Warsztat edukacyjny dla Dzieci

advertisement
Warsztat edukacyjny dla Dzieci
Techniki efektywnej nauki Najlepszą profilaktyką trudności w nauce u Dzieci
Proponowany przez nas warsztat dla dzieci jest inspirującym spotkaniem
z alternatywnymi sposobami zapamiętywania informacji, treningiem logicznego
myślenia i szybkiego czytania ze zrozumieniem. Jest przy tym praktyczną metodą
doskonalenia repertuaru stosowanych przez siebie narzędzi myślenia i działania.
Zachętą do twórczej postawy we własnym życiu.
Umiejętność logicznego łączenia faktów, czytania ze zrozumieniem, czy znajomość
technik pamięciowych to przede wszystkim najlepsza profilaktyka trudności
szkolnych dziecka związanych z nauką. Dziecko, które potrafi efektywnie się uczyć,
samodzielnie zdobywać wiedzę – chętniej będzie po nią sięgać i ją rozwijać.
Korzystanie z alternatywnych sposobów zapamiętywania, eliminuje poza tym
negatywny wpływ stresu, gdyż dziecko jest pewne swojej wiedzy. Pozwala mu to
odczuwać większy komfort psychiczny, ma większą wiarę w siebie i w swoje
możliwości.
Proponowane przez nas techniki i metody łączą wiele możliwości ludzkiego mózgu,
zwłaszcza pamięci z kreatywnością. Nauka przestaje być wtedy przykrym
obowiązkiem – a zaczyna być świetną zabawą i nowym sposobem odkrywania
świata!
Chcemy zarazić każde dziecko pasją do nauki – a za pomocą naszych metod – okaże
się to proste i przyjemne.
Główne cele naszego warsztatu:
 poznanie podstawowych zasad czytania ze zrozumieniem;
 zapoznanie się z najważniejszymi metodami ćwiczenia u siebie logicznego myślenia;
 wykształcenie w uczestnikach umiejętności konstruowania własnych ćwiczeń
polepszających ich własną koncentrację uwagi, oraz umiejętność czytania ze
zrozumieniem;
 trenowanie u sobie postawy twórczego rozwiązywania problemów.
Program
1. Ćwiczenia twórczego myślenia i działania
Jest to główna część spotkania przebiegająca w formie warsztatu. Dzieci biorą udział
w ćwiczeniach mających na celu pobudzenie ich twórczego myślenia i działania (m.in.
ćwiczenia z tworzenia metafor, z dokonywania odległych skojarzeń, z przekształcania
wyobrażeń i przedmiotów i wiele innych). Ćwiczenia te bazują na podstawach naukowych
oraz inspirowane są najważniejszą literaturą z zakresu psychopedagogiki twórczości.
2. Wprowadzenie do technik pamięciowych
Uczestnicy poprzez dyskusję i ćwiczenie wprowadzające zapoznają się z ogólnymi
zasadami stosowania mnemotechnik.
3. Przedstawienie podstawowych technik pamięciowych
Uczestnicy poprzez samodzielnie wykonywane ćwiczenia poznają najważniejsze
zasady stosowania poszczególnych technik pamięciowych.
4. Poznanie podstawowych zasad czytania ze zrozumieniem oraz ćwiczenia
koncentracji uwagi dla dzieci
Uczestnicy poznają (na własnym doświadczeniu) konkretne ćwiczenia polepszające
zdolność koncentracji uwagi. Ponadto, prowadząca podaje wskazówki do tego, jak
samodzielnie konstruować ćwiczenia na koncentrację uwagi z wykorzystaniem
materiałów dostępnych bieżąco „pod ręką”.
5. Ćwiczenia wspomagające myślenie logiczne
 dostrzeganie podobieństw, analogii i hierarchii
 tworzenie trafnych hipotez i sprawdzanie ich poprawności
 ćwiczenia w poprawnej analizie napotykanych problemów
 właściwe rozumienie poleceń i wskazówek
Download