RTA_RTZ-S UP.p65 - Interex Katowice

advertisement
Instrukcja obsługi i montażu
Regulator temperatury pomieszczenia
¾ RTA-S UP
¾ RTZ-S UP
Instalacji może dokonać wyłącznie
Instalator/Serwisant posiadający
uprawnienia elektryczne.
Przy podłączaniu regulatora należy
przestrzegać przepisów bezpieczeństwa
i zaleceń Zakładu Energetycznego.
www.stiebel-eltron.com.pl
Technika dobrego samopoczucia
KOREKTA
RTA-S UP / RTZ_S UP
1
Interex Katowice, ul. Strzelcow Bytomskich 8, 40-310 Katowice, tel 32 2039241, fax 32 7900782, tel kom 6025515555
ZAKRAES STOSOWANIA /
MIEJSCE MONTAŻU
Regulator może zostać uruchomiony dopiero po upewnieniu się, że cała instalacja
elektryczna została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi
bezpieczeństwa. Gwarancja na regulator zostaje udzielona jedynie w przypadku
jeżeli został on zainstalowany zgodnie z niniejszą instrukcją i obowiązującymi przepisami instalacyjnymi.
Nie wolno przekraczać dopuszczalnej wilgotności względnej wynoszącej 95%.
Należy unikać roszenia.
Podczas uruchomienia regulatora temperatury pomieszczenia należy zwrócić uwagę, iż termobimetal potrzebuje określoną ilość czasu dla dostosowania się do temperatury pomieszczenia. Z tego powodu bezpośrednio po montażu lub wyłączeniu
obniżenia nocnego temperatura załączenia będzie odbiegała od temperatury pomieszczenia. Dokładność załączania osiągana jest dopiero po ok. 1 - 2 godzin pracy.
Dla szybkiego nagrzewania początkowego i skrócenia czasu wyrównania temperatur zalecane jest więc nastawianie temperatury wyższej niż żądana. Po osiągnięciu
temperatury nastawa może zostać ponownie skorygowana.
1
Zakres stosowania
Regulator temperatury pomieszczenia służy do regulacji temperatury w zamkniętych pomieszczeniach jak pomieszczenia mieszkalne, szkoły, sale, warsztaty itp. o
normalnym otoczeniu.
2.
Miejsce montażu
Należy preferować instalację regulatora na ścianie wewnętrznej, naprzeciw źródła
ciepła.
Grzejnik
Grzejnik
Regulator temperatury pomieszczenia
2
RTA-S UP / RTZ-S UP
KOREKTA
www.stiebel-eltron.com.pl
MONTAŻ
¾ Wysokość montażowa: ok. 1,5 m nad podłogą
¾ Unikać ścian zewnętrznych oraz przeciągów pochodzących od okien i drzwi
¾ Należy zwrócić uwagę, aby powietrze pomieszczenia docierało bez ograniczeń
do regulatora na zasadzie konwekcji. W związku z tym regulator nie może być
montowany za zasłonami lub podobnymi przedmiotami ograniczającymi swobodny przepływ powietrza.
¾ Ciepło pochodzące z innych źródeł ma znaczący wpływ na dokładność regulacji
Z powyższego powodu należy unikać:
bezpośredniego nasłonecznienia, bliskości telewizorów, urządzeń grzewczych, lamp,
kominków i rur instalacji grzewczych.
¾ Również regulator przyciemniający oświetlenie również wytwarza ciepło. Jeżeli
więc regulator temperatury montowany jest we wspólnej ramce ze ściemniaczem, to odstęp pomiędzy obydwoma urządzeniami powinien być jak największy. W przypadku montowania jeden nad drugim, regulator musi być montowany pod ściemniaczem.
3.
Montaż
W elektrycznej puszce podtynkowej o średnicy 55 mm.
Uwaga!
