logiczne lub 2 wyjścia logiczne
• Zasilanie pomocnicze: od 100 do 240 VAC, 24 VAC / DC
Właściwosci:
A1: regulator z 2 lub 3 stopniami regulacji, 2 wyjście przkaźnikowe; A2: regulator z 2 lub 3 stopniami
regulacji, 1 wyjście przekaźnikowe i 1 wyjście tranzystorowe, C1: zasilanie pomocnicze od 100 do
240 VAC
R2400 / R2600 / R2601
Numer produktu
Numer produktu
Karta katalogowa
R 2300-V001
R2300A1C1
3-349-200-03
R 2300-V002
R2300A2C1
3-349-200-03
R 2300-V003
R2300A3C1
3-349-200-03
Kompaktowy regulator, 48 x 48 mm, 48 x 96 mm, 96 x 48 mm
Połączenie sterowania cyfrowego z analogową obsługą: ustawianie wszystkich parametrów za
pomocą pokrętła. Regulator spotkał się z pozytywnym przyjęciem w typowych zastosowaniach w
zakładach produkcyjnych maszyn i urządzeń. Wyjątkową funkcjonalność oferuje nawet podstawowa wersja jednokanałowego regulatora temperatury odznaczająca się wysokiej jakości algorytmem PDPI i funkcją samo-dostrajania. Takie rozwiązania konstrukcyjne pozwoliły na zminimalizowanie liczby niezbędnych wersji urządzenia, zmniejszenie rozmiarów co uprościło serwis.
Poniższe funkcje można ustawiać za pośrednictwem oprogramowania lub przełączników DIP.
• Cyfrowy wyświetlacz aktualnej wartości i wartości zadanej (współczynnika manipulacji, prądu
grzania)
• Ręczna obsługa za pomocą przycisków
• Wyjście przekaźnikowe lub tranzystorowe
• Drugi punkt wartości zadanej uaktywniany z zewnątrz
• Rampa przy zwiększaniu lub zmniejszaniu wartości zadanej
• W przypadku awarii czujnika zachowana jest aktualna wartość temperatury
• Monitorowanie układu grzania i prądu grzania
• Jeden zestyk wartości granicznej z monitorowaniem bezwzględnym / względnym, tłumienie
wyzwolenia, zestyk typu NC / NO
• Adapter do wersji na eksport: 230 V /110 V, temperatura w stopniach Celsjusza / Fahrenheita
Zależnie od zamówionej konfiguracji regulator jest wyposażony w następujące funkcje:
• Regulator z 2- lub 3-stopniami regulacji, regulator o działaniu skok., reg. o działaniu ciągłym
• Wejście poprzez termoelement typu J, L, K, B, S, R i N oraz czujników rezystancyjnych typu
Pt100 (2-/ 3-przewodowych) lub sygnałów standardowych: od 0/2 do 10 V i od 0/4 do 20 mA
• Zasilanie pomocnicze: 24 V AC, 24 V DC, 110 V AC/230 V AC
• R 2600/R 2601: Interfejsy RS232 / RS485
Właściwosci:
A1: regulator z 3 stopniami regulacji, 2 wyjścia przekaźnikowe i 2 tranzystorowe, A2: regulator z 2
stopiami regulacji, 1 wyjście przekaźnikowe i 1 tranzystorowe, B1: termoelement. C1:230 VAC
Inne wersje należy zamawiać podając kompletny kod zamówienia (R2400/R2600/R2601 ......) zgodny z podanym w karcie katalogowej.
Numer produktu
Numer produktu
Karta katalogowa
R2400-V002
R2400A1B1C1
3-348-827-03
R2400-V001
R2400A2B1C1
3-348-827-03
R2600-V005
R2600A1B1C1
3-348-827-03
R2600-V006
R2600A2B1C1
3-348-827-03
Akcesoria:
• Cęgi prądowe do pomiaru prądu grzania z montażem na szynie typu DIN
• GTZ 4121 000 R0001:3 wejścia (1 dla odbiornika 3-fazowego lub dla 3
odbiorników jednofazowych AC) GTZ 0501 000 000 E0001: 4 wejścia (1 dla
odbiornika 3-fazowego + 1 odbiornika jednofazowego AC lub 4 odbiorników
jednofazowych AC)
• GTZ 0501 000 E0001: płytka zaślepiająca wycięcie o wymiarach 48 x 96 mm
• R101A: Interfejs Profibus do R2600, R2601 (możliwość maks. 31 regulat.)
