Nysa, 04.08.2015 r. IP.272.2.15.2015.KM WSZYSCY OFERENCI

advertisement
Nysa, 04.08.2015 r.
IP.272.2.15.2015.KM
WSZYSCY OFERENCI
ODPOWIEDŹ
na zapytania
Szanowni Państwo
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 31 lipca 2015r. do Zamawiającego wpłynął wniosek
o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu
prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na
wykonanie zadania pn. : Założenie baz danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
(baza danych GESUT), obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie
standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT 500), mapy
zasadniczej – dla terenów zabudowanych, zainwestowanych, przeznaczonych pod zabudowę
w graniach gminy Skoroszyce . Powierzchnia dla w/w terenów dla całej gminy wynosi ok.
1632 ha. Teryt gminy Skoroszyce – 160709_2” – KOD CPV;73.35.50.00-1
A. Pytania dotyczące projektu umowy:
Pytanie 1
Dotyczy § 6 umowy:
Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie o dniu gotowości do odbioru i przekaże
prace nie później iż 21 dni roboczych przed umownym terminem jego zakończenia, a
Zamawiający przeprowadzi odbiór techniczny uzgodniony przez strony najpóźniej w ciągu
10 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru i przekazania prac.
Czy opisana procedura dotyczy etapu I i etapu II ?
Odpowiedź 1
Procedura dotyczy etapu I i II etapu
Pytanie 2
Dotyczy § 8 umowy:
a.
Czy Zamawiający przewiduje możliwość obniżenia kar umownych jakich wysokości są
zamieszczone w paragrafie 8 projektu umowy stanowiącego załącznik do SIWZ?
Odpowiedź 2
Zamawiający nie przewiduje możliwości obniżenia kar umownych.
Pytanie 3
Jednocześnie Oferent – Wykonawca proponuje zamianę w/w paragrafu z:
1
Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kare umowną w wysokości 50%
ceny umownej w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które
odpowiada Wykonawca. Wykonawca może odstąpić od wykonania umowy jedynie do
czasu przystąpienia do jej realizacji. Po rozpoczęciu prac przez Wykonawcą
zastosowanie będą miały postanowienia zawarte w § 7 ust. 2 i 3.
2. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kare umowną w wysokości:
1) 2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w
wykonaniu prac, których termin wykonania prac został określony w § 3
2) 2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu usterek stwierdzonych przy odbiorze prac ( lub
w okresie gwarancji albo rękojmi, liczony od dnia wyznaczonego na termin usunięcia
usterek.
3. W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiającemu przysługuje prawo potracenia
naliczonych kar z należności wystawionej na fakturze Wykonawcy.
1.
na:
1.
Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kare umowną wysokości 20 %
ceny umownej w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które
odpowiada Wykonawca. Wykonawca może odstąpić od wykonania umowy jedynie do
czasu przystąpienia do jej realizacji. Po rozpoczęciu prac przez Wykonawcę
zastosowanie będą miały postanowienia zawarte w § 7 ust. 2 i 3.
2. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości:
1) 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki
w wykonaniu prac,
których termin wykonania prac został określony w § 3
2) 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu usterek stwierdzonych przy odbiorze prac (lub
w okresie gwarancji albo rękojmi, liczony od dnia wyznaczonego na termin usunięcia
usterek.
3. W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia
naliczonych kar z należności wystawionej na fakturze Wykonawcy.
Jednocześnie informując, że przyjęty system kar, w odniesieniu do ich wysokości, jest
sprzeczny z obowiązującym porządkiem prawnym.
Odpowiedź 3
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu §8 umowy.
Pytanie 4
zapis umowy: Wykonawca może odstąpić od wykonania umowy jedynie do czasu
przystąpienia do jej realizacji.
Jaki moment, Zamawiający przyjmuje za przystąpienia do realizacji umowy?
Odp.) data podpisania umowy
b.
c. zapis umowy: Po rozpoczęciu prac przez Wykonawcę zastosowanie będą miały
postanowienia zawarte w § 7 ust. 2 i 3.
Powyższy zapis nie jest związany z paragrafem 7.
