Diagnostyka kliniczna wirusowego zapalenia mięśnia sercowego

advertisement
494
ETIOLOGIA NIEWYDOLNOŚCI SERCA
Diagnostyka kliniczna wirusowego
zapalenia mięśnia sercowego
Możliwe strategie
Zamiast wyczerpującej listy dostępnych metod diagnostycznych przydatnych w diagnostyce klinicznej wirusowego zapalenia mięśnia sercowego, przedstawiamy je
– według hierarchii coraz mniejszego znaczenia – co
do możliwości prawidłowego postawienia rozpoznania, ustalania rokowania i poznawania tej choroby.
Znaczenie podejrzenia klinicznego
i rozpoznania
W przypadku wirusowego zapalenia mięśnia sercowego sugerowane są liczne strategie diagnostyczne,
przy czym idealne kryteria diagnostyczne nie są znane.
Klasyczny zespół kliniczny wirusowego zapalenia mięśnia sercowego – objawy niewydolności serca, ból
w klatce piersiowej, komorowe lub przedsionkowe zaburzenia rytmu serca w kontekście dysfunkcji komorowej o ostrym początku występującym po infekcji wirusowej – pozostaje najważniejszy w pierwszym etapie
ustalania rozpoznania. Współpraca mająca na celu
opracowanie lepszych nieinwazyjnych markerów zapalenia mięśnia sercowego oraz potencjalnych metod potwierdzenia przyczyny bez wykonywania biopsji mięśnia sercowego nie została jeszcze uwieńczona sukcesem.
Biopsja endomiokardium
Biopsja endomiokardium jest tradycyjnie wykonywana
w celu pobrania próbek tkanki mięśnia sercowego
do analizy histologicznej, immunologicznej i genetycznej. Kryteria histologiczne zostały opracowane przez
grupę patologów zajmujących się badaniem układu sercowo-naczyniowego83. Kryteria te, nazwane kryteriami
Dallas, opierają rozpoznanie zapalenia mięśnia sercowego na obecności nacieku z limfocytów i martwicy
miocytów. Dane uzyskane w znacznej serii przypadków
obejmujących ponad 4000 pacjentów wskazują, że częstość dodatnich wyników biopsji opartych na kryteriach Dallas u pacjentów z zapaleniem mięśnia sercowego i z kardiomiopatią rozstrzeniową jest mała (średnia 12%; od 8% do 23%)10,12,85,122,123. Serie badań,
które obejmowały wyłącznie przypadki ostrej manifestacji zapalenia mięśnia sercowego, mogą wykazywać
znacznie częstsze występowanie nacieku zapalnego
(średnia 71%; zakres 67-75%)7,10,123. Obecność komórek olbrzymich w biopsji mięśnia sercowego jest jednak
ważna jako czynnik rokowniczy niekorzystnych następstw i wymaga agresywnej terapii oraz rozważenia
transplantacji serca.
W przeciwieństwie do mikroskopii świetlnej, w metodach immunohistochemicznych wykorzystuje się antygeny powierzchniowe komórek limfocytów. Dzięki
nim można lepiej zidentyfikować i ocenić ilościowo komórki naciekające oraz stopień aktywacji komórek immunokompetentnych. Techniki te mogą mieć możliwość lepszego odróżnienia limfocytów od niezapalnych
komórek śródmiąższowych87,88. Techniki immunohistochemiczne charakteryzują się większą częstością pozytywnych wyników jeśli idzie o aktywność limfocytów
niż ocena histologiczna. Barwienie w kierunku immunoglobuliny M, immunoglobuliny G123 i głównego
kompleksu zgodności tkankowej124 jest również często
dodatnie u pacjentów z klinicznym podejrzeniem zapalenia mięśnia sercowego. Dla celów diagnostycznych
techniki te mogą stanowić uzupełnienie klasycznych
kryteriów Dallas.
Jak omówiono powyżej, techniki z zastosowaniem
rekombinowanego DNA są stosowane w celu wykrycia
obecności genomu wirusa w obrębie mięśnia sercowego. W porównaniu z serologią wirusową, wykrycie genomu wirusa w próbkach pobranych podczas biopsji
wskazuje na swoisty tropizm wirusa w stosunku do serca. Stosowane są dwie techniki: PCR i hybrydyzacja in
situ. Technika PCR wykorzystuje wysoce chronione regiony w genomie enterowirusa i dzięki niej można wykryć bardzo małe ilości genomu wirusa. Serie przeprowadzonych badań PCR wykazały pozytywny wynik
u średnio 17% pacjentów (zakres 8-31%), u których
istniało kliniczne podejrzenie zapalenia mięśnia sercowego lub kardiomiopatii rozstrzeniowej. Za pomocą
hybrydyzacji in situ wykryto genom wirusa u średnio
36% pacjentów (zakres 10-52%). Wykrywalność genomu wirusa w przypadku osób zdrowych jest niska lub
jest on niewykrywalny. Badania te wskazują, że genom
wirusa jest obecny u niektórych pacjentów z klinicznym
podejrzeniem zapalenia mięśnia sercowego i może mieć
potencjalne znaczenie diagnostyczne.
