Makroekonomia - Wycieczki Z nami

advertisement
Makroekonomia
Makroekonomia- jest nauką, która zajmuje
się gospodarką jako całością.
Przedmiotem zainteresowania
makroekonomistów są największe agregaty
gospodarki takie jak m.in:
wzrost gospodarczy
bezrobocie
inflacja
handel
budżet państwa
ZADANIE 1
•
a)
b)
c)
d)
Makroekonomia jest nauką o:
Przedsiębiorstwie
funkcjonowaniu gospodarki jako całości
zachowaniu się ludzi w ramach pojedynczych podmiotów gospodarczych
działalności państwa, zmierzającej do osiągnięcia określonych celów
ZADANIE 2
•
a)
b)
c)
d)
Wskaż, które z zagadnień nie jest przedmiotem rozważań
makroekonomii:
handel zagraniczny
ceny mleka w sklepach w Warszawie
poziom bezrobocia w kraju
poziom inwestycji i oszczędności w gospodarce
Przyczyny zainteresowania makroekonomią:
- wielki kryzys 20/30 lata XX w i towarzyszące mu
zjawiska spadku produkcji i wzrostu bezrobocia
- badania J. Keynesa, wyjaśnienie pojęcia
dochód narodowy
Pojęcie PKB
• Jeśli zsumujemy wszystkie dobra i usługi
jakie wyprodukował dany kraj, to
uzyskamy wynik, który w bardzo prosty
sposób podsumowuje jego gospodarkę.
Wynik ten nosi nazwę Produkt Krajowy
Brutto. Gdy PKB wzrasta – społeczeństwo
się bogaci, gdy maleje – biednieje.
Sposoby mierzenia PKB
1) METODA WYDATKOWA – czyli PKB jako
suma wydatków na dobra finalne:
- Konsumpcyjne dobra finalne (C) np. dżem,
książka, usługa fryzjerska.
- Kapitałowe dobra finalne (I), np.. maszyny,
urządzenia.
- Dobra finalne na które popyt zgłasza
państwo (G), np. żołnierz, policjant.
- Saldo bilansu handlowego – eksport (X) import (Z)
PKB = C + I + G + X - Z
Sposoby mierzenia PKB
2) METODA DOCHODOWA – czyli PKB jako suma
dochodów czynników wytwórczych. Sumujemy
dochody wszystkich właścicieli czynników produkcji,
ponieważ utarg przedsiębiorstwa pokrywa koszty,
dając zysk właścicieli.
KOSZTY + ZYSK = DOCHODY WŁAŚCICIELI
CZYNNIKÓW PRODUKCJI
Sposoby mierzenia PKB
3) METODA PRODUKCYJNA – czyli PKB jako
suma wartości dodanej.
Wartość dodana jest to różnica wartości
produktu i wartości zużytych do jego produkcji dóbr
pośrednich, które przedsiębiorstwo kupiło od innych
producentów.
ZADANIE 3
W gospodarce zamkniętej działają 4 przedsiębiorstwa
wytwarzające: stal, maszyny, opony i samochody. Producent
samochodów sprzedaje je końcowym nabywcom za 5.000 zł.
W procesie wytwarzania samochodów wykorzystuje opony,
które kupuje za (500 zł), stal (3.000 zł) i maszyny(2.000zł).
Producent maszyn nabywa stal za 1.000zł, a producent opon
i producent stali są właścicielami czynników produkcji. Przy
założeniu, że maszyny nie zużywają się wcale w rocznym
procesie produkcji, oblicz całkowitą wielkość transakcji oraz
wkład przemysłu samochodowego w tworzenie PKB,
liczonego od strony wielkości dodanej, wydatków na dobra
finalne oraz dochodów czynników wytwórczych.
ROZWIĄZANIE
WARTOŚĆ
TRANSAKCJI
WARTOŚĆ
DODANA
DOBRO
SPRZEDAWCA
NABYWCA
Stal
P. stali
P. maszyn
1.000
1.000
-
1.000
Stal
P. stali
P. Samochodów
3.000
3.000
-
3.000
Maszyna
P. maszyn
P. samochodów
2.000
1.000
2.000
1.000
Opony
P. opon
P. samochodów
500
500
-
500
Samochód
P. samochodów
Klient
5.000
1.500
5.000
1.500
11.500
7.000
7.000
7.000
SUMA
WYDATKI
NA
DOBRA
FINALNE
DOCHODY
CZYNNIKÓW
WYTWÓRCZYCH
Zadanie 4
W gospodarce zamkniętej działa 5 przedsiębiorstw
wytwarzających: stal, gumę, obrabiarki, opony i rowery.
Producent rowerów sprzedaje je końcowym nabywcom za
8000 zł. W procesie wytwarzania rowerów wykorzystuje
opony, które kupuje za 1000 zł, stal za 2500zł i obrabiarki
za1800zł. Producent opon nabywa gumę za 600zł, a
producent obrabiarek stal za 1000zł. Przy założeniu, że
maszyny nie zużywają się wcale w rocznym procesie
produkcji oblicz całkowitą wielkość transakcji oraz wkład
przemysłu rowerowego w tworzenie PKB, liczonego od
strony wielkości dodanej oraz wydatków na dobra finalne.
POCHODNE MIERNIKI PKB
• PKB = C+I+G + XN (X-Z)
• PKN = PKB – amortyzacja
• PNB = PKB + Dw (wartość dochodów narodowych czynników
wytwórczych funkcjonujących poza granicami kraju minus
wartość dochodów zagranicznych czynników wytwórczych
funkcjonujących w danym kraju)
• PNN = PNB – amortyzacja
• DN = PNN – Te (podatki pośrednie)
Licząc agregaty w cenach czynników produkcji należy
odjąć wartość Te
Zadanie 5
Na rachunku narodowym hipotetycznego kraju
znajdują się następujące pozycje:
• PKB=390 mld
• Amortyzacja A=30 mld
• Dochód netto z tytułu własności za granicą D=15 mld
• Podatki pośrednie Te=35 mld
Oblicz:
a)PNB, b)PNN, c)DN
Zadanie 6
W oparciu o poniższe dane oblicz: a) PNB, b) PNN, c) DN
Dane:1)zakupy dóbr kapitałowych = 90; 2)podatki pośrednie
= 13; 3)eksport = 30; 4)import =20; 5)wydatki
konsumpcyjne = 250; 6)amortyzacja = 20; 7)rządowe
zakupy dóbr i usług =130; 8)dochody netto z tytułu pracy
lub własności za granicą =5
Zadanie 7
W roku 2008 w gospodarce kraju Y zanotowano:
Wydatki państwa na zakup dóbr i usług 200
Wydatki inwestycyjne brutto 120
Amortyzacja 30
Wydatki konsumpcyjne 400
Podatki pośrednie 120
Podatki bezpośrednie 50
Wydatki transferowe państwa 60
Eksport 70
Import 50
1. Ile wyniósł w 2002 roku PKB w cenach rynkowych?
2. Ile wyniósł w 2002 roku PKB w cenach czynników produkcji?
3. Ile wyniósł w 2002 roku PKN w cenach rynkowych?
4. Jakim wynikiem w 2002 roku zamknął się budżet państwa?
5. Jakie saldo bilansu handlowego zanotowano w 2002 roku?
Studium przypadku
RPP podniosła stopy procentowe
27.02.2008 14:49 środa
Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy
procentowe o ćwierć punktu procentowego.
Oznacza to, że od jutra najważniejsza stopa
NBP będzie wynosić 5,5 procent.
DLACZEGO?
Cdn…
Za kolejną podwyżką stóp w naszym kraju
przemawiał między innymi wzrost inflacji w
styczniu 2008, która wyniosła 4,3 procent.
Cdn.
Za podwyżką przemawiają także wczorajsze
dane na temat sprzedaży detalicznej w zeszłym
miesiącu. Z danych Głównego Urzędu
Statystycznego wynika, że wskaźnik ten w
porównaniu z tym samym czasem roku
poprzedniego wzrósł o prawie 21 procent. Dane
wskazują na to, że coraz więcej kupujemy.
Wskazują także na wzrost płac.
Poszczególne etapy w obiegu dochodów w gospodarce zamkniętej.
1) Przedsiębiorstwa dokonują wypłat za usługi czynników produkcji na rzecz gospodarstw domowych.
2) Dochody, które trafiają do gospodarstw uzupełniane są o płatności transferowe, zaś pomniejszane o
podatki bezpośrednie pobierane przez państwo tworząc rozporządzalne dochody osobiste.
3) Gospodarstwo domowe przeznacza rozporządzalne dochody osobiste na oszczędności i konsumpcję .
4) Wydatki na konsumpcje zostają powiększone o wydatki państwa na dobra i usługi oraz o wydatki na
inwestycje.
5) Wydatki na konsumpcje są przedstawiane jako PKB w cenach rynkowych, zaś po odliczeniu podatków
pośrednich trafiają do przedsiębiorstw jako PKB w cenach czynników produkcji, które rozpoczynając
kolejny obieg przekazywane są ponownie gospodarstwu domowemu.
6) Zdrowie sektora przedsiębiorstw wyraźnie zależy od wydatków sektora konsumpcyjnego. Bez
przepływu płatności pieniężnych od konsumentów, producenci nie byli by wstanie zapłacić za zasoby,
które kupują u konsumentów. Podobnie warunki życia konsumentów zależą od powodzenia firm w
sektorze przedsiębiorstw. Jeśli sektor przedsiębiorstw nie jest w stanie sprzedać swoich dóbr i usług,
producenci nie będą w stanie wypłacić pracownikom pensji. Jeżeli okrężny obieg dochodów zostanie
przerwany, produkcja może ulec spowolnieniu, konsumpcja może się załamać a pracownicy mogą
zostać pozbawieni pracy. Takie przerwy w okrężnym obiegu określane są mianem RECESJI.
7) Wycofywane z obiegu są pieniądze w postaci oszczędności gospodarstw domowych oraz podatków
płaconych państwu.
8) Dopływami do obiegu są wydatki państwa na dobra i usługi, wydatki inwestycyjne i przedsiębiorstw
oraz wypłaty transferowe.
9) Oszczędności gospodarstw domowych przetwarzane zostają przez takie instytucje jak banki , które
umożliwiają udzielanie przedsiębiorstwom kredytów oraz wprowadzają je do obiegu w postaci
funduszy na inwestycje.
10) Poziom zrównoważenia dochodu jest osiągany wtedy gdy całkowite planowane wypływy (planowane
oszczędności i podatki) będą równe całkowitym planowanym dopływom (planowane inwestycje plus
wydatki rządu).
11) Funkcjonowanie obiegu określa ścisłą zależność gdzie całkowite dopływy muszą równać się
całkowitym odpływom. Jeśli taka równości nie zachodzi wtedy w oznaczonych sektorem prywatnym:
gospodarstwie domowym i przedsiębiorstwie musi istnieć nadwyżka , podczas gdy w budżecie
państwa występuje deficyt, i odwrotnie.
POPYT I PODAŻ GLOBALNA
-
Krzywa popytu globalnego AD wyraża:
Poziom realnych wydatków konsumentów (C)
Poziom realnych wydatków przedsiębiorstw (I)
Poziom realnych wydatków państwa (G)
Saldo bilansu handlowego (X-Z)
Krzywa podaży globalnej ukazuje ile
przedsiębiorstwa będą produkować i sprzedawać
przy różnych poziomach cen
Inwestycje
Inwestycje to wydatki przedsiębiorstw
przeznaczone na utrzymanie lub powiększenie
kapitału trwałego lub obrotowego
Motywy podjęcia inwestycji:
1) Przewidywana stopa zysku
2) Koszty związane z inwestycją tzn. stopa
procentowa płacona bankowi za wypożyczenie
kapitału
Mnożnik w gospodarce zamkniętej bez państwa
AD = C + I
Inwestycje zwiększają się o 1000 (∆I). Ponieważ w gospodarce
są wolne moce produkcyjne, więc przedsiębiorstwa podnoszą
produkcję o tyle o ile wzrósł popyt. Odpowiednio wzrastają także
dochody. Część tych dodatkowych dochodów (wzrasta przez KSK) i
znowu zamienia się w popyt:
KSK = 80%
1000 X 0.8 = 800
800 X 0.8 = 640
640 X 0.8 = 512 itd.
Związek pomiędzy wzrostem inwestycji a wzrostem dochodu obrazuje
mnożnik
Mi = 1/ 1-KSK
Mi = ∆Y/ ∆I
Mi X ∆I = ∆Y
1/ 1 – 0.8 = 5
Mnożnik w gospodarce zamkniętej z państwem
= C+I+G
AD
Wydatki państwa są finansowane z 3 źródeł:
- Te (podatki pośrednie), ukryte są w cenach produktów (VAT, akcyza)
- Td (podatki bezpośrednie)
- D (dochody państwa z tytułu własności)
Dla uproszczenia przyjmujemy, że D=Te=0
Ponieważ podatki to % dochodu jaki nam państwo „odbiera”, dlatego podatki
bezpośrednie netto NT obliczamy jako NT = Td – B = (t X Y) (t - stała stopa
podatkowa netto)
Yd = Y - NT = Y - t X Y = (1 - t) X Y - oznacza to dochód jakim dysponują
gospodarstwa domowe.