2
Odpowiedź 4
Powyższy zapis jest związany z §7 ust.2 i 3
Pytanie 5
Dotyczy § 12 umowy:
Zmiany niniejsze umowy wymagają zachowania formy pisemnej w drodze aneksu, pod
rygorem nieważności i są dopuszczalne tylko w granicach unormowania art. 144 ustawy
Prawo zamówień publicznych i na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
Prawo Zamówień Publicznych w Art. 144. 1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w
ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił
warunki takiej zmiany.
Biorąc pod uwagę:

niejednoznaczny określony zakres zamówienia w szczególności ilości jednostek które
zostana opracowane w bazach danych,
 dotychczasowe doświadczenia z których wynika że ilość jednostek podawana w
przedmiocie zamówienia różni się od ilości zestawionych po zakończeniu prac nawet do
30 %,
 zamówienie ma być realizowane przy współudziale stron trzecich ( kilka instytucji
branżowych), które to strony w żaden sposób nie są formalnie zobligowane do
współpracy, co w efekcie wydłuża termin realizacji zamówienia.
Wnosimy o uzupełnienie zapisu paragrafu 12, o możliwości udzielenia zamówienia
uzupełniającego w przypadku kiedy ilość kilometrów podana w warunkach technicznych i w
odpowiedziach na pytania udzielne przez Zamawiającego ulegnie zwiększeniu o więcej niż
15 %.
Odpowiedź 5
Zamawiający nie wyraża zgody na uzupełnienie zapisu §12 o możliwość udzielenia
zamówienia uzupełniającego.
Od momentu ogłoszenia przetargu Wykonawca ma możliwość wglądu i przejrzenia operatów
geodezyjnych, map stanowiących podstawę opracowania i może zweryfikować dane
Zamawiającego.
B. Pytania dotyczące warunków technicznych:
Pytanie 6
W pkt. I. Charakterystyka obiektów oraz istniejące materiały, warunków technicznych
zapisano:
3
Na obszarze gminy Skoroszyce występuje siec:
 wodociągowa (bez przyłączy) – 53,8 km,
 sieć energetyczna ( bez przyłączy) – 158 km,
 telekomunikacyjna,
 kanalizacyjna: sanitarna ( bez przyłączy ) – 29,92 km, deszczowa ( bez przyłączy ) –brak
danych,
 przyłącza z szambami,
 siec gazowa ( bez przyłączy) – 6,5 km,
 tranzyt gazowy.
Długość sieci szacowana na podstawie danych branżowych.
Szacowana liczba projektów sieci i przyłączy opiniowanych na posiedzeniu ZUD wynosiła 82
(lata:2013-04.2015)/
Rozporządzenie MAiC z dnia 12.02.2013 –m w sprawie baz danych GESUT, BDOT oraz
mapy zasadniczej określa zakres danych tworzonej bazy GESUT. Są to:
 rodzaj sieci – wykonawca musi w dokumentacji przetargowej uzyskać informacje o
wszystkich występujących w terenie opracowania rodzajach sieci i władających tymi
sieciami,
 źródło – Wykonawca musi w dokumentacji przetargowej uzyskać informacje ( wg oceny
PODGiK) jaki rodzaj dokumentów należy wykorzystać i jaki jest ilość tego materiału (
np. ilość operatów technicznych),
 geometria – Zamawiający winien być zobowiązany do opisania tej części zamówienia
poprzez podanie długości sieci w rozbiciu na rodzaj (informację ta można pozyskać od
władających sieciami),
Ustawa Prawo zamówień publicznych Art. 29.1 zobowiązuje do jednoznacznego określenia
przedmiotu zamówienia. W przypadku zamówienia baz GESUT, podstawowymi danymi
mającymi wpływ na sporządzenie oferty są rodzaj sieci i ich orientacyjna długość.
Mając na uwadze że podstawowymi kryteriami ustalenia nakładu pracy przy opracowaniu baz
GESUT są długości sieci w rozbiciu na jej rodzaje oraz procent tych sieci możliwych do
opracowania w oparciu o dane analityczne, proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe
pytania:
Proszę o uzupełnienie informacji dotyczącej długości sieci telekomunikacyjnej, tranzyt
gazowy, kanalizacja deszczowa.