• R101C: Brama Interbus S do R2600, R2601 (możliwość maks. 31 regulat.)
• Z220A: Oprogramowanie METRAwin 10 do R2600 i R2601 (programowanie,
konfigurowanie, wizualizacja)
32
ASTAT - Poznań - tel.(061) 848 88 71 fax 848 82 76-http:/www.astat.com.pl - e-mail:[email protected]
Regulatory cyfrowe
R2900
Kompaktowy regulator, 96 x 96 mm, dostępny do montażu na szynę DIN
Bardzo mały regulator cyfrowy R2900 oferuje najwyższy poziom funkcjonalności i elastyczności
przy jednocześnie minimalnej głębokości montażu. Algorytm sterowania PDPI pozbawiony
harmonicznych zapewnia uzyskanie możliwie najlepszych rezultatów procesu sterowania, a jego
nastawy są określane za pomocą samo-strojenia. Poziom ochrony IP-65 pozwala na wykorzystywanie regulatora w trudnych warunkach środowiskowych. Podstawowe zastosowania regulatora
to regulacja temperatury w procesach przetwarzania tworzyw sztucznych i pakowania, a także
przy produkcji z wykorzystaniem pieców i przetwarzaniu żywności.
• Wyświetlacz typu LED wartości aktualnej i zadanej (współczynnika manipulacji, prądu grzania)
• Ręczna obsługa za pomocą przycisków
• Drugi punkt wartości zadanej uaktywniany z zewnątrz
• Rampa przy zwiększaniu lub zmniejszaniu wartości zadanej
• W przypadku awarii czujnika zachowywana jest aktualna wartość temperatury
• Monitorowanie układu grzania i prądu grzania
• Adapter do wersji przeznaczonych na eksport: 230 V /110 V. temperatura w stopniach Celsjusza
/ Fahrenheita
Zależnie od zamówionej konfiguracji regulator jest wyposażony w następujące funkcje:
2- lub 3-stopniowy poziom regulacji, regulator o działaniu krokowym i ciągłym
Sterowanie różnicowe lub nadążne za pomocą drugiego wejścia
Wej. czujnika: termoelement typ J, L, K, B, S, R i N oraz czujn. rezyst. typu Pt100
(2-/3-przewod.) lub syg. standard.: od 0/2 do 10 V i od 0/4 do 20 mA
Wyjście przekaźnikowe lub tranzystorowe
Dwa zestyki wartości graniczn. z monitorem wartości bezwzględnej / względnej
Tłumienie wyzwolenia, zestyk NO / NC
Interfejs RS 232 / RS 485
Zasilanie pomocnicze: 110 V AC/230 V AC, 24 V DC
Inne wersje należy zamawiać podając kompletny kod (R2900 .. .. ..) zgodny z kartą katalogową.
GTR0300
Numer produktu
Numer produktu
Karta katalogowa
R2900
R2900 .. .. ..
3-349-202-03
Kompaktowy regulator, 96 x 96 mm, 2-/ 4-kanałowy
Wielokanałowy regulator GTR0300 z algorytmem DDC jest przeznaczony do pracy w systemach
regulacji temperatury przy formowaniu wtryskowym, wytłaczaniu, pakowaniu (w tym
opakowywaniu folią) i w piecach grzewczych.
Standardowa wersja zawiera następujące funkcje:
• Wyświetlacz typu LED aktualnej wartości i wartości zadanej
• Sterowanie różnicowe lub nadążne (wyłącznie za pomocą regulatora dwukanałowego)
• Drugi punkt wartości zadanej uaktywniany z zewnątrz
• W przypadku awarii czujnika zachowywana jest aktualna wartość temperatury
Zależnie od zamówionej konfiguracji regulator jest wyposażony w następujące funkcje:
• Dwa lub cztery kanały sterowania
• Dwu- lub trójstopniowy poziom regulacji, regulator o działaniu skokowym, regulator o działaniu
ciągłym, regulator typu "hot-runner"
• Układ wyzwalania regulatora typu "hot-runner"
• Wyjście przekaźnikowe lub tranzystorowe, samosterujące
• Dwa zestyki wartości granicznych: Min i Max, wartość bezwzględna/względna, zestyk NO / NC
• Wejście czujnika: termoelement typu J, L, K, S i R oraz czujników rezystancyjnych typu Pt 100
(dwu-/ trójprzewodowych) lub sygnałów standardowych: od 0/2 do 10 V i od 0/4 do 20 mA
• Interfejsy RS 485 / TTY (20 mA)
• Zasilanie pomocnicze: 24 V AC, 110 V AC, 120 V AC. 220 V AC, 230 V AC, 240 V AC
Inne wersje należy zamawiać podając kompletny kod zamówienia (GTR0300 .. .. ..) zgodny z podanym w karcie katalogowej.
Przyporządkowanie
Numer produktu
Karta katalogowa
GTR0300
GTR0300 .. .. ..
-
ASTAT - Poznań - tel.(061) 848 88 71 fax 848 82 76-http:/www.astat.com.pl - e-mail:[email protected]
33
Regulatory cyfrowe
R2080 / R2100 / R2180
Kompaktowy regulator, 96 x 96 mm, cyfrowy wyświetlacz aktualnej wartości
i prądu grzania
Regulatory temperatury R 2080, R2100 i R 2180 zastępują regulatory analogowe GTR 0208, GTR
0210 i GTR 0218 oraz pozwalają przez "długi czas spełnić wymagania gwarancyjne w zakładach
produkcyjnych maszyn i urządzeń. Zalety konstrukcyjne, funkcje, przyporządkowania
wyprowadzeń oraz parametry regulatora analogowego zostały zachowane, co umożliwia
niezwykle prostą wymianę starych modeli na nowe, dokładnie opisaną w specjalnym zestawie
instrukcji obsługi. Zastosowanie najnowszych zdobyczy techniki pozwoliło na uzyskanie łatwej
obsługi i wygody obserwacji wskazań, drobiazgowej kontroli jakości, wysokiej trwałości i
idealnej wprost przydatności do pracy w trudnych warunkach.
• Algorytm sterowania PDPI pozbawiony harmonicznych
• Samo-strojenie idealne przy kontroli parametrów
• Cyfrowe wyświetlanie aktualnej wartości i ustawionego punktu nastawy (współczynnika
manipulacji, prądu grzania)
• Możliwość wprowadzania punktu nastawy z klawiatury
• Odłączanie wyjść sterujących realizowane przez naciśnięcie jednego przycisku
• R 2080: programowanie wartości granicznych i wartości granicznej punktu nastawy
• R 2100: programowanie wartości granicznych
• R 2180: programowanie wartości granicznej
• Wyświetlanie błędu czujnika
• prąd grzania odczytywany przy pomocy zewnętrznego przekadnika prądowego
• Płyta czołowa o stopniu ochrony IP 65
• Bardzo mała głębokość instalacji wynosząca 50 lub 70 mm dla sterownika R2100 z zestykami
wartości granicznej
R2080 - zamawiane funkcje:
• Dwustopniowy poziom regulacji ze stykiem wartości granicznej, trójstopniowy poziom regulacji
bez pętli sprzężenia zwrotnego, z jednym lub dwoma wyjściami wartości granicznej
• Czas odpowiedzi: średni (TV - 50 s) lub krótki (TV ~ 15 s)
• Podzakresy pomiarowe dla termoelementów typu: L, J, K, R i S oraz czujnika Pt100 (2-przewodowego)
• Pierwsze przełączane wyjście: przekaźnikowe lub tranzystorowe
• Zasilanie pomocnicze: 110 / 220 V AC, 110 / 240 V AC
R2100 - zamawiane funkcje:
• Dwu- lub trójstopniowy poziom regulacji
• Czas odpowiedzi: długi: (TV = 12 ... 120 s), średni (TV 6 ... 75 s) lub krótki (TV 1 ... 15 s)
• Podzakresy pomiarowe dla termoelementu typu: L, J, K, R i S oraz czujnika Pt 100 (2-przewodowego / lub prądu stałego - 5mA, 20mA)
• Pierwsze przełączane wyjście: przekaźnikowe lub tranzystorowe
• Dwa styki wartości granicznych (Min/Max)
• Bezpiecznik z czujnikiem rozwarcia obwodu, działający bezpośrednio lub rewersyjnie
• Zasilanie pomocnicze: 110 V AC. 120 V AC. 220 V AC, 240 V AC
R2180 - zamawiane funkcje:
• Dwustopniowy poziom regulacji, dwustopniowy poziom regulacji ze stykiem wartości
granicznej lub trójstopniowy poziom regulacji
• Czas odpowiedzi: długi: (TV = 12 ... 120 s), średni (TV 6... 75 s) lub krótki (TV 1,2 ... 15 s)
• Podzakresy pomiarowe dla termoelementów typu: L, J, K, R i S oraz czujnika Pt 100 (2-przewodowego / 3-przewodowego)
• Pierwsze przełączane wyjście: przekaźnikowe lub tranzystorowe
• Zasilanie pomocnicze: 110 V AC, 120 V AC, 220 V AC, 240 V AC
Akcesoria do R2080, R2100 i R2180:
Cęgi prądowe do pomiaru prądu grzania, montaż na szynie typu DIN
Trzy wejścia: numer wyrobu GTZ4121000R0001 cztery wejścia: numer wyrobu GTZ4121000R0002
Akcesoria do R2100 i R2180
Rezystor symetryzujący AW 10 przeznaczony do sond Pt 100 z wyprowadzeniem 2-przewodowym:
numer wyrobu: GTY2560 003 R01
Potrzebne wersje należy zamawiać podając kompletny kod zamówienia (R2080 / R2100 / R2180)
zgodny z podanym w karcie katalogowej.
34
Przyporządkowanie
Numer produktu
Karta katalogowa
R2080
R2080 .. .. ..
3-349-216-03
R2100
R2100 .. .. ..
3-349-217-03
R2180
R2180 .. .. ..
3-349-218-03
ASTAT - Poznań - tel.(061) 848 88 71 fax 848 82 76-http:/www.astat.com.pl - e-mail:[email protected]
Regulatory cyfrowe
R0550
Uniwersalny regulator, 96 x 96 mm
Mały uniwersalny regulator RO550 wraz z programem może być użyty do wielu aplikacji, do
pomiaru temperatury, jest również użyty do mierzenia ciśnienia, do pomiaru cieczy, jak i do jej
przepływu. Regulator może być użyty w przemyśle hutniczym w typowych aplikacjach (stal,
odlewy, ceramika i szkło), Obróbce cieplnej i przy hartowaniu, przy produkcji żywności
(browarnictwie, mleczarniach, palarniach kawy), sprzęcie do suszenia i kotłach parowych.
Parametry kontrolowane mogą być w łatwy sposób konfigurowane przez obwody, które się
automatycznie stroją i są użyte jako podstawy do wyznaczania algorytmów dla regulatorów PID.
• 3 wyświetlacze typu LED i dwa do wyświetlania w postaci słupków
• Uniwersalne wejścia pomiarowe (termoelementy, Pt100, liniowe)
• Uniwersalne wyjścia (przekaźniki, SSR, triaki, liniowe, serwonapędy)
• Linearyzowane wyjście (80 indywidualnych programów, łączniki, funkcje czasu)
• Klasa ochrony IP 65, NEMA 4x
• Ustawienie wyzwalania na zbocze narastające lub opadające
• Monitorowania prądu grzania (poprzez zewnętrzny przekładnik prądowy
• Alarm ustawiony na wartość kontrolowanej zmiennej
• Funkcja łagodnego startu (soft-start)
• Sterownik o działaniu ciągłym i dzielonym zakresie
• Interfejs komunikacyjny (izolowany RS485, MODBUS, JBUS)
• Połączenie z przetwornikiem 2,3 lub 4 przewodowe (24 V DC)
• Kod zabezpieczający dla wykonywanych funkcji
• Wygodny program konfiguracyjny
Właściwości:
Wejście pomiarowe: uniwersalne, zewnętrzne ustawienie punktu, monitorowanie
prądu grzania
Wejścia logiczne
Wyjścia od 1 do 6: przekaźniki, SSR, triaki, serwoInterfejs komunikacyjny RS485
Zasilanie przetwornika napięciem 24 V DC
Napięcie pomocnicze 100/240 V AC, 240 V AC/DC
Programowalny sterownik
Zegar czasu rzeczywistego, wejścia logiczne, wyjścia cyfrowe
Przy zamówieniu należy podać kod (RO550...) zgodny z karta katalogową.
OEM Systemy kontroli
Przyporządkowanie
Numer produktu
Karta katalogowa
R0550
R0550
3-349-258-03
Systemy kontroli OEM dla aplikacji klientów
Dodatkowo opracowaliśmy aplikacje dla kontroli systemów OEM dla klientów którzy korzystają z
systemów kontroli i małych sterowników, przykładowo.
Wykonywanie i wyświetlanie
• Jako życzenie idealnie dopasowane do aplikacji
Sprzężone połączenie do kontroli
• Idealne do zewnętrznego urządzenie, programy prostego komunikowania
Dokonanie kontroli
• Regulowanie zgodne z indywidualnymi wymaganiami, idealne do aplikacji
• Dynamiczne, adaptacyjne, połączenia na żądanie
• Specjalne i/lub opatentowane firmowo, które może być umiejętnie zintegrowane
• Rozszerzone funkcjonalnie (nawet po instalacji)
Zmienne procesy wejściowe
• Optymalizacja numerów idealnie do aplikacji, mechaniczne ograniczenia
• Dobre przystosowanie się do niestandardowych czujników
• Monitorowanie zintegrowanych parametrów procesowych
• Parametry procesów mogą być zmieniane przy pomocy interfejsu lub szyny danych
Kontrolowane parametry wyjść
• Optymalizacja numerów idealna do aplikacji, mechanicznie ograniczona
• Specjalne, niestandardowe wejścia
• Kontrola parametrów może być zmieniana przez interfejs lub szynę danych
• Urządzenia i urządzenie monitorujące mogą być połączone
ASTAT - Poznań - tel.(061) 848 88 71 fax 848 82 76-http:/www.astat.com.pl - e-mail:[email protected]
35
Systemy sterowania
R6000
Regulator ośmiokanałowy w obudowie montowanej na szynie
Regulator temperatury w maszynach i urządzeniach będący realizacją koncepcji
scentralizowanego sterowania i wyświetlania. Doprowadzenie sygnałów do centralnego regulatora jest wykonywane za pośrednictwem różnych interfejsów, szyny danych lub zintegrowanego
interfejsu serwisowego. Wśród zastosowań regulatora są: maszyny do przetwarzania tworzyw
sztucznych, piece, maszyny włókiennicze, technika klimatyzacyjna i ochrona środowiska,
maszyny pakujące, przetwarzanie żywności i automatyka przemysłowa.
Standardowa wersja zawiera następujące funkcje:
• Bardzo krótki czas cyklu: 100 ms dla wszystkich ośmiu kanałów
• 2- lub 3-stopniowy poziom regulacji, regulator o działaniu stopniowym, regulator o działaniu
ciągłym
• Regulator z algorytmem PDPI bez zniekształceń harmonicznych, przetwornik wartości granicznej, regulacja cyklu trwania
• Regulator o ustalonej wartości, kaskadowy, różnicowy
• Regulator typu "hot-runner", chłodzenie wody
• Możliwość rozpoczęcia w dowolnym momencie adaptacyjnej struktury sterowania
• Drugi zestaw parametrów
• Ciągłe narastanie lub zmniejszanie się punktu nastawy
• Sterowanie z wyprzedzeniem mające na celu uniknięcie przeregulowania i niedoregulowania
• Możliwość łączenia stref sterowania w grupy
• Możliwość w razie potrzeby wyłączania wszystkich stref za pomocą sygnału wewnętrznego lub
zewnętrznego
• Nadzorowanie w grupach aktualnej wartości mające na celu uniknięcie naprężeń termicznych
• Monitorowanie granicznej wartości bezwzględnej / względnej, tłumienie wyzwalania,
zestyk NO / NC
• Osiem wejść czujników: do dołączenia termoelementów lub Pt 100 z możliwością indywidualnego konfigurowania programowego
• Monitorowanie awarii czujnika, przerwania kabla, zamiany polaryzacji lub zwarcia w układzie
• W przypadku awarii czujnika staje się aktywna regulacja temperatury
• Odporność na sygnały zakłócające powodowane przez prądy upływu płynące przez termoelementy
• 16 wejść / wyjść cyfrowych z detekcją zwarcia w układzie i ochrona przed przeciążeniem z
samo-przywróceniem pracy systemu
• Możliwość dowolnego przyporządkowywania wejściom i wyjściom stanów regulatora, funkcji i
kanałów
• Monitorowanie prądu grzania za pomocą dodatkowych cęgów
• Monitorowanie prądu grzania kompensowanego napięciem za pośrednictwem standardowego
przekładnika prądowego
• Zdalne diagnozowanie licznymi funkcjami monitorowania
• Interfejs serwisowy RS 232 do konfigurowania i wymiany danych obsługiwany oprogramowaniem dostępnym bez opłat
• Zasilanie 24 V DC
Opcje:
• Dodatkowe cztery wejścia / wyjścia cyfrowe lub cztery wyjścia o działaniu ciągłym
• Interfejsy: Profibus DP, CAN-CANOpen, DeviceNet, RS 485 - MODBUS, RS 485 - EN 60870,
Ethemet
• Bloki do montażu poprzez zaciski lub przy pomocy wkrętów
Akcesoria:
• Z306A - urządzenie do realizacji funkcji zdalnej kompensacja zimnych końców (blok z zaciskami
pod wkręty i czujnik temperatury)
• Kabel interfejsu RS 232C (GTZ3241000R0001), długość 2 m, do dołączenia do R6000
• Instrukcja Obsługi: Z307A - wersja niemiecka, Z307B - wersja angielska, Z307C - wersja
francuska, Z307D - wersja włoska.
Cechy:
A0: 16 wejść / wyjść cyfrowych
F2: Profibus DP
Inne wersje należy zamawiać podając kompletny kod zamówienia (R6000 .. .. ..) zgodny z podanym
w karcie katalogowej.
36
Numer wyrobu
Numer produktu
Karta katalogowa
R6000-V001
R6000A0F2
3-349-157-03
ASTAT - Poznań - tel.(061) 848 88 71 fax 848 82 76-http:/www.astat.com.pl - e-mail:[email protected]
Systemy sterowania
VIPA FM355 / R355
Modułowy regulator temperatury dla Siemens S7-300 i systemu VIPA 300V
(nowość)
4/8- kanałowy, moduły regulator temperatury.
Kompatybilny z Siemens S7-300 i systemem VIPA 300V włącznie z wyjściami do szyny danych.
Program 355Config służy do kompletnej konfiguracji, ustawienia parametrów, wysyłania i odbierania danych z S7 w SIMATIC i VIPA WinPLC7. Wizualizacja online cyklicznie przychodzących
danych, między innymi aktualnych wielkości, regulowanych zmiennych, prądu grzania, alarmów
jak również konfiguracja procesów, między innymi punktów nastawnych, opóźnień czasowych,
ramp i błędów diagnostycznych przy pomocy interfejsu (VIPA MP2I), Ethernet TCP/IP,
PROFIBUS-DP lub protokołu CANopen.
Serwis:
• Moduł regulatora może być w łatwy sposób zastąpiony na całym świecie
• Przechowanie ustawionych parametrów w CPU
• Porównanie ustawionych parametrów ID startowych i zaktualizowanych
Aplikacje obejmujące wielokanałową regulację temperatury
Produkcja plastiku i gumy (formowanie wtrysku, wytłaczanie, wyciskanie formy, technologia hotrunner), proces produkcyjny półprzewodników, przemysł, piece laboratoryjne, tekstylia i maszyny
pakujące, produkcja lodówek i grzejników, leków, substancji chemicznych, produkcja żywności, przemysł leśny i papierniczy (wyciskanie włókien), szkło i ceramika, urządzenia regulujące temperaturę i
inne procesy cieplne. Specjalnie rozwinięty algorytm regulacji w celu kompensacji nieliniowych
właściwości parowania wody uwzględniając schładzanie wody. Standardowa wersja zawiera następujące funkcje:
• Krótki czas próbkowania - 100ms dla wszystkich 8 kanałów
• Regulacja typu PDPI bez przeregulowania
• Adaptacyjna kontrola parametrów może być rozpoczęta w dowolnej chwili dla każdego kanału.
