43 — Jeden z wielu typów trudności w uczeniu się, zaburzenie o

advertisement
Nauczyciele języków obcych wobec różnorodności w klasie językowej oraz wyzwań dydaktyki włączającej
Tabela 1 .
Metodyka nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – wybrane przykłady. Źródło: oprac. własne
Rodzaj
specjalnych
potrzeb
edukacyjnych
Opis objawów
Zalecane techniki nauczania
Ocenianie osiągnięć
Dysleksja (por.
Bogdanowicz
2011)
—— Jeden z wielu typów
trudności w uczeniu się,
zaburzenie o podłożu
językowym.
—— Trudności w różnych
formach komunikacji,
może przejawiać
się w trudnościach
z czytaniem, pisaniem,
w ortografii oraz
w spójnym wysławianiu
się.
—— Często występują
trudności
z zapamiętywaniem.
—— Stymulacja wielozmysłowa: łączenie
tekstu, obrazu, uczenie się poprzez
wykonywanie czynności.
—— Dzielenie materiału do nauczenia się
na mniejsze porcje, częste powtórki,
np. w postaci gier językowych.
—— Wykorzystanie rymu i rytmu,
włączanie elementów dramy.
—— Wykorzystanie odpowiednich
czcionek (bezszeryfowych) oraz
liter przestrzennych; zwiększenie
interlinii, wykorzystanie okienka
do czytania, które pozwoli na
wyodrębnienie części tekstu.
—— Podawanie instrukcji pisania tekstów.
—— Grupowanie wyrazów, tworzenie
rodzin słowotwórczych.
—— Kodowanie reguł gramatycznych za
pomocą symboli, kolorów.
—— Nauczanie strategii (czytania,
rozumienia tekstów słuchanych);
odwoływanie się do mnemotechniki.
—— Zmniejszenie ilości
materiału do opanowania.
—— Ocenianie głównie na
podstawie wypowiedzi
ustnych, nieuwzględnianie
błędów ortograficznych
w pracach pisemnych.
—— Prace pisemne powinny
być oceniane głównie pod
względem merytorycznym.
—— Alternatywą do oceniania
formalnego (oceny)
powinno być ocenianie
nieformalne odnoszące się
np. do systematyczności
ucznia w odrabianiu
prac domowych lub jego
aktywności na lekcji.
ADHD
(por. Janicka
2015)
Może mieć trzy formy:
—— typ hiperaktywny
cechujący się
podwyższonym
poziomem aktywności
motorycznej
(nieadekwatnym do
okoliczności) oraz
często nadmierną
gadatliwością;
—— typ z zaburzeniami
koncentracji i uwagi,
objawiający się często
trudnościami
z zapamiętywaniem;
—— typ mieszany
przejawiający
nadmierną ruchliwość
i impulsywność
przy jednoczesnych
problemach
z koncentracją.
—— Ważniejsze od konkretnych technik
nauczania jest wprowadzenie
i konsekwentne przestrzeganie
reguł zachowania (szczególnie
w przypadku uczniów
hiperaktywnych).
—— Stymulacja wielozmysłowa:
—— łączenie tekstu słuchanego
bądź pisanego z obrazem,
wizualizacje leksyki oraz struktur
gramatycznych;
—— stosowanie gier leksykalnych
i gier polegających na układaniu/
dokładaniu elementów;
—— atrakcyjne gry grupowe
o charakterze ruchowym;
—— gry z elementami
współzawodnictwa;
—— elementy dramy, gry
z podziałem na role.
—— Sprawdzanie wykonania zadania
z pomocą list sprawdzających.
—— Prosto formułowane polecenia,
używanie formy poleceń
pozytywnych.
—— Podzielenie lekcji na trzy fazy, częsta
zmiana aktywności, umożliwienie
odpoczynku, poruszania się po
klasie.
—— Zachęcanie uczniów do
autorefleksji nad własnym
zachowaniem, sukcesami
oraz trudnościami.
—— Chwalenie i nagradzanie
(np. z wykorzystaniem
żetonów) pożądanych
zachowań.
—— Prowadzenie dzienniczka
dobrych zdarzeń
szkolnych.
—— Wprowadzenie
kontraktu (rodzaj listy
sprawdzającej), w którym
odnotowywane byłyby
po każdej lekcji wszystkie
pozytywne zachowania
ucznia.
43
KOMPETENCJE NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH
Zaburzenia
słuchu
(por. Domagała-Zyśk, Karpińska-Szaj 2011)
—— Nieodbieranie
dźwięków o określonej
intensywności
(natężeniu) lub
częstotliwości (problem
z rozumieniem wyrazów
zawierających określone
głoski.
—— Mogą pojawić się
problemy artykulacyjne,
z przyswajaniem
głosek, z nauką
czytania i pisania, błędy
składniowe, leksykalne
i artykulacyjne, deficyty
w rozwoju pojęć.
—— Umożliwienie uczniowi czytania z ust
(nie ustawiać się tyłem do źródła
światła).
—— Formułowanie krótkich poleceń.
—— Mówienie w naturalnym (ani zbyt
szybkim, ani zbyt wolnym) tempie.
—— Podawanie z wyprzedzeniem (na
piśmie) omawianych zagadnień.
—— Unikanie zadawania długich tekstów.
—— Stymulacja wielozmysłowa: częste
używanie elementów graficznych,
korzystanie z pomocy wizualnych,
odwoływanie się do konkretów.
—— Przed sprawdzianami podawanie listy
zagadnień, słów do opanowania.
—— Rozwijanie świadomości językowej,
nawiązywanie do języka ojczystego.
—— Nauczanie strategii.
—— Przygotowywanie ćwiczeń w wersji
elektronicznej.
—— Uwzględnianie wkładu
pracy ucznia.
—— Ustalenie indywidualnych
kryteriów oceniania
uwzględniających
potencjał rozwojowy
ucznia.
—— Ocenianie w odniesieniu
do wcześniej
ustanowionych dla ucznia
celów.
—— Stosowanie arkuszy
samooceny (to już umiem/
to muszę jeszcze ćwiczyć).
Niepełnosprawność
intelektualna
w stopniu
lekkim lub
umiarkowanym
(por. Burzyńska
2011)
—— Słabsze funkcjonowanie
mentalne spowodowane
niższym ilorazem
inteligencji w stosunku
do przeciętnej normy (IQ
100), czemu towarzyszą
problemy adaptacyjne.
—— Problemy z artykulacją,
wyrażaniem myśli,
z rozumieniem
skomplikowanych,
abstrakcyjnych pojęć.
—— Słabo rozwinięte
myślenie logiczne.
—— Często występują
problemy emocjonalne:
agresja, niemożność
nawiązania relacji
interpersonalnych, brak
motywacji, negatywne
podejście do życia.
—— Stymulacja wielozmysłowa:
—— nauczanie słownictwa na
konkretach,
—— rozwijanie umiejętności czytania
i pisania z wykorzystaniem
obrazów,
—— operacje umysłowe dokonywane
na konkretnym materiale,
—— stymulowanie samodzielnej pracy
nad rozwojem języka: zachęcanie
do opracowywania słowniczka
obrazkowego.
—— Tworzenie pozytywnej atmosfery
nauki i wspieranie wysiłków ucznia.
—— Zadania wymagające pozyskiwania
informacji w Internecie.
—— Podział materiału na mniejsze partie.
—— Stopniowanie trudności.
—— Częste powtórki.
—— Postępy powinny być
oceniane w aspekcie
indywidualnym.
—— Uzupełnianie kart
samooceny.
—— Uzupełnianie kart pracy
z Europejskiego Portfolio
Językowego.
—— Zadania powinny mieć
charakter odtwórczy.
Zespół
Aspergera
(por. Róg 2011)
Uczniowie mający wybitne
zdolności w jednej lub wielu
dziedzinach: znakomita
pamięć, znajomość
szczegółów, wąska
specjalizacja.
Jednocześnie izolują
się społecznie, mają
problemy adaptacyjne
i komunikacyjne – mają
kłopoty z nawiązywaniem
kontaktów interpersonalnych
i komunikacją w sytuacjach
społecznych.
—— Przestrzeganie przejrzystej struktury
lekcji, uprzedzanie o planowanych
zmianach.
—— Nauczyciel powinien być
modelem językowych
zachowań komunikacyjnych
i interpersonalnych.
—— Wyrażenie zgody na samodzielną
pracę, zwolnienie z udziału w pracy
grupowej lub grach dydaktycznych,
jeśli to konieczne.
—— Dostarczanie list potrzebnych
wyrażeń i zwrotów.
—— Wspieranie obrazami tekstów do
słuchania i czytania.
—— Uwzględnianie
niedoskonałości motoryki,
męczliwości dłoni: dawanie
dodatkowego czasu na
pisanie lub umożliwienie
korzystania z klawiatury
komputera.
—— Proponowanie ćwiczeń
uwzględniających zdolności
danego ucznia, jego
doskonałą pamięć.
—— Uwzględnianie
zainteresowań ucznia.
—— Ocenianie w aspekcie
indywidualnym.
—— Rezygnacja z oceniania
wypowiedzi ustnych;
jeśli uczeń ma z tym
problem, rozmowę należy
zastąpić techniką rozmowy
komiksowej (wpisywanie
wypowiedzi ustnych
w dymki).
444/2016
Download