CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH „ COGITO” język angielski język

advertisement
CENTRUM J ZYKÓW OBCYCH „ COGITO”
OFERTA DLA PLACÓWEK O WIATOWYCH
Centrum J zyków obcych „Cogito” oferuje nauk 4 j zyków obcych:
zyk angielski
zyk francuski
zyk niemiecki
zyk hiszpa ski
TEMATYKA
W zale no ci od Pa stwa potrzeb istnieje mo liwo
wyboru kursu standardowego
(praktyczna nauka j zyka) oraz kursu specjalistycznego ( j zyk prawniczy, j zyk bankowofinansowy, j zyk dyplomacji, j zyk publicystyczny, dla sektora turystycznego, dla
ksi gowo ci, dla pracowników s by zdrowia) obejmuj cego nast puj ce zagadnienia
ogólne:
zagadnienia praktyczne – efektywna komunikacja
ownictwo ogólne z zakresu j zyka biznesowego
ownictwo specjalistyczne zwi zane z charakterem pracy
prezentacja (np.: profilu i oferty firmy)
zyk spotka biznesowych (np.: dyskusja, opiniowanie, oferty, wyja nienia)
zyk korespondencji (zwyk ej oraz elektronicznej)
zyk rozmów telefonicznych
zyk negocjacji (np.: s ownictwo oraz konstrukcje zmieniaj ce atmosfer
wypowiedzi)
zyk formalny i nieformalny
Jeste my otwarci na wszelkie propozycje z Pa stwa strony. Czekamy na Pa stwa sugestie i
prosimy o kontaktowanie si z nami!)
ORGANIZACJA
zaj cia 1 raz w tygodniu 90 min
zaj cia 2 razy w tygodniu 90 min
zaj cia sobotnie 3 x 45 min
nauka mo e przebiega w pomieszczeniach CJO „Cogito” lub w siedzibie Pa stwa
firmy czy placówki
CENNIK
kurs semestralny – 60 godz. (2 x 90 min) - 775 z
kurs semestralny – 32 godz. (1 x 90 min) – 415 z
kurs roczny – 112 godz. 1450 z + rabat
kurs sobotni – 48 godz. 625 z
Drodzy Pa stwo! Zawsze jednak istnieje mo liwo
negocjacji
US UGI DODATKOWE
audyt j zykowy – sprawdzanie poziomu j zyka pisanego pracowników
umaczenia pisemne – t umaczenia pisemne ogólne i specjalistyczne, w szczególno ci
o charakterze biznesowym, technicznym, finansowym, prawniczym (umowy)
asysta j zykowa – wsparcie j zykowe projektów, w szczególno ci przygotowania do
prezentacji i spotka oraz tekstów (dokumenty, korespondencja)
KONTAKT
Dominika Sakowska – Centrum J zyków Obcych „Cogito”
Adres e mail: [email protected]
Tel. 662 291 615
Download