Rozpoznanie wirusowego zapalenia mięśnia sercowego stanowi wyzwanie; idealnej strategii diagnostycznej jak dotąd nie opracowano. Kryteria Dallas powinny
być poszerzone poprzez wprowadzenie technik immunohistochemicznych i analizy genetycznej tak, aby dostarczały więcej dowodów na przebiegające z udziałem
wirusów mechanizmy uszkodzenia serca, które zostały
omówione powyżej.
Ponieważ bliskie jest uzyskanie konsensusu związanego z pełniejszymi kryteriami diagnostycznymi wirusowego zapalenia mięśnia sercowego, niewątpliwie poprawi to ustalanie rozpoznania.
Markery immunologiczne
U pacjentów z podejrzeniem zapalenia mięśnia sercowego markery aktywacji immunologicznej, zarówno
sercowo-specyficzne, jak i niespecyficzne są podwyższone. Wewnątrzkomórkowa cząsteczka adhezyjna 1
i rozpuszczalny ligand Fas, marker aktywacji komórek T, są podwyższone u pacjentów z zapaleniem mięśnia sercowego w porównaniu z grupą kontrolną. Sercowo-swoiste autoprzeciwciała, takie jak przeciwciała
przeciwko miozynie α, również występują często u pacjentów z klinicznym obrazem zapalenia mięśnia sercowego w porównaniu z kontrolą108,125. Jednak żaden
z tych markerów nie jest na tyle czuły i swoisty, aby
mógł być uznany za wskaźnik w diagnostyce nieinwazyjnej.
Serologia wirusa
Przeciwciała skierowane przeciwko CVB, będącemu
najczęstszą przyczyną wirusowego zapalenia mięśnia
NIEWYDOLNOŚĆ SERCA JAKO NASTĘPSTWO WIRUSOWEGO ZAPALENIA MIĘŚNIA SERCOWEGO
sercowego, są u pacjentów z klinicznym podejrzeniem
zapalenia mięśnia sercowego podwyższone. W serii badań 760 pacjentów, u 33% z zapaleniem mięśnia sercowego/zapaleniem osierdzia stwierdzono dodatnie markery serologiczne CVB w porównaniu z wynikiem 9%
w grupie kontrolnej osób zdrowych. Jednakże wysoki
wskaźnik występowania infekcji CVB ogranicza swoistość tej reakcji. Same w sobie markery serologiczne
wirusa nie świadczą o jego sercowym tropizmie.
Nieinwazyjne badania serca
Zmiany elektrokardiograficzne w ostrej fazie objawów
klinicznych zapalenia mięśnia sercowego mogą obejmować poszerzenie zespołu QRS, blok lewej odnogi
pęczka Hisa, zmiany odcinka ST i załamka T oraz blok
przewodzenia w sercu126. Echokardiografia często
ujawnia osłabienie funkcji skurczowej komór oraz zaburzenia ruchomości ściany127. Ostatnie badania wskazują, że specyficzne informacje diagnostyczne można
uzyskać na podstawie technik przetwarzania obrazu
echokardiograficznego128. Elektrokardiografia i echokardiografia mogą w związku z tym potwierdzić obecność ostrego uszkodzenia serca, ale nie mogą pozwolić
na swoiste rozpoznanie wirusowego zapalenia mięśnia
sercowego.
Jądrowe techniki obrazowania, takie jak badanie radioizotopowe z użyciem galu, w identyfikowaniu aktywnego zapalenia charakteryzują się wysoką swoistością (86%), ale niespotykaną czułością (średnio 44%,
zakres od 0% do 87%)8,129. Badanie radioizotopowe
z antymiozyną (antimyosin scanning) wykorzystujące
znakowane indem przeciwciała przeciwko miozynie
w celu wykrycia martwicy mięśnia sercowego, charakteryzuje się wysoką czułością (średnia 81%, zakres
od 42% do 100%) i umiarkowaną swoistością (średnia
45%, zakres od 21% do 58%). W grupie tej czułość
diagnostyczna wydaje się być wyższa w ostrej fazie choroby130,131. Biorąc pod uwagę wysoką czułość tej metody, jej rola może polegać na identyfikowaniu zdecydowanie negatywnych wyników, zapobiegając konieczności wykonywania biopsji.
