Zakres materiału dla klasy III gimnazjum

advertisement
Opracowała:
Teresa Węglikowska - Chachuła
Zakres materiału dla klasy III gimnazjum
1. Co to jest modlitwa?
Odp. Modlitwa jest to rozmowa z Panem Bogiem.
2. O czym rozmawiamy podczas modlitwy z Panem Bogiem?
Odp. Podczas modlitwy z Panem Bogiem:




kierujemy nasze prośby do Niego
dziękujemy Mu za otrzymane łaski
uwielbiamy Go za Jego Miłość
przepraszamy Go za nasze grzechy.
3. Jakiej modlitwy nauczył nas Pan Jezus?
Odp. Pan Jezus nauczył nas modlitwy Ojcze nasz.
4. Co to jest Różaniec?
Odp. Jest to modlitwa skierowana do Matki Bożej, podczas której rozważamy
tajemnicę odkupienia świata.
5. Z ilu części składa się Różaniec?
Odp. Różaniec składa się z czterech części.
6. Z ilu tajemnic składa się każda część Różańca świętego?
Odp. Każda część Różańca św. składa się z pięciu tajemnic.
7. Wymień po kolei części Różańca św. ?
Odp. Różaniec składa się z tajemnic: radosnych, światła, bolesnych i
chwalebnych.
8. Wymień tajemnice radosne Różańca Św.?
Odp.
a.
b.
c.
d.
e.
Zwiastowanie NMP.
Nawiedzenie św. Elżbiety.
Narodzenie Pana Jezusa.
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni.
9. Wymień tajemnice światła Różańca Św.?
Odp.
a. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie.
b. Objawienie siebie w Kanie Galilejskiej, przez cudowne przemienienie wody w
wino.
c. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.
d. Przemienienie na Górze Tabor.
e. Ustanowienie Eucharystii.
10. Wymień tajemnice bolesne Różańca Św.?
Odp.:
1
Opracowała:
Teresa Węglikowska - Chachuła
a.
b.
c.
d.
e.
Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
Biczowanie Pana Jezusa
Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
Droga Krzyżowa Pana Jezusa
Śmierć na Krzyżu Pana Jezusa.
11. Wymień tajemnice chwalebne Różańca św.?
Odp.
a.
b.
c.
d.
e.
Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Zesłanie Duch Świętego
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Ukoronowanie NMP na Królową nieba i ziemi.
12. Wyjaśnij pojęcie religia monoteistyczna?
Odp. Religia monoteistyczna jest to religia wyznająca wiarę w jednego Boga.
13. Wymień niechrześcijańskie religie monoteistyczne.?
Odp. Judaizm i muzułmanizm (mahometanizm).
14. Wyjaśnij, co to jest politeizm?
Odp. Politeizm jest to wiara w wielobóstwo.
15. Co jest podstawowym objawieniem dla chrześcijan?
Odp. Podstawowym objawieniem dla chrześcijan jest Pismo Św.
16. Co to jest Pismo Św.?
Odp. Pismo Św. jest to zbiór ksiąg objawionych, napisanych pod natchnieniem
Ducha Św.
17. Wymień inne nazwy Pisma Św.?
Odp. Biblia, Stary i Nowy Testament.
18. Z ilu ksiąg składa się Pismo Św.?
Odp. Pismo Św. składa się z 73 ksiąg.
19. Z ilu ksiąg składa się Stary Testament?
Odp. Stary Testament składa się z 46 ksiąg.
20. Z ilu ksiąg składa się Nowy Testament?
Odp. Nowy Testament składa się z 27 ksiąg.
21. Kto jest autorem Pisma Św.?
Odp. Autorem Pisma Św. jest Pan Bóg i człowiek natchniony Duchem Św.
22. Na przestrzeni jakiego czasu powstało Pismo Św.?
Odp. Pismo Św. powstało na przestrzeni od XIII wieku przed Chrystusem do II
wieku po Chrystusie.
23. Co oznacza, że Pismo Święte zostało napisane pod natchnieniem Ducha Św.?
2
Opracowała:
Teresa Węglikowska - Chachuła
Odp. Oznacza to, że autor drugorzędny pisał pod wpływem działania Ducha Św.
24. W jakich językach zostało napisane Pismo Św.?
Odp. W języku hebrajskim, aramejskim i greckim.
25. Co zawierają księgi Nowego Testamentu?
Odp. Księgi Nowego Testamentu zawierają Objawienie Boże, dokonane
w nauce i w wydarzeniach życia Jezusa.
26. Przez kogo zostały spisane księgi Nowego Testamentu?
Odp. Księgi Nowego Testamentu zostały spisane przez uczniów Jezusa
Chrystusa.
27. Co to jest Ewangelia?
.
Odp. Ewangelia jest to dobra nowina, mówiąca o Królestwie Bożym.
28. Wymień imiona Ewangelistów?
Odp. Św. Mateusz, św. Marek, św. Łukasz, św. Jan.
29. Jak inaczej nazywają się Dzieje Apostolskie?
Odp. Ewangelią Ducha Świętego.
30. Podaj imię autora drugorzędnego Dziejów Apostolskich?
Odp. Święty Łukasz
31. Wymień imiona Apostołów, którzy napisali Listy Apostolskie?
Odp. Św. Paweł, św. Piotr, św. Jakub, św. Juda, św. Jan.
32. Podaj, ile listów napisał św. Paweł?
Odp. 14 listów
33. Wymień adresatów do których kierował swoje listy św. Paweł ?
Odp. Są to listy do:











Rzymian
Dwa do Koryntian
Galatów,
Efezjan,
Filipian,
Kolosa,
Dwa do Tesaloniczan,
Dwa do Tymoteusza,
Tytusa,
Filomena,
Hebrajczyków.
34. Podaj, ile listów napisał św. Jakub?
Odp. 1 list.
35. Podaj, ile listów napisał św. Piotr?
3
Opracowała:
Teresa Węglikowska - Chachuła
Odp. 2 listów.
36. Podaj, ile listów napisał św. Jan?
Odp. 3 listy.
37. Podaj, ile listów napisał św. Juda Tadeusz?
38. Odp. 1 list.
39. Jak nazywa się ostatnia księga Nowego Testamentu.
Odp. Apokalipsa św. Jana, czyli Objawienie św. Jana.
40. Wyjaśnij, co oznacza niżej podany skrót i napisz, o czym mówi treść podanego
tekstu?
Odp.:
 Mt 11,25-28; 12,15-21. 31b-32
 Odp. Ewangelia według św. Mateusza, rozdział 11, wersety od 25 do 28 (treść
mówi o Objawieniu Ojca i Syna) oraz rozdział 12, wersety od 15 do 21 (treść:
ukazuje Jezusa jako Sługę Pańskiego) i tekst od drugiej połowy wersetu 31 do
wersetu 32 (przestrzega przed grzechem przeciw Duchowi Św.).
41. Wyjaśnij, co oznacza niżej podany skrót i napisz, o czym mówi treść podanego
tekstu?
Odp. :
 Mk 1, 16-20; 2, 14; 3, 13-19
 Odp. Ewangelia św. Marka, rozdział 1 , werset od 16 do 20 (treść mówi o
powołaniu pierwszych uczniów) oraz Ewangelia św. Marka, rozdział 2, werset
14 (treść mówi o powołaniu Lewiego) i Ewangelia św. Marka, rozdział 3,
werset od 13 do 19 (treść mówi o wybraniu 12 Apostołów).
42. Wyjaśnij, co oznacza niżej podany skrót i napisz, o czym mówi treść podanego
tekstu?
Odp.:
 Łk 15, 1-7. 11-32
 Ewangelia według św. Łukasza, rozdział 15, wersety od 1 do 7 (treść mówi o
przypowieści na temat zaginionej owcy) oraz rozdział 15, werset od 11 do 32
(treść opowiada o synu marnotrawnym).
43. Dlaczego św. Paweł nazwał Abrahama Ojcem Wszystkich Wierzących?
Odp. Św. Paweł nazwał Abrahama Ojcem Wszystkich Wierzących, ponieważ
pierwszy dał przykład prawdziwej i niezachwianej wiary oraz bezwzględnej
ufności i posłuszeństwa Bogu. Dając przykład wiary Abrahama św. Paweł
poucza nas, że ci, którzy wierzą tak jak on dostąpią obiecanego zbawienia.
44. Kim był Jakub?
Odp. Jakub był synem Izaaka oraz ojcem 12 synów, od których powstało 12
pokoleń Izraela.
45. W jaki sposób Pan Bóg karał Egipcjan za to, że faraon nie chciał wypuścić
Izraelitów z Egiptu?
Odp. Pan Bóg karał Egipcjan przez zsyłanie plag egipskich.
4
Opracowała:
Teresa Węglikowska - Chachuła
46. Czego zapowiedzią było przejście Izraelitów przez Morze Czerwone?.
Odp. Przejście Izraelitów przez Morze Czerwone było zapowiedzi naszego
przejścia z niewoli grzechu do życia.
47. Na górze Synaj Pan Bóg zawierając z Izraelitami Przymierze ogłosił Prawo
Przymierza. Jak to prawo się inaczej nazywa i czego ono dotyczy?
Odp. Jest to dekalog, który dotyczy miłości Boga i bliźniego.
48. Co zapowiadało Przymierze zawarte przez Boga z Narodem Wybranym?
Odp.
Przymierze zawarte przez Boga z Narodem Wybranym było
zapowiedzią Nowego Przymierza, które dokonało się w Jezusie Chrystusie.
49. Pan Bóg dał Mojżeszowi tablice, w której umieścił prawo miłości wobec Boga i
bliźniego. Podaj treść prawa miłości wobec Boga?
Odp. „Będziesz miłował Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej,
ze wszystkich sił swoich.”
50. Wymień tę część dekalogu, która dotyczy miłowania Boga?
Odp.
 nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną
 nie będziesz używał imienia Boga nadaremno
 pamiętaj abyś dzień święty święcił.
51. W jaki sposób Pan Bóg nakazał miłować bliźniego?
Odp. Pan Bóg nakazał miłować bliźniego jak siebie samego.
52. Wymień te przykazania, które dotyczą miłowania bliźniego?
Odp.







czcij ojca swego i matkę swoją
nie zabijaj
nie cudzołóż
nie kradnij
nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu
nie pożądaj żony bliźniego swego,
ani żadnej rzeczy, która jego jest.
53. Kim był Samuel?
Odp. Samuel był sędzią Izraelitów.
54. Kim był Dawid?
Odp. Dawid był Królem Izraelitów.
55. Podaj imię proroka, który zapowiedział miejsce narodzin Mesjasza?
Odp. Miejsce narodzin Mesjasza zapowiadał prorok Micheasz.
56. Podaj imię proroka, który zapowiedział przyjście na ziemię i cierpienie
Mesjasza?
Odp. Prorok Izajasz.
5
Opracowała:
Teresa Węglikowska - Chachuła
57. Wyjaśnij, co to jest Królestwo Boże i w jaki sposób zostało ono nam objawione?
Odp. Królestwo Boże jest to głoszenie dobrej nowiny o zbawieniu świata. Zostało
ono nam objawione w przyjściu Jezusa Chrystusa, w Jego słowach i czynach.
58. W jaki sposób rozwija się na ziemi Królestwo Boże?
Odp. Królestwo Boże na ziemi rozwija się w Kościele przez Słowo Boże i
sakramenty święte.
59. Kiedy objawi się w całej pełni Królestwo Boże?
Odp. Królestwo Boże objawi się w całej pełni w dniu powtórnego przyjścia
Chrystusa.
60. Wyjaśnij, co rozumiesz pod pojęciem Kościół?
.
Odp. Kościół jest to Mistyczne Ciało Chrystusa, czyli wspólnota ludzi
ochrzczonych, która poprzez przyjmowanie sakramentów i słuchanie
Słowa Bożego łączy się z Bogiem oraz swoim życiem rozwija na ziemi
założone przez Jezusa Królestwo Niebieskie.
61. Kto w Kościele jest pierwszym członkiem, a także wzorem wiary oraz
posłuszeństwa i oddania Bogu?
Odp. Pierwszym członkiem Kościoła oraz wzorem wiary, posłuszeństwa i
oddania Bogu jest Maryja – Matka Jezusa.
62. Podaj cechy ( przymioty Kościoła)?
Odp. Kościół jest: jeden, święty, powszechny i apostolski.
63. Podaj przykazania kościelne?
Odp.:
 W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy św. i powstrzymywać
się od prac niekoniecznych.
 Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
 Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym przyjąć Komunie św.
 Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a
w okresie pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.
 Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.
64. Dokonaj analizy twojego miejsca i roli w Kościele, jako w Mistycznym Ciele
Chrystusa i Wspólnocie Ludu Bożego (praca samodzielna).
Praca powinna zawierać wyjaśnienie pojęć:
 Mistyczne Ciało Chrystusa w oparciu o Pismo Św. – nauki św. Pawła
 Ewangelie, gdzie mowa jest o Kościele jako winnym krzewie i owczarni
 wspólnota Ludu Bożego jako Nowe Przymierze z Bogiem – Sakrament
Chrystusa
 w świetle tych treści ukazanie swojej roli i miejsca w Kościele u początku
XXI wieku (propozycje bycia, działania i uczestniczenia, a także
przeżywania w Nim tajemnicy zbawienia).
65. Dokonaj charakterystyki prawd wiary?
Odp. Prawdy wiary mówią nam o tym, że:
6
.
Opracowała:
Teresa Węglikowska - Chachuła
 jest jeden Bóg w trzech osobach: Ojciec, Syn i Duch Św.
 Bóg jest sprawiedliwym sędzią, który za dobro wynagradza i za zło
karze
 Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na Krzyżu dla naszego
zbawienia
 dusza ludzka jest nieśmiertelna
 łaska Boża do zbawienia jest koniecznie potrzebna.
66. Co to jest grzech śmiertelny?
Odp.: Grzech śmiertelny jest to świadome i dobrowolne przekroczenie prawa
Bożego.
67. Co człowiek traci przez popełniane grzechy?
Odp. Przez grzech człowiek traci łaskę Bożą.
68. Podaj, jakie czyny, które nazywamy grzechami głównymi oddalają człowieka od
Boga?
Odp.: Pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i
piciu, gniew i lenistwo.
69. Co to jest łaska Boża?
Odp. Łaska Boża jest to życie w przyjaźni z Bogiem.
70. Co to jest sumienie?
Odp. Sumienie jest to zdolność odróżniania dobra od zła.
71. W jaki sposób powinniśmy pracować nad własnym sumieniem?
Odp. Praca nad własnym sumieniem powinna polegać na: zdobywaniu wiedzy
moralnej oraz sprawności moralnych, a także przez ćwiczenie cnót boskich
(wiary, nadziei i miłości) oraz cnót kardynalnych (roztropność, męstwo,
umiarkowanie i sprawiedliwość).
72. Wymień warunki dobrej spowiedzi?
Odp.:





Rachunek sumienia,
Żal za grzechy,
Mocne postanowienie poprawy,
Szczera spowiedź,
Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.
73. Na czym polega rachunek sumienia?
Odp. Przypomnienie czynów, które oddalają człowieka od Pana Boga.
74. Wyjaśnij pojęcie żal za grzechy?
Odp. Szczera skrucha za popełnione czyny, które oddalają człowieka od Boga.
75. Co oznacza mocne postanowienie poprawy?
Odp. Postanowienie zmiany postawy wewnętrznej, postanowienie odwrócenia się
od grzechu.
7
Opracowała:
Teresa Węglikowska - Chachuła
76. Na czym polega szczera spowiedź?
Odp. Szczere wyznanie wszystkich grzechów, bez żadnego zatajenia czynu, przez
który człowiek traci laskę Bożą.
77. Jednym z warunków dobrej i ważnej spowiedzi jest zadośćuczynienie Panu Bogu
i bliźniemu. Uzasadnij, na czym to zadanie polega?
Odp. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu to przeproszenie bliźnich
za wyrządzone krzywdy, jeśli jest możliwe naprawienie wyrządzonych
krzywd, bądź wynagrodzenie dobrem wyrządzonych krzywd, praca nad sobą,
modlitwa do Boga, by wspierał nas w walce ze złem.
78. Co człowiek otrzymuje podczas sakramentu chrztu?
Odp. Podczas sakramentu chrztu:







zostaje zmazany grzech pierworodny
otrzymujemy łaskę Bożą, czyli zdolność życia w przyjaźni z Bogiem
stajemy się dziećmi Bożymi
stajemy się nowym człowiekiem w Jezusie Chrystusie
mamy udział w misji Chrystusa
jesteśmy obdarowani Duchem Św.
zostajemy włączeni do wspólnoty ludzi ochrzczonych, czyli do Nowego
Przymierza, jakim jest Kościół
79. Kogo otrzymujemy podczas sakramentu bierzmowania?
Odp. Ducha Świętego
80. Napisz czym obdarowuje nas Duch Święty w sakramencie bierzmowania?
Odp. Duch Św. obdarowuje nas swoimi darami.
81. Wymień, jakimi darami Duch Św. nas obdarowuje?
Odp. Dar rady, rozumu, męstwa, mądrości, umiejętności, pobożności i bojaźni
Bożej.
82. Czym jest Msza Święta?
Odp. Msza Święta jest:
 spotkaniem z żywym Jezusem podczas liturgii Słowa Bożego i liturgii
eucharystycznej
 pamiątką tych wydarzeń, które dokonane zostały na Krzyżu, przez
które staliśmy się na nowo Dziećmi Bożymi
 pamiątką Ostatniej Wieczerzy i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa
 ucztą, na którą zaprasza nas Jezus Chrystus.
83. Wymień sakramenty święte?
Odp.:





Chrzest,
Bierzmowanie,
Pokuta,
Eucharystia,
Namaszczenie chorych,
8
Opracowała:
Teresa Węglikowska - Chachuła
 Kapłaństwo,
 Małżeństwo.
84. Podaj definicje sakramentu?
Odp. : Sakramenty są to widzialne znaki niewidzialnej łaski Bożej.
85. Jak dzielimy sakramenty?
Odp. :
 Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego
 Sakramenty uzdrowienia
 Sakramenty w służbie wspólnoty Kościoła i posłania wiernych.
86. Wymień sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego?
Odp. : chrzest, bierzmowanie, Eucharystia.
87. Wymień sakramenty uzdrowienia?
Odp. : pokuta i namaszczenie chorych.
88. Wymień sakramenty w służbie wspólnoty Kościoła i posłania wiernych?
Odp. : małżeństwo i kapłaństwo.
89. Wymień te sakramenty, które człowiek przyjmuje raz w życiu?
Odp. : chrzest, bierzmowanie, kapłaństwo.
90. Podaj te sakramenty, które człowiek może przyjąć przyjmuje wielokrotnie?
Odp. : pokuta, Eucharystia, namaszczenie chorych, małżeństwo.
91. Podaj te sakramenty, które człowiek przyjmuje dla nawrócenia?
Odp. : chrzest i pokuta.
92. Podaj te sakramenty, które człowiek może przyjąć będąc w łasce uświęcającej?
Odp. : bierzmowanie, Eucharystia, namaszczenie chorych, małżeństwo i
kapłaństwo.
93. Wymień cnoty boskie?
Odp. : wiara, nadzieja i miłość.
94. Wymień cnoty kardynalne?
Odp. : roztropność, sprawiedliwość, wstrzemięźliwość, czyli umiarkowanie i
męstwo.
95. Jak nazywają się prawa, o których Pan Jezus naucza w Kazaniu na Górze?
Odp. : Osiem błogosławieństw.
96. Wymień osiem błogosławieństw?
Odp. :
 Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo
niebieskie.
 Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
 Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
 Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni
będą nasyceni.
 Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
 Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
 Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani
synami Bożymi.
 Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości,
albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
9
Opracowała:
Teresa Węglikowska - Chachuła
97. Jak dzielimy uczynki miłosierdzia?
Odp. : Uczynki miłosierdzia dzielimy na względem ciała i duszy.
98. Wymień uczynki miłosierdzia co do duszy?
Odp. :
 Grzesznych upominać,
 Niemiejących pouczać,
 Wątpiącym dobrze radzić,
 Strapionych pocieszać,
 Krzywdy cierpliwie znosić,
 Urazy chętnie darować,
 Modlić się za żywych i umarłych.
99. Podaj uczynki miłosierdzia co do ciała?
Odp. :
 Głodnych nakarmić,
 Spragnionych napoić,
 Nagich przyodziać,
 Podróżnych do domu przyjąć,
 Więźniów pocieszać,
 Chorych odwiedzać,
 Umarłych pogrzebać.
100. Podaj rzeczy ostateczne?
Odp.: śmierć, sąd Boży, potępienie, zbawienie.
10
Download
Random flashcards
Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

2+2=?

2 Cards jogaf85537

Create flashcards