Ponieważ poziom konsumpcji wyznaczony jest przez KSK, to wzór konsumpcji przybiera
postać:
C = Ca + KSK X Yd = Ca + KSK X (1-t) X Y = Ca + KSK` X Y
KSK` = KSK X (1 - t)
Ponieważ
KSK` < KSK
Mi` = 1/1-KSK` < Mi = 1/ 1-KSK
Mnożnik w gospodarce otwartej
AD = C + I + G + X - Z
W gospodarce otwartej część krajowego popytu
„przepada”, gdyż ludzie kupują towary wytworzone za granicą
„import” (Z)
Z = KSI X Y
Krańcowa skłonność do importu, KSI, informuje o ile
zwiększają się planowane zakupy zagranicznych towarów
wtedy, gdy wartość produkcji w kraju wzrasta o złotówkę.
W gospodarce otwartej mnożnik równa się:
Mi`` = 1 / (1 – KSK``) = 1 / [1 – (KSK` - KSI)] czyli
Mi`` = 1 / (1 – KSK` + KSI)
Zadanie 8
Poniższa tabela przedstawia DN w dowolnym kraju. Początkowo konsumpcja
wynosi 70% DN. Inwestycje są autonomiczne i wynoszą 90.
1) Jaki poziom DN zapewnia równowagę?
2) Jaki poziom DN zapewniałby równowagę gdyby inwestycje wzrosły o 15?
3) Oblicz wartość mnożnika
Przypuśćmy, że konsumenci staja się bardziej rozrzutni i wydają obecnie 80 centów
zamiast 70 z każdego dolara. Inwestycje wynoszą nadal 90.
4) Oblicz wartość dochodu narodowego zapewniającego równowagę
5) Oblicz wartość DN zapewniającego równowagę przy wzroście inwestycje o 10
6) Oblicz mnożnik
DN
Planowana
konsumpcja (C1)
250
300
350
400
450
500
550
600
175
210
245
280
315
350
385
420
Inwestycje
autonomiczne (I1)
Popyt
globalny
AD=I+C
I +15
AD2
C2
200
240
280
320
360
400
440
480
AD3
I+10
AD 4
Zadanie 9
W gospodarce zamkniętej funkcja konsumpcji ma postać
C=0,8 Y, inwestycje są autonomiczne i wynoszą I=50.
Jaki jest poziom dochodu równowagi?
Jeżeli funkcja konsumpcji przybierze postać
C= 20 + 0,8Y. To produkcja wzrośnie czy obniży się?
Załóżmy, że na skutek wzrostu oszczędności funkcja
konsumpcji przybierze postać C= 0,8Y – 10. Ile wynosi
nowy poziom produkcji odpowiadający równowadze?
Czy produkcja będzie wyższa czy niższa w stosunku
do sytuacji wyjściowej?
Zadanie 10
Przy założeniu, że KSK = 0,8 a stopa podatkowa
netto t = 0,2, wówczas wartość mnożnika wydatków
publicznych wynosi
a) 6
b) 4
c) 3,58
d) 2,78
Zadanie 11
Jeśli stopa podatkowa netto jest 40% a KSK
w stosunku do dochodu do dyspozycji jest 0,8. Jaka
jest KSK w stosunku do PNB? Oblicz mnożniki.
RYNEK PIENIĄDZA
Funkcje banku centralnego
• BANK EMISYJNY
• BANK BANKÓW
• CENTRALNY BANK PAŃSTWA
BANK EMISYJNY
Bank centralny zajmuje się – w imieniu państwa
– emisją pieniądza.
Bank centralny jest jedyną instytucją,
uprawnioną do emitowania znaków pieniężnych
danego państwa. Określa przy tym nie tylko
wielkość emisji, ale też podejmuje decyzje o
wprowadzeniu pieniądza do obiegu.
Bank emisyjny decyduje również o ilości
pieniądza, znajdującej się w obiegu – w celu
oddziaływania na tę wielkość używa własnych
instrumentów: m. in. stóp procentowych i operacji
otwartego rynku.
BANK BANKÓW
Bank centralny świadczy usługi bankowe na rzecz
innych banków: przyjmuje ich depozyty oraz udziela
kredytów. Jedną z ważnych funkcji banku centralnego jest
dostarczanie gotówki bankom komercyjnym oraz
prowadzenie rozliczeń międzybankowych.
Istotny jest również fakt, że bank centralny jest dla
banków handlowych „pożyczkodawcą ostatniej instancji”.
Oznacza to, że w razie potrzeby banki komercyjne mogą
uzyskać kredyt w banku centralnym (jest to element
ochraniający system bankowy przed utratą płynności).
Bank centralny jest więc stabilizatorem systemu
bankowego, a jednym z jego zadań jest zapewnienie jak
największego bezpieczeństwa rynku pieniężnego
CENTRALNY BANK PAŃSTWA
Bank centralny jest bankiem państwa – oznacza
to, że świadczy usługi bankowe instytucjom
rządowym, w tym między innymi prowadzi rachunek
Ministerstwa Finansów.
Bank centralny zajmuje się także bieżącym
rozliczaniem dochodów i wydatków państwa,
obsługuje przy tym emisje skarbowych papierów
wartościowych (emitowanych przez państwo).
Oddziaływanie na rynek za pomocą
stóp procentowych
Jednym z instrumentów, za pomocą
których bank centralny oddziałuje na rynek,
są stopy procentowe. Wysokość stóp
wyznacza oprocentowanie depozytów i
kredytów.
Stopa procentowa określa cenę za wypożyczenie kapitału. Jeśli
wynosi 10 proc. w stosunku rocznym, oznacza to, że za każde pożyczone
100 zł trzeba zapłacić 10 zł – czyli w sumie należy oddać 110 zł.
