Sygnały przesyłane między elektrownią a stacją

advertisement
ps-,Elektroenergetyczne
Polskie Sieci
'
Departament Eksploatacji
Numer kodowy
STANDARDOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
PSE-ST.SE-EL SSiN.PL/2014y1
TYTUŁ :
SYGNAŁY PRZESYŁANE
MIĘDZY ELEKTROWNIA A STACJA
OPRACOWANO:
DEPARTAMENT
EKSPLOATACJI
ZATWIERDZAM
DO STOSOWA IA
Depa
DY E
me tu Eksploatacji
Grzeg
Tomasik
Data
Konstancin - Jeziorna Czerwiec 2014
Standardowe specyfikacje techniczne.
Sygnały przesyłane między Elektrownia a stacją
SPIS TREŚCI
1. Wstęp ................................................................................................................................................................ 4
2. Zakres dokumentu......................................................................................................................................... 4
3. Normy i standardy związane....................................................................................................................... 4
4. Definicje ........................................................................................................................................................... 6
5. Objaśnienia skrótów ..................................................................................................................................... 7
6. Współpraca układów EAZ w stacji i w elektrowni ................................................................................. 7
6.1 Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa w polu linia – transformator – generator
zainstalowana w stacji NN gdy na drugim końcu linii po stronie elektrowni nie jest zainstalowany
wyłącznik...................................................................................................................................................... 8
6.2 Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa w polu linia – transformator – generator
zainstalowana w stacji NN gdy na drugim końcu linii po stronie elektrowni jest zainstalowany
wyłącznik...................................................................................................................................................... 8
6.3 Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa zainstalowana w elektrowni ............................. 9
6.4 Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa bloku linia- transformator potrzeb ogólnych
elektrowni................................................................................................................................................... 10
7. Sterowanie łącznikami WN w rozdzielni NN. ........................................................................................ 10
7.1 Sterowanie wyłącznikiem pola linii blokowej lub wyłącznikiem łącznika szyn w stacji...................... 10
8. Transmisja sygnałów przesyłanych między elektrownią i stacją.................................................... 11
8.1 Sygnały przesyłane ze stacji NN do elektrowni ...................................................................................... 11
8.2 Sygnały przesyłane z elektrowni do stacji NN......................................................................................... 13
8.3 Listy sygnałów.............................................................................................................................................. 14
8.3.1 Wymagania ogólne .................................................................................................................................. 14
8.3.2 Grupy sygnałów........................................................................................................................................ 14
8.3.3 Lista sygnałów zdarzeń ........................................................................................................................... 15
8.3.3.1 Zasady tworzenia listy sygnałów zdarzeń. ........................................................................................ 15
8.3.3.2 Nazwa sygnału na stanowisku operatora w stacji/elektrowni......................................................... 15
8.3.3.3 Status sygnału ....................................................................................................................................... 16
8.3.4 Lista sygnałów pomiarowych.................................................................................................................. 16
8.3.4.1 Zasady tworzenia listy sygnałów pomiarowych................................................................................ 16
8.3.4.2 Grupa sygnałów. ................................................................................................................................... 16
8.3.4.3 Nazwa pomiaru. .................................................................................................................................... 16
8.3.4.4 Zakres pomiaru lub wartość zadanej. ................................................................................................ 17
8.3.4.5 Dokładność wyświetlania lub dokładność zadawanej wartości. .................................................... 17
8.3.4.6 Jednostka pomiaru lub jednostka zadanej wartości pomiaru......................................................... 17
8.3.5 Lista sygnałów alarmowych .................................................................................................................... 17
8.3.5.1 Zasady tworzenia listy sygnałów alarmowych .................................................................................. 17
8.3.5.2 Grupy sygnałów alarmowych. ............................................................................................................. 17
8.3.5.3 Kategorie sygnałów alarmowych. ....................................................................................................... 17
8.3.5.4 Nazwa sygnału na stanowisku operatora w stacji / w elektrowni / w CN/RCN............................ 17
9. Rodzaje kanałów transmisyjnych............................................................................................................ 18
10. Wymagania transmisyjne dla układów EAZ ....................................................................................... 19
11. Wymagania transmisyjne dla automatyki ARNE/ARST ................................................................... 19
12. Wymagania transmisyjne dla automatyki APKO............................................................................... 19
2
Standardowe specyfikacje techniczne.
Sygnały przesyłane między Elektrownia a stacją
ZAŁĄCZNIKI
CZĘŚĆ D1: Lista sygnałów przesyłanych z elektrowni do stacji / CN / RCN
Załącznik 1.
Lista sygnałów zdarzeń
Załącznik 2.
Lista sygnałów pomiarowych
Załącznik 3.
Lista sygnałów alarmowych.
3
Standardowe specyfikacje techniczne.
Sygnały przesyłane między Elektrownia a stacją
1. Wstęp
Standardowa specyfikacja techniczna „Sygnały przesyłane między elektrownią a stacją” zawiera
wymagania techniczne PSE S.A. i elektrowni w zakresie przesyłu sygnałów między elektrownią
i stacją dla potrzeb prowadzenia ruchu oraz zapewnienia bezpiecznej pracy bloków w elektrowni
i stacji NN. Specyfikacje przeznaczone są do stosowania przy projektowaniu, montażu
i uruchamianiu urządzeń i aparatury instalowanych na nowych lub modernizowanych blokach „linia
– transformator – generator” oraz linia – transformator potrzeb ogólnych elektrowni” przyłączonych
do rozdzielni 750, 400, 220 i 110 kV.
W opracowaniu przyjęto pełne wyposażenie bloku i stacji w aparaturę pierwotną i wtórną. Na etapie
projektu należy opracować listy sygnałów uwzględniające rzeczywiste wyposażenie, rozwiązania
konstrukcyjne i technologiczne bloków i stacji, wymagania niezawodności i bezpieczeństwa pracy
elektrowni i stacji.
2. Zakres dokumentu
Standardowa specyfikacja techniczna „Sygnały przesyłane między elektrownią a stacją” zwana
dalej Specyfikacją, obejmuje wymagania techniczne i funkcjonalne dotyczące wymiany informacji
między elektrownią i stacją niezbędne do projektowania i instalacji urządzeń i aparatury pierwotnej,
elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, układów sterowania i telesygnalizacji.
System oznaczeń dla aparatury łączeniowej przyjęto zgodnie ze specyfikacją „Standardowe
specyfikacje
