oświecenie - Instytut Filologii Polskiej

advertisement
OŚWIECENIE
LEKTURY OBOWIĄZKOWE
UTWORY LITERACKIE
Wiersze: Jakuba Jasińskiego, Kajetana Koźmiana, Józefa Szymanowskiego, Jana Pawła Woronicza, Józefa
Wybickiego, w: Poezja polskiego Oświecenia. Antologia, oprac. J. Kott, wyd. drugie poprawione i
rozszerzone, Warszawa 1956 (i wyd. nast.); Zbiór poetów polskich XIX wieku, oprac. P. Hertz, ks. 1,
Warszawa 1959; Świat poprawiać - zuchwałe rzemiosło. Antologia poezji polskiego Oświecenia, oprac. T.
Kostkiewiczowa i Z. Goliński, Warszawa 1981; Z. Libera, Poezja polska XVIII wieku, Warszawa 1976 (i
wyd. nast.); Z. Libera, Poezja polska 1800-1830, Warszawa 1984
Wybrane utwory z: Literatura barska. (Antologia), oprac. J. Maciejewski, wyd. drugie zupełnie zmienione,
Wrocław 1976, BN I 108; „Monitor” 1765-1785, oprac. E. Aleksandrowska, Wrocław 1976, BN I 226;
„Zabawy Przyjemne i Pożyteczne” (1770-1777), oprac. J. Platt, Wrocław 1968, BN I 195
Józef Baka: wybrane wiersze, w: Poezje, oprac. i wstępem opatrzyli A. Czyż i A. Nawarecki, Warszawa 1986
Wojciech Bogusławski: Cud mniemany, czyli Krakowiacy i górale, oprac. S. Dąbrowski i S. Straus, Wrocław
1956, BN I 162 (i wyd. nast.)
Franciszek Bohomolec: Małżeństwo z kalendarza, w: Komedie na teatrum, oprac. i wstępem poprzedził J. Kott,
teksty oprac. J. Jackl, Warszawa 1960
Alojzy Feliński: Barbara Radziwiłłówna
zalecane wydania: Barbara Radziwiłłówna, oprac. M. Szyjkowski, Kraków 1920, BN I 9; Polska tragedia
neoklasycystyczna, wybór i oprac. D. Ratajczakowa, Wrocław 1988, BN I 260
Franciszek Karpiński: Pieśń mazurska, w: Wiersze wybrane, oprac. J. Kott, Warszawa 1966; wiersze: Do
Justyny. Tęskność na wiosnę, Laura i Filon, List wymawiający się, Pieśń dziada Sokalskiego w kordonie
cesarskim, Mazurek, Powrót z Warszawy na wieś, Żale Sarmaty, w: Poezje wybrane, oprac. T. Chachulski,
wyd. drugie zmienione, Wrocław 1997, BN I 89
Franciszek Dionizy Kniaźnin: wiersze: Dolegliwość, Do Klimeny, Do Ignacego Bykowskiego, Do wąsów, Do
Boga, w: Wybór poezji, oprac. W. Borowy, Wrocław 1948, BN I 129; Wiersze wybrane, wybrał, oprac. i
wstępem poprzedził A. K. Guzek, Warszawa 1981 (tutaj zwłaszcza wiersze późne)
Hugo Kołłątaj: Listów Anonima część pierwsza, druga i trzecia, w: Wybór pism politycznych, oprac. B.
Leśnodorski, Wrocław 1952, BN I 140; wybrane wiersze
Ignacy Krasicki: Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki, Pan Podstoli (wybrane fragmenty), Rozmowy
zmarłych, Myszeidos, Monachomachia, Antymonachomachia, Satyry (I: Do króla, Świat zepsuty, Złość
ukryta i jawna, Żona modna, Palinodia; II: Pochwała wieku), Listy poetyckie (Podróż pańska. Do księcia
Stanisława Poniatowskiego, Do księdza Adama Naruszewicza, koadiutora smoleńskiego), Bajki i
przypowieści, Bajki nowe, Wiersze różne (15.Osobność, 18. Do księdza Marcina, 22. Do pana Michała, 32.
