OGŁOSZENIE Z DNIA 18 LISTOPADA 2016 r. O

advertisement
OGŁOSZENIE Z DNIA 18 LISTOPADA 2016 r.
O ZMIANIE STATUTU
UNISTRATEGIA OPCJA NA ZYSK FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o
zmianach statutu UniStrategia Opcja na Zysk Fundusz Inwestycyjny Zamknięty:
1)
W rozdziale I Statutu w treści art. 1, po pkt 21) dodaje się nowy pkt 21a) w
następującym brzmieniu:
21a) Towarowe Instrumenty Pochodne – prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio
lub pośrednio od oznaczonych co do gatunku rzeczy, określonych rodzajów energii, mierników i
limitów wielkości produkcji, dopuszczone do obrotu na giełdach towarowych.”
2)
W Rozdziale V Statutu w art. Art. 25 ust.1 po pkt 6) kropkę zastępuje się
przecinkiem i dodaje się nowy pkt 7) w następującym brzmieniu:
1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Fundusz, może inwestować w następujące rodzaje Towarowych
Instrumentów Pochodnych, zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego jak i w celu
zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym:
1)
kontrakty terminowe gdzie instrumentem bazowym mogą być ceny towarów, oraz mierniki
i limity wielkości produkcji lub emisji zanieczyszczeń;
2)
opcje gdzie instrumentem bazowym mogą być ceny towarów, oraz mierniki i limity
wielkości produkcji lub emisji zanieczyszczeń.
2. Fundusz, przy zawieraniu umów mających za przedmiot Towarowe Instrumenty Pochodne
kieruje się następującymi kryteriami z uwzględnieniem specyfiki danego Towarowego
Instrumentu Pochodnego:
1)
płynności,
2)
ceny,
3)
dostępności,
4)
zgodności ze strategią i celem inwestycyjnym,
5)
dopasowania
charakterystyki
Towarowego
Instrumentu
Pochodnego
do
polityki
inwestycyjnej oraz instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym
Funduszu.
3. Lokaty w Towarowe Instrumenty Pochodne dokonywane są jako substytut lokaty w
instrumenty bazowe.
4. Maksymalne zaangażowanie Funduszu w Towarowe Instrumenty Pochodne wyznacza się
poprzez obliczenie całkowitej ekspozycji Funduszu, zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 48a pkt 1 Ustawy.
5. Z lokatami w Towarowe Instrumenty Pochodne związane są następujące rodzaje ryzyka:
1)
ryzyko rynkowe instrumentu bazowego – związane z niekorzystnymi zmianami poziomu
lub zmienności cen lub wartości instrumentów będących bazą danego Towarowego Instrumentu
Pochodnego, mierzone m.in. odchyleniem standardowym dziennych zmian ceny, oraz związane
ze zmiennością notowań tych praw - w celu pomiaru tego ryzyka Fundusz określa wysokość
ekspozycji w instrumencie bazowym;
2)
ryzyko stosowania dźwigni finansowej – w Towarowe Instrumenty Pochodne często
wkomponowany jest mechanizm kredytowy, to znaczy Fundusz wnosi depozyt zabezpieczający
w wysokości niższej niż wartość instrumentu bazowego, istnieje w związku z tym możliwość
poniesienia przez Fundusz straty przewyższającej wartość depozytu zabezpieczającego.
Mechanizm dźwigni finansowej powoduje zwielokrotnienie zysków i strat z inwestycji –Fundusz
może być narażony na istotne ryzyko w związku z wykorzystaniem mechanizmu dźwigni
finansowej. Poziom dźwigni na funduszu obliczany jest jako iloraz sumy ekspozycji na ryzyko do
NAV funduszu, a dla pojedynczego instrumentu jako iloraz wysokości ekspozycji do
zaangażowanego kapitału;
3)
ryzyko rozliczenia transakcji – ryzyko związane z możliwością występowania błędów lub
opóźnień w rozliczeniach transakcji, których przedmiotem są Towarowe Instrumenty Pochodne w celu pomiaru tego ryzyka Fundusz dokonuje pomiaru ilości błędnie rozliczonych transakcji w
stosunku do całkowitej ilości transakcji na danym instrumencie;
4)
ryzyko operacyjne - ryzyko bezpośredniej lub pośredniej straty wynikającej z
niewłaściwych lub zawodnych procesów wewnętrznych systemów kontrolnych, ludzi i systemów
informatycznych lub też ze zdarzeń zewnętrznych, przy czym w celu pomiaru tego ryzyka
Fundusz dokonuje pomiaru ilości zdarzeń związanych z wystąpieniem danego ryzyka w
określonym przedziale czasowym;
5)
ryzyko płynności prawa majątkowego związane z możliwością wystąpienia sytuacji, w
której nie jest możliwe dokonanie transakcji pakietem Towarowych Instrumentów Pochodnych
bez istotnego wpływu na ich cenę, obliczane jako ilość dni potrzebnych do zamknięcia pozycji
otwartej w danej serii praw majątkowych.
3)
W Rozdziale V Statutu w art. Art. 25 ust.1 po pkt 6) kropkę zastępuje się przecinkiem
i dodaje się nowy pkt 7) w następującym brzmieniu:
7) Towarowe Instrumenty Pochodne
4)
W Rozdziale V Statutu w treści Art. 27 po ust. 5 dodaje się nowy ust. 5a) w
następującym brzmieniu:
5a) W odniesieniu do lokat wskazanych w art. 25 ust. 1 pkt 7) uwzględnia się w szczególności
sytuację makroekonomiczną mającą wpływ na kształtowanie się cen towarów, płynność oraz
zgodność instrumentów bazowych z polityką inwestycyjną Funduszu. Podstawowe kryteria
doboru lokat w odniesieniu do lokat wskazanych w art. 25 ust. 1 pkt 7) określone są w art. 28a
5)
W Rozdziale V Statutu po Art. 28 dodaje się nowy Art. 28a. w następującym
brzmieniu:
Art. 28a. Lokaty w Towarowe Instrumenty Pochodne
1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Fundusz, może inwestować w następujące rodzaje Towarowych
Instrumentów Pochodnych, zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego jak i w celu
zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym:
3)
kontrakty terminowe gdzie instrumentem bazowym mogą być ceny towarów, oraz mierniki
i limity wielkości produkcji lub emisji zanieczyszczeń;
4)
opcje gdzie instrumentem bazowym mogą być ceny towarów, oraz mierniki i limity
wielkości produkcji lub emisji zanieczyszczeń.
2. Fundusz, przy zawieraniu umów mających za przedmiot Towarowe Instrumenty Pochodne
kieruje się następującymi kryteriami z uwzględnieniem specyfiki danego Towarowego
Instrumentu Pochodnego:
1)
płynności,
2)
ceny,
3)
dostępności,
4)
zgodności ze strategią i celem inwestycyjnym,
5)
dopasowania
charakterystyki
Towarowego
Instrumentu
Pochodnego
do
polityki
inwestycyjnej oraz instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym
Funduszu.
3. Lokaty w Towarowe Instrumenty Pochodne dokonywane są jako substytut lokaty w
instrumenty bazowe.
4. Maksymalne zaangażowanie Funduszu w Towarowe Instrumenty Pochodne wyznacza się
poprzez obliczenie całkowitej ekspozycji Funduszu, zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 48a pkt 1 Ustawy.
5. Z lokatami w Towarowe Instrumenty Pochodne związane są następujące rodzaje ryzyka:
1)
ryzyko rynkowe instrumentu bazowego – związane z niekorzystnymi zmianami poziomu
lub zmienności cen lub wartości instrumentów będących bazą danego Towarowego Instrumentu
Pochodnego, mierzone m.in. odchyleniem standardowym dziennych zmian ceny, oraz związane
ze zmiennością notowań tych praw - w celu pomiaru tego ryzyka Fundusz określa wysokość
ekspozycji w instrumencie bazowym;
2)
ryzyko stosowania dźwigni finansowej – w Towarowe Instrumenty Pochodne często
wkomponowany jest mechanizm kredytowy, to znaczy Fundusz wnosi depozyt zabezpieczający
w wysokości niższej niż wartość instrumentu bazowego, istnieje w związku z tym możliwość
poniesienia przez Fundusz straty przewyższającej wartość depozytu zabezpieczającego.
Mechanizm dźwigni finansowej powoduje zwielokrotnienie zysków i strat z inwestycji –Fundusz
może być narażony na istotne ryzyko w związku z wykorzystaniem mechanizmu dźwigni
finansowej. Poziom dźwigni na funduszu obliczany jest jako iloraz sumy ekspozycji na ryzyko do
NAV funduszu, a dla pojedynczego instrumentu jako iloraz wysokości ekspozycji do
zaangażowanego kapitału;
3)
ryzyko rozliczenia transakcji – ryzyko związane z możliwością występowania błędów lub
opóźnień w rozliczeniach transakcji, których przedmiotem są Towarowe Instrumenty Pochodne w celu pomiaru tego ryzyka Fundusz dokonuje pomiaru ilości błędnie rozliczonych transakcji w
stosunku do całkowitej ilości transakcji na danym instrumencie;
4)
ryzyko operacyjne - ryzyko bezpośredniej lub pośredniej straty wynikającej z
niewłaściwych lub zawodnych procesów wewnętrznych systemów kontrolnych, ludzi i systemów
informatycznych lub też ze zdarzeń zewnętrznych, przy czym w celu pomiaru tego ryzyka
Fundusz dokonuje pomiaru ilości zdarzeń związanych z wystąpieniem danego ryzyka w
określonym przedziale czasowym;
5)
ryzyko płynności prawa majątkowego związane z możliwością wystąpienia sytuacji, w
której nie jest możliwe dokonanie transakcji pakietem Towarowych Instrumentów Pochodnych
bez istotnego wpływu na ich cenę, obliczane jako ilość dni potrzebnych do zamknięcia pozycji
otwartej w danej serii praw majątkowych.”
Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.
Powyższe zmiany wchodzą w życie z w terminie 3 miesięcy od ogłoszenia.
Download