Umowa dotycząca realizacji projektu „Języki dla Ceramiki”

advertisement
Projekt “ORGANIZACJA NA PIĄTKĘ”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczy: realizacji zadania 2 oraz zadania 3 projektu „ORGANIZACJA NA PIĄTKĘ” tj. szkoleń z
zakresu:
- Strategicznego zarządzania HR,
- Prawa pracy,
- Płac,
- Przygotowania korespondencji biznesowej,
- Zarządzania wynagrodzeniami i motywowania pracowników,
- Kreatywności w zespole,
- Zarządzania stresem,
- Standardów profesjonalnej obsługi klienta,
- Budowania profesjonalnego wizerunku z elementami savoir vivre,
- Prawnych aspektów funkcjonowania Działu Administracji,
- Zarządzania czasem i organizacji pracy Działu Administracji.
Zapytanie ofertowe dotyczy „Usługi szkoleniowej” o numerze 80500000-9 zgodnej ze Wspólnym
Słownikiem Zamówień (CPV) określonym w Rozporządzeniu Komisji WE nr 213/2008 z dnia
28.11.2007r.
I.
OPIS PROJEKTU „ORGANIZACJA NA PIĄTKĘ”
Cel:
Usprawnienie procesów organizacyjno-zarządczych w Działach: Personalnym, Płac i
Administracji, poprzez przeszkolenie 32 pracowników tych działów w okresie od I. 2012 do
II.2013r. w zakresie umiejętności osobistych i wiedzy z zakresu specjalistycznych dziedzin.
Liczba uczestników: 32 osoby
Grupa docelowa: pracownicy Działów: Personalnego, Płac i Administracji.
W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:
Zadanie 2 - Szkolenia dla pracowników Działu Personalnego i Działu Płac:
- Strategiczne zarządzanie HR,
- Prawo pracy,
- Płace,
- Przygotowanie korespondencji biznesowej,
- Zarządzanie wynagrodzeniami i motywowanie pracowników,
Instytucja Pośrednicząca
Województwo Łódzkie
Realizator projektu
Poddziałanie 8.1.1
„Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i
doradztwo dla przedsiębiorstw”
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Projekt “ORGANIZACJA NA PIĄTKĘ”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
- Kreatywność w zespole,
- Zarządzanie stresem.
Zadanie 3 - Szkolenia dla pracowników Działu Administracji:
- Standardy profesjonalnej obsługi klienta,
- Budowanie profesjonalnego wizerunku z elementami savoir vivre,
- Prawne aspekty funkcjonowania Działu Administracji,
- Przygotowanie korespondencji biznesowej,
- Zarządzanie czasem i organizacja pracy Działu Administracji.
II.
SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA 2 ORAZ ZADANIA 3 PROJEKTU „ORGANIZACJA NA PIĄTKĘ”
BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM ZAPYTANIA OFERTOWEGO
1. Temat szkolenia: „Standardy profesjonalnej obsługi klienta”.

Okres realizacji szkolenia: luty 2012r.

Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy wskazany przez Ceramikę Paradyż.

Zakres merytoryczny szkolenia:

Współpraca wewnątrz zespołu a obsługa klienta

Rola i zadania sekretarki

Typologia klientów i zasady pracy z klientem

Skuteczna komunikacja z klientem

Etapy współpracy z klientem

Standardy obsługi klienta

Szkolenie trwać będzie 2 dni, po 8 godz. dziennie dla każdej grupy.

Łącznie przeszkolone zostanie 18 osób w 2 grupach szkoleniowych.

Szkolenie zrealizowane zostanie w formie warsztatowej.
2. Temat szkolenia: „Strategiczne zarządzanie HR”.

Okres realizacji szkolenia: marzec 2012r.

Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy wskazany przez Ceramikę Paradyż.

