Branża wod-kan w krajach UE Klara Ramm-Szatkiewicz

advertisement
Branża wod-kan w krajach UE
Klara Ramm-Szatkiewicz
Członek zarządu EUREAU
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
Gdzie jesteśmy?
Z 90,9 do 95,4 % podłączonych do wodociągu
Z 82,7 do 86,7 % podłączonych do kanalizacji
Postęp!
• Jakość wody do spożycia – inwestycje, ale
rozdrobnienie sektora ze szkoda dla małych
dostawców.
• Gospodarka ściekowa – inwestycje – koszty
• Osady
Liczba mieszkańców na
przedsiębiorstwa wod-kan
1800
1612
1600
1400
1268
1200
1000
800
600
400
200
119
73
26
25
24
22
19
15
11
11
6
2
2
Łotwa
Litwa
Niemcy
Francja
Czechy
0
Anglia i Holandia Bułgaria
Walia
Grecja Słowacja Węgry
Polska Rumunia Słowenia Estonia
(Dane w tysiącach; 2009 rok; źródło Ernst & Young)
Polska – na poziomie gmin
• Organem regulacyjnym w polskim modelu jest gmina
• Gmina wydaje pozwolenie na świadczenie usług
zaopatrywania w usługi wodociągowo-kanalizacyjne
• Gmina uchwala też regulamin dostarczania wody i
odprowadzania ścieków
• Rada gminy ma bezpośredni wpływ na działalność
przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych:
– Rada gminy aprobuje długoletnie plany inwestycji i
modernizacji sieci
– Rada gminy aprobuje taryfy, proponowane przez
przedsiębiorstwo wodociągowe na podstawie kalkulacji
kosztów i potrzeb inwestycyjnych.
Holandia –
ogólnokrajowy, rządowy
• W Holandii organem regulacyjnym jest
minister mieszkalnictwa, gospodarki
przestrzennej i ochrony środowiska
• Minister określa dopuszczalny wzrost taryf dla
poszczególnych przedsiębiorstw na podstawie
spodziewanego wzrostu kosztów i ważonego
zwrotu z kapitału (tzw. rate of return
regulation) raz na 2 lata w listopadzie
Wielka Brytania
• W Wielkiej Brytanii funkcjonuje od lat 80.
centralny regulator sektora wodociągowokanalizacyjnego – OFWAT
• Regulator ustanawia wzrost cen taryf na okres 5
lat za wodę na podstawie formuły: stopa inflacji –
X+K (tzw. price cap regulation)
• X to liczba ustalona na podstawie benchmarkingu
z innymi firmami mająca stworzyć zachętę do
zwiększania efektywności, K to współczynnik
ustalony na podstawie potrzeb innych firm
Litwa – model mieszany
• Model litewski jest modelem mieszanym w
którym kompetencje regulacyjne rozłożone są
pomiędzy:
– Narodową Komisję Kontroli Cen i Energii
– Gminy
• Narodowa Komisja wydaje pozwolenia na
działalność, aprobuje metodykę kalkulacji cen,
audytuje i koryguje w razie potrzeby ceny wody
• Gminy wprowadzają wytyczne Komisji w życie,
aprobując taryfy wodne i ściekowe proponowane
przez przedsiębiorstwa
Kraj
Regulator
Sposób ustalania taryf
Polska
Gminy
Koszty i potrzeby inwestycyjne
Bułgaria
Niezależny regulator centralny
System granicy cenowej/przychodów
Czechy
Ministerstwo Finansów
Koszty i rozsądny zysk
Estonia
Gminy + Urząd Ochrony Konkurencji
Koszty i rozsądny zysk
Grecja
Gminy
Koszty usługi
Litwa
Gminy + wytyczne i nadzór należytego
regulatora centralnego
Koszty i rozsądny zysk
Łotwa
Ministerstwa
Koszty i stopa zwrotu na aktywach
Rumunia
Niezależny regulator centralny
Koszty i rozsądny zysk umożliwiający rozwój
Słowacja
Ministerstwa
Specjalny wzór obejmujący: benchmarki cenowe, koszty, zysk,
moce produkcyjne
Słowenia
Gminy + wytyczne od Ministerstwa Środ.
i Gosp. Przestrzennej
Koszty i zwrot z kapitału
Węgry
Gminy
Brak jednego systemu
Anglia
i Walia
Niezależny regulator centralny
Inflacja, usprawnienia efektywnościowe i inwestycje
Holandia
Minister Mieszkalnictwa i gospodarki
przestrzennej i ochrony środowiska
koszty i koszt kapitału
Francja
Gminy
Koszty i zyski
Niemcy
Gminy + Urząd Ochrony Konkurencji
Pokrycie kosztów, również inwestycji; zyski
Download