Literatura oświecenia

advertisement
Literatura oświecenia
Teksty obowiązkowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
LIBERA Zdzisław: Poezja polska XVIII wieku. Wyd. 2 uzup. Warszawa 1983
[tu: Elżbieta Drużbacka, Poezja konfederacji barskiej, Konstancja Benisławska, Adam Stanisław Naruszewicz, S. Trembecki, T. K. Węgierski, Jan Ancuta, J. Koblański, F. D. Kniaźnin, Józef
Szymanowski, Franciszek Zabłocki, Jakub Jasiński, Alojzy Feliński, Anonimowa poezja polityczna, Józef Wybicki, Józef Morelowski] oraz: Świat poprawiać - zuchwałe rzemiosło. Antologia
poezji polskiego oświecenia. Oprac. Teresa Kostkiewiczowa i Zbigniew Goliński. Warszawa
1981 [tu: teksty tych samych autorów]. Uwaga: obowiązuje znajomość wszystkich tekstów
wymienionych autorów z obu antologii.
BOGUSŁAWSKI Wojciech: Cud albo Krakowiaki i Górale. wyd. 2 zmien., oprac. M. Klimowicz,
Wrocław 2005. BN I, 162. - i inne wydania
FELIŃSKI Alojzy: Barbara Radziwiłłówna. W: Polska tragedia neoklasycystyczna.. Oprac. i
wstęp Dobrochna Ratajczak. Wrocław 1989. BN I, 260.
KARPIŃSKI Franciszek: Wiersze wybrane. Wybór, wstęp, oprac. Tomasz Chachulski. Wrocław 1997. BN I, 89.
KRASICKI Ignacy: Dzieła wybrane. Oprac. Zbigniew Goliński. Warszawa 1989. T. 1-2 [tu:
Myszeis, Monachomachia, Podróż z Warszawy do Biłgoraja, Satyry, Listy, Bajki i przypowieści,
Bajki nowe, Powieści wschodnie] lub te same teksty w wyd.: KRASICKI Ignacy: Pisma wybrane. Oprac. Zbigniew Goliński, Mieczysław Klimowicz, Roman Wołoszyński. Pod red. Tadeusza Mikulskiego. T 1-4. Warszawa 1954 lub te same teksty w wyd.: KRASICKI Ignacy: Pisma
poetyckie. Oprac. Zbigniew Go1iński. T. 1-2. Warszawa 1976 lub te same teksty w wyd. Biblioteki Narodowej.
KRASICKI Ignacy: Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki. Wyd. 6 zmien. Oprac. Mieczysław
Klimowicz. Wrocław 1973. BN I, 41.
NARUSZEWICZ Adam: Satyry. Oprac. Stanisław Grzeszczuk. Wrocław 1962. BN I, 179.
NIEMCEWICZ Julian Ursyn: Powrót posła. Wyd. 8. Oprac. Zdzisław Skwarczyński. Wrocław
1972. BN I, 4 i wyd. nast.
POTOCKI Jan: Rękopis znaleziony w Saragossie. Tekst przygotował i przypisami opatrzył
Leszek Kukulski. [Tekst oparty na przekładzie Edmunda Chojeckiego z r. 1847.] Wyd. 3 popr. Warszawa 1965 i wyd. nast.
Świadomość literacka w Polsce. Antologia. Warszawa 1993- Cz. 2. Vol. 1 Oświeceni o literaturze. Wypowiedzi pisarzy polskich 1740-1800. Oprac. Teresa Kostkiewiczowa i Zbigniew GolińskI. 1993 [tu: Myśl literacka polskiego oświecenia, KARPIŃSKI Franciszek: 0 wymowie w
prozie albo wierszu, DMOCHOWSKI Franciszek Ksawery: Sztuka rymotwórcza (tu: pieśń I i
IV)].
TREMBECKI Stanisław: Sofiówka. W: S. Trembecki: Pisma wszystkie. Wydanie krytyczne.Oprac. Jan Kott. T. 2. Warszawa 1953.
WĘGIERSKI Tomasz Kajetan: Organy. Poema heroikomiczne w sześciu pieśniach
przez...Oprac. Juliusz Wiktor Gomulicki. Warszawa 1956.
