uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie 081-114-4

advertisement
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
Wydział Humanistyczny
Sylabus przedmiotu/modułu - część A
081-114-4-A
FILOZOFIA NAJNOWSZA
ECTS: 2
RECENT PHILOSOPHY
TREŚCI MERYTORYCZNE
TREŚCI WYKŁADÓW
Wkład stanowi przegląd problematyki podejmowanej w kilku ostatnich dziesięcioleciach w filozofii we wszystkich jej najważniejszych dziedzinach.
Wskazane zostaną najważniejsze tendencje, nurty, stanowiska i postawy teoretyczne oraz metodologiczne, które ukształtowały się w aktualnie
rozwijanej myśli filozoficznej. Rozważona zostanie kondycja intelektualna głównych dwudziestowiecznych nurtów filozoficznych. Podjęta zostanie
także próba charakterystyki aktualnego stanu filozofii w aspekcie geograficzno-kulturowym, ze szczególnym uwzględnieniem filozofii anglosaskiej,
francuskiej i niemieckiej, która w tych obszarach kulturowych przynajmniej do poł. ubiegłego stulecia rozwijała się najaktywniej. Zostanie także
podjęte zagadnienie zakresu wpływów nauk empirycznych na współczesną myśl filozoficzną. Wykład kończy seminarium podsumowujące,
mające na celu wspólne ze słuchaczami ustalenie charakterystyki zainteresowań i tendencji najnowszej filozofii.
TREŚCI ĆWICZEŃ
---------
CEL KSZTAŁCENIA
Ukazanie słuchaczom problematyki, którą aktualnie zajmują się filozofowie, nakreślenie głównych tendencji dzisiejszej myśli filozoficznej oraz
wskazanie stanowisk, jakie ukształtowały się w obszarach wyznaczonych podejmowaną aktualnie problematyką filozoficzną.
OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
1. Ma zaawansowaną wiedzę teoretyczną i faktograficzną z zakresu refleksji filozoficznej. 2. Zna na poziomie zaawansowanym terminologię
filozoficzną. 3. Ma pogłębioną wiedzę o głównych szkołach i działach filozofii oraz ich najbardziej wpływowych przedstawicielach.
Umiejętności
1. Potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami innych dziedzinie nauk humanistycznych w
języku polskim i językach obcych. 2. Umie korzystać z wiedzy o najnowszych dokonaniach filozofii w swoich badaniach, interpretuje
podejmowane zagadnienia zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy filozoficznej. 2. Posiada umiejętność formułowania i uzasadniania sądów o
najnowszych dokonaniach naukowych i dydaktycznych w wybranych obszarach nauk humanistycznych. 3. Umie wykorzystać posiadaną wiedzę i
kompetencje filozoficzne do oceny zajmujących go zjawisk filozoficznych. 4. Umie integrować posiadaną wiedzę filozoficzną z najnowszą wiedzę
z nauk humanistycznych.
Kompetencje społeczne
1. Ma świadomość poziomu posiadanej wiedzy filozoficznej. 2. Docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe ludzkości, zwłaszcza w zakresie filozofii i
nauki. 3. Docenia potrzebę rozwijania i pogłębiania swojej wiedzy, rozwijania jej na drodze jej samodzielnej pracy badawczej. 4. Student
dostrzega i formułuje problemy etyczne związane z procesami pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji.
LITERATURA PODSTAWOWA
1) Bauman Z., 1996r., ", Etyka ponowoczesna", wyd. Warszawa, 2) Blyth L. , 2007r., "Neurointeligencja", wyd. Konstancin-Jeziorna, 3) Böhme G.,
1998r., ", Antropologia filozoficzna: ujęcie pragmatyczne", wyd. Warszawa, 4) Czerniak S.,Szahaj A. (red.), 1996r., "Postmodernizm a filozofia.
Wybór tekstów", wyd. Warszawa, 5) Dziemidok,B., 2002r., "Główne kontrowersje estetyki współczesnej", wyd. Warszawa, 6) Hetmański M. (red.),
2007r., "Epistemologia współcześnie", wyd. Kraków, 7) Kymlicka W., 2009r., "Współczesna filozofia polityczna", wyd. Warszawa, 8) Rorty R.,
1996r., "Przygodność, ironia, solidarność", wyd. Warszawa, 9) Searle J.R. , 2010r., "Umysł: krótkie wprowadzenie", wyd. Poznań, 10) Vattimo G.,
2006r., "Koniec nowoczesności", wyd. Kraków.
Przedmiot/moduł:
FILOZOFIA NAJNOWSZA
Obszar wiedzy: obszar nauk humanistycznych
Status przedmiotu: Obligatoryjny
Kod ECTS: 081-114-4-A
Dziedzina nauki/Dziedzina sztuki: dziedzina nauk
humanistycznych
Dyscyplina naukowa/Dyscyplina artystyczna:
filozofia
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów/Forma kształcenia: Studia trzeciego
stopnia
Rok/semestr: IV/8
Rodzaje zajęć: wykład
Liczba godzin w semestrze
wykłady: 30/2
Formy i metody dydaktyczne
wykłady: wykład problemowy, wykład
konwersatoryjny, wykład informacyjny, dyskusja
ćwiczenia: -------------inne: --------------------Forma i warunki zaliczenia: Egzamin
Obecność na wykładach, udział w dyskusjach,
wykazanie się znajomością aktualnych zagadnień
filozoficznych
Liczba punktów ECTS: 2
Język wykładowy: polski
Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej
przedmiot:
Wydział Humanistyczny
adres: ,
Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu:
dr hab. Mieczysław Jagłowski, prof. UWM
e-mail: [email protected]
Osoby prowadzące przedmiot:
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1) Chańska W., 2009r., "Nieszczęsny dar życia", wyd. Wrocław, 2) Chwedeńczuk B. (red.), 1995r., "Filozofia umysłu", wyd. Warszawa, 3) Gadacz
T., 2009r., "Historia filozofii XX wieku: nurty", wyd. Kraków, 4) Gutowski P., Szubka T., 1998r., "Filozofia brytyjska u schyłku XX wieku", wyd.
Lublin, 5) Kuszyk-Bytniewska M., Łukasik A., 2010r., "Filozofia przyrody współcześnie", wyd. Kraków, 6) Makowski P., 2012r., "Po metaetyce.
Dobro i powinność w etykach naturalistycznych", wyd. Kraków, 7) Miller G.F., 2004r., "Umysł w zalotach: jak wybory seksualne kształtowały
naturę człowieka", wyd. Poznań, 8) Pinker S., 2004r., "Tabula rasa. Spory o naturę ludzką", wyd. Gdańsk, 9) Putnam H., 1998r., "Wiele twarzy
realizmu i inne eseje", wyd. Warszawa, 10) Wilkoszewska K., 2000r., "Estetyki filozoficzne XX wieku", wyd. Kraków.
Kod ECTS: AAABB-CD-E_F
AAA – Kod dziedziny w systemie ECTS, BB – numer kierunku, C – 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 – studia drugiego stopnia, 3 – studia jednolite
magisterskie, 4 – studia trzeciego stopnia, 5 – studia podyplomowe, D – numer specjalności, E – grupa przedmiotów, F – kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.
Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B
FILOZOFIA NAJNOWSZA
ECTS: 2
RECENT PHILOSOPHY
Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się :
1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
- Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
30,0 godz.
30,0 godz.
2. Samodzielna praca studenta:
- Samodzielna praca studenta
20,0 godz.
20,0 godz.
godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM:
50,0 godz.
liczba punktów ECTS = 50,00 godz.: 25,00 godz./ECTS = 2,00 ECTS
w zaokrągleniu: 2
ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,20 punktów ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 0,80 punktów ECTS.
Kod ECTS: AAABB-CD-E_F
AAA – Kod dziedziny w systemie ECTS, BB – numer kierunku, C – 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 – studia drugiego stopnia, 3 – studia jednolite
magisterskie, 4 – studia trzeciego stopnia, 5 – studia podyplomowe, D – numer specjalności, E – grupa przedmiotów, F – kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards