PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE dla pielęgniarek Nabór

advertisement
PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE
dla pielęgniarek
Nabór otwarty
Planowany termin rozpoczęcia kursu: jesień 2015*
Tryb mieszany
Zajęcia odbywać się będą w systemie mieszanym, nieciągłym, tj. teoria - piątki, soboty
i niedziele; praktyka w dni powszednie.
Czas trwania szkolenia 6 miesięcy
1. Łączna liczba godzin wynosi 522 godziny dydaktyczne.
2. Łączna liczba godzin bloku ogólnozawodowego wynosi 135 godzin.
3. Łączna liczba godzin w bloku specjalistycznym wynosi 378 godzin, w tym: część teoretyczna 177 godzin,
część praktyczna 210 godzin.
Koszt szkolenia 1.470 zł ( istnieje możliwość wnoszenia opłat w ratach, po uzgodnieniu z OIPiP ).
OIPiP w Bydgoszczy refunduje 40% kosztów szkolenia po zakończonym kursie zgodnie z regulaminem
refundacji zamieszczonym na stronie internetowej Izby.
Cel kształcenia
Przygotowanie pielęgniarki do wykonywania zadań zawodowych w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
poprzez uzyskanie przez nią odpowiedniej wiedzy i zakresu umiejętności, tzn. rozpozna stan i problemy
zdrowotne chorych leczonych chirurgicznie i zapewni opiekę chorym zgodnie z aktualnie obowiązującymi
wytycznymi, standardami oraz procedurami postępowania oraz podejmie działania ratunkowe w stanach
zagrożenia zdrowia i życia.
Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia
W wyniku realizacji bloku specjalistycznego kursu kwalifikacyjnego Pielęgniarstwa chirurgicznego pielęgniarka
powinna:













przygotować chorego (fizycznie i psychicznie) do badań diagnostycznych
sprawować opiekę nad pacjentem przed i podczas badania
wykonać badanie EKG
rozpoznać cechy elektrokardiograficzne stanów zagrożenia zdrowia i życia
podjąć działanie zmierzające do zniwelowania skutków stanów zagrożenia zdrowotnego
zinterpretować wyniki badań diagnostycznych świadczących zagrożeniu zdrowia i życia
rozpoznać problemy zdrowotne chorego w okresie przed- i pooperacyjnym, uwzględniając rodzaj zabiegu i
znieczulenia
zapewnić właściwą jakość usług na rzecz pacjenta w okresie okołooperacyjnym, pracując metodą procesu
pielęgnowania
rozpoznać indywidualne ryzyko powikłań pooperacyjnych i zapobiegać ich wystąpieniu
pielęgnować ranę, uwzględniając jej rodzaj oraz zdejmować szwy z rany pooperacyjnej
wspierać chorego i jego rodzinę w zakresie samoobsługi i samopielęgnacji
prowadzić działania edukacyjne u chorego i jego rodziny w zakresie profilaktyki chorób
stosować metody psychoterapii elementarnej u chorych leczonych chirurgicznie










sprawować opiekę nad pacjentem w stanie zagrożenia zdrowia i życia
rozpoznawać stany zagrożenia zdrowotnego
podjąć i prowadzić działania w zakresie podstawowych i zaawansowanych czynności resuscytacyjnych
modyfikować działania ratunkowe i pielęgnacyjne w zależności od stanu pacjenta i uwarunkowań zewnętrznych
przeprowadzić wstępną ocenę ciężkości urazów
monitorować stan pacjenta po urazie
różnicować postępowanie u pacjentów z obrażeniami ciała
zapewnić opiekę pacjentowi po urazie
zidentyfikować zachowania i reakcje jednostki i grupy osób w przypadku wystąpienia nagłych zdarzeń
jednostkowych i masowych
zapobiegać psychicznym urazom u osób poszkodowanych w przypadku wystąpienia zdarzeń jednostkowych i
masowych
PLAN NAUCZANIA
Lp.
Moduł
Wybrane zagadnienia z
chirurgii i pielęgniarstwa
chirurgicznego
II. Pielęgnowanie pacjenta ze
schorzeniami przewodu
pokarmowego, gruczołów
wydzielania wewnętrznego i
gruczołu piersiowego,
leczonego chirurgicznie
III. Pielęgnowanie pacjenta z
obrażeniami ciała leczonego
chirurgicznie
IV. Pielęgnowanie pacjenta ze
schorzeniami naczyń
tętniczych i żylnych
leczonego chirurgicznie
Teoria
(liczba
godzin)
Staż
Placówka
Liczba
godzin
Łączna liczba
godzin
I.
V.
VI.
Pielęgnowanie pacjenta ze
schorzeniami układu
moczowego leczonego
chirurgicznie
Stany nagłego zagrożenia
zdrowotnego
25
30
30
Oddział chirurgii
ogólnej
Oddziała chirurgii
ortopedycznej
56
111
35
65
15
Oddział chirurgii
ogólnej
szerokoprofilowej
35
50
15
Oddział urologii
35
50
Szpitalny oddział
ratunkowy (SOR)
35
62
111
Pracowania EKG
Łączna liczba godzin
177
14
210
387
Cel kształcenia bloku ogólnozawodowego
Przygotowanie pielęgniarki, położnej do samodzielnego wykonywania specjalistycznych świadczeń niezbędnych dla
zapewnienia kompleksowej opieki pielęgniarskiej nad określoną grupą pacjentów/podopiecznych.
Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia
W wyniku realizacji bloku ogólnozawodowego kursu kwalifikacyjnego pielęgniarka powinna:
 komunikować się w sposób efektywny z jednostką, grupą i zespołem terapeutycznym,
 wymienić podstawowe procesy makro- i mikrospołeczne, ich uwarunkowania oraz konsekwencje dla
jednostek i grup społecznych,
 korzystać z aktów prawnych dotyczących zawodu oraz prawa pracy,
 przestrzegać praw pacjenta i przyjmować odpowiedzialność wobec podopiecznego za podejmowane
działania,
 reprezentować własne poglądy moralne,
 propagować zdrowy styl życia i podejmować działania promujące zdrowie,
 określać priorytetowe zagadnienia w promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,
 stosować skuteczne metody zapobiegania zakażeniom w miejscu pracy,
 zorganizować własne stanowisko pracy,
 dostosować rodzaj i zakres świadczonych usług do zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską,
 zawierać umowę na świadczenia zdrowotne z dysponentem środków publicznych,
 rozpoznawać i przeciwdziałać zagrożeniom zdrowotnym związanym
z wykonywaniem pracy zawodowej,
 rozpoznawać objawy, określać przyczyny i zapobiegać zespołowi wypalenia zawodowego,
 podejmować działania ratujące życie drugiego człowieka,
 przestrzegać zasad bezpiecznego przetaczania krwi, preparatów krwiopochodnych i środków
krwiozastępczych,
 posiadać podstawową wiedzę oraz umiejętności praktyczne z zakresu informatyki i statystyki.
PLAN NAUCZANIA
Moduł
Lp.
Liczba godzin
Moduły obowiązkowe
I
Elementy psychologii
15
II
Elementy socjologii
15
III
Elementy etyki i prawa
15
IV
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
15
V
Zakażenia w placówkach ochrony zdrowia
15
VI
Organizacja pracy pielęgniarskiej
15
VII
Problemy zawodowe pielęgniarek i położnych
15
VIII
Postępowanie w stanach zagrożenia życia
15
Leczenie krwią
15
IX
Łączna liczba godzin
135
* Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i
miejsca szkolenia.
Download