Odpowiedź 6
Nie uzyskano od władającego sieciami powyższych danych. Zamawiający informuje, że nie
posiada w systemie informatycznym pełnych danych długości sieci , w celu pełniejszego
zobrazowania przedmiotu zamówienia przedstawia w załączeniu sekcje analogowych map
zasadniczych dotyczących wszystkich części.
Pytanie 7
Jaki procent sieci urządzeń technicznych ( szacowany w kilometrach) będzie można
opracować w oparciu o dane analityczne ( zawarte w operacie technicznym)?
Odpowiedź 7
Wszystkie sieci były wprowadzane na mapach na podstawie operatów geodezyjnych
4
Pytanie 8
W pkt. 1.6. warunków technicznych zapisano:
Przy wykonywaniu czynności, o których mowa w pkt. 1.4, 1.5, w przypadku stwierdzenia
rozbieżności danych dotyczących istnienia obiektu, przebiegu oraz jego cech, należy
wprowadzić dane wg hierarchii danych wymienionych w punkcie 1.4 oraz zaraportować
stwierdzoną rozbieżność. Jeżeli wprowadzanie sytuacji wymagać będzie zmianę
położenia budynku, który był wyniesiony z digitalizacji, a w Zasobie istnieją dane
analityczne dla tego budynku, Wykonawca zmodyfikuje istniejący budynek oraz sporządzi
niezbędne dane do wprowadzenia zmiany atrybutów budynku do części opisowej
ewidencji gruntów i budynków.
Ile budynków ramach terenu będącego przedmiotem opracowania, wprowadzono do bazy
Geoinfo poprzez wektoryzację (opracowanie graficzne)?
Odpowiedź 8
Zamawiający przyjmuje, że modyfikacja geometrii istniejących budynków będzie dotyczyła
ok.10% budynków. tj. ok.760. Powyższa liczba nie obejmuje obiektów które należy
wprowadzić do bazy EGiB zgodnie z paragrafem 63a rozporządzenia w sprawie ewidencji
gruntów i budynków.
Pytanie 9
W pkt. 1.10. warunków technicznych zapisano:
W procesie tworzenia i weryfikacji baz GESUT i BDOT 500 w zakresie niezbędnym do
niniejszego opracowania wykorzystać inne rejestry publiczne.
Proszę jednoznacznie wymienić rejestry publiczne, które Wykonawca jest zobowiązany
wykorzystać w procesie opracowywania baz danych.
Odpowiedź 9
Rejestr EMUiA prowadzony przez gminy, rejestr dokumentacji architektoniczno-budowlanej
prowadzony przez Starostę Nyskiego, rejestr dróg publicznych (krajowych, wojewódzkich,
powiatowych, gminnych) prowadzonych przez zarządców tych dróg, rejestr ewidencji
zabytków, rejestr form ochrony przyrody.
Pytanie 10
W pkt. 1.11. warunków technicznych zapisano:
W zakresie baz GESUT opracowanie niniejsze obejmuje:
1) utworzenie w GEO_INFO inicjalnej bazy danych GESUT,
2) przedłożenie przedmiotom władającym poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu
odpowiedniej treści inicjalnej bazy danych GESUT w celu jej weryfikacji
3) rozpatrzenie ewentualnych uwag zgłoszonych przez podmioty władające sieciami
uzbrojenia terenu do przedłożonej treści inicjalnej bazy danych GESUT, powiadomienie
tych podmiotów o sposobie rozpatrzenia zgłoszonych uwag oraz ewentualna modyfikacja
inicjalnej bazy danych GESUT
5
4) opracowanie obiektów GESUT a statusie projektowany (GES_istnienie „projektowany”)
będących elementem uzgodnień Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych
(ZUDP)
Zamawiający wymaga przedłożenie podmiotom władającym poszczególnymi sieciami
uzbrojenia terenu odpowiedniej treści inicjalnej bazy danych GESUT w celu jej weryfikacji,
w związku z tym:
a) Czy Zamawiający dokonał/dokona uzgodnień z tymi podmiotami co do udziału ich w
procedurze uzgodnień?
b) Czy z uzgodnienia (jeśli je wykonano) wynika że podmioty te wykonują uzgodnienie
nieodpłatnie, a w zamian otrzymują bazę danych sieci przez nich zarządzaną?
c) Mając na uwadze że niektóre branże (podmioty władające poszczególnymi sieciami
uzbrojenia terenu) nie są zainteresowane wykonaniem uzgodnień, jak na postąpić
Wykonawca jeżeli wystąpi taki przypadek lub uzgodnienia te będą trwały dłużej niż
ustalony z Zamawiającym termin umowny lub uzgodnień takich Wykonawca nie
otrzyma?
d) Jaki jest graniczny termin, okres czasu dla branż (podmioty władające poszczególnymi
sieciami uzbrojenia terenu), w którym muszą odpowiedzieć Wykonawcy o terminie
weryfikacji swoich sieci? Mając na uwadze „procedurę rozpatrzenia ewentualnych uwag
zgłoszonych przez podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu do przedłożonej treści
inicjalnej bazy danych GESUT, powiadomienie tych podmiotów o sposobie rozpatrzenia
zgłoszonych uwag oraz ewentualna modyfikacja inicjalnej bazy danych GESUT”
Wykonawca musi dysponować co najmniej okresem 3 miesięcy przed terminem
zgłoszenia gotowości do odbioru.
e) Biorąc pod uwagę że większość podmiotów nie przyjmie materiału do uzgodnień w
postaci bazy informatycznej, czy uzgodnień należy dokonać jedynie na kopi mapy
analogowej (wyplot z bazy)?
f)
Jaką formę ma mieć informacja o przekazaniu dokumentacji do uzgodnienia, w
przypadku braku takiego uzgodnienia lub wskazania przez uzgadniającego terminu
wykonania uzgodnienia po terminie umownym (terminie zgłoszenia gotowości do
odbioru)?
g) Jak ma postąpić Wykonawca jeżeli uzgodnienie z branżą wskazuje inne położenie
przewodu, armatury niż wynika to z operatu technicznego w p.z.g.k?
Odpowiedź 10
Zamawiający nie dokonał uzgodnień z podmiotami władającymi sieciami. Do
obowiązków wykonawcy należy dokonanie uzgodnień.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami tj.art.28ei 28f ustawy z dnia 5 czerwca 2014r o
zmianie ustawy-Prawo geodezyjne i kartograficzne –ustawy o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014r.Poz.897) wynika jednoznacznie, że na
dzień dzisiejszy w ramach tworzenia baz danych GESUT wymiana danych pomiędzy
podmiotami tworzącymi taką bazę następuje nieodpłatnie.
6
Uzgodnienie z podmiotami władającymi sieciami uzbrojenia terenu oraz
wprowadzenia do bazy danych ewentualnych uwag i ustaleń dotyczących inicjalnej
bazy danych GESUT oraz sposób (np. na mapie analogowej bądź płyty DVD z bazą
GESUT) leży po stronie Wykonawcy. Uzgodnienie należy dokonać w formie pisemnej.
Jeżeli branże nie będą zainteresowane wykonaniem uzgodnień wykonawca powinien
złożyć pismo wraz z inicjalną bazą danych wyznaczając termin 2 miesięcy do
uzgodnienia od daty złożenia wniosku z zapisem, nieuzgodnienie bazy danych GESUT
w/w terminie będzie traktowane jako przyjęcie założonej bazy danych przez podmiot
władający siecią bez zastrzeżeń.
Jeśli uzgodnienie z branżą wskazuje inne położenie niż wynika to z operatu
technicznego w pzgik -przewodu, armatury należy wprowadzić położenie z
uzgodnień z branżą pod warunkiem że posiadają odpowiednie dane do
wprowadzenia
Pytanie 11
W pkt. 1.15. warunków technicznych zapisano:
Obiekty BDOT500 i GESUT musza spełniać wymagania poprawnej topologii oraz poprawnej
budowy wzajemnych relacji i powiązań, w tym w szczególności:
8) dla warstwy wysokościowej urządzeń naziemnych i podziemnych w zakresie posadowienia
rzędnych góry włazów, zasuw itp. Uzupełnienie rekordu Rzędna_Hg_H1 następuje na
podstawie ostatniego aktualnego pomiaru przy założeniu jednoczesnej weryfikacji danych z
mapa zasadniczą.
Jak ma postąpić Wykonawca jeśli rzędne wysokości z ostatniego pomiaru i na mapie
zasadniczej (analogowej) się różnią?
Odpowiedź 11
Należy wprowadzić rzędne z ostatniego pomiaru.
Pytanie 12
W pkt. 9) warunków technicznych zapisano:
należy zweryfikować wymiar średnicy przewodu na mapie analogowej z materiałami
źródłowymi.
Jak ma postąpić Wykonawca jeśli średnice w materiałach źródłowych (geodezyjne operaty
techniczne), na mapie zasadniczej (analogowej) i z danych uzyskanych od instytucji
zarządzającej sieciami, się różnią?
Odpowiedź 12
W takim wypadku należy przyjąć wywiad branżowy potem szkic. Kiedy są odstępstwa
ewentualnie przedstawić branży do decyzji.
7
1.
W pkt. 10) warunków technicznych zapisani:
w przypadku wystąpienia „kolizji” typu: budynków ewidencyjnych oraz elementów uzbrojenia
podziemnego np. w przypadku przyłącza do obiektu budynek (przewód „wchodzi” lub „nie
wchodzi” do budynku) – jeżeli z dokumentów nie wynika inaczej, należy go topologicznej
połączyć z budynkiem.
Pytanie 13
Czy należy wykonać połączenie topologiczne z budynkiem, bez względu na różnice jaka w
efekcie takiego działania wystąpi pomiędzy długością podłączenia do budynku zapisana na
szkicu a długością analityczną jaka uzyskamy z nazywanych?
Odpowiedź 13
Należy postępować zgodnie z punktem 1.15.10) warunków technicznych tzn. w przypadkach
„kolizji” np. budynków ewidencyjnych z przyłączami należy przewody łączyć topologicznie z
budynkiem zachowując zasadę ,iż w obrysie obiektów: budynek nie przedstawia się obiektów
bazy danych GESUT a także zdrowy rozsądek ( w sytuacjach dużych różnic położenia
przewodu i budynku należy wykonać uzgodnień przebiegu z daną branżą) lub przeliczyć
niezbędne elementy sieci uzbrojenia na nowo pozyskany budynek.
Pytanie 14
W pkt. V. warunków technicznych zapisano:
V Archiwizacja dokumentów
Operaty (materiały zasobu) należy zeskanować, zaewidencjonować i dołączyć do
repezytorium materiałów zasobu w systemie Geo-Info Ośrodek zgodnie z wymogami
rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenie państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2015 r. poz.520). W przypadku wykonywania
archiwizacji poza siedzibą zamawiającego, zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do baz
danych – konfiguracja zdalnego dostępu leży po stronie Wykonawcy.
Proszę o wyjaśnienie zapisu „zapewni dostęp do bazy danych,” – jakiej bazy.
Odpowiedź 14
Zamawiający udostępni
dostęp do baz danych niezbędnych aplikacji GEO-INFO
(Ośrodek,Mapa) jako zalogowanemu użytkownikowi z uprawnieniami które umożliwią
Wykonawcy wykonanie czynności i zadań opisanych w warunkach technicznych w dziale V.
Archiwizacja dokumentów
Pytanie 15
Wg zapisów warunków technicznych:
W Podgik w Nysie zostały zeskanowane a nie zaewidencjonowane operaty geodezyjne prawne
z lat 1960 - VIII 2010/
Skanowaniu będą podlegać operaty prawne z lat 2010-2014 i wszystkie operaty sytuacyjne.
Proszę o potwierdzenie, że wg powyższego zapisu nie podlegają skanowaniu i
ewidencjonowaniu operaty przyjęte do zasobu po dniu 1.01.2015 i dotyczy to operatów
8
prawnych i sytuacyjnych. Powyższe wiąże się zapisem dotyczącemu opracowania baz
danych aktualnych na mc przed odbiorem końcowym/
2.
W pkt. VI ETAPOWANIE PRAC PODLEGAJĄCE KONTROLI TECHNICZNEJ I
ODBIOROWI – Warunków technicznych zapisano:
1.
ETAP I – termin wykonania 30 listopada 2015;
1) Skanowanie i kalibracja mapy zasadniczej
2) zeskanowanie operatów
3) sporządzenie operatu technicznego z wykonanych prac
ETAP II – termin wykonania 30 listopada 2016:
1) Archiwizacja operatów
2
Mając na uwadze rozdzielenie zakresu prac dotyczących archiwizacji na dwa etapy I i II,
proszę o sprecyzowania zakresu prac podlegających odbiorowi w ramach etapu I.
Odpowiedz 15
Dział VI pkt 1 warunków technicznych jednoznacznie precyzuje zakres prac I ETAPU
Pytanie 16
Obowiązkiem Wykonawcy jest wykorzystanie, sprawdzenie, zweryfikowanie i ujednolicenie
istniejących zasięgów zasobu geodezyjnego dotyczących tej samej roboty, w obu przypadkach
należy zmodyfikować zasięg zasobu geodezyjnego z aplikacji Geo-Ibfo Ośrodek danymi
zasięgu geodezyjnego z aplikacji Geo-Info Mapa. Należy dostosować podłączone i podłączone
do zasięgu geodezyjnego nazwy plików do zgodności z cytowanym w/w rozporządzeniem po
wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.
Proszę o doprecyzowania powyższego zapisu.
Odpowiedź 16
Konieczność ujednolicenia obiektów GOSZZG między aplikacjami GEO-INFO : Ośrodek i Mapa
wynika z :


Funkcjonowania w aplikacji GEO-INFO 6 Mapa obiektów GOSZZG będących
efektem informatyzacji zasobu w zakresie operatów prawnych ( sporadycznie
sytuacyjnych) powstałych do roku 2010 i częściowo 2010 które posiadają podłączone
pliki skanów operatów w sposób który nie jest zgodny z obowiązującymi przepisami
w zakresie Nazw dokumentu lub zbioru dokumentów , Nazw materiału zasobu
(konieczność zmiany nazw, przejrzenia zawartości skanów itp.),czasami wystąpi
konieczność zmiany błędnej geometrii.
Funkcjonowaniu w aplikacji GEO-INFO 6 Mapa obiektów GOSZZG będących
efektem prac operatorów GEO-INFO 6 Mapa ( bez podczepionych plików) ale z
geometrią zgodną z operatem (zawartością szkiców) w przeciwieństwie do GOSZZG
dotyczącego tego samego operatu z aplikacji GEO-INFO 7 Osrodek ( w geometrii
zwykle zakres odbiegający od obszaru faktycznego pomiaru)
Pytanie 17
9
W pkt. 9. Warunków technicznych zapisano:
Ustala się stan aktualności bazy na 10 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcą
gotowości do odbioru końcowego w PODGiK. Powyższy stan aktualności obowiązuje również
po przekroczeniu każdego terminu wykonania prac lub przekroczeniu terminu przewidzianego
na poprawienie wad lub usterek wykazanych w protokole odbioru.
Zgodnie z § 6 ust. 1 Umowy – Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie o dniu
gotowości do odbioru i przekaże prace nie później niż 21 dni roboczych przed umownych
terminem jego zakończenia, a Zamawiający przeprowadzi odbiór techniczny uzgodniony
przez strony najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru i
przekazania prac.
a) Jak należy interpretować zapis „Ustala się stan aktualności bazy na 10 dni roboczych od
daty zgłoszenia przez Wykonawcą gotowości do odbioru końcowego w PODGiK”. Czy na
10 dni przed datą zgłoszenia gotowości?
b) Jak w tym przypadku (ponowne pobranie operatów z PODGiK aby zapewnić aktualność
bazy na 10 dni przed zgłoszeniem gotowości) traktować będzie opracowanie baz danych
GESUT w zakresie:
1) Utworzenia w GEO-INFO inicjalnej bazy danych GESUT,
2) Przedłożenie podmiotom bazy danych GESUT w celu jej weryfikacji
3) Rozpatrzenie ewentualnych uwag zgłoszonych przez podmioty władające sieciami
uzbrojenia terenu do przedłożonej treści inicjalnej bazy danych GESUT. Powiadomienie
tych podmiotów o sposobie rozpatrzenia zgłoszonych uwag oraz ewentualna modyfikacja
inicjalnej bazy danych GESUT.
Zakres ten możliwy jest do wykonania jeśli wykonawca dysponuje czasem 3-5 miesięcy
licząc od dnia przekazania bazy inicjalnej do władającego siecią.
Odpowiedź 17
Stan aktualności bazy ma być na 10 dni przed terminem wpływu operatu do PODGiK w celu
weryfikacji. Powyższy stan aktualności obejmuje również po przekroczeniu każdego terminu
wykonania prac lub przekroczeniu terminu przewidzianego na poprawienie wad lub usterek
wykazanych w protokole odbioru.
Operaty geodezyjne które zostaną pobrane w celu zapewnienia aktualności bazy,
wprowadzone do bazy GESUT uzgodnionej z podmiotami władającymi sieciami nie podlegają
uzgodnieniu z tymi podmiotami.
Pytanie 18
W pkt. 10. warunków technicznych zapisano:
Warunkiem koniecznym do dokonania odbioru prac jest dokonanie przez Wykonawcę
prawidłowego zaimportowania baz danych GEO-INFO w PODGiK w Nysie, będących
przedmiotem zamówienia, w wyniku którego nas pai właściwe funkcjonowanie obiektów
niniejszego zlecenia w zasobie numerycznym PODGiK także w stosunku do już istniejących
obiektów. Obecnie trwają prace prowadzone przez firmę Systherm Info autora
oprogramowania nad dostosowaniem oprogramowania GEO-INFO do nowych
obowiązujących przepisów.
10
„etapowanie technologiczne” w czasie gdy struktura bazy danych PODGiK będzie
modyfikowana do wymagań nowego rozporządzenia – zostanie ustalone indywidualnie z
wykonawca prac. Uzgodnienie stwierdzone wpisem do dziennika robót.
a.
Proszę o wyjaśnienie co oznacza i jaki może mieć wpływ na terminowe wykonanie
zamówienia tzw. Uzgodnienie „Etapowania technologicznego”?
b.
Jak ma postąpić Wykonawca, jeśli w okresie gotowości do instalacji baz danych
SYSTHERM nie zakończy dostosowania oprogramowania GEO-INFO do nowych
obowiązujących przepisów?
Odpowiedź 18
W chwili obecnej w PODGiK Nysa została wykonana konwersja bazy danych GEOINFO 6 Mapa w zakresie rejestrów GESUT i BDOT 500. W przypadku zmiany
przepisów w tym zakresie i konieczności wykonania również konwersji związanej z
przystosowaniem bazy danych do nowych przepisów etapowanie technologiczne
będzie polegać na przejęciu stanu prac Wykonawcy (zaczytania obiektów do bazy
danych PODGiK Nysa w zmianie), wykonaniu konwersji i oddaniu obiektów po
konwersji Wykonawcy. Skutek tej operacji jest taki, iż Wykonawca od momentu
przekazania stanu prac do PODGiK do zakończenia konwersji i oddania obiektów
przez PODGiK Nysa do dalszych prac nie może wykonywać żadnych prac w bazie
GEO-INFO 6 Mapa.
W przypadku gdy w okresie gotowości Wykonawcy do instalacji baz danych
SYSTHERM nie zakończy dostosowywania oprogramowania GEO-INFO do nowych
obowiązujących przepisów instalacja zostanie wykonana w
wersjach
aktualizacyjnych aplikacji GEO-INFO w dniu instalacji
Pytanie 19
Czy opracowanie i zredagowanie mapy zasadniczej podlega plotowaniu?
Odpowiedź 19
Opracowane i zredagowane mapy zasadnicze nie podlegają plotowaniu.
Pytanie 20
Czy istnieje wzór analizy dokładnościowej dla wykorzystania operatów?
Odpowiedź 20
Nie istnieje wzór analizy dokładnościowej dla wykorzystania operatów.
Pytanie 21
Czy Zleceniodawca jest w stanie określić ilość operatów sytuacyjnych w rozbiciu na
poszczególne roczniki, jest to również niezbędne przy ustaleniu nakładu pracy. W
operatach starszych niż 2000 r. często nie ma współrzędnych pomiarowych co wieża się z
dodatkowym, nadkładem pracy.
Odpowiedź 21
11
Zamawiający nie jest w stanie określić ilości operatów rocznikami.
Starosta Nyski
Czesław Biłobran
12
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

2-2=0

2 Cards jogaf85537

Create flashcards