temat : tworzenie bazy danych przy pomocy programu excel

advertisement
TEMAT : TWORZENIE BAZY DANYCH PRZY POMOCY PROGRAMU EXCEL
Czas trwania : 3 x 45 min.
CELE NAUCZANIA :
1.
Poziom podstawowy (ocena dostateczna)
o uczeń potrafi założyć bazę danych i wprowadzić bądź usunąć w niej dane dotyczące adresów
zamieszkania ich matek
o na podstawie tablicy bazy danych potrafi tworzyć rekordy danych i wykonywać na nich
podstawowe operacje (wstawić nowy rekord , usunąć istniejący , przejść do następnego itp.)
2. Poziom rozszerzający (ocena dobra)
o uczeń potrafi wykorzystać istniejącą bazę danych do znalezienia lub wyznaczenia
interesujących go informacji
o uczeń potrafi wykonać wydruk korespondencji seryjnej
3. Poziom dopełniający (ocena bardzo dobra)
o uczeń potrafi wykorzystać zdobyte umiejętności oraz istniejącą bazę danych do stworzenia
analogicznej bazy danych
CELE WYCHOWAWCZE :
o wdrażanie do staranności wykonania
o dbanie o porządek w czasie pracy
METODY KSZTAŁCENIA : ćwiczenia praktyczne
ZASADY KSZTAŁCENIA : poglądowości , wiązania teorii z praktyką , stopniowania
trudności
FORMY KSZTAŁCENIA : praca indywidualna
ŚRODKI DYDAKTYCZNE : programy; MICROSOFT EXCEL , MICROSOFT WORD
PROPONOWANY PRZEBIEG ZAJĘĆ
1. Czynności organizacyjno – porządkowe (powitanie klasy , sprawdzenie listy obecności itp.)
2. Uświadomienie celu lekcji
Nauczyciel mówi uczniom , czym będą się zajmować na lekcji . Opisuje krótko poszczególne etapy
tworzenia bazy danych i przedstawia korzyści związane z jej wykorzystaniem .
Nauczyciel przedstawia też kryteria wg których zostanie oceniona praca uczniów .
2.
Realizacja tematu lekcji
1. Uruchomienie programu EXCEL
Z menu Start wybieramy opcję Programy i dalej nazwę programu MICROSOFT EXCEL .
Pojawia się Arkusz kalkulacyjny składający się z komórek uporządkowanych w kolumny
(od A) i wiersze (od 1) np. A1.
2. Wpisz do komórek następujące dane : imię i nazwisko , adres (ulica , numer domu ,
numer mieszkania , kod pocztowy , miejscowość) , oraz telefon kontaktowy twojej mamy oraz matek
wszystkich pozostałych osób z klasy.
3. Na podstawie danych w Arkuszu 1 otwórz i przejrzyj rekordy bazy danych dotyczące
kolejnych uczniów. W celu wykonania tego zadania , należy wybrać polecenie Formularz z
grupy Dane . Na ekranie pojawi się okno dialogowe w którym przedstawione są pola rekordu i
ich zawartość . Za pomocą przycisków można np. wstawić nowy rekord , usunąć istniejący ,
przejść do następnego lub poprzedniego rekordu .
4. Tworzenie korespondencji seryjnej
Aby wykonać to zadanie , należy z menu Start wybrać opcję Nowy dokument Office ,
następnie zakładkę Listy i faksy i dalej program KREATOR LISTÓW.
Pojawi się dokument zawierający schemat listu , który możemy wypełnić wg własnego
uznania:
5. Z opcji proponowanych przez Asystenta pakietu Office wybieramy Wyślij listy na adresy z
listy wysyłkowej . Zamykamy Pomocnika korespondencji seryjnej i przystępujemy do tworzenia
listu , w formie zaproszenia , na przedstawienie z okazji Dnia Matki . Miejsce na adres odbiorcy
pozostawiamy bez zmian , gdyż tam wstawimy pola korespondencji seryjnej , którymi będą dane
z naszej bazy danych . Jako tekst listu wprowadzamy zaproszenie dla mamy na
przygotowywaną przez nas uroczystość.
6. Jeżeli list jest gotowy , z grupy Narzędzia wybieramy opcję Korespondencja seryjna a
następnie w polu POBIERZ DANE wybieramy opcję Otwórz źródło danych , po czym
wybieramy naszą nowo utworzoną bazę danych .
7. Następnie zaznaczamy miejsce w liście przeznaczone na wpisanie adresu odbiorcy i z grupy
Wstaw pole korespondencji seryjnej wybieramy pola składające się na adres danej osoby:
8. Na zakończenie jeszcze raz uruchamiamy Pomocnika korespondencji seryjnej i wybieramy
ostatnią z pozostałych opcji , czyli Scalaj dane z dokumentem i po wykonaniu tej czynności
mamy gotowy do wydruku list korespondencji seryjnej:
9. Na podstawie zdobytych wiadomości utwórz nową bazę danych zawierającą
nazwiska ,
przedmioty nauczania oraz oceny roczne kilku uczniów z klasy , korzystając z istniejących już
danych . Na Arkuszu 1 zaznacz zakres zawierający nazwiska następnie z menu Edycja wybierz
polecenie Kopiuj . Przenieś komórkę aktywną do Arkusza 2 i z menu Edycja wybierz polecenie
Wklej . Do skopiowanych komórek dopisz następne z przedmiotami i ocenami.
10. Obliczanie średniej ocen ucznia , przedmiotu , klasy.
Aby obliczyć średnią ocen ucznia należy wyznaczyć pustą komórkę i na standardowym pasku
narzędzi KLIKNĄĆ na przycisku Wklej funkcję i wybierz = ŚREDNIA( B2 : I2 ) . Należy wybrać
zakres komórek dla których chcemy obliczyć średnią . Jeżeli odpowiada nam ten zakres , to
potwierdzamy go klawiszem ENTER . Analogicznie obliczamy średnią przedmiotu , klasy .
11. Przedstawimy teraz dane na wykresie graficznym .W tym celu należy zaznaczyć zakres
komórek , a następnie z paska narzędzi wybieramy kreator wykresów i zaznaczamy odpowiedni
wykres .
4) Ocena lekcji
Nauczyciel ocenia pracę uczniów i wystawia za nią stopnie wg kryteriów przyjętych w części
biernej powyższego konspektu . ( w celach l.)
5) Podsumowanie i utrwalenie wiadomości
Nauczyciel podsumowuje lekcję , zwraca uwagę na jej najistotniejsze aspekty , analizuje sytuacje
w których uczniowie mieli problemy z wykonaniem poleceń oraz , dla zainteresowanych , podaje
dodatkową literaturę .
LITERATURA:
 Informatyka 2000 – podręcznik dla uczniów gimnazjum cz.1, wyd. Czarny Kruk, Bydgoszcz,
2001.
 Exel- ćwiczenia praktyczne, wyd. Helion, Warszawa, 2000.
Download