• Dowolnie konfigurowalne wejścia regulatora
• Wejścia pomiarowe: termoelementy, Pt100, prąd DC, napięcie DC
• Wejścia termoelementu odporne na upływ prądu (aż do 230V)
• Wejścia / wyjścia cyfrowe z detekcją zwarcia, dowolnie przyporządkowane do stanów, funkcji i
kanałów
• Regulacja kaskadowa, różniczkowa i przełączająca
• Rejestrator danych: 3600 próbek dla każdego kanału zawierającego aktualne wartości i ustawienia
• Historia alarmu: dla 100 kanałów lub statusów błędu włącznie z czasem wystąpienia, jak
również błędów wyjścia
• Regulacja typu "hot runner" z rozruchem i wzmocnieniem obwodu, jak również przydzielenie do
grup dla stref kontroli dla synchronicznego grzania (nawet przez wszystkie moduły regulatora)·
Monitorowanie prądu grzania sieci 1 fazowej / 3 fazowej z przekładnikiem prądowym i opcjonalnie z przekładnikiem napięciowym dla kompensacji migotania napięcia, pomiar sumy prądów
aż dla 24 kanałów jest możliwy przez jeden przekładnik
• Monitorowanie prądu grzania bez dodatkowych przekładników
• Kontrola chłodzenia wody: otrzymanie nieliniowej charakterystyki chłodzenia wody spowodowane jest jej parowaniem
• Eliminowanie zimnych końcy
• Odpowiedni dla stref z temperaturą sięgającą do temperatury 100 K do mniej niż 100 K/h
• Bezpośrednie podłączenie przetworników ciśnienia
• Mapowanie zmian przyporządkowania czujników
• Monitorowanie uszkodzonych czujników, odwrotnej polaryzacji i zwarcia
• Regulacja temperatury staje się aktywna w wyniku wystąpienia awarii czujnika
• Aktualna wartość skorygowana dla okresowych wahań wartości mierzonej
• Wszystkie strefy mogą być zdeaktywowane również za pomocą sygnału wewnętrznego i
zewnętrznego
• Nastawy rampy (górna - dolna), ustawienie ograniczenia
• Kontrola przed chwilowym przetężeniem i przepięciem w wyniku odwrotnego podłączenia
obciążenia
• Wbudowane liczne funkcje monitorujące, między innymi alarmy kanału i specyfikacji urządzenia, wyjścia powrotnego
• Podwójne ustawienie parametrów
Model
4 kanały
8 kanałów
Wejście pomiarowe
Cyfrowe
wejścia / wyjścia
Numer produktu
Prąd / Napięcie
bez
VIPA FM355-3SD00/R355A
Termoelement / Pt100
bez
VIPA FM355-3SD10/R355B
Prąd / Napięcie
8
VIPA FM355-4SD00/R355E
Termoelemet / Pt100
8
VIPA FM355-4SD10/R355F
Prąd / Napięcie
bez
VIPA FM355-3SF00/R355C
Termoelemet / Pt100
bez
VIPA FM355-3SF10/R355D
Prąd / Napięcie
24
VIPA FM355-4SF00/R355G
Termoelemet / Pt100
24
VIPA FM355-4SF10/R355H
ASTAT - Poznań - tel.(061) 848 88 71 fax 848 82 76-http:/www.astat.com.pl - e-mail:[email protected]
37
Terminale sterownicze
Pro-face GP2301
Terminal sterowniczy do R6000 z wyświetlaczem kolorowym STN o rozdzielczości : 320 x 240 pikseli i 64 kolorach
Terminal sterowniczy dołączony do sterownika R6000 za pośrednictwem interfejsu z protokołem
Modbus. Terminal w standardowej wersji wyświetla wartość aktualną, wartość zadaną, czas
włączenia i wyłączenia oraz stan przyrządu. Możliwość wprowadzania wartości zadanych i konfigurowania wszystkich parametrów za pomocą ekranu dotykowego.
• Graficzny terminal sterowania o przekątnej 5,7’’ (14,5 cm)
• Wyświetlacz kolorowy typu STN o rozdzielczości: 320 x 240 pikseli i 64 kolorch
• Ekran dotykowy
• Ochrona IP 65
• Interfejs z protokołem Modbus
Wersja standardowa:
• Przystosowana do podłączenia do sterownika jako element rozszerzający
• Oddzielne menu dla każdej pętli sterowania umożliwiające wyświetlenie i ustawienie parametrów sterowania, funkcji i konfiguracji sterownika, komunikatów o parametrach temperatury
i stanie sterownika
• Oddzielne menu umożliwiające wyświetleniei ustawienie wyjść
• Wyświetlanie przeglądu wszystkich ośmiu pętli sterowania włącznie z aktualną wartością, wartością zadaną, czasem włączenia i wyłączenia i stanem
• Wyświetlanie trendów dla wszystkich ośmiu pętli sterowania włącznie z wykresem słupkowym
wskazującym wartość przeregulowania i czasu włączenia, a także wyświetlanie w postaci
liczbowej aktualnej wartości i wartości zadanej
Opcje:
• Adaptacja wersji standardowej zgodnie z indywidualnymi wymaganiami użytkownika
• Oprogramowanie użytkowe GP-PRO/PBII przeznaczone do sporządzania własnych aplikacji
Pro-face SmartTouch
Oznaczenie
Numer produktu
Karta katalogowa
Terminal sterowniczy do R6000
Pro-face GP2301
3-349-272-03
Terminal sterowniczy z monochromatycznym wyświetlaczem LCD dla systemu
sterowania R6000
Oprócz minimalnej głębokości instalowania wynoszącej jedynie 36 mm oraz ciężaru poniżej 500
gramów. Terminal SmartTouch jest dodatkowo wyposażony w 48 dowolnie rozmieszczonych
klawiszy dotykowych. Oprócz tego dostepnych jest dla użytkownika 6 dowolnie programowalych
klawiszy funkcyjnych jako klawisze programowe. Panel graficzny jest podłączony do R6000 przez
interfejs z protokołem Modbus. Za pomocą ekranu dotykowego można nastawiać wartości zadane
i konfigurować przyrząd.
• Termainal sterowniczy z ekranem dotykowym: 3,8'' (9,7 cm)
• Monochromatyczny wyświetlacz LCD, 320 x 240 pikseli, 8 poziomów jasności
• Klasa ochrony IP65
• Interfejsy: RS 422, RS 232C, RS 485 Modbus
• Podświetlane tło za pomocą diod LED o dużej wydajności
• Zasilanie pomocnicze 24 VDC, ogólne normy przemysłowe
Wersja standardowa:
• Podłączona do regulatora jako wizualizacja
• Osobne menu dla każdej pętli regulacji w celu wyświetlania i ustawiania parametrów regulacji,
funkcji i ustawień regulatora, parametrów temperatury i statusu przyrządu
• Osobne menu do wyświetlania i ustawiania konfiguracji wyjść
• Ogólny podgląd dla wszystkich 8 pętli regulacji włączając w to wartość aktualną, wartość
zadaną, czas załączenia i wyłączenia oraz status przyrządu
• Wyświetlanie trendów dla wszystkich 8 pętli regulacji włączając w to słupki pokazujące
odchylenie regulacji i czas włączenia i wyłączenia oraz numeryczne wskazania aktualnej
wartości zadanej i wartości aktualnej
Opcje:
• Adaptacja wersji standardowej zgodnie z indywidualnymi wymaganiami użytkownika
• Oprogramowanie użytkowe GP-PRO/PBII przeznaczone do sporządzania własnych aplikacji
38
Oznaczenie
Numer produktu
Karta katalogowa
Terminal sterowniczy do R6000
SmartTouch
3-349-290-03
ASTAT - Poznań - tel.(061) 848 88 71 fax 848 82 76-http:/www.astat.com.pl - e-mail:[email protected]
Download