CSI-Wroc*aw

advertisement
Biologia molekularna – dziedzina biologii zajmująca się
badaniem struktury i funkcji makromolekuł, przede
wszystkim białek i kwasów nukleinowych
Makromolekuła - cząsteczka
polimeru (związki, których
cząsteczki składają się z bardzo
wielu mniejszych, powtarzających
się ugrupowań atomowych)
złożona z 103-106 atomów
1. Badania DNA - reakcja PCR
2. Spowodowanie fluorescencji genoforu
bakterii E. coli
DNA (kwas dezoksyrybonukleinowy) jest związkiem
chemicznym. Pełni on funkcję nośnika informacji
genetycznej.
Cząsteczka DNA jest utworzona z połączonych ze sobą
łańcuchowo nukleotydów. Każdy nukleotyd jest zbudowany
z cukru dezoksyrybozy, reszty kwasu fosforowego i jednej
z zasad: adeniny (A), guaniny (G), tyminy (T) lub cytozyny (C).
Zasady połączone są ze sobą wiązaniami wodorowymi.
Łańcuchowa reakcja
polimerazy (PCR) –
– metoda powielania
konkretnych odcinków
łańcucha DNA poprzez
cykliczne ogrzewanie i
oziębianie próbki
W biologii molekularnej (np. badania
nad genomem, jego modyfikowanie;
klonowanie DNA)
Diagnostyce klinicznej
Kryminalistyce
Identyfikacji zaginionych osób
Paleontologii
Badaniach nad lekami (procesami jakim
ulegają od momentu wchłaniania do wydalenia z organizmu - farmakokinetyka)
Starter – fragment RNA, od którego
rozpoczyna się dobudowywanie
nukleotydów.
Polimeraza – enzym mający
zdolność do syntezy nici
komplementarnej z
pojedynczej nici kwasu
nukleinowego
Eppendorfka
Ludzki włos
Polimeraza Taq – enzym z grupy polimeraz. Uzyskuje się go z bakterii
Thermus aquaticus lub rekombinantów Escherichia coli.
Charakterystyczną właściwością tego enzymu jest termostabilność w
zakresie temperatur 37-94OC.
Promotor – odcinek nici DNA odgrywający kluczową rolę w procesie transkrypcji. Do
odcinka DNA, w którym znajduje się promotor, przyłącza się polimeraza.
Transkrypcja – proces syntezy RNA na podstawie sekwencji nukleotydów w cząsteczce
DNA, katalizowany przez polimerazy.
Termocykler zapewnia zmiany
temperatury wg wcześniej ustalonych
parametrów (czas i temperatura)
94OC
50-60OC
72OC
Po zabarwieniu i umieszczeniu w żelu poliakrylamidowym
(służącym do elektroforezy) próbki powstałej po reakcji
PCR można porównać materiały genetyczne kilku osób,
a konkretnie ich powielone fragmenty.
Powiela się zwykle fragmenty DNA typowe dla danego
człowieka. Nie oznacza to, że nie ma dwóch ludzi
u których się powtarzają – istnieje określona liczba
kombinacji. Materiał genetyczny człowieka jest
niepowtarzalny dzięki kombinacji wszystkich nukleotydów
w całym DNA.
Elektroforeza - jest to technika
polegająca na rozdziale substancji
w polu elektrycznym
MARKER
?
1
2
3
4
5
MARKER
MARKER
?
1
2
3
4
5
MARKER
MARKER
?
1
2
3
4
5
MARKER
MARKER
?
1
2
3
4
5
MARKER
Cel: uzyskanie białka fuzyjnego, które po
wszczepieniu do komórki spowoduje
fluorescencję jej genoforu
Amplifikacja – duże
zwielokrotnienie ilości
Enzymy restrykcyjne – enzymy
przecinające nić DNA w miejscach
zawierających specyficzne
sekwencje nukleotydów
Ligacja -proces połączenia dwóch
końców nici DNA za pomocą enzymu
ligazy. Proces ten wymaga dostarczenia
energii
W plazmidzie, który chcemy otrzymujemy znajduje się także
gen odporności na antybiotyk. Jego obecność ma
zagwarantować, że plazmid będzie powielany przy
podziałach komórkowych, ponieważ bakterii będzie opłacało
się posiadać taki gen
Elektroporacja jest to wzrost przepuszczalności błony
komórkowej spowodowany poprzez zewnętrznie
zastosowane pola elektrycznego. Stosuje się ją w biologii
molekularnej jako sposób na wprowadzenie niektórych
substancji do żywych komórek (w tym przypadku
otrzymanego plazmidu).
,czyli co dały mi warsztaty
wiedzę z dziedziny genetyki
umiejętność obsługi niektórych urządzeń
laboratoryjnych
ćwiczenie precyzji i cierpliwości
DNA extraction from hair [W:] Molecular biology. [online]. [data dostępu: 20.02.2011]. Dostępny w
Internecie: http://www.protocol-online.org/biology-forums/posts/760.html
Elektroforeza. [W:] Biotechnolog. [online]. [Data dostępu: 20.02.2011]. Dostępny w Internecie:
http://www.biotechnolog.pl/slownik-93.htm
Enzymy. [online]. [Data dostępu: 20.02.2011]. Dostępny w Internecie:
www.pum.edu.pl/__data/assets/file/0003/.../Enzymy-czesc-1.doc
Experiments & Techniques: Polymerase Chain Reaction. [W:] Dolan DNA leaning centre. [online]. [Data
dostępu: 20.02.2011]. Dostępny w Internecie: http://www.dnalc.org/resources/3d/19-polymerasechain-reaction.html
Gębosz Mirosław. Elektroforeza. [W:] Latusek Arkadiusz (red.) Encyklopdia szkolna - chemia. Kraków: Zielona
Sowa, 2008, s. 150.
Kwas dezoksyrybonukleinowy. [online]. [Data dostępu: 20.02.2011]. Dostępny w Internecie:
http://www.doz.pl/zdrowie/h221-Kwas_dezoksyrybonukleinowy_DNA
Mikromacierze skomercjalizowane. [W:] E-biotechnologia. [online]. 19.05.2009. [Data dostępu: 20.02.2011].
Dostępny w Internecie: http://e-biotechnologia.pl/index.php?module=Aktualno%B6ci&func=display&sid=147
Mosiołek Magdalena. PCR. [W:] Stęplewska Marta (red.) Encyklopedia szkolna - biologia. Kraków: Zielona
Sowa, 2008, s. 400.
Pluthero Fred. Rapid purification of high-activity Taq DNA polymerase. [online]. Toronto: Oxford University
Press, 1993. [Data dostępu: 20.02.2011]. Dostępny w Internecie:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC331521/pdf/nar00069-0202.pdf
Religia a technologia i nauka. [online]. 17.07.2007 [Data dostępu: 20.02.2011]. Dostępny w Internecie:
http://iqlore.webd.pl/index.php/Aktualnosci/
RNA starterowy. [online]. [Data dostępu: 20.02.2011]. Dostępny w Internecie:
http://www.dolly.netieu.eu/Un-RNA_starterowy-sinn.php
Download