Regulator należy montować zawsze na tapecie, przy pomocy jego pierścienia nośnego.
a) zdjąć pokrywę obudowy. Zdjąć pokrętło regulacji. Odkręcić śrubę pokrywy.
Zdjąć pokrywę.
b) podłączenie elektryczne: zgodnie ze schematem elektrycznym, przewodem o
polu przekroju 1 do 2,5 mm2. Przewód ochronny nie jest konieczny. Przy zachowaniu odpowiednich wymagań montażu możliwe jest osiągnięcie klasy bezpieczeństwa II.
c) Zamontować regulator w elektrycznej puszce podtynkowej
d) Założyć pokrywę obudowy. W tym celu zatrzasnąć pokrywę obudowy z lewej
strony u góry.
e) Dalej postępować jak w punkcie a) jednakże w odwrotnej kolejności.
3.1
2
3
Skala służąca do nastaw temperatury
= ok. 5OC
= ok. 10OC
= ok. 15OC
www.stiebel-eltron.com.pl
5
6
= ok. 20OC
= ok. 25OC
= ok. 30OC
KOREKTA
RTA-S UP / RTZ_S UP
3
MONTAŻ / OGRANICZENIE ZAKRESU
NASTAW TEMPERATUR
3.2
Objaśnienie znaków
L
N
= przewód zewnętrzny (faza)
= przewód środkowy (neutralny)
= podłączenie programatora do obniżenia temperatury
RF = opornik do termicznego sygnału zwrotnego
TA = opornik do obniżania temperatury np. noc
Dioda czerwona:
podłączona sieć
Dioda czerwona:
regulator żąda ciepła
Dioda zielona:
włączone obniżenie temperatury
3.3
Podłączenie obciążenia
= grzanie
= ogrzewanie dodatkowe
= chłodzenie
3.4
Symbole
O
I
WYŁ.
WŁ.
Ogrzewanie dodatkowe
Przełączanie pomiędzy temperaturą nocną i dzienną sterowane poprzez
programator czasowy
Stale włączone obniżenie temperatury
Stale włączona temperatura dzienna
4
Ograniczenie zakresu nastaw temperatur
Regulator temperatury jest fabrycznie nastawiony na maksymalny zakres nastaw od
5 do 30OC (patrz rys. 1).
W pokrętle nastaw temperatury znajdują się 2 pierścienie nastawcze. Przy ich pomocy możliwe jest dowolne ograniczenie zakresu nastaw temperatury np. na zakres
od 8 do 23OC.
Rys. 1
Regulator jest dostarczany
z nastawą o pełnym zakresie:
5 do 30OC.
4
RTA-S UP / RTZ-S UP
KOREKTA
www.stiebel-eltron.com.pl
OGRANICZENIE ZAKRESU NASTAW
TEMPERATUR / DANE TECHNICZNE
Rys. 2
Czerwony pierścień (maks)
nastawiony w kierunku strzałki
na 23OC.
Rys. 3
Niebieski pierścień (min.)
nastawiony w kierunku strzałki
na 8OC.
5
Dane techniczne
Typ
RTA-S UP
RTAZ-S UP
Zakres temperatury
Napięcie zasilania
Prąd znamionowy (cos ϕ = 0,6) ogrzewanie
Włączeniowa różnica temperatur
Moc włączeniowa (ogrzewanie)
Obniżenie temperatury
5…30OC
250 V~
10 mA…10(4) A
ok. 0,5 K
2,2 kW
ok. 4 K
5…30OC
250 V~
10 mA…10(4) A
ok. 0,5 K
2,2 kW
-
SCHEMAT ELEKTRYCZNY
6
Schemat elektryczny
RTA-S UP
RTZ-S UP
6
RTA-S UP / RTZ-S UP
KOREKTA
www.stiebel-eltron.com.pl
Interex Katowice, ul. Strzelcow Bytomskich 8, 40-310 Katowice, tel 32 2039241, fax 32 7900782, tel kom 6025515555
Download