techniczne.
Sposób
oznaczeń
rozdzielni
i
jej
elementów
w stacjach
elektroenergetycznych 750, 400, 220 i 110 kV”.
Wyposażenie pola bloku oraz transformatora potrzeb ogólnych elektrowni w elektroenergetyczną
automatykę zabezpieczeniową w stacji NN przyjęto zgodnie ze standardami obowiązującymi w PSE
S.A.
Specyfikacja zawiera wymagania „minimum”. Dopuszcza się rozszerzenie listy sygnałów
przesyłanych między elektrownią i stacją wynikających z technologii wykonania oraz rozwiązań
konstrukcyjnych bloków generator – transformator i rozdzielni 400, 220 i 110 kV.
Interpretacja postanowień zawartych w specyfikacji należy do PSE SA. Każdorazowe odstępstwo
od zapisów standardu będzie uzgadniane i akceptowane przez elektrownie i PSE S.A.
3. Normy i standardy związane
Wymienione niżej normy zawierają postanowienia, które przez powołanie w treści niniejszego
opracowania stają się również postanowieniami niniejszej Specyfikacji. Normy te należy stosować
w aktualnym wydaniu. W przypadku, gdy wymagania niniejszego standardu są bardziej
rygorystyczne niż wymagania norm, należy przyjąć wymagania podane w niniejszym standardzie.
Obowiązują wszystkie standardy PSE SA udostępnione na stronie www.pse.pl.
Wykonawca powinien zagwarantować, że w projektowaniu, produkcji, montażu i serwisie systemu
SSiN, zastosowano system jakości określony normą ISO 9001/2000 lub równorzędny system
jakości.
Terminologia stosowana w tym standardzie jest zgodna z określeniami Międzynarodowego
Słownika Elektrotechnicznego (IEC 60050) oraz wyżej wymienionych norm. W przypadku użycia
4
Standardowe specyfikacje techniczne.
Sygnały przesyłane między Elektrownia a stacją
określeń, które nie są zdefiniowane w publikacjach IEC, podane jest odpowiednie objaśnienie
w treści poniższego standardu.
3.1. Normy
4.1.1
IEC 60050
International Electrotechnical vocabulary.
Międzynarodowy słownik elektrotechniczny.
4.1.2
PN-EN 60073
Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu
człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Zasady
kodowania wskaźników i elementów manipulacyjnych.
4.1.3
IEC 61175
Designations for signals and connections.
4.1.4
ISO 9001
Quality systems - Model for quality assurance in design,
development, production, installation and servicing.
System jakości - Model zapewnienia jakości w projektowaniu,
rozwoju, produkcji, instalacji i serwisie.
4.1.5
ISO 9000-3
Quality management and quality assurance. Part 3: Guidelines for
the application of ISO 9001 to the development supply and
maintenance of software.
Kierowanie i zapewnienie jakości. Część 3: Wskazówki dla
zastosowania ISO 9001 do rozwoju oprogramowania
podstawowego i narzędziowego.
4.1.6
PN-ISO/IEC 2382-9
Technika informatyczna. Terminologia. Komunikacja danych.
4.1.7
PN-EN 61082-1
Przygotowanie dokumentów stosowanych w elektrotechnice.
Wymagania ogólne.
4.1.8
PSE SA: 2013
Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej. Część ogólna.
4.1.9
PN-EN 60038
Napięcia znormalizowane IEC.
4.1.10 PN-E-04700
Urządzenia i układy elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.
4.1.11 PN-E-04700 / Az1
Urządzenia i układy elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1).
5
Standardowe specyfikacje techniczne.
Sygnały przesyłane między Elektrownia a stacją
3.2. Standardy związane.
3.2.1
Energoprojekt
SOWEL. System oznaczeń stacji i linii.
4. Definicje
W Specyfikacji zastosowano zdefiniowane poniżej określenia:
1.
Algorytmy blokad łączeniowych - system blokad logicznych zaimplementowany w SSiN
zapewniający bezpieczną kolejność łączeń w stacjach elektroenergetycznych.
2.
Blokada sterowania - uniemożliwienie wykonania polecenia sterowniczego z powodu
zadziałania blokad logicznych, elektrycznych lub sprzętowych.
3.
Blokada mechaniczna - blokada sprzętowa wynikająca z konstrukcji urządzeń realizowana
przez elementy mechaniczne napędów łączników.
4.
Blokada elektryczna - blokada sprzętowa realizowana w obwodach elektrycznych
zapobiegająca wykonaniu polecenia sterowniczego.
5.
Blokada logiczna - blokada programowa realizowana przez systemy i urządzenia cyfrowe
SSiN zapobiegająca wykonaniu polecenia sterowniczego.
6.
Centrum Nadzoru (CN) - komórka organizacyjna w Departamencie Eksploatacji PSE S.A.
Sprawuje nadzór nad pracą i stanem technicznym elementów majątku sieciowego PSE S.A.
7.
Regionalne Centrum Nadzoru (RCN) - komórka organizacyjna w spółkach obszarowych
PSE S.A. Sprawuje nadzór nad pracą i stanem technicznym elementów majątku sieciowego
na obszarze danej spółki.
8.
Lista sygnałów -zbiór sygnałów: pogrupowanych według ich znaczenia i przetwarzanych
w SSiN. Obejmuje:
a.
listę sygnałów alarmowych – sygnały binarne zawierające:
informacje o wyłączeniach elementów sieci,
ostrzeżenia o zakłóceniach pracy, uszkodzeniach urządzeń i aparatury w stacji.
Sygnały
odwzorowujące
działania
celowe,
które
mogą
skutkować
ograniczeniem
funkcjonalności danego urządzenia nie są sygnałami alarmowymi.
Pojawienie się sygnału alarmowego wymaga podjęcia działań przez operatorów lub
personel eksploatacyjny.
9.
b.
listę sygnałów pomiarowych – wielkości mierzone w stacji.
c.
listę sygnałów sterowniczych – polecenia sterownicze.
d.
listę sygnałów zdarzeń – sygnały binarne inne niż sygnały alarmowe.
Panel sterowania rezerwowego (PSR) - schemat synoptyczny umożliwiający wykonywanie
niezbędnych sterowań ruchowych.
10.
Partner Energetyczny - podmiot przyłączony do obiektu będącego własnością OSP.
11.
Pole w przeglądzie - stan pracy pola wybierany na panelu sterowania rezerwowego (PSR)
sygnalizowany odpowiednio w SSiN.
6
Standardowe specyfikacje techniczne.
Sygnały przesyłane między Elektrownia a stacją
12.
Pole w remoncie - stan pracy pola wybierany na stanowisku operatora stacji (HMI)
sygnalizowany odpowiednio w SSiN.
13.
Sekwencja łączeniowa - cykl co najmniej dwóch poleceń sterowniczych wykonywanych dla
grupy łączników.
14.
Sterowanie lokalne - sterownie łącznikami z ich napędu lub szafki kablowej.
15.
Sterowanie zdalne - sterowanie łącznikami z SSiN lub PSR.
16.
System sterowania i nadzoru (SSiN) - zespół środków przeznaczonych do sterowania
aparaturą łączeniową i automatykami oraz monitorowania, diagnostyki urządzeń i układów
stacyjnych.
17.
Serwer WEB – komputer i oprogramowanie świadczące usługi zdalnego interfejsu SSiN
przez protokół http/https.
18.
Zdarzenie – zmiana stanu sygnału binarnego.
19.
Wyłączenie - wyłączenie wyłącznika.
20.
Załączenie - załączenie wyłącznika.
21.
Otwarcie - otwarcie odłącznika lub uziemnika.
22.
Zamknięcie - zamknięcie odłącznika lub uziemnika.
5. Objaśnienia skrótów
W specyfikacji zastosowano następujące skróty:
5.1.
APKO
Automatyka przeciwkołysaniowo-odciążająca zapobiegająca kołysaniu mocy oraz
przeciążeniom elementów sieci
5.2.
ARNE
Automatyczna regulacja napięcia elektrowni
5.3
ARST
Automatyka regulacji napięcia stacji transformatorowej
5.4.
BLT
Bieg luzem turbiny
5.5.
DIRE
Dyżurny Inżynier Ruchu elektrowni
5.6.
EAZ
Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa
5.7.
LRW
Lokalna rezerwa wyłącznikowa
5.8.
PLK
Praca luzem kotła
5.9.
PPW
Praca bloku na potrzeby własne
5.10.
TB
Transformator blokowy
5.11. TPO
Transformator potrzeb ogólnych elektrowni
5.12. TPW
Transformator potrzeb własnych
5.13.
Załączenie wyłącznika
ZW
5.14. ZS
Zabezpieczenie szyn zbiorczych
5.15. SSiN
System sterowania i nadzoru
6. Współpraca układów EAZ w stacji i w elektrowni
7
Standardowe specyfikacje techniczne.
Sygnały przesyłane między Elektrownia a stacją
6.1
Elektroenergetyczna
automatyka
zabezpieczeniowa
w
polu
linia – transformator – generator zainstalowana w stacji NN gdy na drugim
końcu linii po stronie elektrowni nie jest zainstalowany wyłącznik
Automatyka zabezpieczeniowa zainstalowana w polu linia – transformator – generator w stacji NN,
oprócz działania na własny wyłącznik w stacji NN, współpracuje również z automatyką bloku
zainstalowaną w elektrowni.
Zabezpieczenia, których działanie świadczy o zwarciach w systemie energetycznym – poza linia –
transformator – generator, współpracują z układem ograniczenia mocy bloku.
Zabezpieczenia, których działanie związane jest z uszkodzeniami powstałymi na linii blokowej lub
w transformatorze blokowym współpracują z układem odstawienia bloku.
Na ograniczenie mocy bloku (PPW) działają następujące zabezpieczenia zainstalowane w polu linii
blokowej:

odległościowe podczas działania w strefie wstecznej tzn. w kierunku szyn stacji NN,

zerowo-prądowe kierunkowe działające w kierunku szyn stacji NN,

ziemnozwarciowe zerowo-napięciowe 1 stopień – U0 >,

zabezpieczenie szyn i układ lokalnej rezerwy wyłącznikowej (LRW),

zabezpieczenie podnapięciowe i podczęstotliwościowe,

automatyka APKO.
Na wyłączenie bloku działają następujące zabezpieczenia linii blokowej:

odcinkowe/różnicowe linii blokowej,

odległościowe działające w strefie do przodu tzn. kierunek szyny elektrowni,

ziemnozwarciowe zerowo-napięciowe 2 stopień – U0 >>,

ziemnozwarciowe zerowo-prądowe kierunkowe działające w kierunku bloku,

zabezpieczenie od składowej przeciwnej,

od niezgodności położenia biegunów wyłącznika,

zabezpieczenie szyn i lokalna rezerwa wyłącznikowa w przypadku utrzymującego się przez
nastawiony czas pobudzenia zabezpieczeń działających w kierunku szyn i nie otwarciu się
własnego wyłącznika.
Na wyłączenie bloku działa także awaryjne wyłączenie wyłącznika w polu bloku w stacji przyciskiem
awaryjnym.
6.2
Elektroenergetyczna
automatyka
zabezpieczeniowa
w
polu
linia – transformator – generator zainstalowana w stacji NN gdy na drugim
końcu linii po stronie elektrowni jest zainstalowany wyłącznik
Automatyka zabezpieczeniowa zainstalowana w polu linia – transformator – generator w stacji NN,
oprócz działania
na własny wyłącznik
zabezpieczeniową zainstalowaną
w stacji NN,
współpracuje również
z automatyką
w elektrowni działającą na wyłącznik po stronie górnej
transformatora blokowego.
8
Standardowe specyfikacje techniczne.
Sygnały przesyłane między Elektrownia a stacją
Zabezpieczenia odległościowe zainstalowane po obydwu końcach linii współpracują ze sobą na
wydłużenie 1 strefy w przypadku stwierdzenia zwarcia w strefie do przodu tzn. kierunek szyny
elektrowni.
Na wyłącznik własny zainstalowany w stacji NN działają:

zabezpieczenie odległościowe,

ziemnozwarciowe zerowo-prądowe kierunkowe,

odcinkowe/różnicowe linii,

zabezpieczenie szyn i układ lokalnej rezerwy wyłącznikowej (LRW) zainstalowane w stacji
NN,

zabezpieczenie szyn zainstalowane w Elektrowni po stwierdzeniu zwarcia w strefie martwej,

układ lokalnej rezerwy wyłącznikowej (LRW) zainstalowany w elektrowni.
Na wyłącznik zainstalowany po stronie górnej transformatora blokowego w elektrowni działają:

w przypadku pobudzenia LRW w polu linii blokowej, układ lokalnej rezerwy wyłącznikowej
(LRW) zainstalowany w stacji NN,

odcinkowe/różnicowe linii,

zabezpieczenie szyn po stwierdzeniu zwarcia w „strefie martwej” zainstalowane w stacji
NN,
6.3
Elektroenergetyczna
w elektrowni
automatyka
zabezpieczeniowa
zainstalowana
Przy braku wyłącznika po stronie górnej transformatora blokowego w elektrowni zabezpieczenia bloku
zainstalowane w elektrowni oprócz działania na wyłącznik generatora, współpracy z automatyką bloku
oraz działaniem na odstawienie bloku na potrzeby własne działają na wyłączenie wyłącznika linii
blokowej w stacji NN, a w przypadku zastępowania tej linii przez łącznik szyn dodatkowo działają na
wyłączenie wyłącznika łącznika szyn. Dwie grupy zabezpieczeń elektrycznych bloku (zab. grupy
A i zab. grupy B) poprzez urządzenia transmisyjne działają na wyłączenie obu cewek wyłącznika
w polu bloku i/lub łącznika szyn w stacji i pobudzenie lokalnej rezerwy wyłącznikowej zainstalowanej
w stacji.
W przypadku gdy jest zainstalowany wyłącznik po stronie górnej transformatora blokowego
zabezpieczenia bloku zainstalowane w elektrowni działają na wyłącznik po stronie górnej
transformatora blokowego w elektrowni.
Na wyłącznik zainstalowany w stacji NN działają następujące automatyki zainstalowane w Elektrowni:

układ lokalnej rezerwy wyłącznikowej (LRW),

odcinkowe/różnicowe linii,

zabezpieczenie szyn po stwierdzeniu zwarcia w „strefie martwej”.
Zabezpieczenia odległościowe współpracują z zabezpieczeniami odległościowymi na drugim końcu
na wydłużenie 1 strefy w przypadku stwierdzenia zwarcia w strefie do przodu tzn. kierunek szyny
stacji NN.
9
Standardowe specyfikacje techniczne.
Sygnały przesyłane między Elektrownia a stacją
6.4 Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa bloku linia- transformator
potrzeb ogólnych elektrowni.
Zabezpieczenia linii zasilającej transformator potrzeb ogólnych elektrowni zainstalowane są w polu
rozdzielni NN i działają na wyłącznik własny oraz na wyłączniki strony SN w rozdzielni potrzeb
ogólnych elektrowni. Zabezpieczenia transformatora zainstalowane w elektrowni działają na
wyłączniki strony SN w rozdzielni potrzeb ogólnych elektrowni oraz na wyłącznik w polu rozdzielni WN
i pobudzenie LRW.
7. Sterowanie łącznikami WN w rozdzielni NN.
Sterowanie odłącznikami pól blokowych oraz pól transformatorów potrzeb ogólnych elektrowni
odbywa się z poziomu stacji oraz z ośrodków nadrzędnych po pobraniu uprawnień sterowniczych dla
danego ośrodka. Sterowanie uziemnikami pól blokowych oraz pól transformatorów potrzeb ogólnych
elektrowni odbywa się z poziomu stacji.
Sterowanie wyłącznikami tych pól odbywa się z elektrowni po nadaniu uprawnień dla elektrowni do
sterowania wyłącznikiem oraz z poziomu stacji bądź ośrodków nadrzędnych po pobraniu uprawnień
sterowniczych dla danego ośrodka.
W stacji NN sterowanie wyłącznikiem pola bloku w sytuacji braku wyłącznika po stronie górnej
transformatora blokowego w Elektrowni lub transformatora potrzeb ogólnych elektrowni możliwe jest
wtedy, gdy odłącznik liniowy pola jest otwarty bądź przy jednoczesnym zamkniętym odłączniku
liniowym i otwartym wyłączniku po stronie elektrowni i potwierdzonym braku napięcia na linii.
W przypadku gdy jest zainstalowany wyłącznik po stronie górnej transformatora blokowego
w Elektrowni sterowanie wyłącznikiem pola bloku w stacji NN jest możliwe przy wyłączonym
wyłączniku po stronie Elektrowni.
Istnieje możliwość awaryjnego wyłączenia wyłącznika (z pominięciem uprawnień) ze względów
bezpieczeństwa także stacji jak i z elektrowni przy pomocy przycisku wyłączenia awaryjnego.
W przypadku pracy pola bloku lub transformatora potrzeb ogólnych przez łącznik szyn, sterowanie
wyłącznika łącznika szyn odbywa się identycznie jak przy pracy przez pole własne. Sygnały sterujące
przekazywane są poprzez pole własne do pola łącznika szyn.
7.1 Sterowanie wyłącznikiem pola linii blokowej lub wyłącznikiem łącznika szyn w
stacji
Podstawowym miejscem synchronizacji bloku jest synchronizacja na wyłączniku generatora.
W przypadku braku wyłącznika generatora załączenie programowe wyłącznika w stacji NN pola linii
blokowej lub łącznika szyn z poziomu elektrowni odbywa się przez synchronizator, którego
właścicielem jest w każdym przypadku Elektrownia. Wyłączenie programowe realizowane jest
sterownikiem. Sterowanie załączeniem pola linii blokowej w stacji powinno odbywać się dla niżej
wymienionych przypadków z uwzględnieniem odpowiednich uwarunkowań (blokad):
a) Załączanie pola linii blokowej do prob. Załączanie wyłącznika linii blokowej w stacji możliwe
jest wyłącznie przy otwartym odłączniku linii blokowej.
10
Standardowe specyfikacje techniczne.
Sygnały przesyłane między Elektrownia a stacją
b) Załączanie linii blokowej do pracy na potrzeby własne lub do prób napięciowych.
Załączanie linii blokowej do pracy transformatora blokowego na potrzeby własne winno być
realizowane przy wykorzystaniu synchronizatora lub „synchro-check’u” w terminalu
zabezpieczeniowym. Synchro-check winien być zaprogramowany do spełnienia warunku:
napięcie na szynach zbiorczych, brak napięcia na linii. Po otrzymaniu z Elektrowni
sygnałów "zezwolenie na ZW" oraz "wyłącznik generatora otwarty" można załączyć
wyłącznik w polu blokowym.
c) Synchronizacja bloku na wyłączniku generatora. Proces załączenia wyłącznika linii
blokowej
(łącznika
szyn)
będzie
odbywał się
analogicznie jak
przy
załączeniu
transformatora blokowego do pracy na potrzeby własne. Po załączeniu wyłącznika w stacji
obsługa nastawni blokowej przeprowadzi proces synchronizacji bloku na wyłączniku
generatora.
d) Synchronizacja bloku na wyłączniku w polu bloku/w polu łącznika szyn w stacji.
Synchronizacja odbywać się będzie przy wykorzystaniu synchronizatora rozdzielni NN
w następujący sposób: Po otrzymaniu z elektrowni sygnałów: „zezwolenie na ZW”
i „żądanie synchronizacji” obsługa stacji załącza synchronizator. Po przygotowaniu w stacji
NN warunków do pracy synchronizatora zostaje wysłany ze stacji do nastawni blokowej
sygnał „przyjęcie bloku do synchronizacji”. Wysłanie z nastawni blokowej sygnału „start
synchronizatora” rozpoczyna proces synchronizacji pod warunkiem, że wszystkie opisane
wyżej sygnały trwają nadal. Jeżeli warunki synchronizacji są spełnione, następuje
załączenie wyłącznika linii blokowej w stacji. Przy braku synchronizmu, synchronizator
wysyła do nastawni blokowej sygnały regulacji napięcia i obrotów: niżej, wyżej.
O przerwaniu procesu synchronizacji decyduje Elektrownia przez zdjęcie sygnałów
„zezwolenie z elektrowni na ZW” i „żądanie synchronizacji”.
Warunkami koniecznymi dla uruchomienia i trwania procesu synchronizacji w stacji jest odbiór
z elektrowni następujących sygnałów:

„zezwolenie z elektrowni na ZW"

„żądanie synchronizacji"

„wyłącznik generatora załączony"
Opisane warunki sterowania wyłącznikiem pola blokowego powinny uniemożliwiać niekontrolowane
podanie napięcia od strony stacji „na stojący” lub będący w stanie pracy na potrzeby własne (PPW)
generator.
8. Transmisja sygnałów przesyłanych między elektrownią i stacją
8.1 Sygnały przesyłane ze stacji NN do elektrowni
8.1.1 Pole linii blokowej bez wyłącznika po stronie górnej transformatora
blokowego w elektrowni
Ze stacji do elektrowni przesyłane są urządzeniami transmisyjnymi następujące sygnały:
a. ograniczenie mocy bloku (PPW) – przesyłane jednobitowo, dwutorowo,
b. wyłączenie bloku – przesyłane jednobitowo, dwutorowo,
11
Standardowe specyfikacje techniczne.
Sygnały przesyłane między Elektrownia a stacją
c. stan położenia wyłącznika linii blokowej lub wyłącznika łącznika szyn (wybierane) dla potrzeb
automatyki zabezpieczeniowej w elektrowni - dwubitowo, dwutorowo,
d. stany położenia odłączników i uziemników do blokad w elektrowni – dwubitowo, dwutorowo,
e. potwierdzenie do elektrowni odebranego w stacji sygnału „zezwolenie z elektrowni na ZW”
informacje jednobitowe przesłane jednotorowo,
f.
przyjęcie bloku do synchronizacji informacje jednobitowe, przesłane jednotorowo,
g. załączenie synchronizatora na blok informacje jednobitowe, przesłane jednotorowo
h. sygnały regulacyjne z synchronizatora:

„napięcie wyżej”

„napięcie niżej”

„częstotliwość wyżej”

„częstotliwość niżej”
i.
przesyłane jednobitowo, jednotorowo,
stany położenia łączników WN pola dla odwzorowania – dwubitowo, jednotorowo,
j.
wartości napięcia systemów szyn zbiorczych, napięcia pola linii blokowej – jednotorowo,
k. sygnalizacja ostrzegawcza dotycząca urządzeń obwodów wtórnych zabezpieczeń stanu
automatyk - jednobitowo, przesłane jednotorowo,
l.
sygnały wykonawcze APKO – odciążanie – jednobitowo, dwutorowo,
m. awaryjne wyłączenie bloku przyciskiem bezpieczeństwa - jednobitowo, dwutorowo,
n. wizualizacja parametrów synchronizacji – jednotorowo (transmisja szeregowa).
8.1.2 Pole linii blokowej z wyłącznikiem po stronie górnej transformatora
blokowego w elektrowni
Ze stacji do elektrowni przesyłane są urządzeniami transmisyjnymi następujące sygnały:
a. stan położenia wyłącznika linii blokowej lub wyłącznika łącznika szyn (wybierane) dla potrzeb
automatyki zabezpieczeniowej w elektrowni - dwubitowo, dwutorowo,
b. stany położenia odłączników i uziemników do blokad w elektrowni – dwubitowo, dwutorowo,
c. stany położenia łączników WN pola dla odwzorowania – dwubitowo, jednotorowo,
d. wartości napięcia systemów szyn zbiorczych, napięcia pola linii blokowej – jednotorowo,
e. sygnalizacja ostrzegawcza dotycząca urządzeń obwodów wtórnych zabezpieczeń,
f.
stanu automatyk - jednobitowo, przesłane jednotorowo,
g. awaryjne wyłączenie bloku przyciskiem bezpieczeństwa - jednobitowo, dwutorowo.
8.1.3 Pole transformatora potrzeb ogólnych elektrowni
Ze stacji do elektrowni przesyłane są urządzeniami transmisyjnymi następujące sygnały:
a. wyłączenie od zabezpieczeń linii - jednobitowo, dwutorowo,
b. stany położenia odłączników i uziemników do blokad w elektrowni – dwubitowo, dwutorowo,
c. stany połączenia łączników WN pola dla odwzorowania – dwubitowo, jednotorowo,
12
Standardowe specyfikacje techniczne.
Sygnały przesyłane między Elektrownia a stacją
d. sygnalizacja ostrzegawcza dotycząca urządzeń obwodów wtórnych zabezpieczeń, automatyk –
jednobitowo, jednotorowo.
8.2 Sygnały przesyłane z elektrowni do stacji NN
8.2.1 Blok generator – transformator – linia blokowa bez wyłącznika po stronie
górnej transformatora blokowego w elektrowni
Z elektrowni do stacji przekazywane będą urządzeniami nadawczo-odbiorczymi następujące sygnały
(załącznik nr 1.2):
a. wyłączenie od zabezpieczeń gr. A jednobitowo, dwutorowo,
b. wyłączenie od zabezpieczeń gr. B jednobitowo, dwutorowo,
c. awaryjne wyłączenie wyłącznika linii blokowej przyciskiem bezpieczeństwa – jednobitowo,
dwutorowo,
d. sterowanie programowe wyłącznika – załączanie, wyłączanie – jednobitowo, dwutorowo,
e. stan położenia wyłącznika generatorowego do zabezpieczeń - dwubitowo, dwutorowo,
f.
wyłączenie wyłącznika generatora od zabezpieczeń gr. A – jednobitowo, jednotorowo,
g. wyłączenie wyłącznika generatora od zabezpieczeń gr. B – jednobitowo, jednotorowo,
h. sygnały używane w procesie synchronizacji na wyłączniku blokowym – jednobitowo,
dwutorowo,
i.
stany położenia odłączników i uziemników do blokad w stacji NN – dwubitowo, dwutorowo,
j.
stany położenia łączników WN do odwzorowania w stacji - dwubitowo, jednotorowo,
k. potwierdzenie odbioru rozkazu – ograniczenie mocy bloku (PPW), wyłączenie bloku –
jednobitowo, jednotorowo,
l.
przesyłanie aktualnego kąta mocy generatora –jednotorowo (transmisja szeregowa).
8.2.2 Blok generator – transformator – linia blokowa z wyłącznikiem po stronie
górnej transformatora blokowego w elektrowni
Z elektrowni do stacji przekazywane będą urządzeniami nadawczo-odbiorczymi następujące sygnały
(załącznik nr 1.2):
a. stan położenia wyłącznika generatorowego do zabezpieczeń - dwubitowo, dwutorowo
b. stany położenia odłączników i uziemników do blokad w stacji NN – dwubitowo, dwutorowo
c. stany położenia łączników WN do odwzorowania w stacji - dwubitowo, jednotorowo
8.2.3 Transformator potrzeb ogólnych
Z elektrowni do stacji przysyłane będą urządzeniami nadawczo odbiorczymi następujące sygnały:
a. otwarcie wyłącznika od zabezpieczeń transformatora – jednobitowo, dwutorowo,
b. sterowanie programowe wyłącznikiem – jednobitowo, dwutorowo,
c. stany położenia łączników WN do blokad – dwubitowo, dwutorowo,
d. stany położenia łączników WN do odwzorowania w stacji – dwubitowo, jednotorowo.
13
Standardowe specyfikacje techniczne.
Sygnały przesyłane między Elektrownia a stacją
8.3 Listy sygnałów
8.3.1 Wymagania ogólne
System sterowania i nadzoru na stacjach elektroenergetycznych o napięciu 750, 400, 220 i 110 kV
oraz w elektrowniach, powinien generować wzajemnie wymieniać informacje w ramach czterech
zasadniczych rodzajów sygnałów ujętych w poniższych listach:
a. Lista sygnałów zdarzeń (topologia, informacja o stanie urządzeń).
b. Lista sygnałów pomiarowych.
c. Lista sygnałów alarmowych.
d. Lista sygnałów przesyłanych przez interfejs zabezpieczeniowy.
Specyfikacja definiuje w załącznikach od 1 do 3 CZĘŚCI D1 zasadnicze i niezbędne do nadzoru
i prowadzenia ruchu sygnały przesyłane między stacją a elektrownią.
Lista sygnałów przekazywanych ze stacji do Elektrowni będzie podlegała każdorazowemu
uzgodnieniu pomiędzy Elektrownią a PSE S.A.. Na listę będą wprowadzane wybrane sygnały
dostępne w SSiN.
W przypadku konieczności zdefiniowania dodatkowych sygnałów, należy stosować zasady zgodne
z niniejszą specyfikacją. Listy sygnałów obejmują sygnały przekazywane stykowo oraz sygnały
przesyłane drogą bezstykową. Każdy sygnał generowany na stacji powinien być opisany w sposób
określony w przedmiotowej specyfikacji i oznaczony czasem i datą i spełniać wymagania ujęte
w „Standardowej specyfikacji technicznej. Interfejs Użytkownika Systemu Sterowania i Nadzoru na
stacji NN.
Nazwa sygnału edytowanego w stacji, elektrowni powinna być poprzedzona nazwą stacji/elektrowni
w której dany sygnał został wygenerowany, dodaną do każdego sygnału wysyłanego ze stacji,
zgodnie z metodą oznaczeń przedstawioną w specyfikacji: „Standardowe specyfikacje techniczne.
Sposób oznaczeń rozdzielni i jej elementów w stacjach elektroenergetycznych 750, 400, 220 i 110 kV,
oraz w „Standardowe specyfikacje techniczne. Interfejs Użytkownika Systemu Sterowania i Nadzoru
na stacji NN.
W załącznikach przedstawiono standardowe listy sygnałów, które dla poszczególnych elektrowni
należy zweryfikować w oparciu o podane w niniejszej specyfikacji zasady, z uwzględnieniem
wyposażenia bloku, transformatora potrzeb ogólnych oraz pól w rozdzielniach NN, w łączniki WN oraz
zabezpieczenia.
8.3.2 Grupy sygnałów
Każdy sygnał powinien być przyporządkowany do jednej z sześciu grup oznaczonych w liście
sygnałów jako:
a. Transf (transformatory).
b. Pole (pola linii blokowych rozdzielni).
c. Łącznik (łączniki sekcjonujące i uziemniki szyn zbiorczych).
d. Sekcja (szyny zbiorcze, węzły).
e. Rozdz (APKO).
f.
Blok (urządzenia Elektrowni w zakresie danego bloku).
Grupa Transf obejmuje sygnały związane z jednostką transformatorową lub dławikiem łącznie
14
Standardowe specyfikacje techniczne.
Sygnały przesyłane między Elektrownia a stacją
z obwodami.
Do
Grupy
Transf
należy
przypisać
sygnały
z zabezpieczeń
różnicowych
(auto)transformatora.
Grupa Pole obejmuje sygnały z aparatury pierwotnej i wtórnej związanej z polami: linii blokowych
(bloków) oraz sygnały przesłane z drugich końców linii blokowych, generatorów itp.
Grupa Łącznik obejmuje sygnały z łączników związanych z polem łącznika szyn.
Grupa Sekcja obejmuje sygnały związane z systemem szyn zbiorczych lub węzłem. Obejmuje, np.
zabezpieczenie szyn, lokalną rezerwę wyłącznikową, automatykę przeciwkołysaniowo – odciążającą.
Grupa Rozdz obejmuje sygnały związane z pracą układów automatyk na stacji np.: ARNE/ARST.
Grupa Blok obejmuje sygnały z aparatury pierwotnej i wtórnej związanej z urządzeniami Elektrowni
w zakresie danego bloku.
8.3.3 Lista sygnałów zdarzeń
8.3.3.1 Zasady tworzenia listy sygnałów zdarzeń.
Listy sygnałów zdarzeń przedstawiono w Załączniku 1. Każdy sygnał zdarzenia (zmiana stanu
położenia łącznika lub automatyki) należy opisać następującymi parametrami:
a. grupa sygnałów,
b. nazwa sygnału,
c. status sygnału.
W ramach sygnałów zdarzeń należy przewidzieć wizualizację pośrednich i błędnych stanów położenia
łączników
WN
(wyłączników,
odłączników,
uziemników)
oraz
stanów
pracy
automatyk
odwzorowywanych na dwóch bitach np. SPZ.
Zasady i sposób prezentacji symbolu łącznika na ekranie monitora powinny odpowiadać opisowi
zawartemu w ,,Standardowej specyfikacji technicznej. Interfejs Użytkownika na stacji”.
Każdy sygnał zdarzeń powinien być przyporządkowany do jednej z sześciu grup jak w pkt. 8.3.2.
8.3.3.2 Nazwa sygnału na stanowisku operatora w stacji/elektrowni.
Nazwę sygnału zdarzeń stanowi tekst opisujący zdarzenie powstałe w urządzeniu. Sygnał
o zaistniałym zdarzeniu jest wizualizowany na ekranie monitora i zapamiętany w dzienniku zdarzeń.
Sygnały na liście sygnałów (Załącznik 1) w miarę potrzeb należy uzupełnić o odpowiednio:

oznaczenia łączników, mostków, węzłów, systemów szyn zbiorczych z uwzględnieniem
sekcji, gałęzi,

numer urządzenia,

typ urządzenia,

typ zabezpieczenia,

typ automatyki,

typ urządzenia łączności,

typ synchronizatora,
15
Standardowe specyfikacje techniczne.
Sygnały przesyłane między Elektrownia a stacją

trzyliterową nazwę własną pola według systemu oznaczeń NORMAL,

trzyliterową nazwę własną stacji, elektrowni według systemu oznaczeń NORMAL.
8.3.3.3 Status sygnału
Poszczególnym sygnałom stanu położenia łączników i automatyk należy przypisać odpowiedni status.
Stosować należy następujące statusy sygnałów:
a) dla wyłączników:
Załączony / Wyłączony
b) dla odłączników i uziemników:
Zamknięty / Otwarty
c) dla przełączników, przycisków,
Koniec sygnału / Sygnał
Sygnał
Odstawiony / Załączony
Odstawione / Załączone
Odstawiona / Załączona
zabezpieczeń, automatyk,
sterowań itp:
Zdalne / Lokalne
Aktywne lub Nieaktywny / Aktywny
Czynny / Nieczynny
Potwierdź
Statusy sygnału należy umieścić w odpowiedniej kolumnie listy sygnałów zdarzeń.
8.3.4 Lista sygnałów pomiarowych
8.3.4.1 Zasady tworzenia listy sygnałów pomiarowych.
Listy sygnałów pomiarowych przedstawiono w Załączniku 2. Każdy sygnał pomiarowy powinien być
opisany następującymi parametrami:
a. grupa sygnałów,
b. nazwa pomiaru,
c. skrót nazwy pomiaru,
d. zakres pomiaru,
e. dokładność wyświetlania,
f.
jednostka pomiaru.
8.3.4.2 Grupa sygnałów.
Każdy sygnał pomiarowy i zadawana wartości powinna być przyporządkowana do jednej z pięciu grup
sygnałów w sposób podany w pkt. 8.3.2.
8.3.4.3 Nazwa pomiaru.
Należy przewidzieć pomiar wielkości elektrycznych: napięć fazowych i międzyfazowych, prądów,
częstotliwości, mocy czynnej i biernej,
Nazwę pomiaru stanowi tekst opisujący daną wielkość np.: moc czynna, napięcie fazowe. Nazwę
należy umieścić zgodnie z Załącznikiem 2 w kolumnie „Nazwa pomiaru”.
16
Standardowe specyfikacje techniczne.
Sygnały przesyłane między Elektrownia a stacją
8.3.4.4 Zakres pomiaru lub wartość zadanej.
Należy przyjąć zakresy wynikające z zakresów pomiarowych źródeł pomiarów (np. przekładników),
dopuszczalnych zakresów pracy automatyk stacyjnych (np. ARST). Przyjęty zakres pomiarowy nie
może być mniejszy od zakresu wynikającego z wymagań obserwacji danego pomiaru.
Dla pomiaru częstotliwości przyjąć zakres 47.5 – 52.5 Hz.
8.3.4.5 Dokładność wyświetlania lub dokładność zadawanej wartości.
Sygnały przedstawiane w SSiN na monitorze lub drukarce są wyświetlane z dokładnością zadaną
w Załączniku 2 w kolumnie ,,Dokładność wyświetlania”.
8.3.4.6 Jednostka pomiaru lub jednostka zadanej wartości pomiaru.
Należy stosować jednostki pomiaru podane w Załączniku 2 w kolumnie ,,Jednostka”.
8.3.5 Lista sygnałów alarmowych
8.3.5.1 Zasady tworzenia listy sygnałów alarmowych
Listy sygnałów alarmowych uporządkowanych według numerów identyfikacyjnych zawiera Załącznik
3.
Każdy sygnał alarmowy powinien być opisany następującymi parametrami:
a. nazwa sygnału alarmowego
b. status sygnału alarmowego,
c. kategoria sygnału alarmowego,
d. grupa sygnałów alarmowych.
Powrót do stanu normalnego nie jest sygnałem alarmowym lecz zdarzeniem i powinien być
edytowany w liście zdarzeń.
8.3.5.2 Grupy sygnałów alarmowych.
Każdy sygnał zdarzeń powinien być przyporządkowany do jednej z grup jak w pkt. 8.3.2.
8.3.5.3 Kategorie sygnałów alarmowych.
Sygnałom alarmowym należy przypisać następujące kategorie:
a. sygnały wyłączeń oznaczone jako AW,
b. sygnały alarmowe pierwszej kategorii – pilne, oznaczone jako AL1.
Sygnały alarmowe pierwszej kategorii grupują alarmy, które wymagają natychmiastowych działań
operatora.
a. sygnały alarmowe drugiej kategorii – ostrzegawcze, oznaczone jako AL2.
8.3.5.4 Nazwa sygnału na stanowisku operatora w stacji / w elektrowni /
w CN/RCN.
Lista sygnałów zawiera sygnały niezbędne nadzoru obiektu i urządzeń sieci przesyłowej w tym do
17
Standardowe specyfikacje techniczne.
Sygnały przesyłane między Elektrownia a stacją
realizowania funkcji sterowania i nadzoru. Nazwę sygnałów alarmowych stanowią teksty opisujące
alarmy. Nazwa sygnału jest wizualizowana i zapamiętana w dzienniku zdarzeń i liście sygnałów
alarmowych zarówno na ekranie monitora systemu SSiN w stacji jak i w elektrowni.
8.3.6 Lista sygnałów przesyłanych przez interfejs zabezpieczeniowy.
8.3.6.1 Zasady tworzenia
zabezpieczeniowy
listy
sygnałów
przesyłanych
przez
interfejs
Każdy sygnał sterowniczy należy opisać następującymi parametrami:
a. nazwa sygnału,
b. sposób transmisji.
8.3.6.2 Nazwa sygnału na stanowisku operatora w stacji w elektrowni.
Lista sygnałów przesyłanych przez interfejs zabezpieczeniowy, uwzględnia aparaturę i urządzenia,
przewidywane do przesyłania impulsów rozkazów wyłączających od zabezpieczeń, sygnałów
automatyki zabezpieczeniowej oraz rozkazów sterowania programowego wyłączników.
9. Rodzaje kanałów transmisyjnych
Dla przesyłania sygnałów między elektrownią i stacją NN należy zastosować następujące interfejsy:

Interfejs zabezpieczeniowy – stosowany do przesyłania rozkazów wyłączających od
zabezpieczeń, sygnałów automatyki zabezpieczeniowej, rozkazów sterowania programowego
wyłączników, odwzorowania stanu położenia wyłączników, odłączników i uziemników
wykorzystywanych w obwodach blokad. Transmisja tych sygnałów powinna być realizowana
przy zapewnieniu wymaganego poziomu bezpieczeństwa i pewności w zakresie przenoszenia
sygnałów. Czas transmisji sygnału powinien zawierać się w granicach od 2 do 7 ms.
W grupie sygnałów przesyłanych przez interfejs zabezpieczeniowy obowiązuje następująca
zasada: sygnały na załączenie wyłącznika bloku lub transformatora potrzeb ogólnych
z elektrowni do stacji powinny być zrealizowane w układzie logiki „dwa z dwóch” tzn.: ze
w stacji wyłącznik zostanie załączony jeżeli rozkaz załączenia zostanie odebrany z dwóch
torów transmisyjnych. Sygnały na wyłączenie bloku lub transformatora potrzeb ogólnych oraz
na ograniczenie mocy bloku (PPW) zrealizowane będą w układzie logiki „jeden z dwóch” tzn.:
ze wystarczy aby jednym torem transmisyjnym został odebrany rozkaz wyłączenia.

Interfejs sygnalizacyjny – stosowany do przesyłania stanu położenia łączników i automatyk
oraz sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń. Transmisja tych sygnałów może być realizowana
z niższym stopniem bezpieczeństwa i pewności w zakresie przenoszenia sygnałów niż
sygnałów opisanych w interfejsie zabezpieczeniowym Dla tych sygnałów dopuszcza się
dłuższe czasy transmisji w granicach 100 do 150 ms.

Interfejs transmisji danych – do przesyłania sygnałów lub wartości pomiarowych
przetworzonych na formę cyfrową oraz jako kanał nadzoru i monitoringu urządzeń
transmisyjnych.

