stosuje się do typu projektów nr 1

advertisement
Spotkanie informacyjne
Dokumentacja konkursowa
Nr 1/8.1.1/12
Szczecin, 21 lutego 2012 r.
Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Stan wdrażania
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
w województwie zachodniopomorskim
Stan na dzień 31.12.2011 r.
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Stopień wykorzystania alokacji oraz zatwierdzone
wnioski o płatność
100.00%
90.00%
80.00% 75.40%
75.20%
74.70%
74.40%
73.80%
73.70%
73.30%
71.60%
70.80%
70.70%
69.90%
70.00%
50.00%
59.90%
56.60%
60.00%
53.00%
59.30%
56.00%
51.70%
50.90%
46.60%
46.00%
66.60%
49.30%
51.70%
64.80%
69.10%
63.40%
62.80%
57.90%
54.70%
45.60%
38.60%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Podpisane umowy/wydane decyzje o dofinansowanie
Zatwierdzone wnioski o płatność
Średnia - podpisane umowy
Średnia - zatwierdzone wnioski
Stan na dzień: 31.12.2011r. Źródło: MRR
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
44.10%
48.30%
37.20%
Wydatki certyfikowane do Komisji Europejskiej
Wielkopolskie, 31.40%
Zachodniopomorskie,
53.20%
Dolnośląskie, 44.00%
Kujawsko-Pomorskie,
45.20%
Lubelskie, 44.90%
Warmińsko-Mazurskie,
53.30%
Lubuskie, 40.90%
Świętokrzyskie, 51.90%
Łódzkie, 46.80%
Śląskie, 37.40%
Pomorskie, 47.70%
Małopolskie, 40.30%
Podlaskie, 40.30%
Mazowieckie, 34.00%
Podkarpackie, 49.30%
Dolnośląskie
Łódzkie
Podkarpackie
Świętokrzyskie
Kujawsko-Pomorskie
Małopolskie
Podlaskie
Warmińsko-Mazurskie
Opolskie, 51.20%
Lubelskie
Mazowieckie
Pomorskie
Wielkopolskie
Stan na dzień: 31.12.2011r. Źródło: MRR
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Lubuskie
Opolskie
Śląskie
Zachodniopomorskie
Konkurs nr 1/8.1.1/12
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Najważniejsze informacje :
• Konkurs otwarty
• Alokacja: 52 000 000,00 zł.
• Termin ogłoszenia konkursu: 13.02.2012 r.
• Harmonogram konkursu:
 I Posiedzenie KOP: 26 marca 2012 r.– termin złożenia projektu warunkujący
przekazanie wniosku do oceny merytorycznej na tym posiedzeniu Komisji upływa z dniem
7 marca 2012 r.
 II Posiedzenie KOP: 10 maja 2012 r.– termin złożenia projektu warunkujący przekazanie
wniosku do oceny merytorycznej na tym posiedzeniu Komisji upływa z dniem 19
kwietnia 2012 r.
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Dopuszczalne typy projektów
1. Ogólne i specjalistyczne szkolenia i/lub doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr
zarządzających i pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP)
w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw i formie
odpowiadającej możliwościom organizacyjno - technicznym przedsiębiorstwa.
2. Doradztwo dla mikro -, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Wymagania odnośnie grupy docelowej
Projekty muszą być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców:
mikro, mali i średni przedsiębiorcy i ich pracownicy
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Ogólne kryteria horyzontalne:
1. Zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych
szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym.
2. Zgodność z prawodawstwem krajowym.
3. Zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów.
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Ogólne kryteria horyzontalne:
4. W przypadku gdy całkowita wartość projektu nie przekracza 100 tys. zł, a w przypadku
projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 wartość ta dotyczy jednego
roku realizacji projektu, rozliczanie kosztów projektu następuje w oparciu o kwoty
ryczałtowe. Kryterium nie ma zastosowania w przypadku beneficjentów będących
jednocześnie jednostkami sektora finansów publicznych.
5. W przypadku gdy projekt obejmuje usługi szkoleń językowych i/lub szkoleń
komputerowych w zakresie wskazanym odpowiednio w załączniku 2 i/lub załączniku
3 do Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków, rozliczanie kosztów usługi
szkoleń jezykowych i/lub szkoelń komputerowych następuje w oparciu o stawki
jednostkowe. Kryterium nie ma zastosowania w przypadku beneficjentów będących
jednocześnie jednostkami sektora finansów publicznych.
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne):
1. W projekcie przewidziano podnoszenie świadomości ekologicznej obowiązkowo dla wszystkich
uczestników
projektu
(tj.
zarówno
pracowników,
jak
i
kadry
kierowniczej)
w dowolnej formie i dowolnym czasie.
(stosuje się do typu projektu nr 1)
2. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa zachodniopomorskiego (osób
fizycznych, które uczą się, pracują lub
zamieszkują na obszarze województwa
zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych
podmiotów, posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa
zachodniopomorskiego).
(stosuje się wszystkich typów projektów)
3. Zakres doradztwa udzielanego w projekcie nie pokrywa się z zakresem doradztwa,
na które przedsiębiorstwo otrzymało już wsparcie w ramach Poddziałania 1.3.1 RPO WZ.
(stosuje się do typu projektów nr 2)
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
4.
Wnioskodawca nie otrzymał pomocy z innych programów operacyjnych w odniesieniu
do tych samych wydatków kwalifikowanych związanych z danym projektem, a uczestnikiem
projektu nie jest uczestnik Działania 6.2 Promocja Przedsiębiorczości i samozatrudnienia lub
Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, którzy
otrzymali wsparcie pomostowe.
(stosuje się do typu projektów nr 2)
5. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię,
delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na
terenie województwa zachodniopomorskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji
wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu
z kadrą projektu (stosuje się do wszystkich typów projektów).
(stosuje się do wszystkich typów projektów)
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
6. W przypadku realizacji wsparcia o charakterze zamkniętym, tj. dla znanego/znanych z nazwy
przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw, projekt zapewnia obowiązkowo poza innymi szkoleniami, moduł
poświęcony na szkolenia (w dowolnej formie i dowolnym czasie, np. spotkania, szkolenia,
konferencje, materiały informacyjne) dla kadry kierowniczej lub innych, oddelegowanych przez
przedsiębiorcę pracowników z zakresu stosowania i wdrożenia jednej lub kilku z następujących
strategii zarządzania: intermentoring; coaching; zarządzanie różnorodnością, w tym w szczególności
kontekście wieku oraz płci pracowników lub szkolenia z zakresu zmniejszania obszarów
dyskryminacji pracowników ze względu na wiek i płeć.
(stosuje się do typu projektów nr 1)
7. Projekt jest skierowany do przedsiębiorstw i ich pracowników działających w branżach stanowiących
szansę rozwoju województwa, tj.: przemysłu drzewno - meblarskiego, logistyczno - spedycyjnego,
sektora turystycznego (w tym turystyki uzdrowiskowej), obsługi portów, spożywczego (w tym
przetwórstwa), sektora żywności ekologicznej, sektora ICT, energetyki odnawialnej, branży
budowlano - montażowej, przemysłu chemicznego, branży produkcji wyrobów z metali, sektora
biomedycznego.
(stosuje się do wszystkich typów projektów)
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
8. W przypadku kierowania wsparcia do przedsiębiorstw:
- nieznanych na etapie przygotowywania wniosku, co najmniej 50% muszą stanowić
przedsiębiorstwa, które dotychczas nie korzystały z dofinansowania szkoleń, tzn. nie otrzymały
pomocy publicznej w ramach Poddziałania 8.1.1. w konkursach organizowanych przez Wojewódzki
Urząd Pracy w Szczecinie w latach 2009 – 2011,
- znanych na etapie przygotowywania wniosku , jeśli korzystały już one z dofinansowania, tematyka
szkoleń nie może się pokrywać z dotychczas przeprowadzonymi szkoleniami.
(stosuje się do typu projektów nr 1)
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Szczegółowe kryteria strategiczne (premia punktowa - kryterium fakultatywne) :
1. Projekt obejmuje wsparciem przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie obszarów
wiejskich (wg definicji GUS) lub gmin o najtrudniejszej sytuacji ekonomicznej wymagających
szczególnego wsparcia i konieczności aktywizacji lokalnych przedsiębiorstw (wg załącznika
nr 6 do RPO).
Waga punktowa: 5
Stosuje się do typu projektów nr 1, 2
2. Projekt jest realizowany dla konkretnych przedsiębiorstw, wymienionych z nazwy
we wniosku o dofinansowanie, realizując tym samym konkretne potrzeby przedsiębiorców
lub Beneficjent będzie jednocześnie odbiorcą pomocy publicznej
Waga punktowa: 5
Stosuje się do typu projektów nr 1, 2
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
3. Projekt swym zakresem obejmuje wyłącznie następującą tematykę (istnieje możliwość
realizacji jednego lub kilku z wykazanych tematów):
• fotowoltaika;
• budowa i serwis urządzeń wiatrowych;
• pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych;
• proekologiczne rozwiązania w zakresie: systemów grzewczych i elektrycznych, systemów
opartych na odnawialnych źródłach energii i biopaliwach, zaopatrzenia w wodę, oczyszczania
ścieków, oszczędzania energii, przetwarzania odpadów
• audyt energetyczny;
• audyt ekologiczny;
• wykorzystanie surowców wtórnych w procesie budowania,
• ekoturystyka, turystyka przyrodnicza i kulturowa.
Waga punktowa: 10
Stosuje się do typu projektów nr 1, 2
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
4. Projekt obejmuje wsparciem przynajmniej jedną firmę, która powstała w wyniku wsparcia
z Działania 6.2 Wsparcie oraz Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia lub
Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności
zawodowej osób bezrobotnych
Waga punktowa: 10
Stosuje się do typu projektów nr 1
5. Projekt obejmuje wsparciem wyłącznie mikro i małe przedsiębiorstwa.
Waga punktowa: 5
Stosuje się do typu projektów nr 1,2
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
6. W projektach otwartych, w których beneficjent jest udzielającym pomocy publicznej, grupę
docelową stanowią w co najmniej 30% projektu osoby spełniające jeden z poniższych
warunków:
- osoby powyżej 50. roku życia,
- kobiety,
- osoby niepełnosprawne,
- osoby z maksymalnie średnim wykształceniem.
Waga punktowa: 5
Stosuje się do typu projektów nr 1
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
O czym należy pamiętać:
GWA 7.5;
Ważne dokumenty:
•Dokumentacja konkursowa w ramach Poddziałania 8.1.1;
• Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki obowiązujący
od 1 stycznia 2012 r.;
•Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL obowiązujące od 1 stycznia 2011 r.;
•Zasady finansowania PO KL obowiązujące od 1 stycznia 2012 r.;
•Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL, obowiązująca
od 1 stycznia 2012 r.;
•Plan Działania na rok 2012 w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
w województwie zachodniopomorskim
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Reguła proporcjonalności
Reguła proporcjonalności dotyczy rozliczenia projektu pod względem finansowym w zależności
od stopnia osiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie
projektu. W związku z powyższym:
•
W przypadku niespełnienia kryterium dostępu w ramach projektu – podmiot będący stroną
umowy
uznaje
wszystkie
wydatki
dotychczas
rozliczone
w
ramach
projektu
za niekwalifikowalne;
•
W przypadku niespełnienia kryterium strategicznego w ramach projektu lub nieosiągnięcia celu
projektu – wysokość wydatków w dotychczas zatwierdzonych wnioskach o płatność może
zostać proporcjonalnie zmniejszona, co jednocześnie oznacza odpowiednie obniżenie kwoty
dofinansowania określonej w umowie o dofinansowanie projektu; wysokość zmniejszenia
dofinansowania odpowiada procentowi, w jakim dane kryterium lub cel nie zostały
zrealizowane.
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Generator Wniosków Aplikacyjnych
- wersja 7.5
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Wniosek o dofinansowanie projektu PO KL
3.1 Cele projektu
3.2 Grupa docelowa
3.3 Zadania
3.4 Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu
3.5 Oddziaływanie projektu
3.6 Potencjał i doświadczenie
3.7 Sposób zarządzania
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Cele projektu (punkt 3.1 wniosku)
3.1.1
uzasadnienie
potrzeby
realizacji projektu
(opis)
3.1.2
wskazanie celu
głównego
(tabela)
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
3.1.3
wskazanie celów
szczegółowych
(tabela)
Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku
o dofinansowanie – punkt 3.1.1
Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
•
Brak aktualnych danych ilościowych i/lub jakościowych, potwierdzających
istnienie wykazanego w analizie problemu;
•
W przypadku powoływania się na badania własne, brak szczegółowych
informacji o metodologii badania;
•
Brak korelacji pomiędzy problemem, a zaplanowanym w projekcie wsparciem;
•
Podnoszenie w projekcie wielu problemów i brak odniesienia się do nich przy
konstruowaniu celów;
•
Brak analizy sytuacji kobiet i mężczyzn w kontekście zdiagnozowanego
problemy (nie wskazanie danych ilościowych i/lub jakościowych w tym
zakresie);
•
Wskazywanie na istnienie problemu jedynie w kontekście sytuacji
przedsiębiorców lub jedynie w sytuacji pracowników – wsparcie w ramach
Poddziałania 8.1.1 dotyczy zarówno przedsiębiorców, jak i ich pracowników,
zatem analiza problemu powinna dotyczyć obu grup docelowych;
•
Brak wykazania efektu zachęty w przypadku udzielania pomocy publicznej;
•
Brak analizy interesariuszy.
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku
o dofinansowanie – punkt 3.1.2
Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
•
Cele nie odpowiadające na zdiagnozowany problem;
•
Cele, które nie pokazują mierzalnej, pożądanej zmiany w sytuacji problemowej
grup docelowych;
•
Cele szczegółowe nie skorelowane z celem głównym projektu, mające
charakter działań. Cele szczegółowe powinny w swej formule odnosić się do
niższego poziomu interwencji niż cel ogólny, tj. dotyczyć poszczególnych
aspektów, prowadzących do osiągnięcia celu głównego;
•
Brak zgodności celów z kryteriami SMART;
•
Brak wskaźników, które pokazują mierzalną, pozytywną zmianę w sytuacji grup
docelowych. Wskaźniki nie obrazują zakładanych celów i nie wskazują na
zmianę jakościową, np. samo zakończenie szkoleń nie musi być równoznaczne
z podniesieniem kwalifikacji. Stąd, potrzebny jest odrębny wskaźnik, obrazujący
taki stan;
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
•
Ograniczanie się wyłącznie do wyboru wskaźników z listy rozwijanej;
•
Wpisywanie produktów w miejsce wskaźników, np. liczba godzin szkolenia;
•
Zbyt niska wartość docelowa wskaźników, co skutkować może brakiem
uzasadnienia dla celowości przekazania wsparcia;
•
Brak zewnętrznych, niezależnych źródeł weryfikacji założonych wskaźników;
•
Powielanie źródeł weryfikacji lub źródeł pozyskiwania danych do pomiaru
wskaźnika w przypadku wskaźników o różnorodnych charakterze, odnoszących
się do zróżnicowanych celów;
•
Brak informacji dotyczących częstotliwości pomiaru założonych wskaźników.
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Punkt 3.2 Grupy docelowe
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku
o dofinansowanie – punkt 3.2
Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
•
Brak poprawnego opisu grupy docelowej, odnoszącego się zarówno do
przedsiębiorców, jak i ich pracowników oraz niedostateczna charakterystyka
grup docelowych, z punktu widzenia istotnych dla projektu cech i specyfiki typu
projektu:
‒ należy przede wszystkim scharakteryzować przedsiębiorstwa objęte
wsparciem, tj. wielkość, sytuacja na rynku, rodzaj produkcji/świadczonych
usług, w jakiej branży funkcjonują (kryterium dostępu), jakie mają potrzeby
szkoleniowe/doradcze itd.
‒ w drugiej kolejności należy scharakteryzować strukturę zatrudnienia np. wiek i
płeć pracowników przedsiębiorstw, kategorie zawodowe, poziom wykształcenia,
staż zawodowy, jeśli możliwe – kwalifikacje;
•
Brak korelacji opisu grupy docelowej z analizą problemu, założonymi celami
oraz wskaźnikami;
•
Brak opisu lub zbyt ogólne uzasadnienie wyboru grupy docelowej –
uzasadnienie powinno korelować, ale nie być bezpośrednio kopią analizy
problemu;
•
Rekrutacja nie dopasowana do specyfiki grupy docelowej. W przedmiotowych
projektach powinno się uwzględnić dwa poziomy rekrutacji: najpierw
przedsiębiorstw objętych wsparciem, a następnie odpowiednich pracowników
tych przedsiębiorstw.
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
•
Należy odróżnić pojęcie rekrutacji od selekcji, które ma charakter bardziej
szczegółowy i ma doprowadzić do wyboru odpowiednich podmiotów /
kandydatów z ogólnej liczby podmiotów / osób dopuszczonych do rekrutacji;
•
Brak opisu jasnych kryteriów rekrutacji uczestników/uczestniczek projektu, nie
uwzględniających kolejności kryteriów rekrutacji (ich wagi i znaczenia dla
procesu rekrutacji);
•
Brak rzetelnego opisu barier, potrzeb i oczekiwań potencjalnych uczestników /
uczestniczek projektu;
•
Brak wskazania informacji na temat skali zainteresowania planowanym
wsparciem;
•
Brak uzasadnienia liczebności grupy;
•
Brak korelacji pomiędzy danymi zawartymi w opisie grupy docelowej a danymi
przedstawionymi w Tabeli 3.2.1.
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Punkt 3.3 Zadania
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku
o dofinansowanie – punkt 3.3
Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
•
Brak korelacji pomiędzy zadaniami a celami szczegółowymi projektu;
•
Nie przypisanie wszystkich założonych celów projektu do poszczególnych
zadań w projekcie;
•
Brak wskazania metodologii prowadzonych szkoleń, zakresu tematycznego,
liczby i liczebności grup szkoleniowych, a także liczby godzin przypadających
na dany blok szkoleniowy / doradczy;
•
Brak informacji dotyczących działań podejmowanych na rzecz wyrównywania
szans kobiet i mężczyzn i / lub różnicujących wsparcie dla kobiet i mężczyzn;
•
Brak wskazania ram czasowych realizacji poszczególnych zadań;
•
Brak określenia osób odpowiedzialnych z ramienia kadry zarządzającej
za realizację konkretnych zadań
•
Brak efektywności założonych w projekcie działań (zbyt długi okres rekrutacji,
zbyt niska częstotliwości szkoleń), co skutkować może nieuzasadnionym
wydłużaniem okresu realizacji projektu oraz podnoszeniem jego kosztów.
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
•
Brak wskazania produktów lub wykazywanie wskaźników rezultatu zamiast
produktów;
•
Brak przypisania wskaźników mierzących stopień osiągnięcia produktów oraz
źródeł ich weryfikacji;
•
Brak wskazania roli partnera w poszczególnych zadaniach;
•
Zbyt ogólnie opisany harmonogram, nie precyzujący etapów realizacji zadań
lub kopiujący zapisy budżetu szczegółowego.
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Punkt 3.4 Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku
o dofinansowanie - punkt 3.4
Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
•
Brak uwzględnienia wszystkich celów szczegółowych założonych w projekcie
w kontekście potencjalnego ryzyka;
•
Opisywanie ryzyka, które jest niezależne od wnioskodawcy, ale możliwość jego
wystąpienia jest bardzo niska;
•
Przypisywanie takich samych rodzajów ryzyka w przypadku różnorodnych
celów;
•
Wskazywanie tych samych sposobów unikania lub łagodzenia potencjalnego
ryzyka w przypadku ryzyk o różnorodnym charakterze.
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Punkt 3.5 Oddziaływanie projektu
Jak projekt przyczyni się do pozytywnych zmian zaplanowanych
do osiągnięcia w ramach danego Priorytetu PO KL?
•wybór efektu realizacji danego Priorytetu PO KL z listy rozwijanej albo
•wpisanie celu szczegółowego określonego dla danego Priorytetu zgodnie z jego
brzmieniem w PO KL albo
•wpisanie celu określonego dla danego Działania zgodnie z jego brzmieniem w SzOP PO KL
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku
o dofinansowanie – punkt 3.5
Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
•
Wskazywanie oczekiwanego efektu realizacji PO KL niezgodnie ze słownikiem
GWA, w przypadku, gdy istnieje oczekiwany efekt korelujący z celami projektu;
•
Brak wskazania wszystkich oczekiwanych efektów realizacji (lub celów
szczegółowych) POKL adekwatnych do założonego w projekcie wsparcia;
•
Opis wpływu nie dotyczący celu głównego projektu i zaplanowanych
wskaźników, a odnosi się jedynie do podejmowanych w projekcie działań
w kontekście osiągnięcia oczekiwanego efektu realizacji Priorytetu PO KL;
•
Opisywanie efektu realizacji zaplanowanych w projekcie działań jako wartości
dodanej;
•
Brak wskazania wartości dodanej;
•
Opis wartości dodanej jest bardzo ogólnikowy, nie odnosi się do charakteru
wsparcia i specyfiki grupy docelowej.
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
3.6 Potencjał i doświadczenie projektodawcy
doprecyzowano zapisy dot. m.in.
oceny potencjału
finansowego w kontekście
planowanych rocznych
wydatków, gdy podmiot
ubiegający się
o dofinansowanie
funkcjonuje krócej
niż 12 m-cy
oceny potencjału
finansowego w kontekście
planowanych rocznych
wydatków, gdy najwyższa
wartość wydatków pojawia
się w roku, w którym
projekt realizowany jest
krócej niż 12 m-cy
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
pojęcia obrotu
w przypadku, gdy
podmiotem ubiegającym
się o dofinansowanie jest
publiczna uczelnia wyższa
Punkt 3.7 Opis sposobu zarządzania projektu
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku
o dofinansowanie – punkty 3.6 i 3.7
Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
•
•
•
Zbyt ogólny opis doświadczenia wnioskodawcy i partnera – brak
szczegółowych informacji na temat dotychczas zrealizowanych przedsięwzięć,
ich budżetu, liczby uczestników oraz stopnia osiągnięcia założonych
rezultatów;
Brak opisu sposobu zarządzania projektem, ze szczególnym uwzględnieniem
zasady równości szans kobiet i mężczyzn;
Brak opisu zarządzania projektem w świetle struktury zarządzania podmiotem
realizującym projekt;
•
Brak wskazania dostępnego zaplecza technicznego – również w kontekście
dostępnych zasobów nabytych w ramach innych projektów;
•
Deklarowanie posiadania wystarczającego zaplecza technicznego w kontekście
założonych wydatków dot. wyposażenia biura projektu, ujętych w budżecie
szczegółowym;
•
Zbyt ogólny opis kadry zarządzającej: brak wykazania wzajemnych powiązań
personelu projektu (podległość, nadrzędność); brak wskazania wymagań
stawianych członkom kadry zarządzającej (wykształcenie, doświadczenie);
•
Brak opisu sposobu zarządzania projektem w kontekście partnerstwa;
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
•
Brak opisu działań dotyczących monitoringu projektu oraz jego uczestników
(w tym brak opisu sposobów reagowania na odstępstwa od założonych
w projekcie zadań, harmonogramu i budżetu). W opisie należy przedstawić jak
będzie przebiegał monitoring, jakie zostaną zastosowane narzędzia i kto
za niego odpowiada. Należy też wyraźnie odróżnić monitoring projektu, czyli
nadzorowanie postępu rzeczowego i finansowego od monitoringu uczestników,
czyli nadzorowania postępów w osiąganiu wskaźników;
•
Brak opisania roli i uzasadnienia wyboru partnera;
•
Brak opisu roli i kryteriów wyboru podmiotów realizujących zadania zlecone lub
wykonawców pewnych usług w projekcie;
•
W przypadku zlecania całych zadań lub niektórych usług w projekcie, należy
szczegółowo opisać powody zlecania usług, w szczególności
merytorycznych oraz opisać zasady wyboru podwykonawców, kryteria,
sposób nadzoru nad wykonaniem usługi. Podanie ogólnej informacji,
iż będzie to przeprowadzone „zgodnie z zasadą konkurencyjności” nie jest
wystarczające, gdyż wnioskodawca miałby obowiązek, w przypadku otrzymania
dofinansowania i podpisania umowy, stosować zasadę konkurencyjności,
niezależnie od zawarcia tej informacji we wniosku.
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku
o dofinansowanie – część IV
Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
•
Brak uzasadnienia ponoszenia wydatków w świetle zaplanowanych działań;
•
Brak wskazania kosztów personelu w budżecie ogólnym projektu (pole „w tym
koszty personelu”);
•
Błędne wykazywanie zadań
podwykonawcom;
•
Brak identyfikacji kosztów związanych z cross-financingiem;
•
Brak identyfikacji wydatków związanych z pomocą publiczną;
•
Nie wskazywanie wymiaru czasu pracy w przypadku personelu projektu;
•
Wybór błędnego poziomu kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem;
•
Ujmowanie kosztów pośrednich w katalogu kosztów bezpośrednich;
•
Błędy w wyliczeniach pomocy publicznej.
zleconych
w przypadku usług zlecanych
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Dodatkowych informacji udzielają:
Punkt InformacyjnyEFS
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
ul. A. Mickiewicza 41
tel. 91 42 56 163/164
e-mail: [email protected]
www.pokl.wup.pl
oraz
Punkt InformacyjnyEFS
Wojewódzki Urząd Pracy - filia Koszalin
ul. Słowiańska 15a
tel. 94 344 50 25/26
e-mail: [email protected]
www.pokl.wup.pl
SKYPE: WUP_SZCZECIN
Punkt Informacyjny EFS działa w godzinach:
9.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Instytucje, które pomogą Państwu przygotować projekt:
Regionalny Ośrodek EFS w Szczecinie
Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego
ul. Św. Ducha 2
70-223 Szczecin
tel. 91 432 93 13
e-mail: [email protected]
www.szczecin.roefs.pl
oraz
Regionalny Ośrodek EFS w Koszalinie
Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A
ul. Przemysłowa 8
75-216 Koszalin
tel. 94 343 26 33
e-mail: [email protected]
www.koszalin.roefs.pl
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Dziękujemy za uwagę!
Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Download