Zalacznik_nr_1__2__3__3a__4__4a_do_siwz_

advertisement
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa
Załącznik nr 1 do siwz wzór Formularza Ofertowego
Pieczęć Wykonawcy
Formularz Ofertowy
DPiZP.2610.27.2016
Ja(my) niżej podpisany(-i) ...................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz ...............................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
w odpowiedzi na ogłoszone postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę, Wdrożenie i
Dostarczenie licencji stosu technologicznego systemu Hurtowni Danych wraz z usługami Utrzymania i Modyfikacji systemu
oraz Asysty Technicznej dostarczonych licencji na okres 36 miesięcy” zgodnie z wymaganiami określonymi we wzorze
umowy oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oferuję(-emy) wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
Tabela I – Zaprojektowanie, instalacja, konfiguracja, budowa i wdrożenie Systemu Informatycznego (SI) w
oparciu o Oprogramowanie Standardowe, dostarczenie licencji Oprogramowania Standardowego i
przeprowadzenie warsztatów z działania SI.
Podatek VAT
Lp.
Przedmiot
a
1
2
3
Cena netto w zł
b
c
Cena brutto w zł
%
zł
d
e=c x d
f=c + e
Zaprojektowanie, instalacja, konfiguracja,
budowa i wdrożenie Systemu
Informatycznego (SI)
Dostawa licencji Oprogramowania
Standardowego – zgodnie z załącznikiem
nr 1 do Formularza Ofertowego
Przygotowanie i przeprowadzenie
warsztatów z działania SI
Łącznie w zł:
X
Tabela II – Świadczenie Usługi ATiK przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania przez Strony bez zastrzeżeń
Protokołu Uruchomienia Usług.
Lp.
Przedmiot
Jednostka
Cena
jednostkowa
netto w zł
b
c
d
a
1
Usługa ATiK licencji
Oprogramowania
Standardowego
Cena
jednostko
wa brutto
w zł
Ilość
jednostek
Cena netto
w zł
e
f
g=dxf
Podatek VAT
miesiąc
Cena brutto w
zł
h
i=g x h
j=g + i
36
Tabela III. Świadczenie Usług Utrzymania w okresie 36 miesięcy (bez usługi Integracji i Certyfikacji).
Przedmiot
Utrzymanie (bez usługi
Integracji i Certyfikacji)
a
Jednostka
b
c
Grupa Usług
Utrzymania
Środowisk
Usługa
Administracji
Środowiskami
Usługa
Monitorowania
Dostępności i
Wydajności
Usługa Instalacji
Cena
jednostko
wa netto
w zł
Cena
jednostko
wa brutto
w zł
Ilość
jednostek
e
f
g
d
miesiąc
Zapewnienia
Jakości
h=e x g
Podatek VAT
Cena
brutto w zł
%
zł
i
j=h x i
36
36
miesiąc
36
miesiąc
Razem:
Usługa Usuwania
Wad
Usługa
Zarządzania
Kodem
Usługa
Zarządzania
Konfiguracją
Cena
netto w
zł
X
miesiąc
36
miesiąc
36
miesiąc
1|S t r o n a | |
36
„DPiZP.2610.27.2016”
k=h + j
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa
Usługa
Utrzymania
Dokumentacji
miesiąc
36
Razem:
Usługa Administracji Systemem
Informatycznym
X
miesiąc
36
Razem:
X
Łącznie w zł:
X
Tabela IV. Usługa Integracji i Certyfikacji.
Cena brutto w zł wynika z szacowanego
wynagrodzenia jakie Zamawiający może
przeznaczyć na realizację tej usługi za cały
okres trwania Umowy
Podatek VAT
Przedmiot
Cena netto w zł
%
zł
a
b
c
d
e=c x d
f=c + e
1
Usługa Integracji i Certyfikacji.
Wynagrodzenie płatne zgodnie
z § 6 ust. 6 Umowy
144 000,00
23
33 120,00
177 120,00
Tabela V. Zwiększenie ceny za Usługi Administracji Środowiskami oraz Usługi Monitorowania Dostępności i
Wydajności.
Cena brutto w zł wynika z
szacowanego wynagrodzenia
jakie Zamawiający może
przeznaczyć na realizację tej
usługi za cały okres trwania
Umowy
Podatek VAT
Przedmiot
a
b
1
Budżet na zwiększenie
ryczałtu miesięcznego
Usługi Administracji
Środowiskami oraz
Usługi Monitorowania
Dostępności i
Wydajności
Cena netto w zł
%
zł
d
e
f=d x e
g=d + f
396 180,00
23
91 121,40
487 301,40
c
Wynagrodzenie
płatne zgodnie z
§ 6 ust. 11
Umowy
Tabela VI. Usługa Zleceń Operacyjnych.
Przedmiot
a
1
Jednostka
b
c
d
Zlecenia
Operacyjne
Wynagrodzenie
płatne zgodnie z §
6 ust. 9 Umowy
Roboczodzień
Cena
jednostkowa
netto w zł
Ilość
jednostek
e
f
Cena netto
w zł
g=e x f
Podatek VAT
%
zł
h
i=g x
h
Cena
brutto w zł
j=g + i
596*
Tabela VII. Usługa Modyfikacji.
Zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu, Sekcja II.2.4) pkt 5, Cena brutto Usługi Modyfikacji musi stanowić
minimum 58 % ceny oferty.
Przedmiot
a
1
Jednostka
b
c
d
Usługa Modyfikacji
Wynagrodzenie
płatne zgodnie z
§ 6 ust. 8
Umowy
Punkt
Funkcyjny
2|S t r o n a | |
Cena
jednostkowa
netto w zł
Ilość
jednostek
e
f
7 993*
„DPiZP.2610.27.2016”
Cena netto
w zł
g=e x f
Podatek VAT
%
zł
h
i=g x h
Cena
brutto w
zł
j=g + i
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa
Tabela VIII. Łączna cena oferty.
Cena netto
w zł
Przedmiot
a
1
2
3
4
b
c
Podatek VAT
%
zł
d
e=c x d
Cena
brutto w
zł
f=c + e
Zaprojektowanie, instalacja, konfiguracja, budowa i wdrożenie Systemu
Informatycznego (SI) w oparciu o Oprogramowanie Standardowe,
dostarczenie licencji Oprogramowania Standardowego i przeprowadzenie
warsztatów z działania SI
(Łączna cena netto z Tabeli I)
Usługi ATiK
(Cena netto z Tabeli II)
Usługi Utrzymania
(Łączna cena netto z Tabeli III + Cena netto z Tabeli IV + Cena netto z Tabeli V +
Cena netto z Tabeli VI )
Usługi Modyfikacji
(Cena netto z Tabeli VII)
Zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu, Sekcja II.2.4) pkt 5, Cena
brutto Usługi Modyfikacji musi stanowić minimum 58 % ceny
oferty
Łączna cena oferty w zł:
X
UWAGA
* Podana przez Zamawiającego w Tabeli liczba jednostek – „Roboczodni” oraz „Punktów Funkcyjnych” – stanowi wartości wyłącznie
szacunkowe służące celowi porównania ofert.
Faktyczna ilość wykorzystania jednostek będzie wynikać z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. W Umowie (Załącznik nr III.3) wskazane
zostanie maksymalne wynagrodzenie łączne odrębnie dla Usług Modyfikacji i Usług Zleceń Operacyjnych oraz wynagrodzenie dla Usługi
Integracji i Certyfikacji zgodnie z tabelą nr IV i budżet na zwiększenie ryczałtu miesięcznego Usługi Administracji Środowiskami oraz
Usługi Monitorowania Dostępności i Wydajności zgodnie z tabelą nr V wynikające z ustalonej przez Zamawiającego wartości zamówienia
brutto a w części głównej umowy ceny jednostkowe Punktu Funkcyjnego i Roboczodnia wynikające z Formularza Ofertowego.