Interfejs foniczny – stosowany do połączeń telefonicznych typu abonent – abonent lub
centrala – abonent.
18
Standardowe specyfikacje techniczne.
Sygnały przesyłane między Elektrownia a stacją
10. Wymagania transmisyjne dla układów EAZ
Sygnały obwodów sterowania i zabezpieczeń między elektrownią i stacją powinny być przesyłane
dwoma niezależnymi trasami.
W przypadku zastosowania zabezpieczeń odcinkowych na liniach blokowych preferowana jest
współpraca półkompletów na dedykowanych włóknach traktów światłowodowych.
11. Wymagania transmisyjne dla automatyki ARNE/ARST
Zastosować bezpośrednie połączenie jednostek centralnych automatyki ARNE/ARST w elektrowni
i stacji.
12. Wymagania transmisyjne dla automatyki APKO
Rozkazy wyłączające i sygnały ograniczenia mocy przesyłane są przez urządzenia transmisyjne linii
blokowych z wykorzystaniem interfejsu zabezpieczeniowego.
19
Załącznik 1.
Lista sygnałów zdarzeń przesyłanych z elektrowni do stacji NN / CN/RCN
Lp.
Grupa sygnałow
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
2
3
Blok
Blok
Łączniki WN
[oznaczenie wyłącznika] [opis wyłącznika zgodny z opisem elektrowni]
[oznaczenie wyłącznika] [opis wyłącznika zgodny z opisem elektrowni]
Blok
Blok
[oznaczenie łącznika] [opis łącznika zgodny z opisem elektrowni]
[oznaczenie łącznika] [opis łącznika zgodny z opisem elektrowni]
Stacja
Stacja
Stacja
Stacja
Stacja
Status sygnału
Nazwa sygnału zdarzeń na stanowisku operatora w elektrowni /w stacji NN/w CN/RCN
Automatyki
ARNE - GEN[nr generatora] załączony do regul. ARNE
ARNE - GEN[nr generatora] blokada regulacji
ARNE - GEN[nr generatora] blokada nadnapięciowa
ARNE - GEN[nr generatora] blokada podnapięciowa
ARNE - GEN[nr generatora] R [750; 400; 220; 110]kV połączony z system [nr systemu]
0
4
1
5
Wyłączony
Załączony
Otwarty
Zamknięty
Koniec sygnału
Koniec sygnału
Koniec sygnału
Koniec sygnału
Koniec sygnału
Sygnał
Sygnał
Sygnał
Sygnał
Sygnał
Zabezpieczenia
Blok
Blok
Zabezp. bloku grupa A
Zabezp. bloku grupa B
Odstawione
Odstawione
Załączone
Załączone
Transf
Pole/ Transf
Pole/ Transf
Zabezp. różnicowe [typ]
Zabezp. odcink. [typ]
Zabezp. [typ]
Odstawione
Odstawione
Odstawione
Załączone
Załączone
Załączone
Odstawione
Załączone
Koniec sygnału
Koniec sygnału
Koniec sygnału
Sygnał
Sygnał
Sygnał
Urządzenia łączności
Pole
Urządzenie łączności [typ]
Pole
Pole
Pole
Żądanie synchronizacji na stacji w polu nr [nr pola]
Start synchronizatora pole nr [nr pola]
Zezwolenie na ZW pole nr [nr pola]
Inne
Uwagi:
Łączniki WN: obejmują wszystkie łączniki w torze prądowym generatora, wszystkie uziemniki uziemiające tor prądowy generatora, łączniki
transformatora potrzeb własnych. Przez łączniki TPW rozumie się wszystkie łączniki strony górnej lub (jeśli po stronie górnej nie
występują łączniki), najbliższy TPW łącznik (odłacznik lub wyłącznik) po stronie dolnej.
[oznaczenie łącznika] [opis łącznika zgodny z opisem elektrowni]: stosowany do łączników innych niż wyłącznik.
Zabezp. [różnicowe itp.] [typ]: stosowane przy odstawieniu funkcji różnicowej itp.. w terminalu o nazwie [typ]
Zabezp. [typ]: stosowane przy odstawieniu terminala zabezpieczenia o nazwie [typ] jako całości
Strona1 z 1
CZĘŚĆ D1: Załącznik 1.
czerwiec 2014 v4.0
Załącznik 2.
Lista sygnałów pomiarowych przesyłanych z elektrowni do stacji NN / CN/RCN
Lp.
Grupa
Nazwa sygnału na stanowisku operatora w elektrowni / w stacji NN
/ w CN/RCN
sygnałow
1
2
1
Pole
3
Skrót/Uwagi
Dokładność
wyświetlania
Jednostka
4
6
7
Moc czynna ±P brutto
±P brutto
0.1
MW
Mvar
2
Pole
Moc bierna ±Q brutto
±Q brutto
0.1
3
Pole
Moc czynna potrzeb własnych ±P
±P PW
0.1
MW
4
Pole
Moc bierna potrzeb własnych ±Q
±Q PW
0.1
Mvar
IL1
UL12
1
A
0.1
kV
f
0.01
Hz
1
1
5
6
Pole
Prad fazowy IL1 generatora
7
Pole
Napięcie międzyfazowe UL12 generatora
8
9
Rozdz.
Częstotliwość f
Transf
PZ - TB[numer transformatora blokowego] Numer zaczepu Z
10
11
CZĘŚĆ D1: Załącznik 2.
Strona 1 z 1
czerwiec 2014 v4.0
1
1
2
3
3
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
0
1
4
5
Wyłączenie
Urządzenie łączności [typ] [światłowód / w.cz. / radiolinia] - Brak transmisji do [nazwa]
Koniec sygnału
Sygnał
Zabezp. bloku - Wyłączenie grupa A
Zabezp. bloku - Wyłączenie grupa B
Zabezp. bloku grupa [oznaczenie grupy] - Wyłączenie wyłącznika linii blokowej w stacji tor [nr toru]
- kanał [nr kanału] - odbiór
Zabezp. bloku grupa [oznaczenie grupy] - Wyłączenie wyłącznika linii blokowej w stacji tor [nr toru]
- odbiór
Zabezp. bloku grupa [oznaczenie grupy] - Zablokowane
Zabezp. bloku grupa [oznaczenie grupy] - Uszkodzone
Koniec sygnału
Koniec sygnału
Sygnał
Sygnał
Koniec sygnału
Sygnał
Koniec sygnału
Sygnał
Koniec sygnału
Koniec sygnału
Sygnał
Sygnał
Zabezp. różnicowe w elektrowni - Uszkodzenie
Koniec sygnału
Sygnał
Awaryjne wyłączenie wyłącznika bloku
Koniec sygnału
Sygnał
[Qxxx] Wyłącznik - Poziom ciśn. powietrza P3 < [wartość] MPa blokowanie ZW i OW
[Qxxx] Wyłącznik - Poziom ciśn. powietrza P3 < [wartość] MPa blokowanie OW
Koniec sygnału
Koniec sygnału
[Qxxx] Wyłącznik - Poziom ciśn. SF6 P3 < [wartość] MPa blokowanie ZW i OW
[Qxxx] Wyłącznik - Poziom ciśn. SF6 P3 < [wartość] MPa blokowanie OW
[Qxxx] Wyłącznik - Poziom ciśn. SF6 P3 < [wartość] MPa OW - Wyłączenie
Zabezp. od niezgodności biegunów wyłącznika [Qxxx] - Wyłączenie
Alarm zbiorczy
[oznaczenie projektowe (Podstawowy/Rezerwowy)] Układ pomiaru energii (Al. 2) w [oznaczenie]
[oznaczenie projektowe (Podstawowy/Rezerwowy)] Układ pomiaru energii zasilania [oznaczenie] - Zanik
[oznaczenie projektowe (Podstawowy/Rezerwowy)] Układ pomiaru energii zasilania [oznaczenie] - Zanik
[oznaczenie projektowe (Podstawowy/Rezerwowy)] Układ pomiaru energii - [oznaczenie]
Awaria koncentratora
CZĘŚĆ D1: Załącznik 3.
Uszkodzony licznik w
Napięcie 100V AC w
Napięcie 380V AC w
Awaria koncentratora
Awaria koncentratora
Napięcie 220V DC
Napięcie 230V AC
Uszkodzenie zasilania
7
8
Wyłączenie
9
AW
10
Pole
Koniec sygnału
Sygnał
AL2
Pole/Roz
dzielnia
Wyłączenie
AW
Pole
Nazwa sygnału alarmowego na stanowisku operatora w CN/RCN
Odbiór sygnału OW z łącza
[oznaczenie projektowe (Podstawowy/Rezerwowy)] Układ pomiaru energii uszkodzenie w [oznaczenie]
[oznaczenie projektowe (Podstawowy/Rezerwowy)] Układ pomiaru energii polu [oznaczenie pola]
[oznaczenie projektowe (Podstawowy/Rezerwowy)] Układ pomiaru energii obwodach pomiarów - Zanik
[oznaczenie projektowe (Podstawowy/Rezerwowy)] Układ pomiaru energii obwodach pomiarów - Zanik
[oznaczenie projektowe (Podstawowy/Rezerwowy)] Układ pomiaru energii (Al. 0) w [oznaczenie]
[oznaczenie projektowe (Podstawowy/Rezerwowy)] Układ pomiaru energii (Al. 1) w [oznaczenie]
1
Grupa
sygnałów
Nazwa sygnału alarmowego na stanowisku operatora w elektrowni /w stacji NN
0
Status sygnałów
Status sygnałów
Lp.
Kategoria
sygnałów
Załącznik 3.
Lista sygnałów alarmowych przesyłanych z elektrowni do stacji NN na stanowisku operatora elektrowni/ w stacji/ w CN/RCN
6
Odbiór sygnału OW z łącza
Urządzenie łączności [typ] - Alarm
Zabezp. bloku
Pole
Awaryjne wyłączenie wyłącznika bloku
Wyłączenie
AW
Pole
Sygnał
Sygnał
AL1
AL1
Pole
Pole
Koniec sygnału
Koniec sygnału
Koniec sygnału
Sygnał
Sygnał
Sygnał
AL1
AL1
AW
Pole
Pole
Pole
Koniec sygnału
Sygnał
Wyłączenie
AW
Pole
Koniec sygnału
Sygnał
Koniec sygnału
Sygnał
Koniec sygnału
Sygnał
Koniec sygnału
Sygnał
Koniec sygnału
Sygnał
Koniec sygnału
Sygnał
Niesprawny
AL2
Pole
Koniec sygnału
Sygnał
Koniec sygnału
Sygnał
Koniec sygnału
Sygnał
Koniec sygnału
Sygnał
Zabezp. od niezgodności biegunów wyłącznika [Qxxx]
[oznaczenie projektowe (Podstawowy/Rezerwowy)] Układ pomiaru energii - Alarm
Strona 1 z 2
Sprawny
czerwiec 2014 v4.0
1
3
1
Grupa
sygnałów
Nazwa sygnału alarmowego na stanowisku operatora w elektrowni /w stacji NN
0
7
8
9
10
Status sygnałów
Status sygnałów
Lp.
Kategoria
sygnałów
Załącznik 3.
Lista sygnałów alarmowych przesyłanych z elektrowni do stacji NN na stanowisku operatora elektrowni/ w stacji/ w CN/RCN
Nazwa sygnału alarmowego na stanowisku operatora w CN/RCN
0
1
4
5
6
- koniec opracowania -
CZĘŚĆ D1: Załącznik 3.
Strona 2 z 2
czerwiec 2014 v4.0
Download