Statut Zespo*u Szkó* im. Polskich Patriotów w Drwalewie

advertisement
Ł
IM. POLSKI C
H
Statut Zespołu Szkół im. Polskich Patriotów w Drwalewie
ZE S
OTÓW
P ÓŁ S
Z
TR I
PA
K
Ó
W
DRWALEWIE
STATUT
Zespołu Szkół im.
Polskich Patriotów
w Drwalewie
1
Ł
IM. POLSKI C
H
Statut Zespołu Szkół im. Polskich Patriotów w Drwalewie
ZE S
OTÓW
P ÓŁ S
Z
TR I
PA
K
Ó
W
DRWALEWIE
I.
Postanowienia ogólne
§ 1.
1.Nazwa placówki: Zespół Szkół im. Polskich Patriotów w Drwalewie
2.W skład Zespołu wchodzą:
1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Drwalewie zwana dalej szkołą,
2) Publiczne Gimnazjum w Drwalewie zwane dalej gimnazjum.
3. Siedzibą Zespołu jest budynek oświatowy przy ulicy Szkolnej 4 w Drwalewie
objęty nadzorem kamer CCTV w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki,
wychowania i opieki.
4.Obie placówki działają na podstawie odrębnych statutów:
5. Zespół działa na podstawie uchwały Nr V/37/03 Rady Gminy w Chynowie
z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Drwalewie oraz
niniejszego Statutu.
6. Organem prowadzącym jest gmina Chynów.
7. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty
w Warszawie.
§ 2.
1. W sprawach dotyczących szkoły podstawowej obowiązują pieczęcie i stemple
o treści:
Zespół Szkół im. Polskich Patriotów
Publiczna Szkoła Podstawowa w Drwalewie
2. W sprawach dotyczących gimnazjum obowiązują pieczęcie i stemple o treści:
Zespół Szkół im. Polskich Patriotów
Publiczne Gimnazjum w Drwalewie
3. W pozostałych przypadkach obowiązują pieczęcie i stemple o treści: „Zespół
Szkół im. Polskich Patriotów w Drwalewie”.
§ 3.
1. Zespół jest jednostką budżetową Gminy Chynów, której kierownikiem jest
dyrektor .
2. Cykl kształcenia trwa:
1) w szkole podstawowej – 6 lat, przy szkole podstawowej działa oddział
przedszkolny
2
Ł
IM. POLSKI C
H
Statut Zespołu Szkół im. Polskich Patriotów w Drwalewie
ZE S
OTÓW
P ÓŁ S
Z
TR I
PA
K
Ó
W
DRWALEWIE
2) w gimnazjum – 3 lata.
3. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii w
szkołach określa Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia w sprawie
organizacji roku szkolnego.
II.
Pozostałe informacje o zespole
Cele i zadania Zespołu
§ 4.
1. Do zadań Zespołu należy koordynacja celów i zadań szkół z uwzględnieniem
programu wychowawczego i programu profilaktyki, dostosowanych do potrzeb
rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, a w szczególności:
1) Tworzenie szkołom właściwych warunków organizacji kształcenia dzieci
i młodzieży na poszczególnych etapach celem lepszego ich przygotowania do
życia we współczesnym świecie oraz bezpiecznych i higienicznych warunków
nauki, zatrudnianie kwalifikowanych nauczycieli oraz lepsze wykorzystanie
podręczników, środków dydaktycznych i lektur szkolnych.
2) Kształtowanie środowiska wychowawczego i profilaktyki społecznej, aby
uczniowie znajdowali w szkole warunki wszechstronnego rozwoju osobowego
w wymiarze intelektualnym, społecznym, psychicznym, zdrowotnym,
estetycznym, moralnym i duchowym stosownie do warunków, wieku i ich
potrzeb.
3) Rozwijanie u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości do ojczyzny oraz
poszanowania dla regionalnego i polskiego dziedzictwa kulturowego.
4) Współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym, samorządem lokalnym
i organizacjami działającymi w szkole w kształtowaniu środowiska
wychowawczego oraz w rozwoju form kształcenia i wychowania młodzieży.
5) Organizacyjne wspomaganie szkół w zakresie przeprowadzenia
sprawdzianów i egzaminów.
Cele i zadania szkół wchodzących w skład Zespołu
§ 5.