Potrzebne są nowoczesne strategie diagnostyczne,
które będą lepiej odzwierciedlały procesy patofizjologiczne będące podłożem choroby. Postęp dotyczący metod służących dokładnemu scharakteryzowaniu interakcji zachodzących pomiędzy wirusem, sercem i układem immunologicznym może prowadzić do bardziej
właściwego i spójnego diagnozowania tego zespołu,
ustalania dokładniejszego rokowania oraz poprawy
w zakresie podejmowania decyzji terapeutycznych.
Leczenie wirusowego zapalenia mięśnia
sercowego
Leczenie limfocytowego zapalenia mięśnia sercowego
jest niezbadaną sztuką. Podane poniżej zalecenia odnoszą się do ostatniej dyskusji przeprowadzonej przez Liu
i Masona (ryc. 29.7)93. Lekarz powinien podjąć próbę
zakwalifikowania stanu pacjenta do jednego z trzech
etapów:
• Etap I, czyli faza wirusowa, która następuje wcześnie
i charakteryzuje się pojawianiem się cech infekcji
Replikacja
wirusa
Uszkodzenie
autoimmunologiczne
495
Kardiomiopatia
rozstrzeniowa
Rozpoznanie
Wykrycie wirusa
Rozpoznanie
Rozpoznanie
Biopsja
Badania obrazujące
Markery immunologiczne Wykluczenie
Leczenie
Przeciwwirusowe
Wzmocnienie układu
immunologicznego
Leczenie
Immunosupresja
Leczenie
Inhibitor ACE
Beta-bloker
RYC. 29.7. Trzy etapy wirusowego zapalenia mięśnia sercowego i potencjalne odpowiednie dla nich algorytmy diagnostyczne i terapeutyczne. W rzeczywistości, różnice pomiędzy tymi trzema etapami nie
zawsze są wyraźne i podstawą terapii jest przeprowadzona przez lekarza ocena kliniczna oparta na tych zasadach ogólnych. ACEI – inhibitor enzymu konwertującego angiotensynę.
w bardzo nieodległym czasie, z możliwością występowania ostrych objawów toksycznych w obrazie
klinicznym.
• Etap II, czyli faza autoimmunologiczna, która ma
przebieg podostry; dominuje proces zapalny przy braku objawów toksyczności wirusa.
• Etap III, faza przewlekłej miopatii; nie stwierdza się
ani zapalenia, ani obecności wirusa, występuje jedynie poszerzenie komór lub ich dysfunkcja.
Etap I, czyli faza wirusowa, jest często trudny
do stwierdzenia na tyle szybko, aby można było zastosować terapię przeciwwirusową. Dzieje się tak, ponieważ występuje opóźnienie w uzyskaniu dodatniego wyniku z hodowli wirusa lub serii stężeń wirusa oraz z powodu braku dostępności do szybkich metod skriningowych z wykorzystaniem materiału wirusowego oraz reakcji immunologicznej. Jeśli zajęcie mięśnia sercowego
jest wyraźne, faza ta jest zwykle rozpoznawana na podstawie skojarzenia objawów przedmiotowych i podmiotowych wywołanych przez infekcję wirusową, włącznie z gorączką, limfocytozą oraz objawami infekcji
górnych dróg oddechowych lub układu pokarmowego.
Leczenie w tej fazie obejmuje unikanie potencjalnie
szkodliwego leczenia immunosupresyjnego oraz stosowanie niespecyficznych środków przeciwwirusowych
lub bezpośredniej terapii przeciwwirusowej, jeśli czynnik patogenny został zidentyfikowany lub jest znany
w związku z występującą epidemią. Niespecyficzna terapia przeciwwirusowa, którą należy rozważyć, to dożylna terapia immunoglobulinami i interferonem, pomimo iż nie udowodniono jeszcze skuteczności żadnego z tych leków w prowadzonych na dużą skalę randomizowanych, kontrolowanych z użyciem placebo badaniach klinicznych.
Etap II jest rozpoznawany najbardziej wiarygodnie
poprzez biopsję endomiokardium. W leczeniu autoimmunologicznej fazy choroby proponowane są różnorodne terapie immunomodulacyjne, włącznie z immunosupresją, manipulacją cytokinami i zastosowaniem
szczepionek przeciwko receptorowi komórek T. Jedynie steroidy, azatiopryna, cyklosporyna i OKT-3 są stosowane jako środki immunosupresyjne u pacjentów
z zapaleniem mięśnia sercowego. Immunoglobuliny
mogą wywierać wpływ immunomodulacyjny niezależnie od ich potencjalnego bezpośredniego działania
Download