Do księdza plebana), Wiersze z prozą (1. Podróż z Warszawy do Biłgoraja. Do księcia Stanisława
Poniatowskiego, 12. Do..., 14. Do S...), Uwagi (wybrane rozmowy)
zalecane wydania: Pisma wybrane, oprac. Z. Goliński, M. Klimowicz, R. Wołoszyński, pod red. T. Mikulskiego,
Warszawa 1954, t. 1-4; Pisma poetyckie, oprac. Z. Goliński, t. I-II, Warszawa 1976; Mikołaja
Doświadczyńskiego przypadki, oprac. M. Klimowicz, wyd. siódme zmienione, Wrocław 1975, BN I 41; Pan
Podstoli, oprac. J. Krzyżanowski, Kraków 1927, BN I 101, lub ze wstępem i w oprac. K. Stasiewicz, Olsztyn
1994; Myszeidos. Pieśni X, oprac. J. Maślanka, Wrocław 1982, BN I 244; Monachomachia i
Antymonachomachia, oprac. Z. Goliński, wyd. drugie zmienione, Wrocław 1977, BN I 197; Satyry i Listy,
wstęp J. T. Pokrzywniak, tekst i komentarze oprac. Z. Goliński, wyd. trzecie poprawione, Wrocław 1988, BN
I 169; Bajki, oprac. Z. Goliński, Wrocław 1975, BN I 220; Uwagi, wstęp i oprac. Z. Libera, Warszawa 1997
Wojciech (Albert) Mier: wybrane wiersze, w: Poezje zebrane, zebrał i oprac. E. Rabowicz; uzupełniła i
przygotowała do druku E. Aleksandrowska, Wrocław 1991
Adam Naruszewicz: Daniel Kalwiński do Trembeckiego na zniesienie zakonu jezuitów, Hymn do słońca, Do
malarstwa, Odjazd, Filiżanka, Balon, w: Liryki wybrane, wybrał i wstępem poprzedził J. W. Gomulicki,
Warszawa 1964; Wiersze, wstęp B. Wolska, opracowanie tekstów studenci filologii polskiej Wydziału
Filologicznego UŁ, uczestnicy specjalizacji edytorskiej, pod kierunkiem i przy współudziale B. Wolskiej,
Łódź 2001; Satyry, wstęp i oprac. B. Wolska, Kraków 2002 (tu utwory: Szlachetność, Chudy literat, Reduty)
- dla porównania: Satyry, oprac. S. Grzeszczuk, Wrocław 1962, BN I 179
Julian Ursyn Niemcewicz: Powrót posła, wybrane bajki
zalecane wydanie: Powrót posła oraz wybór bajek politycznych, oprac. Z. Skwarczyński, wyd. ósme, Wrocław
1972, BN I 4
Stanisław Staszic: Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego, w: Abyśmy o ojczyźnie naszej radzili. Antologia
publicystyki doby stanisławowskiej, oprac. Z. Goliński, Warszawa 1984; Pisma filozoficzne i społeczne,
oprac. i wstępem poprzedził B. Suchodolski, t. 1-2, Warszawa 1954
Stanisław Trembecki: wiersze (Bajki, Oda nie do druku, Epitalamion Hipolitowi i Belinie), Sofiówka, w: Pisma
wszystkie, wyd. krytyczne, oprac. J. Kott, t. 1-2, Warszawa 1953; Wiersze wybrane, wybrał i wstępem
poprzedził J. W. Gomulicki, Warszawa 1965; Sofiówka, wyd. J. Snopek, Warszawa 2000
Tomasz Kajetan Węgierski: Organy i wiersze(Przypadek w piwnicy, Złe czas, nie ja, Do Ogińskiego, hetmana
wielkiego litewskiego, O pożytku niemienia, Myśl moja do J. W. Stanisława Bielińskiego, starosty
garwolińskiego, Na ścianie la Grande – Chartreuse), w: Wiersze wybrane, wybrał, tekst ustalił oraz wstępem
poprzedził J. W. Gomulicki, Warszawa 1974; Poezje wybrane, oprac. T. Chachulski, Wrocław 1997, BN I
89; Organy, oprac. J. W. Gomulicki, Warszawa 1956
Maria z Czartoryskich Wirtemberska: Malwina czyli domyślność serca, wyd. i wstępem poprzedził K.
Wojciechowski, wyd. drugie, Kraków 1925, BN I 23
Jan Paweł Woronicz: wybór wierszy, w: Pisma wybrane, oprac. M. Nesteruk i Z. Rejman, Wrocław 2002, BN I
299
Franciszek Zabłocki: Fircyk w zalotach, wiersze: Ksiądz Spirydion, kapucyn, penitencjonarz delikwentów
warszawskich..., Do (...) Jezierskiego, odgrażającego się palem na rękę piszącego paszkwile, Opisanie
geniusza satyry
zalecane wydania: Fircyk w zalotach, oprac. J. Pawłowiczowa, wyd. drugie uzupełnione, Wrocław 1969, BN I
176 (i wyd. nast.);; Z. Libera, Poezja polska XVIII wieku, Warszawa 1976 (i wyd. nast.); Teatr Franciszka
Zabłockiego, wstęp, komentarz edytorski, nota językowa J. Pawłowiczowa, t. 3-4, Wrocław 1995-1996
OPRACOWANIA
E. Aleksandrowska, Wstęp, w: „Monitor” 1765-1785, oprac…, Wrocław 1976, BN I 226
J. W. Gomulicki, Młody „gniewny” polskiego Oświecenia, w: T. K. Węgierski, Wiersze wybrane, wybrał, tekst
ustalił oraz wstępem poprzedził…, Warszawa 1974
A. K. Guzek, Lekcja historii w puławskim zamku, w: F. D. Kniaźnin, Wiersze wybrane, wybrał, oprac. i wstępem
poprzedził A. K. Guzek, Warszawa 1981
J. Kleiner, Pierwszy cykl satyr Krasickiego; Drygi cykl satyr Krasickiego; Bajki i przypowieści, w: O Krasickim i
Fredrze. Dziesięć rozpraw, Wrocław 1956
M. Klimowicz, Oświecenie, Warszawa 1972 (i wyd. nast.)
T. Kostkiewiczowa, Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko. Szkice o prądach literackich polskiego Oświecenia,
Warszawa 1975 (i wyd. nast.)
T. Kostkiewiczowa, Ignacego Krasickiego myśli o zadomowieniu i ruchliwości, O poetyce wierszy lirycznych
Krasickiego, „Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki” - propozycja lektury, O ważnych motywach słownych
w poezji Krasickiego, O języku poetyckim Ignacego Krasickiego, w: Studia o Krasickim, Warszawa 1997
J. Kott, Prowincjonalny Karpiński, w: F. Karpiński, Wiersze wybrane, wybrał i wstępem poprzedził…,
Warszawa 1966
T. Mikulski, Adresaci listów Krasickiego, Kurdesz nad kurdeszami, Nad tekstami Kniaźnina, w: W kręgu
oświeconych. Studia. Szkice. Recenzje. Notatki, Warszawa 1960
Pisarze polskiego Oświecenia, pod red. T. Kostkiewiczowej i Z. Golińskiego, t. 1-3, Warszawa 1992-1996 (tu:
sylwetki i teksty pisarzy zalecanych w liście lektur)
R. Przybylski, Klasycyzm, czyli prawdziwy koniec Królestwa Polskiego, Warszawa 1983 (i wyd. nast.);
szczególnie zalecana interpretacja Sofiówki
W. Pusz, Dobroć moralnej igraszki, Przedpowstaniowy śpiewnik studencki, Dlaczego musiało wybuchnąć? Z
literackich świadectw przedpowstaniowej świadomości narodowej, w: Między Krasickim i Słowackim.
Studia, eseje, opinie, Kraków 1992
W. Pusz, Klasa klasyków; „Zastanowić się potrzeba...” – czyli uwagi o „Uwagach” Ignacego Krasickiego:
Mądry Krasicki, w: Oświeceni i nie tylko, Łódź 2003
Z. Raszewski, Teatr Narodowy w latach 1779-1789, w: Teatr Narodowy w dobie Oświecenia 1765-1794, pod
red. J. Kotta, Warszawa 1967
Z. Skwarczyński, Wstęp, w: J. U. Niemcewicz, Powrót posła oraz wybór bajek politycznych, oprac. Z.
Skwarczyński, wyd. ósme, Wrocław 1972, BN I 4
Słownik literatury polskiego Oświecenia, pod red. T. Kostkiewiczowej, Wrocław 1977 (i wyd. nast.)
B. Wolska, Pan i pies - król i poeta. O „wierszach w materiach politycznych” Stanisława Trembeckiego z lat
1773-1798, w: „Napis” (Tom poświęcony literaturze okolicznościowej i użytkowej), Seria VI: 2000
W. Woźnowski, Bajka w literaturze polskiego Oświecenia, Warszawa 1974
P. Żbikowski, Klasycyzm postanisławowski. Zarys problematyki, wyd. drugie uzupełnione i poprawione,
Warszawa 1999 (zwłaszcza rozdz. V: Teoria genologiczna klasycyzmu postanisławowskiego)
LEKTURY ZALECANE
BIBLIOGRAFIE, ZBIORY TEKSTÓW I PRACE ZBIOROWE
Abyśmy o ojczyźnie naszej radzili. Antologia publicystyki doby stanisławowskiej, oprac. Z. Goliński, Warszawa
1984
Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”, t. 4-6: Oświecenie, oprac. E. Aleksandrowska z zespołem,
Warszawa 1966-1972
Europejskie źródła myśli estetyczno-literackiej polskiego oświecenia. Antologia wypowiedzi pisarzy francuskich,
niemieckojęzycznych i angielskich 1674-1810, oprac. T. Kostkiewiczowa, Z. Goliński, Warszawa 1997
Ludzie Oświecenia o języku i stylu, oprac. Z. Florczak i L. Pszczołowska, pod red. M. R. Mayenowej, t. 1-2,
Warszawa 1958
Oświeceni o literaturze. Wypowiedzi pisarzy polskich 1740-1800, oprac. T. Kostkiewiczowa i Z. Goliński,
Warszawa 1993
Oświeceni o literaturze. Wypowiedzi pisarzy polskich 1801-1830, oprac. T. Kostkiewiczowa i Z. Goliński,
Warszawa 1995
Pisarze polskiego oświecenia, pod. Red. T. Kostkiewiczowej i Z. Golińskiego, T. 1, 2 3, Warszawa 1992, 1994,
1996
Polska krytyka literacka (1800-1918). Materiały, red. J. Z. Jakubowski, t. 1, przygotowali J. Krzyżanowski, Z.
Libera, E. Warzenica, Warszawa 1959
Polska myśl filozoficzna. Oświecenie. Romantyzm, oprac. H. Hinz i A. Sikora, Warszawa 1964
Teatr Narodowy w dobie oświecenia 1765 – 1794, pod red. J. Kotta, Warszawa 1967
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards