wersja PDF

advertisement
Charakterystyka Spółki
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
Komitety Rady Nadzorczej
W ramach Rady Nadzorczej działa Komitet Audytu, Komitet Wynagrodzeń i Komitet ds. Strategii. Komitety pełnią rolę pomocniczą dla Rady Nadzorczej w zakresie
przygotowywania ocen, opinii i innych działań, nakierowanych na przygotowanie decyzji, które podejmuje Rada Nadzorcza.
Komitet Audytu sprawuje nadzór w zakresie sprawozdawczości finansowej, systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz wewnętrznych i zewnętrznych
audytów.
Komitet Wynagrodzeń sprawuje nadzór w zakresie realizacji postanowień umów zawartych z Zarządem, systemu wynagrodzeń i świadczeń w Spółce i Grupie
Kapitałowej, szkoleń i innych świadczeń realizowanych przez Spółkę oraz audytów realizowanych przez Radę w tym zakresie.
Komitet ds. Strategii sprawuje nadzór nad realizacją strategii Spółki, rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki, dokonuje oceny spójności tych dokumentów,
a także opiniuje Radzie Nadzorczej przedstawiane przez Zarząd Spółki projekty strategii i jej zmian oraz roczne i wieloletnie plany działalności Spółki.
Szczegółowe uprawnienia, zakres działania i tryb pracy ww. Komitetów określają zatwierdzone przez Radę Nadzorczą regulaminy. W dniu 10 października 2012 roku
Rada Nadzorcza wprowadziła zmiany w zakresie zadań poszczególnych Komitetów.
K omit et A udy t u
Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej do zadań Komitetu Audytu należy:
sprawowanie, w imieniu Rady Nadzorczej, nadzoru nad procesem raportowania finansowego w Spółce, w tym procesem raportowania do Rady Nadzorczej;
analiza i/lub ocena zasad rachunkowości przyjętych w Spółce;
dokonywanie przeglądu transakcji dokonywanych przez Spółkę, które Komitet Audytu uznaje za ważne dla Spółki;
analiza i monitorowanie wniosków wynikających z kontroli procesów zarządzania ryzykiem w Spółce;
prowadzenie procesu wyboru niezależnych audytorów do badania sprawozdań finansowych Spółki celem zarekomendowania Radzie Nadzorczej dokonania
akceptacji oraz uczestnictwo w negocjacjach handlowych przed podpisaniem umowy z audytorem przez Spółkę;
bieżąca współpraca z niezależnym audytorem Spółki w czasie badania, dokonywanie analiz i formułowanie wniosków z badania i opinii audytora dotyczących
sprawozdań finansowych, listu audytora do Zarządu i/lub Rady Nadzorczej, oraz przygotowywanie projektów sprawozdań i ocen wymaganych przepisami dla
organów Spółki i innych urzędowych instytucji;
opiniowanie planu audytu wewnętrznego Spółki i regulaminu audytu wewnętrznego, oraz zmian na stanowisku dyrektora audytu wewnętrznego;
analiza wniosków i zaleceń audytu wewnętrznego Spółki z monitorowaniem stopnia wdrożenia zaleceń przez Zarząd Spółki;
monitorowanie stosowanych w Spółce zasad dotyczących rachunkowości, finansów i zabezpieczeń przed ryzykami handlowymi, finansowymi i narażenia Spółki na
poważną szkodę; oraz
inne zadania zlecone przez Radę Nadzorczą.
W skład Komitetu Audytu na dzień 1 stycznia 2012 roku wchodzili następujący Członkowie Rady Nadzorczej:
Marek Panfil
Marcin Dyl
Marzenna Weresa
Po zmianach w Radzie Nadzorczej, od 31 stycznia 2012 roku skład Komitetu Audytu przedstawiał się następująco:
Lech Jaroń (do 28 czerwca 2012 roku)
Krzysztof Kaczmarczyk
Mariusz Kolwas (do 24 kwietnia 2012 roku)
Robert Oliwa (do 3 września 2012 roku)
Do Komitetu Audytu w dniu 21 maja 2012 roku dołączył Paweł Białek, a w dniu 1 października 2012 roku Krzysztof Opawski.
W skład Komitetu Audytu na dzień 31 grudnia 2012 roku wchodzili następujący Członkowie Rady Nadzorczej:
Paweł Białek
Krzysztof Kaczmarczyk
Krzysztof Opawski
K omit et Wy nagr odzeń
Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej do zadań Komitetu Wynagrodzeń należy:
prowadzenie spraw rekrutacji i zatrudniania Członków Zarządu poprzez opracowywanie i organizowanie projektów dokumentów i procesów do przedłożenia Radzie
Nadzorczej do akceptacji;
opracowywanie projektów umów i wzorów innych dokumentów w związku z nawiązanym stosunkiem pracy Członków Zarządu oraz nadzorowanie realizacji
podjętych zobowiązań umownych przez strony;
nadzór nad realizacją systemu wynagrodzeń Zarządu, w szczególności przygotowywanie dokumentów rozliczeniowych w zakresie elementów ruchomych i
premiowych wynagrodzeń w celu przedłożenia rekomendacji Radzie Nadzorczej;
monitorowanie i dokonywanie okresowych analiz systemu wynagrodzeń kadry kierowniczej Spółki i jeśli to konieczne formułowanie rekomendacji dla Rady
Nadzorczej;
nadzór nad poprawną realizacją świadczeń dodatkowych dla Zarządu, wynikających z umów o pracę, takich jak: ubezpieczenia, samochody, mieszkania, i innych; oraz
inne zadania zlecone przez Radę Nadzorczą.
W skład Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. na dzień 1 stycznia 2012 roku wchodzili następujący Członkowie Rady Nadzorczej:
Arkadiusz Kawecki (do 19 stycznia 2012 roku)
Franciszek Adamczyk (do 19 stycznia 2012 roku)
Jacek Kuciński (do 25 kwietnia 2012 roku)
Po zmianach w Radzie Nadzorczej, od 31 stycznia 2012 roku skład Komitetu Wynagrodzeń przedstawiał się następująco:
Maciej Łaganowski (do 28 czerwca 2012 roku)
Paweł Markowski (do 28 czerwca 2012 roku)
Jacek Kuciński (do 25 kwietnia 2012 roku)
21 maja 2012 roku do Komitetu Wynagrodzeń dołączyli Paweł Białek, Dariusz Krawczyk i Robert Oliwa (wchodził w skład Komitetu do 3 września 2012 roku). Natomiast
Ireneusz Piecuch został Członkiem tego Komitetu od 1 października 2012 roku.
Na dzień 31 grudnia 2012 roku skład Komitetu Wynagrodzeń przedstawiał się następująco:
Paweł Białek
Dariusz Krawczyk
Ireneusz Piecuch
K omit et ds . St r at egii
Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej do zadań Komitetu ds. Strategii należy:
wykonywanie w imieniu Rady Nadzorczej Spółki zadań w zakresie nadzoru nad sprawami związanymi ze strategią Spółki oraz rocznymi i wieloletnimi planami
działalności Spółki;
monitorowanie realizacji przez Zarząd strategii Spółki i opiniowanie, na ile obowiązująca strategia odpowiada potrzebom zmieniającej się rzeczywistości;
monitorowanie realizacji przez Zarząd rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki oraz ocena, czy wymagają one modyfikacji;
ocena spójności rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki z realizowaną przez Zarząd strategią Spółki oraz przedstawianie propozycji ewentualnych zmian we
wszystkich tych dokumentach Spółki;
przedkładanie Radzie Nadzorczej Spółki swoich opinii odnośnie przedstawianych przez Zarząd Spółki projektów strategii Spółki i jej zmian oraz rocznych i wieloletnich
planów działalności Spółki; oraz
inne zadania zlecone przez Radę Nadzorczą.
W skład Komitetu ds. Strategii na dzień 1 stycznia 2012 roku wchodzili następujący Członkowie Rady Nadzorczej:
Franciszek Adamczyk
Jacek Kuciński
Jan Rymarczyk
Po zmianach w Radzie Nadzorczej, od 31 stycznia 2012 roku skład Komitetu ds. Strategii przedstawiał się następująco:
Krzysztof Kaczmarczyk
Jacek Kuciński (do 25 kwietnia 2012 roku)
Aleksandra Magaczewska
Jacek Poświata
21 maja 2012 roku do Komitetu ds. Strategii dołączyli Paweł Białek i Ireneusz Piecuch, a w dniu 1 października 2012 roku – Dariusz Krawczyk.
Na dzień 31 grudnia 2012 roku, skład Komitetu ds. Strategii przedstawiał się następująco:
Paweł Białek
Krzysztof Kaczmarczyk
Dariusz Krawczyk
Aleksandra Magaczewska
Krzysztof Opawski
Ireneusz Piecuch
Jacek Poświata
Komitety Audytu, Wynagrodzeń i ds. Strategii, po zakończeniu roku składają Radzie Nadzorczej sprawozdania ze swojej działalności.
Download