WIRTEMBERSKA Maria: Malwina czyli Domyślność serca. Oprac. i wstępem poprzedził Witold Billip. Warszawa 1978. Biblioteka Klasyki Polskiej i Obcej.
ZABŁOCKI Franciszek: Sarmatyzm. Komedia w 5 aktach. Tekst ustalił, wstępem i objaśnieniami zaopatrzył Ludwik Bernacki. Wyd. 2 przejrz. Przygotował do druku, wstępem i obja-
śnieniami uzupełnił Tadeusz Mikulski. Wrocław 1951. BN I, 115. lub: Teatr Franciszka Zabłockiego. Oprac. J. Pawłowiczowa. T. 3. Wrocław 1995.
15. ZABŁOCKI Franciszek: Fircyk w zalotach. Oprac. Janina Pawłowiczowa. Wrocław 1986. BN I,
176. lub: Teatr Franciszka Zabłockiego. Oprac. J. Pawłowiczowa. T. 3. Wrocław 1995. Uwaga:
nie korzystać z edycji wydawnictwa "Greg"!
Opracowania obowiązkowe
1.
2.
3.
KLIMOWICZ Mieczysław: Oświecenie. Warszawa 1972. Historia Literatury Polskiej pod red.
Kazimierza Wyki; wyd. 2 ilustr. Warszawa 1975 i wyd. nast.
Pisarze polskiego oświecenia. T. 1-3. Pod red. Teresy Kostkiewiczowej i Zbigniewa Golińskiego. Warszawa 1992-1996 [tu: sylwetki i teksty następujących autorów: T. 1: S. Konarski, J.
Baka, F. Bohomolec, J. Kitowicz, T. 2: H. Kołłątaj, S. Staszic, F. S. Jezierski; T. 3: J. P. Woronicz,
K. Koźmian, C. Godebski].
WITKOWSKA Alina, PRZYBYLSKI Ryszard: Romantyzm. Warszawa 1997 [tu: cz. 1. PRZYBYLSKI Ryszard: Klasycyzm i sentymentalizm].
Teksty zalecone
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Abyśmy o ojczyźnie naszej radzili. Antologia publicystyki doby stanisławowskiej. Oprac. Zbigniew Goliński. Warszawa 1984.
BOHOMOLEC Franciszek: Komedie. Oprac. i wstęp Jan Kott. T. 1-2. Warszawa 1959-1960. T.
2: Komedie na teatrum.
CZARTORYSKI Adam Kazimierz: Komedie. Oprac. Zofia Zahrajówna. Warszawa 1955 [tu:
Panna na wydaniu].
Drama mieszczańska. Oprac. Janina Pawłowiczowa. Warszawa 1955.
GODEBSKI Cyprian: Grenadier-filozof. Powieść prawdziwa wyjęta z dziennika podróży 1799.
Wyd. 2 zmien. i popr. Oprac., wstępem i komentarzem opatrzył Zbigniew Kubikowski. Wrocław 1953.
JEZIERSKI Franciszek Salezy: Wybór pism. Oprac. Zdzisław Skwarczyński. Wstępem poprzedził Jerzy Ziomek. Warszawa 1952.
KARPIŃSKI Franciszek: Historia mego wieku i ludzi, z którymi żyłem. Oprac. Roman Sobol.
Warszawa 1987.
KITOWICZ Jędrzej: Pamiętniki czyli Historia polska. Tekst oprac. i wstępem poprzedziła
Przemysława Matuszewska. Komentarz Zofii Lewinówny. Warszawa 1971.
KOŁŁATAJ Hugo: Wybór pism politycznych. Oprac. Bogusław Leśnodorski. Wrocław 1952.
BN I, 140.
Komedia obyczajowa warszawska. Oprac. i wstępem poprzedziła Zofia Wołoszyńska. T. 1-2.
Warszawa 1960.
KONARSKI Stanisław: Pisma wybrane. Oprac. Juliusz Nowak-Dłużewski. Wstępem opatrzył
Zdzisław Libera. T. 1-2. Warszawa 1955. T. 2 [tu: O poprawie wad wymowy].