1. Szczegółową organizację wewnętrzną, kompetencje organów, zakresy zadań
nauczycieli oraz innych pracowników, zasady i tryb pracy szkół, zasady
wewnątrzszkolnego oceniania uczniów oraz organizację i formy współdziałania
z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki określają właściwe
regulaminy.
3
Ł
IM. POLSKI C
H
Statut Zespołu Szkół im. Polskich Patriotów w Drwalewie
ZE S
OTÓW
P ÓŁ S
Z
TR I
PA
K
Ó
W
DRWALEWIE
2. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum realizują cele i zadania określone w swoich
statutach oraz w ustawie o systemie oświaty i przepisach wykonawczych wydanych
na jej podstawie.
§ 6.
Szkoły odpowiadają za bezpieczeństwo i higienę pracy uczniów w czasie zajęć
lekcyjnych i pozalekcyjnych.
§ 7.
1. Organem Zespołu Szkół jest : dyrektor Zespołu Szkół.
2. Ilekroć w statutach szkoły podstawowej i gimnazjum jest mowa o dyrektorze
szkoły podstawowej lub dyrektorze gimnazjum należy przez to rozumieć dyrektora
Zespołu Szkół.
3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych
nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
w Zespole Szkół
4. Dyrektor Zespołu jest dyrektorem szkoły w rozumieniu ustawy o systemie oświaty
i kieruje Zespołem oraz reprezentuje go na zewnątrz.
5. Dyrektor Zespołu jest odpowiedzialny za całokształt działań podejmowanych
przez szkoły wchodzące w skład Zespołu.
6. Powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu oraz jego odwołania dokonuje organ
prowadzący, na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
§ 8.
1. Dyrektor Zespołu:
1) sprawuje nadzór pedagogiczny w trybie i na zasadach określonych odrębnymi
przepisami,
2) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu podjęte w ramach jej
kompetencji oraz wstrzymuje wykonanie uchwał sprzecznych z przepisami
prawa,
3) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli
i pracowników niebędących nauczycielami.
3. Dyrektor wykonuje zadania z zakresu administracji publicznej poprzez wydawanie
decyzji administracyjnych na podstawie odpowiednich przepisów.
§ 9.
Dyrektor Zespołu, przestrzegając postanowień niniejszego statutu, w szczególności
ma obowiązek:
4
Ł
IM. POLSKI C
H
Statut Zespołu Szkół im. Polskich Patriotów w Drwalewie
ZE S
OTÓW
P ÓŁ S
Z
TR I
PA
K
Ó
W
DRWALEWIE
1) kształtowania właściwych stosunków pracowniczych, twórczej atmosfery
i właściwych warunków pracy w Szkole, celem podnoszenia jakości pracy
Szkoły,
2) przedkładania do zaopiniowania organom Szkoły projektów organizacji szkół
i planów finansowych, sporządzonych na podstawie programów nauczania,
kierowanie ich realizacją oraz składanie okresowych i rocznych sprawozdań
z ich realizacji,
3) współdziałania z organem prowadzącym w zakresie realizacji zadań
wymagających takiego współdziałania,
4) wykonywania zadań w zakresie obrony cywilnej i powszechnej samoobrony,
5) udzielania pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz w doskonaleniu
zawodowym, również poprzez wewnątrzszkolny system doskonalenia
nauczycieli,
6) określania zakresu odpowiedzialności materialnej pracowników,
7) organizowania wyposażenia Szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny,
8) zapewnienia bezpieczeństwa oraz higieny pracy i nauki oraz określenia
organizacji i zasad udzielania na terenie Szkoły pomocy przedmedycznej,
9) określenia w porozumieniu z Radą Rodziców wzoru jednolitego stroju
noszonego przez uczniów na terenie Szkoły oraz sytuacji, w których uczeń nie
ma obowiązku noszenia jednolitego stroju ze względu na szczególną
organizację zajęć w tym czasie,
10) tworzenia warunków do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych
organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub
rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej Szkoły,
11) dopuszczania, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, programów
nauczania przedstawionych przez nauczycieli. Dopuszczone do użytku w
szkole programy nauczania stanowią „Szkolny zestaw programów nauczania”.
Dyrektor Szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w „Szkolnym zestawie
programów nauczania” całości podstawy programowej kształcenia ogólnego
ustalonej dla danego etapu edukacyjnego.
12) podawania do publicznej wiadomości do dnia 15 czerwca zestawu
podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku
szkolnego,
13) podejmowania działań organizacyjnych umożliwiających obrót używanymi
podręcznikami na terenie Szkoły,
14) współdziałania z Radą Pedagogiczną, a także z organami i organizacjami
działającymi w Szkole, w sprawach należących do kompetencji tych organów
lub do zadań statutowych tych organizacji,
15) współdziałania z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi
w Szkole, w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami.
§ 10.
Dyrektor Zespołu:
1) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
2) zarządza i ponosi odpowiedzialność za majątek Szkoły, jego zabezpieczenie,
ewidencję oraz okresową inwentaryzację.
5
Ł
IM. POLSKI C
H
Statut Zespołu Szkół im. Polskich Patriotów w Drwalewie
ZE S
OTÓW
P ÓŁ S
Z
TR I
PA
K
Ó
W
DRWALEWIE
3) organizuje i nadzoruje pracę sekretariatu Szkoły, biblioteki, świetlicy i stołówki
szkolnej.
4) przyjmuje i rozpatruje wnioski i skargi dotyczące nauczycieli oraz pracowników
niepedagogicznych Szkoły.
§ 11.
Dyrektor Zespołu ma prawo do:
1) wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom Szkoły,
2) motywowania, premiowania i nagradzania pracowników Szkoły zgodnie
z regulaminem, a także udzielania kar porządkowych i finansowych zgodnie
z Kodeksem pracy,
3) występowania (po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej) do organów
zwierzchnich z wnioskiem w sprawach nagród i odznaczeń,
4) przyjmowania uczniów do Szkoły,
5) formalnej oceny pracy nauczycieli,
6) decydowania o wewnętrznej pracy Szkoły,
7) podejmowania starań w celu pozyskania środków finansowych spoza budżetu,
w tym darowizn,
8) podpisywania dokumentów i korespondencji zgodnie z kompetencjami,
9) używania pieczęci imiennej z tytułem „Dyrektor”.
§ 12.
Dyrektor Zespołu odpowiada za:
1) rozwój Szkoły oraz poziom uzyskiwanych przez Szkołę wyników nauczania
i wychowania oraz za opiekę nad uczniami,
2) zgodność funkcjonowania Szkoły z przepisami prawa oświatowego i niniejszego
statutu,
3) zgodność przydziału zadań z kwalifikacjami pracowników,
4) bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie Szkoły podczas
organizowanych przez szkołę zajęć, imprez oraz innych spotkań,
5) celowe i zgodne z obowiązującymi przepisami wykorzystanie środków
przeznaczonych na działalność Szkoły,
6) prowadzenie dokumentacji szkolnej, dokumentacji uczniów i pracowników,
w tym akt osobowych pracowników, zgodnie z przepisami,
7) zabezpieczenie przed zniszczeniem lub kradzieżą majątku, pieczęci i druków
ścisłego zarachowania,
8) właściwą organizację i przebieg sprawdzianów i egzaminów,
9) zapoznanie społeczności szkolnej ze statutem i innymi obowiązującymi
regulaminami oraz za ich przestrzeganie.
§ 13.
1. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą
Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych
wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
6
Ł
IM. POLSKI C
H
Statut Zespołu Szkół im. Polskich Patriotów w Drwalewie
ZE S
OTÓW
P ÓŁ S
Z
TR I
PA
K
Ó
W
DRWALEWIE
Wybory te przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku
szkolnym.
3. Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rad Oddziałowych oraz
przedstawicieli Rad Oddziałowych do Rady Rodziców Szkoły określa Regulamin
Rady Rodziców.
§ 14.
Szczegółowy zakres zadań dyrektora Zespołu zawierają: Ustawa o systemie
oświaty, Ustawa Karta Nauczyciela, Kodeks pracy oraz rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej określające zadania związane z powierzonym stanowiskiem.
§ 15.
W przypadku nieobecności Dyrektora Zespołu zastępuje go wyznaczony nauczyciel.
§ 16.
1. Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół.
2.Ilekroć w statucie szkoły podstawowej i gimnazjum jest mowa o radzie
pedagogicznej należy przez to rozumieć radę pedagogiczną Zespołu Szkół.
3. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni
w Zespole.
4. W skład Rady Pedagogicznej Zespołu wchodzą:
1) Dyrektor Zespołu,
2) wszyscy pracownicy pedagogiczni Szkoły Podstawowej w Drwalewie
i Gimnazjum w Drwalewie bez względu na indywidualny wymiar czasu pracy
i formę zatrudnienia.
5. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym szkoły w zakresie realizacji jej
statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
6. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym
osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady
pedagogicznej.
7. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Zespołu.
8. Przewodniczący reprezentuje Radę na zewnątrz i dba o jej autorytet.
9. Rada Pedagogiczna odbywa swe posiedzenia według ustalonego harmonogramu,
a jej posiedzenia są protokołowane w ciągu 7 dni od daty posiedzenia. Zapisy
w księdze protokołów mogą odbywać się tylko i wyłącznie na terenie szkoły. Dla
poszczególnych szkół prowadzi się odrębne księgi protokołów.
7
Ł
IM. POLSKI C
H
Statut Zespołu Szkół im. Polskich Patriotów w Drwalewie
ZE S
OTÓW
P ÓŁ S
Z
TR I
PA
K
Ó
W
DRWALEWIE
10. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw, które
mogłyby naruszyć dobro osobiste uczniów i ich rodziców, a także nauczycieli i
innych pracowników szkoły.
11. Głosowania w sprawach personalnych są tajne.
§ 17.
1. Rada Pedagogiczna Zespołu wyraża opinię w sprawach istotnych dla Zespołu,
a w szczególności:
1) wyznacza i deleguje przedstawiciela do komisji konkursowej na Dyrektora
Zespołu,
2) na wniosek Wójta Gminy wyraża opinię o powierzeniu stanowiska Dyrektora
Zespołu osobie niebędącej nauczycielem.
2. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekty zmian w Statucie Zespołu oraz
koordynuje funkcjonowanie Zespołu.
3. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie ze stanowiska
Dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole.
4. Rada Pedagogiczna opiniuje programy nauczania wybrane przez nauczycieli, przed
dopuszczeniem ich do użytku przez Dyrektora Zespołu.
5. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły,
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
3) podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów
pedagogicznych,
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
5) wnioskowanie o przeniesienie ucznia do gimnazjum dla dorosłych lub do OHP
6) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz przyznanie
środków finansowych na ich realizację,
7) występowanie z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o
odwołanie z funkcji dyrektora,
8) delegowanie
przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko
dyrektora
9) podejmowanie uchwał w sprawie karnego przeniesienia ucznia do innej klasy
z uprzednim powiadomieniem rodziców,
10) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów (dotyczy uczniów
objętych obowiązkiem nauki),
11) występowanie z wnioskiem o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku
noszenia jednolitych strojów na terenie szkoły,
12) po wyczerpaniu wszystkich procedur zapisanych w niniejszym statucie,
związanych z karaniem ucznia Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców,
Samorząd Uczniowski wnioskuje do dyrektora o karne przeniesienie ucznia
do innej szkoły,
13) wykonywanie kompetencji przewidzianych dla Rady Szkoły zgodnie z art. 52
ust. 2 ustawy o systemie oświaty,
14) przedstawianie
kuratorowi oświaty wniosek o przyznanie uczniowi
stypendium ministra edukacji,
8
Ł
IM. POLSKI C
H
Statut Zespołu Szkół im. Polskich Patriotów w Drwalewie
ZE S
OTÓW
P ÓŁ S
Z
TR I
PA
K
Ó
W
DRWALEWIE
15) wyrażanie zgody na przystąpienie ucznia, nieklasyfikowanego z powodu
nieusprawiedliwionej nieobecności, do egzaminu klasyfikacyjnego,
16) postanawianie o promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia, który nie
zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
17) wyrażanie lub cofnięcie zgody na uruchomienie lub zamknięcie oddziału
międzynarodowego.
§ 18.
Rada Pedagogiczna podejmuje działania w sprawach dydaktyczno-wychowawczych
i opiekuńczych poszczególnych Szkół wchodzących w skład Zespołu w oparciu
o Statut Zespołu, statuty Szkół i Regulamin Rady Pedagogicznej.
§ 19.
1. Rada Rodziców
2. Ilekroć w statucie szkoły podstawowej i gimnazjum jest mowa o Radzie
Rodziców należy przez to rozumieć Radę Rodziców Zespołu Szkół.
3. Zakres i zasady działania Rady Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców.
4. W Zespole działa jedna Rada Rodziców (skupiająca szkołę podstawową
i gimnazjum), która podejmuje decyzje w sprawach obydwu szkół.
5. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1) występowanie do Rady Pedagogicznej i dyrektora
oraz do Organu
Prowadzącego a także do Organu Nadzoru Pedagogicznego z wnioskami
i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,
2) udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu,
3) działanie na rzecz stałej poprawy bazy,
4) pozyskanie środków finansowych w celu wsparcia działalności szkoły,
5) współdecydowanie o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku,
6) uchwalanie
w
porozumieniu
z
Radą
Pedagogiczną
Programu
Wychowawczego Szkoły oraz Programu Profilaktyki dostosowanego do
potrzeb rozwojowych uczniów i potrzeb środowiska,
7) opiniowanie w miarę potrzeb programu i harmonogramu poprawy
efektywności kształcenia i wychowania,
8) opiniowanie wprowadzenia do szkolnego planu nauczania dodatkowych zajęć
edukacyjnych,
9) opiniowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela,
10) delegowanie przedstawiciela do składu komisji konkursowej na dyrektora
zespołu szkół,
11) wnioskowanie o udzielanie i egzekwowanie kar i nagród zgodnie z zapisami
Statutu,
12) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
9
Ł
IM. POLSKI C
H
Statut Zespołu Szkół im. Polskich Patriotów w Drwalewie
ZE S
OTÓW
P ÓŁ S
Z
TR I
PA
K
Ó
W
DRWALEWIE
§ 20.
1. Samorząd Uczniowski
2. Ilekroć w statucie szkoły podstawowej i gimnazjum jest mowa o samorządzie
uczniowskim należy przez to rozumieć samorząd uczniowski Zespołu
3. Wszyscy uczniowie Zespołu Szkół z mocy prawa tworzą Samorząd Uczniowski.
4. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony
przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy
Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
5. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem
Szkoły.
6. Samorząd przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie
w zakresie realizacji praw uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celami
i stawianymi wymaganiami,
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych
proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania
własnych zainteresowań,
4) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
5) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
rozrywkowej
zgodnie
z
własnymi
potrzebami
i
możliwościami
organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu,
7) wnioskowanie o udzielanie i egzekwowanie kar i nagród zgodnie z zapisami
Statutu.
III. Postanowienia końcowe
§ 21.
1. Wszystkie pozostałe zasady funkcjonowania szkoły podstawowej i gimnazjum
regulują zapisy w statutach szkoły podstawowej i gimnazjum.
2. W sprawach nie uregulowanych powyższymi statutami mają zastosowania
odrębne przepisy prawa.
3. O zmianę statutu może występować każdy z organów Zespołu. Organem
właściwym do dokonywania i uchwalania zmian w Statucie Zespołu jest Rada
Pedagogiczna
4. Szkoły wchodzące w skład Zespołu używają pieczęci urzędowych zgodnie
z odrębnymi przepisami.
10
Ł
IM. POLSKI C
H
Statut Zespołu Szkół im. Polskich Patriotów w Drwalewie
ZE S
OTÓW
P ÓŁ S
Z
TR I
PA
K
Ó
W
DRWALEWIE
5. Tablice i pieczęcie Szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Drwalewie mają
u góry nazwę Zespołu, a u dołu nazwę Szkoły.
6. W świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez Szkoły
wchodzące w skład Zespołu podaje się nazwę Szkoły.
7. Poszczególne Szkoły wchodzące w skład Zespołu prowadzą i przechowują
dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu oraz regulaminy organów działających
w Zespole nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego Statutu, jak również
z przepisami powszechnie obowiązującymi.
9. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej określają odrębne przepisy. Obsługę
finansową Zespołu prowadzi Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Chynowie.
§ 22.
Powyższy statut został opracowany na podstawie:
1. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 256,
poz. 2572 z póź. zm.),
2. Rozporządzenia MEN dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z póź. zm).
11
Download