Regulamin Organizacyjny Pogotowia - EduNet

advertisement
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO
W TARNOWIE
POSTANOWIENIA WSTĘPNE
I.
§1
1.
Regulamin
Organizacyjny
Pogotowia
Opiekuńczego
w
Tarnowie
ul. Wita Stwosza 6, zwany dalej „Regulaminem” został opracowany na podstawie:
1)
ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 69, poz. 593
z późn. zm), zwanej dalej „ustawą”,
2) rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007r.
w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz.U. nr 201, poz. 1455),
zwanego dalej „rozporządzeniem”,
3) Konwencji o Prawach Dziecka,
4) Zarządzenia Nr 1 Kuratora Oświaty i Wychowania w Tarnowie
z dnia 26.01.1981r. w sprawie powołania Państwowego Pogotowia
Opiekuńczego w Tarnowie.
2.
Ilekroć w regulaminie jest mowa o „Pogotowiu” należy przez to rozumieć
Pogotowie Opiekuńcze w Tarnowie ul. Wita Stwosza 6.
II.
NAZWA, SIEDZIBA I TYP PLACÓWKI
§2
1.
2.
3.
4.
Nazwa Pogotowia brzmi:
POGOTOWIE OPIEKUŃCZE W TARNOWIE
Ustalona nazwa jest używana przez Pogotowie w pełnym brzmieniu również na
stemplach: Pogotowie Opiekuńcze, 33-100 Tarnów, ul. Wita Stwosza 6. Na
stemplach może być umieszczony numer telefonu Pogotowia.
Siedzibą Pogotowia jest budynek przy ulicy Wita Stwosza 6 w Tarnowie.
Pogotowie posiada tablicę urzędową.
§3
1. Pogotowie jest koedukacyjną placówką opiekuńczo-wychowawczą o charakterze
interwencyjnym, przeznaczoną dla 30 wychowanków w wieku od 11-18 lat.
2. Pogotowie może łączyć różne działania na rzecz pomocy dziecku i rodzinie
przyjmując formę placówki wielofunkcyjnej.
3. Pogotowie prowadzi Gmina Miasta Tarnowa, wykonująca zadania powiatu, zwana
dalej podmiotem prowadzącym.
4. Nadzór nad działalnością Pogotowia sprawuje:
1) Prezydent Miasta Tarnowa przy pomocy Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Tarnowie,
2) Wojewoda Małopolski - w zakresie podanym w ustawie, w tym w szczególności
przestrzegania standardów opieki i wychowania oraz zgodności zatrudnienia
pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.
§4
1.
2.
3.
Przy Pogotowiu funkcjonuje Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, które organizują
kształcenie dzieciom przebywającym w placówce.
Organizację i pracę szkół regulują odrębne przepisy.
Wychowankom, którzy są uczniami innych rodzajów szkół zapewnia się kształcenie
w odpowiednich szkołach poza placówką.
III. CELE I ZADANIA POGOTOWIA
§5
1.
Pogotowie zapewnia dzieciom:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
2.
3.
doraźną opiekę na czas trwania sytuacji kryzysowej,
dostęp do kształcenia dostosowanego do ich wieku i możliwości
rozwojowych,
opiekę i wychowanie do czasu powrotu do rodziny naturalnej, umieszczenia
w innej placówce opiekuńczo-wychowawczej lub zapewnienia innej formy
opieki,
pomoc psychologiczno-pedagogiczną lub dostęp do specjalistycznej pomocy
odpowiedniej do rodzaju zaburzeń i odchyleń rozwojowych,
dostęp do opieki zdrowotnej i zaopatrzenie w leki,
wyżywienie i odpowiednie ubranie oraz środki higieniczne.
Pogotowie
sporządza
diagnozę
psychologiczno-pedagogiczną
dziecka
i diagnozę jego sytuacji rodzinnej oraz ustala wskazania do dalszej pracy
z dzieckiem.
Pogotowie informuje sąd o podjętych wnioskach dotyczących dalszego pobytu
dziecka w placówce lub o konieczności zmiany placówki.
§6
Pogotowie w realizacji zadań kieruje się w szczególności:
1)
2)
3)
4)
dobrem dziecka,
poszanowaniem praw dziecka,
koniecznością wspierania rozwoju dziecka przez umożliwienie kształcenia,
rozwoju zainteresowań i indywidualizowanie oddziaływań wychowawczych,
potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych,
5)
6)
potrzebą regularnych i osobistych kontaktów dzieci z rodzicami oraz innymi
osobami bliskimi z wyjątkiem przypadków, w których sąd zakazał lub
ograniczył ich prawo do osobistych kontaktów z dzieckiem,
potrzebą współpracy z rodziną w sprawach dotyczących losów i warunków
domowych w celu utrzymywania więzi z rodziną i ewentualnego powrotu do
rodziny naturalnej.
§7
Pogotowie współpracuje, w zakresie opieki i wychowania dzieci, w szczególności z:
1)
2)
właściwymi centrami pomocy rodzinie lub ośrodkami pomocy społecznej,
szkołami do których wychowankowie uczęszczali, sądami rodzinnymi,
kuratorami sądowymi i Policją,
organizacjami zajmującymi się statutowo pomocą rodzinom oraz parafiami
kościoła katolickiego i jednostkami organizacyjnymi innych kościołów
i związków wyznaniowych działających w miejscu zamieszkania rodziców,
a także właściwych dla siedziby placówki.
IV. ZARZĄDZANIE POGOTOWIEM
§8
1. Pogotowiem kieruje Dyrektor zatrudniony przez Prezydenta Miasta Tarnowa po
zasięgnięciu opinii Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie.
2. Dyrektor realizuje uprawnienia i obowiązki wynikające z kierowania placówką
i reprezentuje ją na zewnątrz.
3. W ramach obowiązków i uprawnień dyrektor w szczególności:
1) kieruje bieżącą działalnością opiekuńczo – wychowawczą Pogotowia,
2) sprawuje nadzór merytoryczny nad pracownikami zatrudnionymi
w Pogotowiu,
3) zapewnia niezbędne warunki kadrowe i materialne do funkcjonowania
placówki,
4) kieruje Szkołą Podstawową i Gimnazjum przy Pogotowiu Opiekuńczym oraz
przewodniczy radzie pedagogicznej,
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki i czuwa nad
prawidłowym ich wykorzystaniu,
6) odpowiada za kwestie socjalne i bhp w placówce.
4. Dyrektor realizuje swoje obowiązki przy współudziale Zastępcy Dyrektora.
5. Do obowiązków Zastępcy Dyrektora należy w szczególności:
1) zastępowanie Dyrektora podczas jego nieobecności,
2) organizacja i nadzór pracy wychowawców, pracowników działu żywieniowego
i obsługi,
3) dbałość o stan techniczny i sanitarno – higieniczny budynku,
4) współpraca z rodzicami i opiekunami prawnymi wychowanków.
V. ZASADY PRZYJMOWANIA I POBYTU
WYCHOWAWNKÓW
§9
1. Wychowankami Pogotowia mogą być dzieci i młodzież w wieku od 11 – 18 lat,
a w wyjątkowych przypadkach dzieci młodsze.
2. W placówce mogą przebywać wychowankowie niepełnosprawni, jeżeli nie ma
uzasadnionych przeciwwskazań.
3. Ciąża nieletniej nie stanowi przeszkody w pobycie w placówce chyba, że potrzeby
ciężarnej wynikające z jej stanu nie mogą być spełnione.
4. Pogotowie nie przyjmuje dzieci będących pod wpływem alkoholu lub innych środków
odurzających.
§ 10
1. Do Pogotowia kieruje Gmina Miasta Tarnowa.
2. Do skierowania dołącza się:
1) odpis aktu urodzenia, a w przypadku sierot i półsierot odpis aktu zgonu
rodziców,
2) postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce interwencyjnej albo
wniosek rodziców o umieszczenie,
3) dostępną dokumentację o stanie zdrowia dziecka,
4) dokumenty szkolne w szczególności arkusz ocen – i kartę szczepień,
5) aktualny kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz
dokumentację dotychczasowych działań wychowawczych podejmowanych
wobec dziecka i rodziny.
3. Bez skierowania oraz bez zgody przedstawicieli ustawowych lub bez orzeczenia sądu,
do Pogotowia przyjmowane jest każde dziecko w wieku poniżej 13 roku życia,
w przypadkach wymagających natychmiastowego zapewnienia dziecku opieki - na
polecenie sędziego, doprowadzone przez Policję, szkołę lub osoby stwierdzające
porzucenie dziecka, zagrożenie jego życia lub zdrowia.
4. W miarę posiadania wolnych miejsc, jednakże w liczbie nie większej niż 15% miejsc
przeznaczonych dla dzieci objętych całodobowa opieką, Dyrektor Pogotowia może
przyjmować, celem objęcia taką opieką, dzieci na wniosek ich rodziców lub
opiekunów prawnych.
5. O fakcie przyjęcia dziecka w trybie określonym w ust. 3, Dyrektor powiadamia
niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin właściwy sąd oraz Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie oraz
podejmuje działania zmierzające do uregulowania sytuacji dziecka.
6. W przypadku przyjęcia dziecka w trybie określonym w ust 4, Dyrektor informuje
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie, a stały zespół niezwłocznie
dokonuje oceny sytuacji dziecka.
7. Przyjmowanie dzieci odbywa się przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.
§ 11
1. Pobyt dziecka w Pogotowiu jest czasowy i nie powinien trwać dłużej niż 3 miesiące,
a w przypadku, gdy postępowanie sądowe w sprawie uregulowania sytuacji prawnej
dziecka jest w toku, może być przedłużony, nie dłużej jednak niż o 3 miesiące.
2. Pobyt dziecka skierowanego na podstawie postanowienia sądu ustaje zgodnie
z postanowieniem sądu.
§ 12
1. W przypadku samowolnego opuszczenia Pogotowia przez dziecko lub niezgłoszenia
się dziecka w wyznaczonym terminie po usprawiedliwionej nieobecności Dyrektor
Pogotowia przeprowadza postępowanie wyjaśniające, powiadamia o tym fakcie,
w ciągu 24 godzin rodziców, opiekunów prawnych dziecka, Policję, sąd rodzinny
nadzorujący wykonanie orzeczenia oraz centrum pomocy rodzinie.
2. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności wychowanka w Pogotowiu, stały
zespół ocenia zasadność dalszego pobytu dziecka w placówce i kieruje sprawę do
centrum pomocy lub właściwego sądu.
VI. ODPŁATNOŚĆ
§ 13
1. Opłatę za pobyt dziecka w placówce ponoszą rodzice i opiekunowie prawni lub
kuratorzy w przypadku, gdy dysponują dochodami dziecka, na zasadach, o których
mowa w ustawie.
2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust 1 ustala w drodze decyzji administracyjnej
Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed skierowaniem
do Pogotowia.
3. Zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat o których mowa w ust 2
określa uchwała Rady Miejskiej w Tarnowie.
.
VII. ORGANIZACJA PRACY OPIEKUŃCZO –
WYCHOWAWCZEJ
§ 14
1. Pogotowie zaspokaja potrzeby życiowe dzieci zgodnie z ustalonymi standardami usług
opiekuńczo – wychowawczych.
2. Zakres i czas trwania całodobowej opieki świadczonej przez placówkę jest
dostosowany do sytuacji prawnej, psychologicznej i rodzinnej dziecka.
3. Pogotowie świadczy opiekę całodobową, pracuje cały rok przez, wszystkie dni
tygodnia.
§ 15
1. W Pogotowiu działa stały zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka zwany
dalej „stałym zespołem”.
2. Stały zespół dokonuje okresowej oceny sytuacji dziecka w celu:
1) ustalenia aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka,
2) oceny stanu zdrowia psychicznego i fizycznego dziecka i jego aktualnych
potrzeb,
3) analizy stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną,
4) modyfikowania indywidualnego planu pracy z dzieckiem,
5) oceny zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce,
6) określania wniosków do pracy z dzieckiem oraz informowania sądu
o potrzebie umieszczenia dziecka w innej placówce.
3. Posiedzenia stałego zespołu odbywają się w czwartki, nie częściej niż 2 razy
w miesiącu.
4. Posiedzenie zespołu kończy się sformułowaniem na piśmie wniosków służących
opracowaniu planu pracy z dzieckiem, rozwiązaniu problemów rodzinnych bądź
ustaleniu kierunków i sposobów pracy wychowawczej z dzieckiem.
5. Posiedzenia stałego zespołu są protokołowane.
§ 16
1. W skład stałego zespołu wchodzą:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
dyrektor pogotowia lub jego zastępca,
pedagog,
psycholog,
wychowawca kierujący procesem wychowawczym dziecka,
nauczyciel szkoły do której uczęszcza dziecko,
pielęgniarka,
pracownik socjalny, jeżeli jest zatrudniony.
2. W posiedzeniach stałego zespołu mogą uczestniczyć zaproszeni przedstawiciele
właściwego sądu, policji, centrum pomocy rodzinie, rodzice dziecka, a także
przedstawiciele organizacji społecznych statutowo zajmujących się problematyką
rodziny i dziecka.
3. Ponadto w Pogotowiu, przynajmniej 2 razy w roku odbywają się spotkania wszystkich
pracowników merytorycznych, na których dokonuje się analizy pracy wychowawczej
Pogotowia, form i metod pracy indywidualnej i oceny osiąganych efektów.
§ 17
Wychowanka pogotowia do innej placówki opiekuńczo – wychowawczej przewozi
Pogotowie.
§ 18
1. Wychowawca Pogotowia organizuje pracę z grupą dzieci oraz pracę indywidualną
z dzieckiem powierzonym jego opiece.
2. Wychowawca kierujący procesem wychowawczym dziecka niezwłocznie opracowuje
indywidualny plan pracy z wychowankiem w porozumieniu z psychologiem,
pedagogiem, pielęgniarką i nauczycielami, a także innymi specjalistami, jeżeli
sytuacja tego wymaga.
3. Wychowawca realizuje zadania wynikające z indywidualnego plany pracy, oraz
utrzymuje kontakt z rodziną dziecka, przy czym jeden wychowawca kieruje procesem
wychowawczym nie więcej niż 8 dzieci.
§ 19
1. Liczba dzieci pozostających pod opieką jednego wychowawcy musi być odpowiednia
do potrzeb dzieci i rodzaju prowadzonych zajęć
1) do 10 dzieci w czasie zajęć prowadzonych na terenie placówki,
2) do 14 dzieci w czasie zajęć prowadzonych poza terenem placówki
3) do 6 dzieci w czasie zajęć specjalistycznych
4) nie więcej niż 3 dzieci niepełnosprawnych w czasie zajęć poza budynkiem.
2. W porze nocnej opiekę sprawuje co najmniej dwóch pracowników, w tym jeden
wychowawca.
3. W dni wolne od pracy, gdy w Pogotowiu przebywa mniej niż 14 dzieci, dyżur pełni
jeden wychowawca.
§ 20
1. Dla wychowanków, u których występują zaburzenia rozwojowe, zaniedbania
środowiskowe mogą być zorganizowane dodatkowe zajęcia specjalistyczne takie jak:
1) dydaktyczno-wyrównawcze,
2) terapeutyczne, łącznie z terapią rodziny,
3) socjoterapeutyczne,
4) reedukacyjne,
5) sportowo-rekreacyjne
2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 organizowane są na wniosek stałego zespołu.
§ 21
1. Wychowankowie Pogotowia wybierają ze swego grona przedstawicieli do Samorządu
Wychowanków.
2. Opiekuna samorządu wybierają dzieci spośród pracowników zatrudnionych
w Pogotowiu.
3. Organizację i zadania Samorządu określa „Regulamin Samorządu” uchwalony przez
dzieci przebywające w Pogotowiu.
4. Samorząd może przedstawiać Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach
dotyczących funkcjonowania Pogotowia.
§ 22
1. Dzieci przebywające w Pogotowiu mogą korzystać z indywidualnych wyjść poza
placówkę w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych lub wychowawczych.
2. Wychowankowie mogą korzystać z urlopowania do domu rodzinnego w okresie
przerw w nauce w czasie sobót i niedziel, a także świąt.
3. Urlopowanie wychowanków i samodzielne wyjścia określa odrębny regulamin.
§ 23
1. Do realizacji zadań regulaminowych Pogotowie powinno posiadać odpowiednio
wyposażone pomieszczenia, w szczególności:
1) pokoje mieszkalne 1-5 osobowe,
2) łazienki z miejscem do prania i toalety,
3) pomieszczenia do cichej nauki i wypoczynku,
4) aneksy kuchenne,
5) kuchnie i jadalnie
6) pomieszczenia do zajęć terapeutycznych,
7) pokój odwiedzin,
8) pralnię i suszarnię,
9) izolatki dla dzieci chorych i gabinet lekarski,
10) sale lekcyjne,
11) niezbędne pomieszczenia biurowe i gospodarcze.
2. Ponadto Pogotowie winno zapewnić wychowankom w szczególności:
1) podręczniki i przybory szkolne,
2) odzież, bieliznę i przedmioty osobistego użytku,
3) środki higieny osobistej,
4) leki,
5) kwotę pieniężną do własnego dysponowania, zgodnie z rozporządzeniem ,
6) dostęp przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych
i napojów.
§ 24
Przy Pogotowiu działa Społeczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, która
udziela specjalistycznych porad i konsultacji rodzicom, pedagogom i nauczycielom
z terenu miasta Tarnowa.
VIII. DOKUMENTACJA POGOTOWIA
§ 25
1. Pogotowie dla każdego wychowanka prowadzi:
1)
2)
3)
4)
indywidualny plan pracy,
kartę pobytu,
kartę udziału w zajęciach specjalistycznych z opisem ich przebiegu,
arkusze badań i obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych.
2. Pogotowie prowadzi również:
1)
2)
3)
ewidencję wychowanków wraz z ewidencją obecności,
dokumentację medyczną dotyczącą stanu zdrowia,
teczkę imienną z podstawową dokumentacją obrazującą sytuację prawną
dziecka oraz opinią psychologiczno-pedagogiczną.
3. Pogotowie, jako jednostka budżetowa prowadzi także dokumentację działalności
finansowo-gospodarczej przewidzianą w odrębnych przepisach.
4. Pogotowie realizuje swe zadania ujęte w rocznym planie pracy.
5. Dokumentacja Pogotowia przechowywana jest i udostępniana zgodnie z odrębnymi
przepisami.
IX. PRACOWNICY POGOTOWIA
§ 26
1. Pogotowie zatrudnia:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
wychowawców,
pedagogów,
psychologa,
pracowników ekonomiczno-administracyjnych,
pracowników obsługi,
pielęgniarkę.
2. Pogotowie może zatrudniać również pracowników socjalnych, terapeutę lub innego
specjalistę zależnie od potrzeb.
3. Zadania pracowników wymienionych w § 26 określają indywidualne zakresy
czynności opracowane przez Dyrektora i dołączone do akt osobowych pracowników.
§ 27
1. Działalność Pogotowia może być wspierana pracą wolontariuszy.
2. Zasady pracy wolontariuszy określają odrębne przepisy.
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 28
Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu opracowane przez Dyrektora Pogotowia
w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tarnowie mogą być
wprowadzone w trybie właściwym dla wprowadzenia Regulaminu.
§ 29
Regulamin obowiązuje od ..................................
Download