Oddziaływanie na rynek za pomocą stóp
procentowych
Najważniejsze stopy procentowe określane przez bank centralny w Polsce:
Stopa lombardowa – podstawowa stopa procentowa banku centralnego, stopa maksymalna. Według stopy lombardowej bank
centralny udziela krótkookresowego kredytu bankom komercyjnym pod zastaw papierów wartościowych.
Stopa interwencyjna (referencyjna, zwana również stopą repo) – według niej przeprowadzane są operacje otwartego rynku,
przy czym stopa ta określa minimalne oprocentowanie tych operacji. Stopa interwencyjna wpływa na oprocentowanie
pożyczek międzybankowych, depozytów i kredytów dla klientów, jak również na rentowność skarbowych papierów
wartościowych; pokazuje, ile banki zarabiają na środkach, ulokowanych w banku centralnym.
Stopa redyskontowa – według tej stopy bank centralny skupuje weksle od banków komercyjnych. Inaczej rzecz ujmując, jest to
stopa procentowa, która jest stosowana w przypadku redyskonta przez bank centralny papierów wartościowych (w tym
weksli), zdyskontowanych wcześniej przez banki komercyjne. Banki komercyjne sprzedają wówczas bankowi centralnemu
krótkookresowe papiery wartościowe, odkupione wcześniej od swoich klientów, cenę tej operacji określa właśnie stopa
redyskontowa
Stopa depozytowa – określająca oprocentowanie jednodniowych depozytów, składanych przez banki komercyjne w banku
centralnym. Lokaty takie mają na celu zagospodarowywanie nadwyżek, jakimi dysponują od czasu do czasu banki
komercyjne.
Podnosząc stopy procentowe, bank centralny zaostrza politykę pieniężną. Podniesienie stóp procentowych banku centralnego
wywołuje podwyżkę oprocentowania w bankach komercyjnych; kredyty stają się wówczas droższe, ale i z drugiej strony
wzrasta oprocentowanie depozytów. Oznacza to, że (przynajmniej teoretycznie) klienci banków mniej chętnie będą zaciągać
kredyty, za to chętniej będą lokowali swoje pieniądze na wyżej oprocentowanych lokatach.
Obniżenie stóp procentowych ma dokładnie odwrotny skutek. W ślad za bankiem centralnym banki handlowe obniżają
oprocentowanie, co zachęca klientów do zaciągania większej liczby kredytów, czyniąc równocześnie depozyty mniej
atrakcyjnymi (niższe odsetki).
Podstawowe stopy procentowe - Polska, 2011.01.19
NBP
Wartość [%]
Stopa referencyjna
3.75
Stopa depozytowa
2.25
Redyskonto weksli
4.00
Kredyt lombardowy
5.25
Rentowność bonów skarbowych (średnio)
Wartość [%]
13-tygodniowych
0.00
26-tygodniowych
0.00
52-tygodniowych
4.06
Kredyty gospodarcze (średnio)
Wartość [%]
12-miesięczne
12.49
Kredyty dla ludności (średnio)
Wartość [%]
w ROR
15.32
3-miesięczne
0.00
12-miesięczne
15.40
24-miesięczne
15.57
Lokaty złotowe (średnio)
Wartość [%]
1-miesięczne
2.79
3-miesięczne
3.44
6-miesięczne
3.72
12-miesięczne
4.14
24-miesięczne
4.30
36-miesięczne
0.00
Podstawowe stopy procentowe NBP
Stopa procentowa:
Oprocentowanie
Obowiązuje
od dnia
Stopa referencyjna *)
4,25
2007-04-26
Kredyt lombardowy
5,75
2007-04-26
Stopa depozytowa NBP
2,75
2007-04-26
Redyskonto weksli
4,50
2007-04-26
- od wkładów złotowych płatnych
na każde żądanie
3,5
2003-10-31
- od terminowych wkładów złotowych
3,5
2003-10-31
- od wkładów w walutach obcych
płatnych
na każde żądanie
3,5
2003-10-31
- od wkładów terminowych w walutach
obcych
3,5
2003-10-31
- od środków uzyskanych z tytułu
sprzedaży
papierów wartościowych z udzielonym
przyrzeczeniem odkupu (repo)
0
2004-06-30
0,9
stopy redyskontowej
weksli
2004-05-01
Stopa rezerwy obowiązkowej:
Oprocentowanie środków rezerwy
obowiązkowej
*) - minimalna rentowność 7-dniowych bonów pieniężnych
Operacje otwartego rynku
Operacje otwartego rynku są interwencjami banku
centralnego, który kupuje lub sprzedaje papiery
wartościowe, regulując tym samym ilość pieniądza w
obiegu.
Bank centralny jest inicjatorem operacji otwartego rynku –
są to transakcje, przeprowadzane z bankami
komercyjnymi. Minimalną rentowność operacji otwartego
rynku określa tak zwana stopa referencyjna.
Celem operacji otwartego rynku jest regulacja
krótkoterminowych stóp procentowych – dzięki tym
operacjom bank centralny wpływa na ilość pieniądza,
znajdującego się w obiegu.
Operacje otwartego rynku
Operacje otwartego rynku dzielimy na warunkowe i bezwarunkowe.
Operacje bezwarunkowe to po prostu kupno lub sprzedaż przez bank
centralny papierów wartościowych. Jeśli bank centralny skupuje papiery
wartościowe, dostarcza jednocześnie na rynek gotówkę. Jeśli natomiast
bank centralny ocenia, że na rynku jest zbyt dużo gotówki, może
sprzedawać papiery wartościowe, absorbując (pochłaniając) w ten sposób
nadmiar pieniędzy z rynku.
Nieco bardziej skomplikowane, ale i częściej stosowane, są operacje
warunkowe. Jeśli w ramach operacji warunkowej bank centralny kupuje
papiery wartościowe (tzw. repo), zobowiązuje jednocześnie sprzedawcę –
bank komercyjny – do odkupienia tych samych papierów wartościowych, w
określonym terminie i po określonej cenie. Podobnie wygląda transakcja
warunkowej sprzedaży papierów wartościowych przez bank centralny (tzw.
reverse repo) – bank centralny zobowiązuje tu kupującego (bank
komercyjny) do odsprzedaży tych samych walorów w określonym terminie i
po określonej cenie.
Warunkowy zakup papierów wartościowych przez bank centralny jest po
prostu kredytem, udzielonym bankowi komercyjnemu. I odwrotnie:
warunkowa sprzedaż jest de facto lokatą, złożoną przez bank komercyjny w
banku centralnym.