KRAJEWSKI Michał Dymitr: Pani Podczaszyna. Wstęp i oprac. Irena Łossowska. Warszawa
1991.
KRAJEWSKI Michał Dymitr: Podolanka wychowana w stanie natury życie i przypadki swoje
opisująca. Wstęp i oprac. Irena Łossowska. Warszawa 1992.
KRASICKI Ignacy: Rozmowy zmarłych. Wstęp i komentarze Zdzisław Libera. Warszawa
1987.
15. KRASICKI Ignacy: Wybór liryków. Oprac. Sante Graciotti. Wrocław 1985. BN I, 252.
16. Literatura barska. (Antologia). Wyd. 2 zupełnie zmien. Oprac. Janusz Maciejewski, Wrocław
1976. BN I, 108.
17. Monitor” 1765-1785. Wybór. Oprac. i wstępem poprzedziła Elżbieta Aleksandrowska. Wrocław 1976. BN I, 226.
18. NARUSZEWICZ Adam: Liryki wybrane. Wybrał i wstępem poprzedził Juliusz Wiktor Gomulicki. Warszawa 1964.
19. NIEMCEWICZ Julian Ursyn: Śpiewy historyczne. Wyd. 2. Oprac. Zdzisław Libera. Warszawa
1948 i wyd. nast.
20. Polska stanisławowska w oczach cudzoziemców. Oprac. i wstępem poprzedził Wacław Zawadzki. Warszawa 1963.
21. Polski romans sentymentalny. Oprac. Alina Witkowska. Wrocław 1971. BN I, 206 [tu: KROPIŃSKI Ludwik: Julia i Adolf].
22. POTOCKI Stanisław Kostka: Podróż do Ciemnogrodu i Świstek Krytyczny (wybór). Oprac. Emil
Kipa. Wrocław 1955. BN I, 154.
23. STASZIC Stanisław: Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego. Wyd. 2 zmien. Oprac. Stefan Czarnowski. Przygotował do druku Bogusław Leśnodorski. Wrocław 1952. BN I, 90.
24. Wokół ”Doświadczyńskiego”. Antologia romansu i powieści. Oprac. Jerzy Jackl. Warszawa
1969.
25. Zabawy Przyjemne i Pożyteczne” (1770-1771). Wybór. Oprac. i wstęp Julian Platt, Wrocław
1968. BN I, 195.
Opracowania zalecone
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
BOROWY Wacław: O poezji polskiej w wieku XVIII. Wyd. 2. Warszawa 1978.
CAILLOIS Roger: Odpowiedzialność i styl. Eseje. Wybór Macieja Żurowskiego. Słowo wstępne
Jana Błońskiego. Przeł. Jan Błoński i in. Warszawa 1967 [tu: Dzieje człowieka i książki: hrabia Jan Potocki i ”Rękopis znaleziony w Saragossie”. Przeł. Leszek Kukulski].
CAZIN Paul: Książę Biskup Warmiński Ignacy Krasicki 1735-1801. Przeł. Michał Mroziński.
Oprac. Zbigniew Goliński. Olsztyn 1986.
CHAUNU Pierre: Cywilizacja wieku Oświecenia. Przeł. Eligia Bąkowska. Warszawa 1989.
CIEŃSKI Andrzej: Pamiętnikarstwo polskie XVIII wieku. Wrocław 1981.
DWORAK Tadeusz: Ignacy Krasicki. Warszawa 1987.
Dzieje literatur europejskich. Pod red. Władysława Floryana. T. 1-3. Warszawa 1977-1990.
Europejskie źródła myśli estetyczno-literackiej polskiego Oświecenia. Antologia wypowiedzi
pisarzy francuskich, niemieckojęzycznych i angielskich 1674-1810. Oprac. Teresa Kostkiewiczowa i Zbigniew Goliński. Warszawa 1997.
Filozofia francuskiego Oświecenia. Wybór i wstęp Bronisław Baczko. Warszawa 1961.
Filozofia niemieckiego Oświecenia. Wyboru dokonali oraz wstępami poprzedzili Tadeusz
Namowicz, Karol Sauerland, Marek J. Siemek. Warszawa 1973.
GOLIŃSKI Zbigniew: Ignacy Krasicki. Warszawa 1979.
GRABSKI Andrzej Feliks: Myśl historyczna polskiego Oświecenia. Warszawa 1976.
HAZARD Paul: Kryzys świadomości europejskiej 1680-1715. Przeł. Janusz Lalewicz i Andrzej
Siemek. Wstęp Maciej Żurowski. Warszawa 1974.
HAZARD Paul: Myśl europejska w XVIII wieku od Monteskiusza do Lessinga. Przeł. Halina Suwała. Wstępem poprzedził Stanisław Pietraszko. Warszawa 1972.
HOF Ulrich Im: Europa Oświecenia. Przeł. Małgorzata Łukasiewicz. Warszawa 1995.
16. JASIENICA Paweł: Rzeczpospolita Obojga Narodów. Wyd. 2. Cz. 1-3. Warszawa 1982-1983.
Cz. 3. Dzieje agonii. 1983 i wyd. nast.
17. KLEINER Juliusz: O Krasickim i o Fredrze. Dziesięć rozpraw. Wrocław 1956 [tu: rozprawy o
satyrach i bajkach Krasickiego].
18. KLEINER Juliusz: Studia inedita. Oprac. Jerzy Starnawski. Lublin 1964 [tu: „Bajki nowe„
Krasickiego].
19. KLIMOWICZ Mieczysław: Początki teatru stanisławowskiego (1765-1773). Warszawa 1965.
20. KOSTKIEWICZOWA Teresa: Horyzonty wyobraźni. O języku poezji czasów Oświecenia. Warszawa 1984.
21. KOSTKIEWICZOWA Teresa: Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko. Szkice o prądach literackich
polskiego Oświecenia. Warszawa 1975; Wyd. 2. Warszawa 1979.
22. KOSTKIEWICZOWA Teresa: Oda w poezji polskiej. Dzieje gatunku. Wrocław 1996.
23. KOSTKIEWICZOWA Teresa: Oświecenie - próg naszej współczesności. Warszawa 1994.
24. KOSTKIEWICZOWA Teresa: Poezja religijna czasów Oświecenia w Polsce. W: Polska liryka
religijna. Pod red. Stefana Sawickiego i Piotra Nowaczyńskiego. Lublin 1983.
25. KOSTKIEWICZOWA Teresa: Rozważania o kulturze literackiej czasów stanisławowskich.W: Problemy kultury literackiej polskiego Oświecenia. Pod red. Teresy Kostkiewiczowej.
Wrocław 1978.
26. KOSTKIEWICZOWA Teresa: Tradycja sentymentalizmu w poezji epoki romantycznej. (Zarys
problemu). W: Problemy polskiego romantyzmu. Seria 3. Pod red. Marii Żmigrodzkiej. Wrocław 1981.
27. Kultura literacka polowy XVIII wieku w Polsce. Studia i szkice. Pod red. Teresy Kostkiewiczowej. Wrocław 1992.
28. LIBERA Zdzisław: Oświecenie. Wyd. 3 popr. Warszawa 1991.
29. LIBERA Zdzisław: Problemy polskiego Oświecenia. Kultura i styl. Warszawa 1969.
30. LIBERA Zdzisław: Rozważania o wieku tolerancji, rozumu i gustu. Szkice o XVIII stuleciu.Warszawa 1994.
31. ŁEMPICKI Zygmunt: Renesans - Oświecenie - Romantyzm. Warszawa 1923.
32. MACIEJEWSKI Janusz: Uniwersalność i swoistość polskiego Oświecenia. „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza„ 1985, t. 19.
33. MAŚLANKA Julian: Słowiańskie mity historyczne w literaturze polskiego Oświecenia.Wrocław
1968.
34. MIKULSKI Tadeusz: W kręgu oświeconych. Studia. Szkice. Recenzje. Notatki. Warszawa 1960.
35. MIKULSKI Tadeusz: Ze studiów nad Oświeceniem. Zagadnienia i fakty. Warszawa 1956.
36. Myśl amerykańskiego Oświecenia. Wyboru dokonali Wiesław Furmańczyk i Iwona Sowińska.
Wstępem poprzedził Piotr Graff. Warszawa 1964.
37. PEYRE Henri: Co to jest klasycyzm? Przeł. i posłowiem opatrzył Maciej Żurowski, Warszawa
1985.
38. PIETRASZKO Stanisław: Doktryna literacka polskiego klasycyzmu. Wrocław 1966.
39. POKRZYWNIAK Józef Tomasz: ”Satyra prawdę mówi”, czyli rzecz o fałszywych przesłankach. „Pamiętnik Literacki„ 1980, z. 4.
40. Problemy literatury polskiej okresu Oświecenia. Pod red. Zbigniewa Golińskiego. Ser. l-2.
Wrocław 1973-1976.
41. RASZEWSKI Zbigniew: Staroświecczyzna i postęp czasu. O teatrze polskim (1765-65). Warszawa 1963.
42. Rok Monarchii Konstytucyjnej. Piśmiennictwo polskie lat 1791-1792 wobec Konstytucji 3 Maja.
Pod red. Teresy Kostkiewiczowej. Warszawa 1992.
43. ROSTWOROWSKI Emanuel: Ostatni król Rzeczypospolitej. Geneza i upadek Konstytucji 3 Maja. Warszawa 1966.
44. SARNOWSKA-TEMERIUSZ Elżbieta, KOSTKIEWICZOWA Teresa: Krytyka literacka w Polsce
w XVI i XVII wieku oraz w epoce oświecenia. Wrocław 1990.
45. SINKO Zofia: Oświeceni wśród Pól Elizejskich. Rozmowy zmarłych: recepcje - twórczość oryginalna. Wrocław 1976.
46. SINKO Zofia: Powiastka w oświeceniu stanisławowskim. Wrocław 1982.
47. SINKO Zofia: Powieść zachodnioeuropejska w kulturze literackiej polskiego oświecenia.Wrocław 1968.
48. Słownik literatury polskiego Oświecenia. Pod red. Teresy Kostkiewiczowej. Wyd. 2 poszerz. i
popr. Wrocław 1991 i wyd. nast.
49. SNOPEK Jerzy: Objawienie i oświecenie. Z dziejów libertynizmu w Polsce. Wrocław 1986.
50. SOBOL Roman: Franciszek Karpiński. Warszawa 1987.
51. STASIEWICZ Krystyna: Elżbieta Drużbacka. Najwybitniejsza poetka czasów saskich.Olsztyn
1992.
52. Świadomość literacka w Polsce. Antologia. Warszawa 1993- Cz. 2. Vol. 1. Oświeceni o literaturze. Wypowiedzi pisarzy polskich 1740-1800. Oprac. Teresa Kostkiewiczowa i Zbigniew Goliński. 1993. Cz. 2. Vol. 2. Oświeceni o literaturze. Wypowiedzi pisarzy polskich 1801-1830.
Oprac. Teresa Kostkiewiczowa i Zbigniew Goliński. 1995.
53. Teatr Narodowy 1765-1794. Pod red. Jana Kotta. Oprac. Jerzy Jackl i in. Warszawa 1967.
54. WATT Jan: Narodziny powieści. Studia o Defoe”em, Richardsonie i Fieldingu. Przeł. Agnieszka
Kreczmar. Warszawa 1973.
55. WELLEK René: Pojęcia i problemy nauki o literaturze. Wybrał i przedmową poprzedził Henryk Markiewicz. Warszawa 1979 [tu: Termin i pojęcie klasycyzmu w historii literatury.Przeł.
Andrzej Jaraczewski].
56. WOLSKA Barbara: Poezja polityczna czasów pierwszego rozbioru i sejmu delegacyjnego 17721775. Wrocław 1982.
57. WOŁOSZYŃSKI Roman: Ignacy Krasicki. Utopia i rzeczywistość. Wrocław 1970.
58. ZGORZELSKI Czesław: Poezja religijna w okresie Oświecenia. Przegląd Powszechny 1983, nr
2-3.
59. ŻBIKOWSKI Czesław: Klasycyzm postanisławowski. Doktryna estetycznoliteracka. Warszawa
1984.
Download