Zakres merytoryczny szkolenia:

Narzędzia HR wspierające realizację strategii organizacji

Oferta HR – co zrobić aby odpowiadała potrzebom firmy

Pomiar efektywności Działu Personalnego, Działu Płac

Controlling Personalny
Instytucja Pośrednicząca
Województwo Łódzkie
Realizator projektu
Poddziałanie 8.1.1
„Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i
doradztwo dla przedsiębiorstw”
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Projekt “ORGANIZACJA NA PIĄTKĘ”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Optymalizacja struktury HR

Nowoczesne technologie w zarządzaniu HR

Szkolenie trwać będzie 2 dni, po 8 godz. dziennie.

Łącznie przeszkolone zostanie 14 osób w 1 grupie szkoleniowej.

Szkolenie zrealizowane zostanie w formie warsztatowej.
3. Temat szkolenia: „Budowanie profesjonalnego wizerunku z elementami savoir vivre”.

Okres realizacji szkolenia: kwiecień 2012r.

Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy wskazany przez Ceramikę Paradyż.

Zakres merytoryczny szkolenia:

Profesjonalny wizerunek w pracy

Kreowanie wizerunku osobistego, a zasady savoir vivre

Dobre obyczaje w pracy czyli savoir vivre w pracy

Etykieta zachowania biznesowego

Sztuka słowa w życiu zawodowym

Przyjmowanie klientów/gości

Przygotowanie i obsługa spotkań biznesowych

Szkolenie trwać będzie 2 dni, po 8 godz. dziennie dla każdej grupy.

Łącznie przeszkolone zostanie 18 osób w 2 grupach szkoleniowych.

Szkolenie zrealizowane zostanie w formie warsztatowej.
4. Temat szkolenia: „Prawo pracy”.

Okres realizacji szkolenia: maj 2012r.

Miejsce szkolenia: sale konferencyjne Grupy Paradyż.

Zakres merytoryczny szkolenia:


Najnowsze zmiany w prawie pracy

Czas pracy

Uprawnienia pracownika

Urlop wypoczynkowy

Dyscyplinowanie pracowników

Problem dyskryminacji w miejscu pracy

Ochrona danych osobowych pracownika przez pracodawcę

Rozwiązywanie umów o pracę
Szkolenie trwać będzie 2 dni, po 8 godz. dziennie.
Instytucja Pośrednicząca
Województwo Łódzkie
Realizator projektu
Poddziałanie 8.1.1
„Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i
doradztwo dla przedsiębiorstw”
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Projekt “ORGANIZACJA NA PIĄTKĘ”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Łącznie przeszkolone zostanie 14 osób w 1 grupie szkoleniowej.

Szkolenie zrealizowane zostanie w formie warsztatowej.
5. Temat szkolenia: „Przygotowanie korespondencji biznesowej”.

Okres realizacji szkolenia: czerwiec 2012r.

Miejsce szkolenia: sale konferencyjne Grupy Paradyż.

Zakres merytoryczny szkolenia:

Język korespondencji, a podstawowe zasady efektywnej komunikacji

Rodzaje pism w oficjalnej korespondencji z klientem i ich charakterystyka

Informacja zwrotna w korespondencji

Specyfika korespondencji elektronicznej

Korespondencja wewnątrz firmy oraz korespondencja z urzędami

Skróty i zwroty w korespondencji

Savoir vivre w korespondencji

Szkolenie trwać będzie 1 dzień, 8 godz. dziennie.

Łącznie przeszkolone zostanie 18 osób w 1 grupie szkoleniowej.

Szkolenie zrealizowane zostanie w formie warsztatowej.
6. Temat szkolenia: „Płace”.

Okres realizacji szkolenia: wrzesień 2012r.

Miejsce szkolenia: sale konferencyjne Grupy Paradyż.

Zakres merytoryczny szkolenia:

Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Wynagrodzenia, ubezpieczenia zdrowotne oraz podatek dochodowy od osób
fizycznych

Obowiązki pracodawców w zakresie polityki płacowej

Systemy i formy płac stosowne w praktyce

Obowiązki przedsiębiorstwa, jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych

Szkolenie trwać będzie 2 dni, po 8 godz. dziennie.

Łącznie przeszkolone zostanie 14 osób w 1 grupie szkoleniowej.

Szkolenie zrealizowane zostanie w formie warsztatowej.
Instytucja Pośrednicząca
Województwo Łódzkie
Realizator projektu
Poddziałanie 8.1.1
„Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i
doradztwo dla przedsiębiorstw”
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Projekt “ORGANIZACJA NA PIĄTKĘ”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
7. Temat szkolenia: „Przygotowanie korespondencji biznesowej”.

Okres realizacji szkolenia: październik 2012r.

Miejsce szkolenia: sale konferencyjne Grupy Paradyż.

Zakres merytoryczny szkolenia:

Język korespondencji, a podstawowe zasady efektywnej komunikacji

Rodzaje pism w oficjalnej korespondencji z klientem i ich charakterystyka

Informacja zwrotna w korespondencji

Specyfika korespondencji elektronicznej

Korespondencja wewnątrz firmy oraz korespondencja z urzędami

Skróty i zwroty w korespondencji

Savoir vivre w korespondencji

Szkolenie trwać będzie 1 dzień, 8 godz. dziennie.

Łącznie przeszkolone zostanie 14 osób w 1 grupie szkoleniowej.

Szkolenie zrealizowane zostanie w formie warsztatowej.
8. Temat szkolenia: „Prawne aspekty funkcjonowania Działu Administracji”.

Okres realizacji szkolenia: październik 2012r.

Miejsce szkolenia: sale konferencyjne Grupy Paradyż.

Zakres merytoryczny szkolenia:

Podstawowe rodzaje dokumentacji

Procesy i procedury związane z obiegiem dokumentów

Nowoczesne narzędzia i systemy zarządzania dokumentacją

Archiwizacja i przechowywanie dokumentów

Zasady funkcjonowania organów spółki i kompetencje organów

Obsługa Zarządu i Rady Nadzorczej w zakresie dokumentacji

Szkolenie trwać będzie 1 dzień, 8 godz. dziennie.

Łącznie przeszkolone zostanie 18 osób w 1 grupie szkoleniowej.

Szkolenie zrealizowane zostanie w formie warsztatowej.
9. Temat szkolenia: „Zarządzanie czasem i organizacja pracy Działu Administracji”.

Okres realizacji szkolenia: listopad 2012r.

Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy wskazany przez Ceramikę Paradyż.

Zakres merytoryczny szkolenia:

Organizacja pracy w sekretariacie, organizacja miejsca pracy
Instytucja Pośrednicząca
Województwo Łódzkie
Realizator projektu
Poddziałanie 8.1.1
„Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i
doradztwo dla przedsiębiorstw”
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Projekt “ORGANIZACJA NA PIĄTKĘ”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wyznaczanie priorytetów w pracy (reguła Pareto, metoda ABC, matryca Eisenhowera)

Ustalanie celów i planowanie

Organizacja dnia, narzędzia pomocne w planowaniu czasu

Szkolenie trwać będzie 2 dni, po 8 godz. dziennie dla każdej grupy.

Łącznie przeszkolone zostanie 18 osób w 2 grupach szkoleniowych.

Szkolenie zrealizowane zostanie w formie warsztatowej.
10. Temat szkolenia: „Zarządzanie wynagrodzeniami i motywowanie pracowników”.

Okres realizacji szkolenia: grudzień 2012r.

Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy wskazany przez Ceramikę Paradyż.

Zakres merytoryczny szkolenia:

Systemy motywowania pracowników

Zarządzanie wynagrodzeniami

Polityka płac

Funkcje wynagrodzeń

Rynek wynagrodzeń w Polsce

Wartościowanie stanowisk pracy

Systemy premiowania, regulamin wynagradzania

Szkolenie trwać będzie 2 dni, po 8 godz. dziennie.

Łącznie przeszkolone zostanie 14 osób w 1 grupie szkoleniowej.

Szkolenie zrealizowane zostanie w formie warsztatowej.
11. Temat szkolenia: „Kreatywność w zespole”.

Okres realizacji szkolenia: styczeń 2013r.

Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy wskazany przez Ceramikę Paradyż.

Zakres merytoryczny szkolenia:

Efektywność a kreatywność – pojęcia podstawowe

Podnoszenie efektywności osobistej poprzez kreatywność

Metody i sposoby kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów

Zastrzeżenia i konflikty a efektywność osobista

Jak efektywnie rozwiązywać problemy i gasić konflikty

Szkolenie trwać będzie 2 dni, po 8 godz. dziennie.

Łącznie przeszkolone zostanie 14 osób w 1 grupie szkoleniowej.

Szkolenie zrealizowane zostanie w formie warsztatowej.
Instytucja Pośrednicząca
Województwo Łódzkie
Realizator projektu
Poddziałanie 8.1.1
„Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i
doradztwo dla przedsiębiorstw”
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Projekt “ORGANIZACJA NA PIĄTKĘ”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
12. Temat szkolenia: „Zarządzanie stresem”.

Okres realizacji szkolenia: luty 2013r.

Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy wskazany przez Ceramikę Paradyż.

Zakres merytoryczny szkolenia:

Czym jest stres i co go powoduje

Podatność na stres (typy osobowości)

Strategie i narzędzia radzenia sobie ze stresem

Długookresowe techniki radzenia sobie ze stresem

Szkolenie trwać będzie 2 dni, po 8 godz. dziennie.

Łącznie przeszkolone zostanie 14 osób w 1 grupie szkoleniowej.

Szkolenie zrealizowane zostanie w formie warsztatowej.
1. WYMOGI DOTYCZĄCE OFERTY:
Oferta powinna zawierać informacje dotyczące:

działalności Państwa firmy,

posiadanych referencji (proszę podać dane kontaktowe do osób, które mogą potwierdzić
referencje),

CV trenerów, dedykowanych do przeprowadzenia szkolenia, wraz z danymi do osób
mogących potwierdzić referencje,

programu szkolenia,

sposobu przeprowadzenia analizy potrzeb szkoleniowych,

sposobów sprawdzania efektywności szkolenia,

ceny szkolenia,

danych osoby lub osób do kontaktu,

innych niezbędnych wg. Państwa informacji.
Dodatkowo oferta powinna zawierać oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub
osobowych Wykonawcy z Ceramiką Paradyż Sp. z o.o.
2. KRYTERIA OCENY OFERT:
Oferta zostanie oceniona w oparciu o następujące kryteria:

propozycja programu szkolenia,

pozytywne referencje firmy oraz osób dedykowanych do przeprowadzenia szkolenia,

koszt realizacji szkolenia.
Instytucja Pośrednicząca
Województwo Łódzkie
Realizator projektu
Poddziałanie 8.1.1
„Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i
doradztwo dla przedsiębiorstw”
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Projekt “ORGANIZACJA NA PIĄTKĘ”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
wg następującej skali punktowej:
1 - nie spełnia wymagań
2 - częściowo spełnia wymagania
3 - spełnia wymagania
4 - spełnia wymagania w stopniu dobrym
5 - spełnia wymagania w stopniu b. dobrym
6 -przewyższa wymagania
3.
TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:
Ofertę należy przesłać na adres [email protected] , w terminie do dnia: 14.02.2012r.
Jednocześnie nadmieniam, iż powyższe zapytanie jest wstępnym zaproszeniem do współpracy i
nie należy go traktować jako nawiązania współpracy.
Sporządziła:
Maria Białek
Pracownik ds. szkoleń
Instytucja Pośrednicząca
Województwo Łódzkie
Realizator projektu
Poddziałanie 8.1.1
„Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i
doradztwo dla przedsiębiorstw”
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Download