Rezerwy obowiązkowe banków
Rezerwa obowiązkowa to pieniądze, które banki komercyjne muszą
utrzymywać na rachunkach banku centralnego. Rezerwa ma przede wszystkim
za zadanie stabilizację systemu bankowego.
Bank centralny nakazuje bankom komercyjnym utrzymywanie tak zwanej
rezerwy obowiązkowej. Są to pieniądze, które bank komercyjny musi utrzymywać na
rachunku banku centralnego – wysokość rezerwy zależy od ilości środków, jakimi
dysponuje dany bank.
Obecnie (stan na październik 2003) stopa rezerwy obowiązkowej wynosi w Polsce
3,5 proc. wartości wszystkich rodzajów depozytów, które są podstawą naliczania
tejże rezerwy. Podstawą są tu depozyty przyjęte od podmiotów niebankowych oraz
pieniądze ze sprzedaży papierów wartościowych. Pieniądze, zdeponowane w banku
centralnym w ramach rezerwy nie są oprocentowane.
Rezerwa obowiązkowa ma na celu stabilizację systemu bankowego, jej głównym
zadaniem jest łagodzenie skutków ewentualnych wahań płynności w sektorze.
Za pomocą zmiany wysokości rezerwy obowiązkowej bank centralny może
oddziaływać na rynek finansowy. Podniesienie stopy wymaganych rezerw oznacza
ściągnięcie z rynku dodatkowych pieniędzy.
Operacje depozytowo – kredytowe
Bank centralny prowadzi również na rynku operacje depozytowo –
kredytowe, przyjmując depozyty od innych banków lub udzielając im
kredytów.
Operacje depozytowo – kredytowe mają przede wszystkim na celu
łagodzenie ewentualnych wahań poziomu krótkoterminowych stóp
procentowych, wywołanych operacjami otwartego rynku.
Różnica pomiędzy operacjami otwartego rynku a operacjami depozytowo
– kredytowymi polega na tym, że te pierwsze są inicjowane przez bank
centralny, drugie natomiast są przeprowadzane z inicjatywy banków
komercyjnych. Operacje te są jednak przeprowadzane na warunkach, które
określa bank centralny.
Bank komercyjny może zwrócić się do banku centralnego z prośbą o
krótkoterminowy kredyt, w takim przypadku otrzymuje go, a cena jest
wyznaczana na podstawie aktualnej stopy lombardowej. Z drugiej strony bank
komercyjny może też złożyć w banku centralnym depozyt, w takim przypadku
oprocentowanie jest naliczane według stopy depozytowej NBP.
Jak działa Narodowy Bank Polski
Bankiem centralnym w naszym kraju jest Narodowy Bank Polski. Jego
podstawowe organy to Zarząd NBP i Rada Polityki Pieniężnej, a całością prac
kieruje prezes NBP.
NBP działa w oparciu o ustawę o Narodowym Banku Polskim, uchwaloną przez
Sejm w sierpniu 1997 roku. Zgodnie z ustawą, podstawowym celem działania banku
centralnego RP jest utrzymywanie stałego poziomu cen oraz umacnianie polskiego
pieniądza.
Zarząd NBP kieruje bieżącą działalnością banku. Do jego zadań należy między
innymi realizacja uchwał, podejmowanych przez Radę Polityki Pieniężnej. Na czele
zarządu stoi Prezes NBP, który jest powoływany na wniosek prezydenta przez sejm,
a jego kadencja trwa sześć lat. Prezes NBP jest równocześnie przewodniczącym
Rady Polityki Pieniężnej oraz Komisji Nadzoru Bankowego.
Rada Polityki Pieniężnej składa się z dziewięciu członków: przewodniczącego
(którym jest zawsze prezes NBP), trzech członków jest mianowanych przez
prezydenta, po trzech powołuje również Sejm i Senat. Rada Polityki Pieniężnej
ustala założenia polityki pieniężnej państwa oraz zasady jej realizacji. Do jej
kompetencji należy między innymi określanie poziomu stóp procentowych, zasad
operacji otwartego rynku czy poziomu rezerw obowiązkowych.
ZADANIE 12
Banki komercyjne utrzymują rezerwy gotówkowe w wysokości
5% stanu zgromadzonych wkładów. Klienci banków trzymają w
gotówce zasoby pieniądza równe ¼ ich wkładów w bankach.
Zasób pieniądza wielkiej mocy wynosi 12 mld zł.
a) Oblicz mnożnik kreacji pieniądza.
b) Ile wynosi podaż pieniądza jeżeli zarówno klienci jak i banki
utrzymują zasoby gotówki na niezmienionym poziomie?
Przypuśćmy, że banki dochodzą do wniosku, że mogą
utrzymać rezerwy gotówkowe na poziomie 4% wkładów
c) Oblicz nową wartość mnożnika kreacji pieniądza.
d) Ile wynosi obecnie wielkość podaży pieniądza odpowiadająca
warunkom równowagi?
Przypuśćmy, że banki nadal utrzymują stopę rezerw
gotówkowych na poziomie 5% wkładów, ale klienci zwiększają
swe zasoby gotówkowe do poziomu 30% wkładów w bankach.
e) Oblicz nową wartość mnożnika kreacji pieniądza.
f) Jaka ilość pieniądza zapewnia tera z równowagę?
ZADANIE 13
a)środek wymiany
b)pieniądz
c)panika finansowa
d)pieniądz bezgotówkowy
e)wkład depozyt
f)podaż pieniądza
g)środek przechowywania wartości(tezauryzacji)
h)banki komercyjne
i)stopa rezerw
j)mnożnik kreacji pieniądza
k)baza monetarna
l)rezerwy
m)gospodarka bezpieniężna(barterowa)
n)bank centralny
o)stopa dyskontowa
p)operacje otwartego rynku
r)stopa rezerw obowiązkowych
s)równowaga na rynku pieniądza
t)koszt alternatywny trzymania pieniądza
1)powszechnie akceptowany środek płatniczy
2)Funkcja pieniądza ułatwiająca wymianę dóbr i usług.
3)Funkcja pieniądza umożliwiająca jego wykorzystanie do dokonywania zakupów w przyszłości.
4)Suma banknotów i bilonu w obiegu pozabankowym oraz ilość gotówki znajdująca się w obrębie systemu bankowego, zwana też niekiedy zasobem pieniądza
pieniądza wielkiej mocy.