Łączne wynagrodzenie z tytułu wykonania Umowy wyniesie nie więcej niż suma:
a)
łącznego wynagrodzenia za Zaprojektowanie, instalację, konfigurację, budowę i wdrożenie Systemu Informatycznego (SI) w
oparciu o Oprogramowanie Standardowe, dostarczenie licencji Oprogramowania Standardowego i przeprowadzenie warsztatów
z działania SI podanego powyżej w tabeli I;
b)
wynagrodzenia za Świadczenie Usługi ATiK przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania przez Strony bez zastrzeżeń Protokołu
Uruchomienia Usług podanego powyżej w tabeli II;
c)
łącznego wynagrodzenia za Grupę Usług Utrzymania Środowisk podanego powyżej w Tabeli III;
d)
łącznego wynagrodzenia za Grupę Usług Zapewnienia Jakości podanego powyżej w Tabeli III;
e)
wynagrodzenia za Usługę Administracji Systemem Informatycznym podanego powyżej w Tabeli III;
wynikających z Formularza Ofertowego oraz
f)
wynagrodzenie za Usługi Zleceń Operacyjnych;
g)
wynagrodzenia za Usługę Modyfikacji;
h) wynagrodzenia za Usługę Integracji i Certyfikacji podanego powyżej w tabeli IV ;
i)
wynagrodzenia za zwiększenie ryczałtu miesięcznego Usługi Administracji Środowiskami oraz Usługi Monitorowania Dostępności
i Wydajności podanego powyżej w tabeli V;
zgodnie ze zdaniem poprzednim.
Łączna cena netto oferty ………………………. zł słownie: __________________________________
_____________________________________________________________________________
Łączna cena brutto oferty ……………………….zł słownie: __________________________________
_____________________________________________________________________________
Oświadczamy, że:
1. Deklarujemy wdrożenia Systemu Informatycznego w terminie ……. miesięcy od daty zawarcia umowy oraz na
warunkach określonych we wzorze umowy.
UWAGA:
a)
b)
c)
d)
wskazany termin zostanie wpisany w § 2 ust. 2 wzoru Umowy stanowiącej załącznik nr 5 do siwz
Maksymalny termin wdrożenia Systemu Informatycznego, o którym mowa w § 2 ust. 2 wzoru Umowy stanowiącej Załącznik nr 5
do siwz, wynosi 9 miesięcy od daty zawarcia Umowy.
Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin wdrożenia Systemu Informatycznego, o którym mowa w § 2 ust. 2 wzoru Umowy stanowiącej
Załącznik nr 5 do siwz, dłuższy niż 9 miesięcy od daty zawarcia Umowy – oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona jako
niezgodna z treścią siwz;
Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin wdrożenia Systemu Informatycznego, o którym mowa w § 2 ust. 2 wzoru Umowy stanowiącej
Załącznik nr 5 do siwz, krótszy niż 7 miesięcy od daty zawarcia Umowy – Zamawiający wpisze ten termin do postanowień Umowy
(§ 2 ust.2 wzoru Umowy stanowiącej Załącznik nr 5 do siwz ) natomiast do celów oceny ofert uzna, iż Wykonawca zaoferował 7
miesięczny termin wdrożenia Systemu Informatycznego.
3|S t r o n a | |
„DPiZP.2610.27.2016”
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa
e)
W przypadku braku wskazania terminu, o którym mowa powyżej, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował maksymalny
termin wdrożenia Systemu Informatycznego, o którym mowa w § 2 ust. 2 wzoru Umowy stanowiącej Załącznik nr 5 do siwz, tj.:
9 miesięcy od daty zawarcia Umowy.
2. Deklarujemy „Czas Realizacji Błędu Krytycznego” ……….. godzin, o którym mowa w pkt 2 ppkt 2) wiersz 1 tabeli –
Czas Realizacji Priorytet P2 – Załącznika nr III.5 wzoru Umowy stanowiącej Załącznik nr 5 do siwz.
UWAGA:
a)
b)
c)
W przypadku braku wskazania Czasu Realizacji Błędu Krytycznego w ramach Usługi Usuwania Wad, Zamawiający uzna, że
Wykonawca zaoferował maksymalny Czas Realizacji, tj.: „110 godzin” i Wykonawca otrzyma 0 pkt.
W przypadku zadeklarowania Czasu Realizacji Błędu Krytycznego w ramach Usługi Usuwania Wad krótszego niż „90 godziny”,
Zamawiający wpisze ten termin do postanowień Umowy natomiast do celów oceny ofert uzna, iż Wykonawca zaoferował minimalny
Czas Realizacji, tj.: „90 godzin” i Wykonawca otrzyma 10 pkt.
W przypadku zadeklarowania Czasu Realizacji Błędu Krytycznego w ramach Usługi Usuwania Wad dłuższego niż „110 godzin”,
oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucana jako niezgodna z treścią siwz.
3. Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia zostało podane w załączniku nr 2 do Formularza
Ofertowego.
4. W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
5. Zapoznaliśmy się z treścią siwz (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki
w niej zawarte.
6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres wskazany w siwz.
7. Wadium w wysokości 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych zero groszy) wnieśliśmy przed upływem terminu
składania ofert.
8. Wadium
wniesione
w
formie
pieniądza
należy
zwrócić
na
rachunek
bankowy
nr
…………………………………………………………………….. prowadzony w banku …………………………………………….., natomiast w
przypadku
wniesienia
wadium
w
innej
formie
(gwarancji
lub
poręczenia)
na
adres
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
9. Zobowiązujemy się do wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości
10 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania wynikającego z Umowy.
10. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym
przez Zamawiającego.
11. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następującej(-ych) części zamówienia (należy podać zakres prac
oraz firmę Podwykonawcy):
a) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………**
b) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………**
** w przypadku niewypełnienia Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania żadnej części zamówienia
podwykonawcom.
12. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
adres:
13. Dane kontaktowe: imię i nazwisko ……………………………………………………, nr tel. ………………………………………………….., nr faks
………………………………………….., adres e-mail: ………………………………………………………..
14. Dokumenty wymienione od strony ……… do strony ……… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być ujawnione
pozostałym uczestnikom postępowania.
UWAGA:
Zamawiający przypomina, że stosownie do art. 8 ust. 3 ustawy Wykonawca winien nie później niż w terminie składania ofert wykazać,
że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
15. Jednocześnie zgodnie z treścią art. 91 ust. 3 ustawy oświadczam, że wybór przedmiotowej oferty***:
a) nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
b) będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i usług.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(należy wskazać: nazwę (rodzaj) towarów/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wartość bez
kwoty podatku od towarów i usług)
*** Niepotrzebne skreślić. W przypadku nie skreślenia (nie wskazania) żadnej z ww. treści oświadczenia i niewypełnienia powyższego
pola oznaczonego: „należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania
oraz ich wartość bez kwoty podatku od towarów i usług” – Zamawiający uzna, że wybór przedmiotowej oferty nie będzie prowadzić do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
16. Integralną częścią Formularza Ofertowego stanowią Załączniki:
1) Załącznik nr 1 - wykaz Oprogramowania Standardowego (sporządzony zgodnie ze wzorem Załącznika nr 1.7
(cz. 2) do wzoru Umowy stanowiącej Załącznik nr 5 do siwz).
2) Załącznik nr 2 - wykaz osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr
4a do siwz).
4|S t r o n a | |
„DPiZP.2610.27.2016”
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa
3) Załącznik nr 3 – ogólne warunki licencyjne producenta Oprogramowania Standardowego.
4) Załącznik nr 4 – ogólne warunki świadczenia Usługi ATiK producenta Oprogramowania Standardowego.
17. Zgodnie z Rozdziałem IV.1. siwz do oferty zostają załączone dokumenty:
1) oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)****.
**** W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa powyżej składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia w formie jednolitych dokumentów dotyczące tych podmiotów
2) dowód wniesienia wadium.
3) Pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie) do podpisania oferty*****.
***** jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności dokumentem rejestracyjnym.
Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień
złożenia oferty (art. 297 k.k.).
____________________, dn. ____________
5|S t r o n a | |
____________________________________
(podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(-ób) upoważnionej (-ych)
do reprezentowania Wykonawcy)
„DPiZP.2610.27.2016”
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa
Załącznik nr 2 do siwz wzór Oświadczenia o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Pieczęć Wykonawcy
Dotyczy postępowania prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nr DPiZP.2610.27.2016
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na „Budowę, Wdrożenie i Dostarczenie licencji stosu
technologicznego systemu Hurtowni Danych wraz z usługami Utrzymania i Modyfikacji systemu oraz Asysty Technicznej
dostarczonych licencji na okres 36 miesięcy”:
a)
oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184 ze zm.)*
z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu.
b)
Oświadczamy, ze należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184 ze zm.) *
z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu:
Lp.
Nazwa podmiotu
Siedziba
[Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia]
* UWAGA: niepotrzebne skreślić
……………………………., dn. …………………………..
……………………………………………………………………………
(podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(-ób) upoważnionej (-ych)
do reprezentowania Wykonawcy)
6|S t r o n a | |
„DPiZP.2610.27.2016”
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa
Załącznik nr 3 do siwz wzór Oświadczenia – Wykaz dostaw
Pieczęć Wykonawcy
Dotyczy postępowania prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nr DPiZP.2610.27.2016
Oświadczenie – Wykaz dostaw
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na „Budowę, Wdrożenie i Dostarczenie licencji stosu technologicznego systemu Hurtowni Danych wraz z usługami
Utrzymania i Modyfikacji systemu oraz Asysty Technicznej dostarczonych licencji na okres 36 miesięcy” składamy wykaz dostaw wykonanych (wykonywanych) w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w Rozdziale
III pkt 1.3.1.1. siwz:
Wartość brutto dostawy
w zł
Lp.
Daty wykonania
Podmiot na rzecz
którego
Przedmiot wykonanych/wykonywanych dostaw (w przypadku gdy zakres dostawy jest szerszy, należy
podać wyłącznie wartość dostawy odpowiadającej
wykonano
(wg warunku udziału w postępowaniu: Rozdział III pkt. treści warunku udziału w postępowaniu w badanym
dostawę
1.3.1.1.)
1
2
zakresie: wg warunku udziału w postępowaniu – nie
mniejszej niż 1 500 000,00 zł brutto każdej z dostaw z
wyłączeniem kosztów licencji i ATiK)
(nazwa i adres)
3
4
Od
Do
dd-mm-rrrr
dd-mm-rrrr
5
6
Informacje uzupełniające
Dowody
Zasoby
innego
podmiotu
Nazwa innego podmiotu
7
8
9
1
2
Uwaga do kol.7:
1)
2)
Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że powyższe dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, tj.:
a)
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane lub są wykonywane należycie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych referencje bądź
inne dokumenty powinny być wydane nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert,
b)
oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o którym mowa wyżej pod lit. a );
Należy wpisać nazwę dowodu (dokumentu) potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (podać numer strony);
Uwaga do kol.8:
1)
Zaznaczyć „TAK", tylko w przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu dla wykazania spełniania warunku udziału;
2)
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa
dokumenty i oświadczenia w zakresie wskazanym w rozdziale IV.4 siwz.
……………………………., dn. …………………………..
……………………………………………………………………………
(podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(-ób) upoważnionej (-ych)
do reprezentowania Wykonawcy)
7|S t r o n a | |
„DPiZP.2610.27.2016”
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa
Załącznik nr 3a do siwz wzór Oświadczenia – Wykaz usług
Pieczęć Wykonawcy
Dotyczy postępowania prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nr DPiZP.2610.27.2016
Oświadczenie – Wykaz usług
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na „Budowę, Wdrożenie i Dostarczenie licencji stosu technologicznego systemu Hurtowni Danych wraz z usługami
Utrzymania i Modyfikacji systemu oraz Asysty Technicznej dostarczonych licencji na okres 36 miesięcy” składamy wykaz usług wykonanych (wykonywanych) w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w Rozdziale III
pkt 1.3.1.2. siwz:
Wartość brutto usługi
w zł
Lp.
Daty wykonania
Podmiot na rzecz
(w przypadku gdy zakres usługi jest szerszy, należy
którego
Przedmiot wykonanych/wykonywanych usług
podać wyłącznie wartość usługi odpowiadającej treści
wykonano
(wg warunku udziału w postępowaniu: Rozdział III pkt.
warunku udziału w postępowaniu w badanym
usługę
1.3.1.2.)
1
2
zakresie: wg warunku udziału w postępowaniu – nie
mniejszej niż 500 000,00 zł brutto każdej z usług z
wyłączeniem kosztów licencji i ATiK)
(nazwa i adres)
3
4
Od
Do
dd-mm-rrrr
dd-mm-rrrr
5
6
Informacje uzupełniające
Dowody
Zasoby
innego
podmiotu
Nazwa innego podmiotu
7
8
9
1
2
Uwaga do kol.7:
3)
4)
Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że powyższe usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, tj.:
c)
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane należycie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych referencje bądź inne
dokumenty powinny być wydane nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert,
d)
oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o którym mowa wyżej pod lit. a );
Należy wpisać nazwę dowodu (dokumentu) potwierdzającego, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (podać numer strony);
Uwaga do kol.8:
3)
Zaznaczyć „TAK", tylko w przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu dla wykazania spełniania warunku udziału;
4)
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa
dokumenty i oświadczenia w zakresie wskazanym w rozdziale IV.4 siwz.
……………………………., dn. …………………………..
……………………………………………………………………………
(podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(-ób) upoważnionej (-ych)
do reprezentowania Wykonawcy)
8|S t r o n a | |
„DPiZP.2610.27.2016”
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa
Załącznik nr 4 do siwz wzór Oświadczenia – Wykaz osób
pieczęć Wykonawcy
Oświadczenie — WYKAZ OSÓB,
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
DPiZP.2610.27.2016
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na „Budowę, Wdrożenie i Dostarczenie licencji stosu
technologicznego systemu Hurtowni Danych wraz z usługami Utrzymania i Modyfikacji systemu oraz Asysty Technicznej
dostarczonych licencji na okres 36 miesięcy” składamy wykaz osób, na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w
postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale III pkt 1.3.2. siwz:
1.
Jedną osobę spełniającą poniższe wymagania:
Dysponujemy osobą na podstawie art.
22a Prawa zamówień publicznych
Nazwisko i imię
1)
…………………………………………………………………..
(imię i nazwisko)
tak/nie*
*niewłaściwe skreślić
Według wymagań wskazanych w siwz
Kierownik Projektu, który posiada:
a) wykształcenie wyższe,
b) co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu projektów, w
tym co najmniej 3 lata doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika
projektu,
c) certyfikat wydany przez uprawniony podmiot niezależny od Wykonawcy,
potwierdzający posiadanie wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania
powszechnie uznanych metodyk prowadzenia projektów, np. PRINCE2
Practitioner lub równoważny (patrz Uwaga),
d) udział w roli kierownika projektu w minimum 2 zamówieniach obejmujących
wdrożenie systemu informatycznego klasy Business Intelligence wraz z
hurtownią danych, dostępnego dla nie mniejszej liczby użytkowników niż
200, realizowanych dla klienta o rozproszonej strukturze organizacyjnej, o
wartości zamówienia na kwotę minimum 1 500 000,00 zł brutto każde.
Uwaga:
Przez certyfikat równoważny Zamawiający rozumie, że Wykonawca wykaże
certyfikat, który:
1) jest analogiczny co do zakresu z przykładowymi certyfikatami wskazanymi z
nazwy, co jest rozumiane jako:
a) analogiczna dziedzina merytoryczna,
b) analogiczny stopień poziomu kompetencji,
c) analogiczny poziom doświadczenia zawodowego wymaganego do
otrzymania danego certyfikatu,
2) potwierdzony jest egzaminem (dotyczy przypadku gdy certyfikat musi być
potwierdzony egzaminem).
2.
Wskazana osoba spełnia wymagania
zdefiniowane w Rozdziale III pkt 1.3.2.1. lit. a)
– d) siwz
Posiada certyfikat, tj.:
………………………………………………….
nr ………………………………..
( o ile dotyczy)
ważny do ………………………….
(o ile dotyczy)
Jedną osobę spełniającą poniższe wymagania:
Dysponujemy osobą na podstawie art.
22a Prawa zamówień publicznych
Nazwisko i imię
1)
…………………………………………………………………..
(imię i nazwisko)
tak/nie*
*niewłaściwe skreślić
Według wymagań wskazanych w siwz
Główny Architekt, który posiada:
a) co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania i
opracowywania architektury systemów informatycznych klasy Business
Intelligence wraz z hurtownią danych,
b) znajomość zasad architektury korporacyjnej,
c) umiejętność projektowania systemów z zastosowaniem notacji UML w
wersji 2.0 lub wyższej,
d) udział w roli Głównego Architekta (tj. osoby odpowiedzialnej za
zaprojektowanie architektury systemu klasy Business Intelligence wraz z
hurtownią danych) w minimum 1 zamówieniu obejmującym budowę i
wdrożenie systemu informatycznego klasy Business Intelligence wraz z
hurtownią danych, wykorzystującego rozwiązania typu OLAP (ROLAP,
MOLAP) lub “in memory”, dostępnego dla nie mniejszej liczby
użytkowników niż 200, zrealizowanym dla klienta o rozproszonej strukturze
organizacyjnej, o wartości zamówienia na kwotę minimum 1 500 000,00 zł
brutto.
9|S t r o n a | |
Wskazana osoba spełnia wymagania
zdefiniowane w Rozdziale III pkt 1.3.2.2. lit. a)
– d) siwz
„DPiZP.2610.27.2016”
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa
3.
Pięć osób, każda spełniającą poniższe wymagania:
Dysponujemy osobą na podstawie art. 22a Prawa
zamówień publicznych
Nazwisko i imię
1)
2)
3)
4)
5)
…………………………………………………………………..
(imię i nazwisko)
tak/nie*
*niewłaściwe skreślić
…………………………………………………………………..
(imię i nazwisko)
…………………………………………………………………..
(imię i nazwisko)
…………………………………………………………………..
(imię i nazwisko)
…………………………………………………………………..
(imię i nazwisko)
tak/nie*
*niewłaściwe skreślić
tak/nie*
*niewłaściwe skreślić
tak/nie*
*niewłaściwe skreślić
tak/nie*
*niewłaściwe skreślić
Według wymagań wskazanych w siwz
Analityk, z których każdy posiada:
a) co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie analizy
systemowej lub biznesowej,
b) umiejętność projektowania systemów z zastosowaniem notacji
UML w wersji 2.0 lub wyższej,
c) umiejętność zbierania i specyfikacji wymagań funkcjonalnych i
niefunkcjonalnych systemu, identyfikacji założeń i ograniczeń
systemowych,
d) umiejętność modelowania danych (zakresu gromadzonych i
przetwarzanych danych) oraz modelowania przepływu danych
pomiędzy systemami,
e) umiejętność projektowania modelu funkcjonalnego systemu –
podział systemu na moduły funkcjonalne, na podstawie
specyfikacji wymagań, definicji architektury i projektu
technicznego, zgodnie z przyjętymi normami i technologiami,
f) umiejętność opracowywania dokumentacji analitycznej,
technicznej, użytkownika systemu,
g) udział w roli Analityka systemu w minimum 1 zamówieniu
obejmującym wdrożenie systemu informatycznego klasy Business
Intelligence wraz z hurtownią danych, wykorzystującego
rozwiązania typu OLAP (ROLAP, MOLAP) lub “in memory”,
dostępnego dla nie mniejszej liczby użytkowników niż 200,
zrealizowanym dla klienta o rozproszonej strukturze
organizacyjnej , o wartości zamówienia na kwotę minimum 1 500
000 zł brutto.
4.
1)
……………………………………………………..
(imię i nazwisko)
Wskazana osoba spełnia wymagania zdefiniowane w Rozdziale
III pkt 1.3.2.3. lit. a) – g) siwz
2)
……………………………………………………..
(imię i nazwisko)
Wskazana osoba spełnia wymagania zdefiniowane w Rozdziale
III pkt 1.3.2.3. lit. a) – g) siwz
3)
……………………………………………………..
(imię i nazwisko)
Wskazana osoba spełnia wymagania zdefiniowane w Rozdziale
III pkt 1.3.2.3. lit. a) – g) siwz
4)
……………………………………………………..
(imię i nazwisko)
Wskazana osoba spełnia wymagania zdefiniowane w Rozdziale
III pkt 1.3.2.3. lit. a) – g) siwz
5)
……………………………………………………..
(imię i nazwisko)
Wskazana osoba spełnia wymagania zdefiniowane w Rozdziale
III pkt 1.3.2.3. lit. a) – g) siwz
Pięć osób, każda spełniającą poniższe wymagania:
Dysponujemy osobą na podstawie art.
22a Prawa zamówień publicznych
Nazwisko i imię
1)
2)
3)
4)
5)
…………………………………………………………………..
(imię i nazwisko)
tak/nie*
*niewłaściwe skreślić
…………………………………………………………………..
(imię i nazwisko)
…………………………………………………………………..
(imię i nazwisko)
…………………………………………………………………..
(imię i nazwisko)
…………………………………………………………………..
(imię i nazwisko)
tak/nie*
*niewłaściwe skreślić
tak/nie*
*niewłaściwe skreślić
tak/nie*
*niewłaściwe skreślić
tak/nie*
*niewłaściwe skreślić
Według wymagań wskazanych w siwz
Projektant systemów informatycznych klasy Business Intelligence wraz z hurtownią
danych, z których każdy posiada:
a) co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania
poszczególnych komponentów systemu informatycznego klasy Business
Intelligence wraz z hurtownią danych, wykorzystującego rozwiązania typu
OLAP (ROLAP, MOLAP) lub “in memory”,
b) co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania
interfejsów wymiany danych i/lub metadanych z innymi systemami z
wykorzystaniem technologii WebServices,
c) umiejętność projektowania procesów ETL,
d) znajomość problematyki metadanych w kontekście hurtowni danych i
systemów klasy Business Intelligence,
e) znajomość problematyki zmienności wymiarów w czasie,
f) znajomość relacyjnych baz danych,
g) umiejętność projektowania interfejsów z innymi systemami,
10 | S t r o n a | |
1)
……………………………………………………..
(imię i nazwisko)
Wskazana osoba spełnia wymagania
zdefiniowane w Rozdziale III pkt 1.3.2.4. lit. a)
– k) siwz
2)
……………………………………………………..
(imię i nazwisko)
Wskazana osoba spełnia wymagania
zdefiniowane w Rozdziale III pkt 1.3.2.4. lit. a)
– k) siwz
……………………………………………………..
(imię i nazwisko)
Wskazana osoba spełnia wymagania
zdefiniowane w Rozdziale III pkt 1.3.2.4. lit. a)
– k) siwz
„DPiZP.2610.27.2016”
3)
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa
h) umiejętność projektowania systemów klasy Business Intelligence i hurtowni
danych,
i) umiejętność projektowania interfejsu użytkownika,
j) umiejętność opracowywania dokumentacji analitycznej, technicznej,
k) udział w roli Projektanta w minimum 1 zamówieniu polegającym na
zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu informatycznego klasy Business
Intelligence wraz z hurtownią danych, wykorzystującego rozwiązania typu
OLAP (ROLAP, MOLAP) lub “in memory”, dostępnego dla nie mniejszej liczby
użytkowników niż 200, zrealizowanym dla klienta o rozproszonej strukturze
organizacyjnej , o wartości zamówienia na kwotę minimum 1 500 000,00 zł
brutto.
5.
4)
……………………………………………………..
(imię i nazwisko)
Wskazana osoba spełnia wymagania
zdefiniowane w Rozdziale III pkt 1.3.2.4. lit. a)
– k) siwz
5)
……………………………………………………..
(imię i nazwisko)
Wskazana osoba spełnia wymagania
zdefiniowane w Rozdziale III pkt 1.3.2.4. lit. a)
– k) siwz
Pięć osób, każda spełniającą poniższe wymagania:
Dysponujemy osobą na podstawie art.
22a Prawa zamówień publicznych
Nazwisko i imię
1)
2)
3)
4)
5)
…………………………………………………………………..
(imię i nazwisko)
tak/nie*
*niewłaściwe skreślić
…………………………………………………………………..
(imię i nazwisko)
…………………………………………………………………..
(imię i nazwisko)
…………………………………………………………………..
(imię i nazwisko)
…………………………………………………………………..
(imię i nazwisko)
tak/nie*
*niewłaściwe skreślić
tak/nie*
*niewłaściwe skreślić
tak/nie*
*niewłaściwe skreślić
tak/nie*
*niewłaściwe skreślić
Według wymagań wskazanych w siwz
Programista systemów informatycznych klasy Business Intelligence wraz z
hurtownią danych, z których każdy posiada:
a) co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie programowania
poszczególnych komponentów systemu informatycznego klasy Business
Intelligence wraz z hurtownią danych, wykorzystującego rozwiązania typu
OLAP (ROLAP, MOLAP) lub “in memory”,
b) co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie programowania
interfejsów wymiany danych i/lub metadanych z innymi systemami z
wykorzystaniem technologii WebServices,
c) umiejętność tworzenia hurtowni danych, w tym struktur wielowymiarowych
ROLAP, MOLAP,
d) umiejętność tworzenia procesów ETL,
e) znajomość problematyki metadanych w kontekście hurtowni danych i
systemów klasy Business Intelligence,
f) znajomość problematyki zmienności wymiarów w czasie,
g) znajomość relacyjnych baz danych oraz języka SQL, w tym programowania w
języku rozszerzeń SQL,
h) znajomość języka MDX lub równoważnego,
i) umiejętność budowy interfejsów z innymi systemami,
j) umiejętność z zakresu programowania aplikacji:
k) programowania w środowisku .NET i/lub Java,
l) projektowania i programowania interfejsu użytkownika,
m) umiejętność opracowywania dokumentacji technicznej,
n) udział w roli Programisty w minimum 1 zamówieniu polegającym na
zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu informatycznego klasy Business
Intelligence wraz z hurtownią danych, wykorzystującego rozwiązania typu
OLAP (ROLAP, MOLAP) lub “in memory” dostępnego dla nie mniejszej liczby
użytkowników niż 200, zrealizowanym dla klienta o rozproszonej strukturze
organizacyjnej, o wartości zamówienia na kwotę minimum 1 500 000 zł
brutto.
6.
1)
……………………………………………………..
(imię i nazwisko)
Wskazana osoba spełnia wymagania
zdefiniowane w Rozdziale III pkt 1.3.2.5. lit. a)
– n) siwz
2)
……………………………………………………..
(imię i nazwisko)
Wskazana osoba spełnia wymagania
zdefiniowane w Rozdziale III pkt 1.3.2.5. lit. a)
– n) siwz
3)
……………………………………………………..
(imię i nazwisko)
Wskazana osoba spełnia wymagania
zdefiniowane w Rozdziale III pkt 1.3.2.5. lit. a)
– n) siwz
4)
……………………………………………………..
(imię i nazwisko)
Wskazana osoba spełnia wymagania
zdefiniowane w Rozdziale III pkt 1.3.2.5. lit. a)
– n) siwz
5)
……………………………………………………..
(imię i nazwisko)
Wskazana osoba spełnia wymagania
zdefiniowane w Rozdziale III pkt 1.3.2.5. lit. a)
– n) siwz
Pięć osób, każda spełniającą poniższe wymagania:
Dysponujemy osobą na podstawie art.
22a Prawa zamówień publicznych
Nazwisko i imię
1)
2)
3)
4)
…………………………………………………………………..
(imię i nazwisko)
tak/nie*
*niewłaściwe skreślić
…………………………………………………………………..
(imię i nazwisko)
…………………………………………………………………..
(imię i nazwisko)
…………………………………………………………………..
(imię i nazwisko)
11 | S t r o n a | |
tak/nie*
*niewłaściwe skreślić
tak/nie*
*niewłaściwe skreślić
tak/nie*
*niewłaściwe skreślić
„DPiZP.2610.27.2016”
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa
5)
…………………………………………………………………..
(imię i nazwisko)
tak/nie*
*niewłaściwe skreślić
1)
Według wymagań wskazanych w siwz
Specjalista ds. zapewnienia jakości - testowania systemu, z których każdy posiada:
a) co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie testowania
oprogramowania poszczególnych komponentów systemu informatycznego
klasy Business Intelligence wraz z hurtownią danych, wykorzystującego
rozwiązania typu OLAP (ROLAP, MOLAP) lub “in memory”,
b) umiejętność przygotowania specyfikacji testów, scenariuszy i danych
testowych,
c) umiejętność testowania komponentów systemu zgodnie ze specyfikacją i
scenariuszami testów,
d) umiejętność dokumentowania wyników testów,
e) znajomość metodologii testowania w tym zagadnień dotyczących
automatyzacji testów,
f) znajomość relacyjnych baz danych i języka SQL,
g) udział w roli Specjalisty ds. zapewnienia jakości - testowania systemu w
minimum 1 zamówieniu polegającym na zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu
informatycznego klasy Business Intelligence wraz z hurtownią danych,
wykorzystującego rozwiązania typu OLAP (ROLAP, MOLAP) lub “in memory”,
dostępnego dla nie mniejszej liczby użytkowników niż 200, zrealizowanym dla
klienta o rozproszonej strukturze organizacyjnej, o wartości zamówienia na
kwotę minimum 1 500 000 zł brutto.
7.
……………………………………………………..
(imię i nazwisko)
Wskazana osoba spełnia wymagania
zdefiniowane w Rozdziale III pkt 1.3.2.6. lit. a)
– g) siwz
2)
……………………………………………………..
(imię i nazwisko)
Wskazana osoba spełnia wymagania
zdefiniowane w Rozdziale III pkt 1.3.2.6. lit. a)
– g) siwz
3)
……………………………………………………..
(imię i nazwisko)
Wskazana osoba spełnia wymagania
zdefiniowane w Rozdziale III pkt 1.3.2.6. lit. a)
– g) siwz
4)
……………………………………………………..
(imię i nazwisko)
Wskazana osoba spełnia wymagania
zdefiniowane w Rozdziale III pkt 1.3.2.6. lit. a)
– g) siwz
5)
……………………………………………………..
(imię i nazwisko)
Wskazana osoba spełnia wymagania
zdefiniowane w Rozdziale III pkt 1.3.2.6. lit. a)
– g) siwz
Jedną osobę spełniającą poniższe wymagania:
Dysponujemy osobą na podstawie art.
22a Prawa zamówień publicznych
Nazwisko i imię
1)
…………………………………………………………………..
(imię i nazwisko)
tak/nie*
*niewłaściwe skreślić
Według wymagań wskazanych w siwz
Kierownik Utrzymania, który posiada:
a) wykształcenie wyższe,
b) co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu projektów, w
tym co najmniej 3 lata doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika
utrzymania,
c) znajomość najlepszych praktyk utrzymywania systemów informatycznych
potwierdzoną,
wydanym przez uprawniony podmiot niezależny od
Wykonawcy, certyfikatem ITIL minimum na poziomie foundation lub
certyfikatem audytora systemu ISO 20000 lub równoważnym (patrz Uwaga).
d) udział w roli kierownika utrzymania w minimum 2 zamówieniach
obejmujących utrzymanie systemu informatycznego klasy Business
Intelligence wraz z hurtownią danych, wykorzystującego rozwiązania typu
OLAP (ROLAP, MOLAP) lub “in memory”, dostępnego dla nie mniejszej liczby
użytkowników niż 200, zrealizowanych dla klienta o rozproszonej strukturze
organizacyjnej, o wartości zamówienia na kwotę minimum 1 500 000 zł
brutto każde.
Uwaga:
Przez certyfikat równoważny Zamawiający rozumie, że Wykonawca wykaże
certyfikat, który:
1) jest analogiczny co do zakresu z przykładowymi certyfikatami wskazanymi z
nazwy, co jest rozumiane jako:
a) analogiczna dziedzina merytoryczna,
b) analogiczny stopień poziomu kompetencji,
c) analogiczny poziom doświadczenia zawodowego wymaganego do
otrzymania danego certyfikatu,
2) potwierdzony jest egzaminem (dotyczy przypadku gdy certyfikat musi być
potwierdzony egzaminem).
8. Dwie osoby, każda spełniającą poniższe wymagania:
Wskazana osoba spełnia wymagania
zdefiniowane w Rozdziale III pkt 1.3.2.7. lit. a)
– d) siwz
2)
( o ile dotyczy)
ważny do ………………………….
(o ile dotyczy)
Dysponujemy osobą na podstawie art.
22a Prawa zamówień publicznych
Nazwisko i imię
1)
Posiada certyfikat, tj.:
………………………………………………….
nr ………………………………..
…………………………………………………………………..
(imię i nazwisko)
…………………………………………………………………..
(imię i nazwisko)
12 | S t r o n a | |
tak/nie*
*niewłaściwe skreślić
tak/nie*
*niewłaściwe skreślić
„DPiZP.2610.27.2016”
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa
Według wymagań wskazanych w siwz
Administrator ds. baz danych, hurtowni danych, systemów klasy Business
Intelligence, z których każdy posiada:
a) co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie administracji baz
danych oraz serwerów aplikacyjnych,
b) co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie administracji
systemów informatycznych klasy Business Intelligence wraz z hurtownią
danych,
c) umiejętność opracowywania dokumentacji administratora,
d) umiejętność monitorowania wydajności i strojenia systemów
informatycznych klasy Business Intelligence wraz z hurtownią danych,
e) udział w roli Administratora ds. baz danych, hurtowni danych, systemów
klasy Business Intelligence w minimum 1 zamówieniu obejmującym
utrzymanie systemu informatycznego klasy Business Intelligence wraz z
hurtownią danych, wykorzystującego rozwiązania typu OLAP (ROLAP,
MOLAP) lub “in memory”, dostępnego dla nie mniejszej liczby
użytkowników niż 200, zrealizowanym dla klienta o rozproszonej strukturze
organizacyjnej, o wartości zamówienia na kwotę minimum 1 500 000 zł
brutto.
9.
1)
……………………………………………………..
(imię i nazwisko)
Wskazana osoba spełnia wymagania
zdefiniowane w Rozdziale III pkt 1.3.2.8. lit. a)
– e) siwz
2)
……………………………………………………..
(imię i nazwisko)
Wskazana osoba spełnia wymagania
zdefiniowane w Rozdziale III pkt 1.3.2.8. lit. a)
– e) siwz
Dwie osoby, każda spełniającą poniższe wymagania:
Dysponujemy osobą na podstawie art.
22a Prawa zamówień publicznych
Nazwisko i imię
1)
2)
…………………………………………………………………..
(imię i nazwisko)
…………………………………………………………………..
(imię i nazwisko)
tak/nie*
*niewłaściwe skreślić
tak/nie*
*niewłaściwe skreślić
Według wymagań wskazanych w siwz
Administrator systemów, z których każdy posiada:
a) co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie administracji
systemów operacyjnych Microsoft Windows Server lub Red Hat Enterprise
Linux Server,
b) umiejętność opracowywania dokumentacji administratora,
c) umiejętność monitorowania wydajności i strojenia systemów,
d) udział w roli Administratora systemów w minimum 1 zamówieniu
obejmującym utrzymanie systemu informatycznego klasy Business
Intelligence wraz z hurtownią danych, wykorzystującego rozwiązania typu
OLAP (ROLAP, MOLAP) lub “in memory”, dostępnego dla nie mniejszej liczby
użytkowników niż 200, zrealizowanym dla klienta o rozproszonej strukturze
organizacyjnej, o wartości zamówienia na kwotę minimum 1 500 000 zł
brutto.
____________________, dn. ____________
1)
……………………………………………………..
(imię i nazwisko)
Wskazana osoba spełnia wymagania
zdefiniowane w Rozdziale III pkt 1.3.2.9. lit. a)
– d) siwz
2)
……………………………………………………..
(imię i nazwisko)
Wskazana osoba spełnia wymagania
zdefiniowane w Rozdziale III pkt 1.3.2.9. lit. a)
– d) siwz
____________________________________
(podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(-ób) upoważnionej (-ych)
do reprezentowania Wykonawcy)
Uwaga:
Dla wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu opisanego w Rozdziale III pkt 1.3.2. siwz, Wykonawca może polegać, na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, na osobach zdolnych do wykonania zamówienia oddanych mu do dyspozycji przez inne podmioty. W takim
przypadku jest obowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu dokumenty i oświadczenia w zakresie wskazanym w rozdziale IV.4 siwz.
13 | S t r o n a | |
„DPiZP.2610.27.2016”
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa
Załącznik nr 4a do siwz wzór Oświadczenia – Wykaz osób
pieczęć Wykonawcy
Oświadczenie — WYKAZ OSÓB,
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
DPiZP.2610.27.2016
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na „Budowę, Wdrożenie i Dostarczenie licencji stosu
technologicznego systemu Hurtowni Danych wraz z usługami Utrzymania i Modyfikacji systemu oraz Asysty Technicznej
dostarczonych licencji na okres 36 miesięcy” składamy wykaz osób, wyznaczonych do realizacji zamówienia, o których mowa w
§ 3 ust 12) wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 5 do siwz:
1. Jedną osobę spełniającą poniższe wymagania:
Według wymagań wskazanych w siwz
Główny Architekt, który posiada:
a) co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania i
opracowywania architektury systemów informatycznych klasy Business
Intelligence wraz z hurtownią danych,
b) znajomość zasad architektury korporacyjnej,
c) umiejętność projektowania systemów z zastosowaniem notacji UML w
wersji 2.0 lub wyższej,
d) udział w roli Głównego Architekta (tj. osoby odpowiedzialnej za
zaprojektowanie architektury systemu klasy Business Intelligence wraz
z hurtownią danych) w minimum 1 zamówieniu obejmującym budowę i
wdrożenie systemu informatycznego klasy Business Intelligence wraz z
hurtownią danych, wykorzystującego rozwiązania typu OLAP (ROLAP,
MOLAP) lub “in memory”, dostępnego dla nie mniejszej liczby
użytkowników niż 200, zrealizowanym dla klienta o rozproszonej
strukturze organizacyjnej, o wartości zamówienia na kwotę minimum
1 500 000,00 zł brutto.
1)
……………………………………………………..
(imię i nazwisko)
Wskazana osoba spełnia wymagania zdefiniowane
w Rozdziale III pkt 1.3.2.2. lit. a) – c) siwz
Udział w zamówieniach spełniających wymagania
zdefiniowane w Rozdziale III pkt 1.3.2.2. lit. d) siwz
………………………………..
( ilość zamówień)
2. Pięć osób, każda spełniającą poniższe wymagania:
Według wymagań wskazanych w siwz
1)
Analityk, z których każdy posiada:
a) co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie analizy
systemowej lub biznesowej,
b) umiejętność projektowania systemów z zastosowaniem notacji UML w
wersji 2.0 lub wyższej,
c) umiejętność zbierania i specyfikacji wymagań funkcjonalnych i
niefunkcjonalnych systemu, identyfikacji założeń i ograniczeń
systemowych,
d) umiejętność modelowania danych (zakresu gromadzonych i
przetwarzanych danych) oraz modelowania przepływu danych
pomiędzy systemami,
e) umiejętność projektowania modelu funkcjonalnego systemu – podział
systemu na moduły funkcjonalne, na podstawie specyfikacji wymagań,
definicji architektury i projektu technicznego, zgodnie z przyjętymi
normami i technologiami,
f) umiejętność opracowywania dokumentacji analitycznej, technicznej,
użytkownika systemu,
g) udział w roli Analityka systemu w minimum 1 zamówieniu
obejmującym wdrożenie systemu informatycznego klasy Business
Intelligence wraz z hurtownią danych, wykorzystującego rozwiązania
typu OLAP (ROLAP, MOLAP) lub “in memory”, dostępnego dla nie
mniejszej liczby użytkowników niż 200, zrealizowanym dla klienta o
rozproszonej strukturze organizacyjnej, o wartości zamówienia na
kwotę minimum 1 500 000 zł brutto.
…………………………………………..
(imię i nazwisko)
Wskazana osoba spełnia wymagania zdefiniowane
w Rozdziale III pkt 1.3.2.3. lit. a) – f) siwz
Udział w zamówieniach spełniających wymagania
zdefiniowane w Rozdziale III pkt 1.3.2.3. lit. g) siwz
………………………………..
( ilość zamówień)
2)
……………………………………………………..
(imię i nazwisko)
Wskazana osoba spełnia wymagania zdefiniowane
w Rozdziale III pkt 1.3.2.3. lit. a) – f) siwz
Udział w zamówieniach spełniających wymagania
zdefiniowane w Rozdziale III pkt 1.3.2.3. lit. g) siwz
………………………………..
( ilość zamówień)
3)
……………………………………………………..
(imię i nazwisko)
Wskazana osoba spełnia wymagania zdefiniowane
w Rozdziale III pkt 1.3.2.3. lit. a) – f) siwz
Udział w zamówieniach spełniających wymagania
zdefiniowane w Rozdziale III pkt 1.3.2.3. lit. g) siwz
14 | S t r o n a | |
„DPiZP.2610.27.2016”
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa
………………………………..
( ilość zamówień)
4)
……………………………………………………..
(imię i nazwisko)
Wskazana osoba spełnia wymagania zdefiniowane
w Rozdziale III pkt 1.3.2.3. lit. a) – f) siwz
Udział w zamówieniach spełniających wymagania
zdefiniowane w Rozdziale III pkt 1.3.2.3. lit. g) siwz
………………………………..
( ilość zamówień)
5)
……………………………………………………..
(imię i nazwisko)
Wskazana osoba spełnia wymagania zdefiniowane
w Rozdziale III pkt 1.3.2.3. lit. a) – f) siwz
Udział w zamówieniach spełniających wymagania
zdefiniowane w Rozdziale III pkt 1.3.2.3. lit. g) siwz
………………………………..
( ilość zamówień)
3. Pięć osób, każda spełniającą poniższe wymagania:
Według wymagań wskazanych w siwz
1)
…………………………………………………..
(imię i nazwisko)
Wskazana osoba spełnia wymagania zdefiniowane
w Rozdziale III pkt 1.3.2.4. lit. a) – j) siwz
Udział w zamówieniach spełniających wymagania
zdefiniowane w Rozdziale III pkt 1.3.2.4. lit. k) siwz
………………………………..
Projektant systemów informatycznych klasy Business Intelligence wraz z
hurtownią danych, z których każdy posiada:
a) co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania
poszczególnych komponentów systemu informatycznego klasy Business
Intelligence wraz z hurtownią danych, wykorzystującego rozwiązania typu
OLAP (ROLAP, MOLAP) lub “in memory”,
b) co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania
interfejsów wymiany danych i/lub metadanych z innymi systemami z
wykorzystaniem technologii WebServices,
c) umiejętność projektowania procesów ETL,
d) znajomość problematyki metadanych w kontekście hurtowni danych i
systemów klasy Business Intelligence,
e) znajomość problematyki zmienności wymiarów w czasie,
f) znajomość relacyjnych baz danych,
g) umiejętność projektowania interfejsów z innymi systemami,
h) umiejętność projektowania systemów klasy Business Intelligence i
hurtowni danych,
i) umiejętność projektowania interfejsu użytkownika,
j) umiejętność opracowywania dokumentacji analitycznej, technicznej,
k) udział w roli Projektanta w minimum 1 zamówieniu polegającym na
zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu informatycznego klasy Business
Intelligence wraz z hurtownią danych, wykorzystującego rozwiązania typu
OLAP (ROLAP, MOLAP) lub “in memory”, dostępnego dla nie mniejszej
liczby użytkowników niż 200, zrealizowanym dla klienta o rozproszonej
strukturze organizacyjnej, o wartości zamówienia na kwotę minimum
1 500 000,00 zł brutto.
( ilość zamówień)
2)
……………………………………………………..
(imię i nazwisko)
Wskazana osoba spełnia wymagania zdefiniowane
w Rozdziale III pkt 1.3.2.4. lit. a) – j) siwz
Udział w zamówieniach spełniających wymagania
zdefiniowane w Rozdziale III pkt 1.3.2.4. lit. k) siwz
………………………………..
( ilość zamówień)
3)
……………………………………………………..
(imię i nazwisko)
Wskazana osoba spełnia wymagania zdefiniowane
w Rozdziale III pkt 1.3.2.4. lit. a) – j) siwz
Udział w zamówieniach spełniających wymagania
zdefiniowane w Rozdziale III pkt 1.3.2.4. lit. k) siwz
………………………………..
( ilość zamówień)
4)
……………………………………………………..
(imię i nazwisko)
Wskazana osoba spełnia wymagania zdefiniowane
w Rozdziale III pkt 1.3.2.4. lit. a) – j) siwz
Udział w zamówieniach spełniających wymagania
zdefiniowane w Rozdziale III pkt 1.3.2.4. lit. k) siwz
………………………………..
( ilość zamówień)
5)
15 | S t r o n a | |
„DPiZP.2610.27.2016”
……………………………………………………..
(imię i nazwisko)
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa
Wskazana osoba spełnia wymagania zdefiniowane
w Rozdziale III pkt 1.3.2.4. lit. a) – j) siwz
Udział w zamówieniach spełniających wymagania
zdefiniowane w Rozdziale III pkt 1.3.2.4. lit. k) siwz
………………………………..
( ilość zamówień)
4. Pięć osób, każda spełniającą poniższe wymagania:
Według wymagań wskazanych w siwz
1)
……………………………………………………..
(imię i nazwisko)
Wskazana osoba spełnia wymagania zdefiniowane
w Rozdziale III pkt 1.3.2.5. lit. a) – m) siwz
Udział w zamówieniach spełniających wymagania
zdefiniowane w Rozdziale III pkt 1.3.2.5. lit. n)
siwz
………………………………..
( ilość zamówień)
2)
Programista systemów informatycznych klasy Business Intelligence wraz z
hurtownią danych, z których każdy posiada:
a) co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie programowania
poszczególnych komponentów systemu informatycznego klasy Business
Intelligence wraz z hurtownią danych, wykorzystującego rozwiązania
typu OLAP (ROLAP, MOLAP) lub “in memory”,
b) co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie programowania
interfejsów wymiany danych i/lub metadanych z innymi systemami z
wykorzystaniem technologii WebServices,
c) umiejętność tworzenia hurtowni danych, w tym struktur
wielowymiarowych ROLAP, MOLAP,
d) umiejętność tworzenia procesów ETL,
e) znajomość problematyki metadanych w kontekście hurtowni danych i
systemów klasy Business Intelligence,
f) znajomość problematyki zmienności wymiarów w czasie,
g) znajomość relacyjnych baz danych oraz języka SQL, w tym
programowania w języku rozszerzeń SQL,
h) znajomość języka MDX lub równoważnego,
i) umiejętność budowy interfejsów z innymi systemami,
j) umiejętność z zakresu programowania aplikacji:
k) programowania w środowisku .NET i/lub Java,
l) projektowania i programowania interfejsu użytkownika,
m) umiejętność opracowywania dokumentacji technicznej,
n) udział w roli Programisty w minimum 1 zamówieniu polegającym na
zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu informatycznego klasy Business
Intelligence wraz z hurtownią danych, wykorzystującego rozwiązania
typu OLAP (ROLAP, MOLAP) lub “in memory” dostępnego dla nie
mniejszej liczby użytkowników niż 200, zrealizowanym dla klienta o
rozproszonej strukturze organizacyjnej , o wartości zamówienia na kwotę
minimum 1 500 000 zł brutto.
……………………………………………………..
(imię i nazwisko)
Wskazana osoba spełnia wymagania zdefiniowane
w Rozdziale III pkt 1.3.2.5. lit. a) – m) siwz
Udział w zamówieniach spełniających wymagania
zdefiniowane w Rozdziale III pkt 1.3.2.5. lit. n)
siwz
………………………………..
( ilość zamówień)
3)
……………………………………………………..
(imię i nazwisko)
Wskazana osoba spełnia wymagania zdefiniowane
w Rozdziale III pkt 1.3.2.5. lit. a) – m) siwz
Udział w zamówieniach spełniających wymagania
zdefiniowane w Rozdziale III pkt 1.3.2.5. lit. n)
siwz
………………………………..
( ilość zamówień)
4)
……………………………………………………..
(imię i nazwisko)
Wskazana osoba spełnia wymagania zdefiniowane
w Rozdziale III pkt 1.3.2.5. lit. a) – m) siwz
Udział w zamówieniach spełniających wymagania
zdefiniowane w Rozdziale III pkt 1.3.2.5. lit. n)
siwz
………………………………..
( ilość zamówień)
5)
……………………………………………………..
(imię i nazwisko)
Wskazana osoba spełnia wymagania zdefiniowane
w Rozdziale III pkt 1.3.2.5. lit. a) – m) siwz
Udział w zamówieniach spełniających wymagania
zdefiniowane w Rozdziale III pkt 1.3.2.5. lit. n)
siwz
………………………………..
( ilość zamówień)
16 | S t r o n a | |
„DPiZP.2610.27.2016”
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa
5. Dwie osoby, każda spełniającą poniższe wymagania:
Według wymagań wskazanych w siwz
1) …………………………………………
(imię i nazwisko)
Administrator ds. baz danych, hurtowni danych, systemów klasy Business
Intelligence, z których każdy posiada:
a) co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie administracji
baz danych oraz serwerów aplikacyjnych,
b) co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie administracji
systemów informatycznych klasy Business Intelligence wraz z
hurtownią danych,
c) umiejętność opracowywania dokumentacji administratora,
d) umiejętność monitorowania wydajności i strojenia systemów
informatycznych klasy Business Intelligence wraz z hurtownią danych,
e) udział w roli Administratora ds. baz danych, hurtowni danych,
systemów klasy Business Intelligence w minimum 1 zamówieniu
obejmującym utrzymanie systemu informatycznego klasy Business
Intelligence wraz z hurtownią danych, wykorzystującego rozwiązania
typu OLAP (ROLAP, MOLAP) lub “in memory”, dostępnego dla nie
mniejszej liczby użytkowników niż 200, zrealizowanym dla klienta o
rozproszonej strukturze organizacyjnej, o wartości zamówienia na
kwotę minimum 1 500 000 zł brutto.
Wskazana osoba spełnia wymagania zdefiniowane
w Rozdziale III pkt 1.3.2.8. lit. a) – d) siwz
Udział w zamówieniach spełniających wymagania
zdefiniowane w Rozdziale III pkt 1.3.2.8. lit. e) siwz
………………………………..
( ilość zamówień)
2) …………………………………………
(imię i nazwisko)
Wskazana osoba spełnia wymagania zdefiniowane
w Rozdziale III pkt 1.3.2.8. lit. a) – d) siwz
Udział w zamówieniach spełniających wymagania
zdefiniowane w Rozdziale III pkt 1.3.2.8. lit. e) siwz
………………………………..
( ilość zamówień)
6. Dwie osoby, każda spełniającą poniższe wymagania:
1) …………………………………………
(imię i nazwisko)
Według wymagań wskazanych w siwz
Wskazana osoba spełnia wymagania zdefiniowane
w Rozdziale III pkt 1.3.2.9. lit. a) – c) siwz
Administrator systemów, z których każdy posiada:
a) co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie administracji
systemów operacyjnych Microsoft Windows Server lub Red Hat
Enterprise Linux Server,
b) umiejętność opracowywania dokumentacji administratora,
c) umiejętność monitorowania wydajności i strojenia systemów,
d) udział w roli Administratora systemów w minimum 1 zamówieniu
obejmującym utrzymanie systemu informatycznego klasy Business
Intelligence wraz z hurtownią danych, wykorzystującego rozwiązania
typu OLAP (ROLAP, MOLAP) lub “in memory”, dostępnego dla nie
mniejszej liczby użytkowników niż 200, zrealizowanym dla klienta o
rozproszonej strukturze organizacyjnej , o wartości zamówienia na
kwotę minimum 1 500 000 zł brutto.
Udział w zamówieniach spełniających wymagania
zdefiniowane w Rozdziale III pkt 1.3.2.9. lit. d) siwz
………………………………..
( ilość zamówień)
2) …………………………………………
(imię i nazwisko)
Wskazana osoba spełnia wymagania zdefiniowane
w Rozdziale III pkt 1.3.2.9. lit. a) – c) siwz
Udział w zamówieniach spełniających wymagania
zdefiniowane w Rozdziale III pkt 1.3.2.9. lit. d) siwz
………………………………..
( ilość zamówień)
Uwaga:
1. W przypadku braku wskazania osób/osoby wyznaczonych do realizacji zamówienia, o których mowa powyżej, lub braku wskazania
w ilu zamówieniach udział brała dana osoba Zamawiający uzna, że Wykonawca nie dysponuje osobami/osobą zdolnymi/zdolną do
realizacji zamówienia, a zatem oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią siwz;
2. Jeżeli Wykonawca wskaże osoby/osobę wyznaczone do realizacji zamówienia z doświadczeniem większym niż udział w dwóch
zamówieniach do celów oceny ofert Zamawiający uzna, iż Wykonawca wskazał osoby/osobę z doświadczeniem wynikającym z
udziału w dwóch zamówieniach.
3. Zamawiający dopuszcza wykazanie przez wykonawcę tej samej osoby zarówno w wykazie osób na potwierdzenie spełniania
warunków udziału w postępowaniu jak i w wykazie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, których doświadczenie jest
punktowane w kryteriach oceny ofert.
____________________, dn. ____________
____________________________________
(podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(-ób) upoważnionej (-ych)
do reprezentowania Wykonawcy)
17 | S t r o n a | |
„DPiZP.2610.27.2016”
Download