Slajd 1 - Wkuwanko.pl

advertisement
Ryzyko a stopa zwrotu
Standardowe narzędzia
inwestowania
• Analiza fundamentalna – ocena kondycji i
perspektyw rozwoju podmiotu emitującego
papiery wartościowe
• Analiza techniczna – prognozowanie kursów,
wykorzystując dwa rodzaje narzędzi:
– Wykresy kursów akcji w przeszłości, których formacje
mają tendencje do powtarzania się
– Wskaźniki techniczne, charakteryzujące stan rynku
akcji i pozwalające na prognozę najbliższych
zachowań na rynku
Portfel papierów wartościowych to
zestaw papierów wartościowych
lub innych instrumentów
finansowych, których posiadaczem
jest inwestor.
Składniki portfela
• Udziały wartościowe w portfelu
• Udziały sumują się do 1
• Udziały mogą być ujemne w przypadku
krótkiej sprzedaży
• Zmiany cen walorów w portfelu zmieniają
ich udziały
Przykład
• Stworzony został portfel składający się z
50 akcji spółki A po 10 zł oraz 20 akcji
spółki B po 50 zł.
• Wartość portfela W=50*10+20*50=1500
• Udział akcji A wA=(50*10)/1500=1/3
• Udział akcji B wA=(20*50)/1500=2/3
Stopa zwrotu inwestycji w akcje
• Relacja wielkości dochodu uzyskanego z
inwestycji do wielkości zainwestowanego
kapitału
• R=(FV-PV)/PV
– R – stopa zwrotu w okresie inwestowania
– FV – cena waloru w momencie sprzedaży
– PV – cena waloru w momencie zakupu
Przykład
• Inwestor kupił 100 akcji po 20 zł, a po
miesiącu sprzedał je po cenie 25 zł
• Stopa zwrotu z inwestycji w skali miesiąca
wynosi
– R=(25-20)/20=0,25=25%
Roczna stopa zwrotu
• RA=(1+R)1/n-1
• Przykład
• Inwestor kupił 10 akcji A po 20 zł, po 3
miesiącach cena akcji wyniosła 21
• R=(21-20)/20=5%
• RA=(1+0,05)1/4-1=21,55%
Oczekiwana stopa zwrotu
• Oszacowania dotyczące przyszłości
• Bierze się pod uwagę:
– Stopę zwrotu uzyskaną w ostatnim okresie
– Średnią arytmetyczną stóp zwrotu z kilku
ostatnich okresów
Oczekiwana stopa zwrotu z portfela
• Stopy zwrotu składników portfela
• Udziały składników w portfelu
• Im wyższa stopa zwrotu pojedynczego
składnika portfela tym wyższa stopa
zwrotu portfela
• Jeśli składniki portfela mają tę samą stopę
zwrotu, to stopa zwrotu portfela jest jej
równa
Stopa zwrotu portfela
dwuskładnikowego
• RP=wARA+wBRB
Oznaczenia:
– RP – stopa zwrotu portfela złożonego z akcji A i akcji
B
– RA – stopa zwrotu z akcji spółki A
– RB – stopa zwrotu z akcji spółki B
– wA - udział spółki A w portfelu
– wB – udział spółki B w portfelu
Stopa zwrotu dla portfela wieloskładnikowego
RP=w1R1+w2R2+…+wnRn
Przykład
• Stopa zwrotu dla spółki A wynosi 15%, a
dla spółki B 25%. Rozpatrzmy 3 portfele:
• Portfel 1: RP = 0,9*15%+0,1*25%=16%
• Portfel 2: RP = 0,5*15%+0,5*25%=20%
• Portfel 3: RP = 0,1*15%+0,9*25%=24%
Ryzyko w inwestycjach
• Zrealizowana stopa zwrotu może różnić
się od oczekiwanej
• Ryzyko negatywne występuje gdy
zrealizowana stopa zwrotu jest niższa od
oczekiwanej
• Ryzyko pozytywne występuje gdy
zrealizowana stopa zwrotu jest wyższa od
oczekiwanej
Miary ryzyka
• Odchylenie standardowe
• Współczynniki wrażliwości i model CAPM
• Miary zagrożenia (VaR)
Ryzyko portfela
• Inwestycje o wyższym dochodzie
charakteryzują się wyższym ryzykiem
• Zmniejszenie ryzyka przy tworzeniu
portfela możliwe jest dzięki istnieniu
powiązania między różnymi inwestycjami
• Korelacja stóp zwrotu akcji dwóch spółek
to powiązanie stóp zwrotu akcji tych
spółek
Współczynnik korelacji stóp zwrotu
• Zawiera się w przedziale [-1;1]
• Mierzy powiązania między stopami zwrotu
akcji 2 spółek
• Wartość bezwzględna wskazuje na siłę
powiązania
• Znak oznacza kierunek powiązania
Ryzyko portfela 2 spółek
• Sp2=wA2 sA2 + wB2 sB2 + 2wAwBsAsBrAB
• Ryzyko jest uzależnione od ryzyka każdej
spółki i korelacji stóp zwrotu tych spółek
• Zachodzą następujące właściwości:
– Im wyższe ryzyko składników portfela, tym
wyższe ryzyko całego portfela
– Im współczynnik korelacji stóp zwrotu bliższy
liczbie -1, tym niższe ryzyko portfela
Ryzyko portfela wielu spółek
• Ryzyko portfela wielu spółek zależy od:
– Ryzyka każdej spółki
– Korelacji stóp zwrotu każdej ze spółki
• Im wyższe ryzyko składników portfela, tym
wyższe ryzyko całego portfela
• Im współczynniki korelacji stóp zwrotu
bliższe liczbie -1, tym niższe ryzyko
portfela
Współczynnik beta
• Wartości publikowane w pismach
fachowych
• Wskazuje, o ile punktów procentowych
wzrośnie lub zmaleje stopa zwrotu danej
akcji gdy stopa zwrotu indeksu rynkowego
wzrośnie o jeden punkt procentowy
Charakterystyka współczynnika beta
• β>1 oznacza, że wzrost stopy zwrotu z akcji jest
wyższy niż wzrost stopy zwrotu indeksu (lub
spadek)
• β (0;1) oznacza, że stopa zwrotu akcji wzrasta o
mniej niż wzrasta stopa zwrotu indeksu (lub
spada)
• β =1 stopa zwrotu z akcji zachowuje się tak jak
stopa zwrotu z indeksu
• β =0 stopa zwrotu nie zmienia się mimo zmian
indeksu
• β ujemna oznacza odwrotne zachowanie się
stopy zwrotu akcji w stosunku do indeksu
Dywersyfikacja portfela
• W celu zmniejszenia ryzyka inwestycji
należy utworzyć portfel, gdyż wówczas
ryzyko portfela złożonego z różnych
spółek jest mniejsze niż suma ryzyka
każdej spółki
• Uwzględnia się korelację stóp zwrotu
Obligacje w portfelu
• Czynniki wpływające na cenę obligacji
– Kondycja finansowa emitenta
– Poziom stóp procentowych w gospodarce
• Rating - profesjonalne zestawienie klas
ryzyka kredytowego związanego z
niedotrzymaniem warunków umowy przez
emitenta
• Im wyższa stopa procentowa, tym niższa
cena obligacji
Aspekty praktyczne
• W czasie hossy należy starać się
zrealizować przynajmniej część dochodów
• W czasie dużej hossy należy zacząć
sprzedawać akcje
• W czasie dużej bessy należy zacząć
kupować akcje
• Nie należy wahać się przed realizowaniem
strat, aby uniknąć jeszcze większych strat
Zarządzanie indywidualne
• Niewielkie koszty bezpośrednie
• Konieczność dysponowania dużą ilością
wolnego czasu
• Wykorzystanie dużej ilości informacji
Zarządzanie zbiorowe
• Nie stanowi obciążenia czasowego dla
inwestora
• Fundusze zarządzają portfelem
profesjonalnie
• Mniejsze jednostkowe koszty transakcji
• Lepsza dywersyfikacja
Download