5)W czasach złotników ilość złota stojąca do natychmiastowej dyspozycji, przeznaczona do zaspokojenia żądań klientów.
6)Gospodarka w której nie występuje środek wymiany, a jedne towary są wymieniane bezpośrednio na inne.
7) Zmiana wielkości podaży pieniądza wynikająca ze zmiany bazy monetarnej o jednostkę.
8)Pieniądz mający formę zapisu na rachunku bankowym, którego podstawą może być depozyt gotówki klienta lub kredyt udzielony przez bank. Płatności
dokonywane są za pomocą polecenia przelewu, czeku, karty kredytowej.
9)Pośrednicy finansowi upoważnieni przez państwo do udzielania kredytów i przyjmowania wkładów, w tym wkładów umożliwiających wystawianie czeków.
10)Samospełniająca się przepowiednia polegająca na tym, że w pewnym momencie ludzie dochodzą do wniosku, ze bank staje się niewypłacalny i – usiłując
masowo wydostać swoje pieniądze- rzeczywiście doprowadzają do jego niewypłacalności.
11)Wartość całego zasobu pieniądza, jako środka wymiany, znajdująca się w obiegu.
12)W czasach złotników ilość złota oddana złotnikowi na przechowanie (współcześnie wkład gotówkowy w banku)
13)Stosunek rezerw bankowych do wkładów.
14)Najważniejszy bank w kraju, zwykle mający status agendy państwa, odpowiedzialny za emisję pieniądza i występujący w roli banku banków i banku państwa.
15)Sytuacja, w której wielkość zapotrzebowania na realne zasoby pieniądza równa się wielkości (ilości) zaoferowanej.
16)Działanie banku centralnego, którego celem jest zmiana wielkości bazy monetarnej przez kupno lub sprzedaż papierów wartościowych na otwartym rynku.
17)Stopa procentowa pobierana przez bank centralny od pożyczek udzielanych bankom komercyjnym.
18)Minimalna relacja rezerw gotówkowych do wkładów w bankach komercyjnych, ustalana przez bank centralny.
19)Odsetki, z których rezygnujemy trzymając gotówkę, a nie np. obligacje.
RANKING PAŃSTW WEDŁUG POZIOMU BEZROBOCIA (Źródło: CIA World Factbook, 1,2009 r.)
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Country
Nauru
Liberia
Zimbabwe
Burkina Faso
Turkmenistan
Cocos (Keeling) Islands
Djibouti
Zambia
Senegal
Nepal
Lesotho
Gaza Strip
Kenya
Afghanistan
Swaziland
Marshall Islands
Yemen
Macedonia, The Former
Yugoslav Republic of
Mali
Mauritania
Libya
Equatorial Guinea
Cameroon
American Samoa
Bosnia and Herzegovina
Mayotte
Dominica
South Africa
Micronesia, Federated
States of
Gabon
Cape Verde
Mozambique
Comoros
East Timor
Saint Lucia
Sudan
Iraq
Kyrgyzstan
New Caledonia
West Bank
Netherlands Antilles
Dominican Republic
Wallis and Futuna
Saint Vincent and the
Grenadines
Unemployment rate (%)
90
85
80
77
60
60
59
50
48
46
45
41.3
40
40
40
36
35
33.5
30
30
30
30
30
29.8
29
25.4
23
22.9
22
21
21
21
20
20
20
18.7
18.2
18
17.1
16.3
15.5
15.5
15.2
15
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
Bahrain
Oman
Montenegro
Maldives
Tunisia
Saint Helena
Spain
Croatia
Georgia
Cook Islands
Tonga
Jordan
Iran
Grenada
Albania
Algeria
Niue
Puerto Rico
Saudi Arabia
French Polynesia
Guam
Colombia
Ghana
Antigua and Barbuda
Jamaica
Guyana
Barbados
Turkey
Saint Pierre and Miquelon
Turks and Caicos Islands
Morocco
Poland
Suriname
Burma
Greenland
Lebanon
Ecuador
Syria
Egypt
Indonesia
Peru
Belize
Northern Mariana Islands
Central African Republic
Anguilla
Argentina
Brazil
Chile
15
15
14.7
14.4
14.1
14
13.9
13.7
13.6
13.1
13
12.6
12.5
12.5
12.5
12.5
12
12
11.8
11.7
11.4
11.3
11
11
11
11
10.7
10.7
10.3
10
10
9.8
9.5
9.5
9.3
9.2
8.7
8.6
8.4
8.4
8.1
8.1
8
8
8
7.9
7.9
7.8
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
Uruguay
Bolivia
Botswana
France
Pakistan
Philippines
Venezuela
United States
Mauritius
Armenia
Belgium
Aruba
India
Italy
Slovenia
Kazakhstan
Finland
Russia
El Salvador
Bulgaria
Canada
Sweden
Virgin Islands
Ireland
Israel
Montserrat
Malta
Lithuania
Estonia
Panama
Nicaragua
United Kingdom
Trinidad and Tobago
Paraguay
Czech Republic
Latvia
Sri Lanka
Namibia
Costa Rica
Nigeria
Vietnam
Saint Kitts and Nevis
Luxembourg
Cayman Islands
Romania
Australia
New Zealand
Palau
7.6
7.5
7.5
7.4
7.4
7.4
7.4
7.2
7.2
7.1
7
6.9
6.8
6.8
6.7
6.6
6.4
6.4
6.3
6.3
6.2
6.2
6.2
6.1
6.1
6
5.9
5.8
5.7
5.6
5.6
5.6
5.5
5.4
5.4
5.3
5.2
5
4.9
4.9
4.7
4.5
4.5
4.4
4.4
4.2
4.2
4.2
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
Hong Kong
Taiwan
Japan
Netherlands
Mexico
China
Austria
Brunei
British Virgin Islands
Cambodia
Honduras
Malaysia
Korea, South
Guatemala
San Marino
Ukraine
Gibraltar
Macau
Mongolia
Norway
Switzerland
Bangladesh
Bhutan
Laos
United Arab Emirates
Tajikistan
Singapore
Kuwait
Jersey
Moldova
Bermuda
Kiribati
Seychelles
Papua New Guinea
Denmark
Vanuatu
Iceland
Cuba
Belarus
Man, Isle of
Liechtenstein
Faroe Islands
Thailand
Uzbekistan
Guernsey
Azerbaijan
Qatar
Monaco
4.1
4.1
4
4
4
4
3.8
3.7
3.6
3.5
3.5
3.3
3.2
3.2
3.1
3
3
3
2.8
2.6
2.6
2.5
2.5
2.4
2.4
2.3
2.2
2.2
2.2
2.1
2.1
2
2
1.9
1.9
1.7
1.6
1.6
1.6
1.5
1.5
1.4
1.4
1
0.9
0.8
0.4
0
Stopa bezrobocia w latach 1990-2009 (bezrobocie rejestrowane)
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
1990
0,3
0,8
1,5
1,9
2,4
3,1
3,8
4,5
5,0
5,5
5,9
6,5
1991
6,6
6,8
7,1
7,3
7,7
8,4
9,4
9,8
10,5
10,8
11,1
12,2
1992
12,1
12,4
12,1
12,2
12,3
12,6
13,1
13,4
13,6
13,5
13,5
14,3
1993
14,2
14,4
14,4
14,4
14,3
14,8
15,4
15,4
15,4
15,3
15,5
16,4
1994
16,7
16,8
16,7
16,4
16,2
16,6
16,9
16,8
16,5
16,2
16,1
16,0
1995
16,1
15,9
15,5
15,2
14,8
15,2
15,3
15,2
15,0
14,7
14,7
14,9
1996
15,4
15,5
15,4
15,1
14,7
14,3
14,1
13,8
13,5
13,2
13,3
13,2
1997
13,1
13,0
12,6
12,1
11,7
11,6
11,3
11,0
10,6
10,3
10,3
10,3
1998
10,7
10,6
10,4
10,0
9,7
9,6
9,6
9,5
9,6
9,7
9,9
10,4
1999
11,4
11,9
12,0
11,8
11,6
11,6
11,8
11,9
12,1
12,2
12,5
13,1
2000
13,7
14,0
14,0
13,8
13,6
13,6
13,8
13,9
14,0
14,1
14,5
15,1
2001
15,7
15,9
16,1
16,0
15,9
15,9
16,0
16,2
16,3
16,4
16,8
17,5
18,1
20,1
18,2
20,2
18,2
20,1
17,9
19,9
17,3
19,2
17,4
19,4
17,5
19,4
17,5
19,5
17,6
19,5
17,5
19,5
17,8
19,7
18,0
20,0
20032
a)
b)
18,6
20,6
18,7
20,7
18,6
20,6
18,3
20,3
17,9
19,8
17,7
19,7
17,7
19,6
17,6
19,5
17,5
19,4
17,4
19,3
17,6
19,5
18,0
20,0
2004
20,6
20,6
20,4
19,9
19,5
19,4
19,3
19,1
18,9
18,7
18,7
19,0
2005
19,4
19,4
19,2
18,7
18,2
18,0
17,9
17,7
17,6
17,3
17,3
17,6
2006
18,0
18,0
17,8
17,2
16,5
15,9
15,7
15,5
15,2
14,9
14,8
14,8
2007
15,1
14,8
14,3
13,6
12,9
12,3
12,1
11,9
11,6
11,3
11,2
11,2
2008
11,5
11,3
10,9
10,3
9,4
9,2
9,1
8,9
8,8
9,1
9,5
2009
10,4*
10,9
11,1*
10,9*
10,6*
10,7*
10,8
10,9
11,1
2002
a)
b)
2
9,8
10,7*
*) Dane prezentowane w wariancie a) opracowane zostały z wykorzystaniem wyników Powszechnego Spisu Rolnego przeprowadzonego w 1996 r.,
natomiast w wariancie b) wykorzystano wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań oraz Powszechnego Spisu Rolnego
przeprowadzonych w 2002 r. Wskaźniki zawarte w wariancie b) są prezentowane na bieżąco od stycznia 2004 roku.
Zadanie 14
Wskaż bezrobocie: frykcyjne, strukturalne, cykliczne (koniunkturalne) a także i
przymusowe.
a) bezrobocie wynikające z zmniejszenia produkcji w przemyśle tekstylnym przy
jednoczesnym zwiększeniu produkcji w przemyśle mikrokomputerów.
b) osoby zmieniające z własnej inicjatywy miejsce pracy.
c) osoby niepełnosprawne, niezdolne do pracy zawodowej.
d) bezrobocie wynikające ze zbyt wolnego dostosowania się rynku pracy do spadku
popytu globalnego.
Zadanie 15
Załóżmy, że w pewnym kraju wielkość zatrudnienia wynosi 20 mln osób, zaś rozmiary
bezrobocia 2 mln osób. Oblicz:
a) ile wynosi wielkość zasobów siły roboczej?
b) ile wynosi stopa bezrobocia?
Zadanie 16
Załóżmy, że zatrudnienie w pewnym kraju wynosi 30 mln ludności, 5 mln osób prowadzi
działalność gospodarczą na własny rachunek, siły zbrojne dają zajęcie 3 mln, zaś
bezrobotnych są 2 mln. Odpowiedz:
a) ile wynosi wielkość zatrudnienia?
b) ile wynosi liczba zdolnych do pracy?
c) ile wynosi stopa bezrobocia?
(Autor B.Czarny)
INFLACJA
RÓWNANIE FISHERA
MXV = YXP
P=MXV/Y
Rok Inflacja Rok Inflacja Rok Inflacja Rok Inflacja Rok Inflacja Rok Inflacja
1950 6,5%
1960 1,8%
1970 1,1%
1980 1%
1990 585,8% 2000 10,1%
1951 9,6%
1961 0,7%
1971 -0,1%
1981 21,2%
1991 70,3%
2001 5,5%
1952 14,4%
1962 2,5%
1972 0,0%
1982 100,8% 1992 43,0%
2002 1,9%
1953 41,9%
1963 0,8%
1973 2,8%
1983 22,1%
1993 35,3%
2003 0,8%
1954 -6,3%
1964 1,2%
1974 7,1%
1984 15,0%
1994 32,2%
2004 3,5%
1955 -2,4%
1965 0,9%
1975 3,0%
1985 15,1%
1995 27,8%
2005 2,1%
1956 -1,0%
1966 1,2%
1976 4,4%
1986 17,7%
1996 19,9%
2006 1,0%
1957 5,4%
1967 1,5%
1977 4,9%
1987 25,2%
1997 14,9%
2007 2,5%
1958 2,7%
1968 1,6%
1978 8,1%
1988 60,2%
1998 11,8%
2008 4,2%
1959 1,1%
1969 1,4%
1979 7,0%
1989 251,1% 1999 7,3%
ZADANIE 17
a)zapasy
b)eksport
g)amortyzacja h)ceny bieżące
m)Produkt Narodowy Brutto
r)inwestycje
s)import
c)dobra finalne
d)PNB per capita
e)makroekonomia
f)oszczędności
i)dobra pośrednie
j)ceny stałe
k)gospodarka otwarta
l)gospodarka zamknięta
n)dochody rozporządzalne o)dobrobyt ekonomiczny netto p)wartość dodana q)deflator PNB
t)Produkt Krajowy Brutto v)ceny rynkowe
w)dochody netto z własności za granicą
1)Objaśnia działanie gospodarki jako całości
2)Dobra wytwarzane za granicą i nabywane do wykorzystania w kraju
3)Całkowity dochód osiągany przez mieszkańców kraju niezależnie od miejsca(kraju) świadczenia usług czynników wytwórczych.
4)Produkcja wytworzona przez czynniki wytwórcze zlokalizowane w danym kraju, niezależnie od tego, kto jest ich właścicielem.
5)Mierzą wartość produkcji krajowej z uwzględnieniem podatków pośrednich od produktów i usług.
6)Nadwyżka wpływu dochodów z własności czynników produkcji zatrudnionych za granicą nad odpływem dochodów majątkowych
uzyskanych przez cudzoziemców w danym kraju.
7)Zakupy dóbr kapitałowych.
8)Wycena wydatków lub wartości produkcji za pomocą cen z wybranego roku bazowego.
9)Wyrażenie wydatków lub wartości produkcji za pomocą cen istniejących w momencie pomiaru.
10)Miernik produkcji społecznej korygujący PNB o wartość produkcji pozarynkowej i czasu wolnego, opracowany przez Nordhausa
i Tobina.
11)Dobra częściowo przetworzone, wykorzystywane jako nakłady w procesie produkcji i całkowicie zużywane.
12)Dobra wytwarzane w kraju i sprzedawane za granicą.
13)Ta część dochodu, która nie jest wydawana na zakup dóbr i usług.
14)Przyrost wartości dóbr w trakcie procesu produkcji.
15)PNB podzielony przez liczbę ludności.
16)Przybliżona miara ubytku wartości istniejącego zasobu kapitału w danym okresie w skutek fizycznego lub ekonomicznego
zużycia.
17)Dochody gospodarstw domowych po uwzględnieniu płatności transferowych z budżetu państwa, pomniejszone o podatki
bezpośrednie; suma pozostająca gospodarstwom na wydatki i oszczędności.
18)Gospodarka nie prowadząca wymiany z zagranicą.
19)Dobra nabywane przez ostatecznego użytkownika: dobra konsumpcyjne nabywane przez gospodarstwa domowe, albo dobra
kapitałowe(np. maszyny), nabywane przez przedsiębiorstwa.
20)Dobra trzymane przez przedsiębiorstwa na potrzeby przyszłej produkcji lub sprzedaży.
21)Gospodarka prowadząca wymianę z innymi krajami.
22)Stosunek nominalnego PNB do realnego PNB wyrażony w postaci wskaźnika.
TEST SPRAWDZAJĄCY (RYNEK PIENIĄDZA)
1. Każdy pieniądz jest:
a) środkiem wymiany
b) środkiem tezauryzacji (gromadzenia skarbu)
c) dobrem konsumpcyjnym
d) wszystkie wyżej wymienione odpowiedzi są poprawne
2. Współcześnie, wartość pieniądza mierzy się:
a) wartością materiału, z którego jest wykonany
b) parytetem złota
c) jego siłą nabywczą
d) jego płynnością
3. Wybierz prawdziwe stwierdzenie:
a) przyrost podaży pieniądza powinien być związany z przyrostem ilości dóbr i usług na rynku
b) zdolność jakiegoś środka do występowania w roli pieniądza zależy od możliwości wypełniania przez niego
podstawowych funkcji pieniądza
c) pieniądz służy do wyrażania Ce innych dóbr, a także ma sam w sobie cenę, którą jest stopa procentowa.
d)
wszystkie wyżej wymienione odpowiedzi są poprawne
4. Obecnie pieniądz występuje w formie:
a) gotówkowej i bezgotówkowej
b) pieniądza towarowego
c) kruszcu
d) żadna z odpowiedzi nie jest poprawna
5. Siła nabywcza jednostki pieniądza (np. 1 PLN):
a) określa ilość dóbr i usług, jaką można za nią nabyć
b) wzrasta wraz ze wzrostem podaży pieniądza na rynku
c) zmienia się w tym samym kierunku co poziom cen dóbr i usług
d) wzrasta wraz ze wzrostem poziomu cen dóbr i usług
6. Podwyższenie urzędowego kursu wymiennego jakieś waluty, czyli podniesienie jej ceny wyrażonej w innym
pieniądzu lub koszyku walut, to:
a)
b)
c)
d)
rewaluacja
dewaluacja
denominacja
inflacja
Popyt na pieniądz wynikający z wykorzystania pieniądza do zakupu produktów i usług, to popyt:
a) oszczędnościowy
b) przezornościowy
c) transakcyjny
d) Spekulacyjny
8. Reforma pieniężna w ramach której anuluje się obowiązującą jednostkę pieniężną i ustanawia się nowa, z
reguły o zwiększonej sile nabywczej, to:
a) deflacja
b) denominacja
c) dewaluacja
d) dezinflacja
9. Wybierz prawdziwe stwierdzenie, dotyczące ostatniej denominacji w Polsce:
a) była przeprowadzona w 1980 r.
b) marka polska została zastąpiona złotym
c) siła nabywcza 1 nowego złotego została obniżona w stosunku do 1 starego złotego
d) stopa denominacji wynosiła 10 000 : 1
10. Dochód nominalny z pieniądza depozytowego w okresie od t0 do t1:
a) jest równy stopie procentowej pomnożonej przez wielkość depozytu
b) wynosi zero
c) zmniejsza się o stopę inflacji pomnożoną przez wielkość depozytu
d) zmniejsza się o nominalną stopę procentową skorygowaną o wskaźnik inflacji
11. Polityka „taniego pieniądza” to:
a) polityka wysokich stóp procentowych
b) polityka niskich stóp procentowych
c) polityka fiskalna
d) polityka restrykcyjna
7.
Download