Spis treści-1

advertisement
„NOWA LOGOPEDIA”
Biologiczne uwarunkowania
rozwoju i zaburzeń mowy
Spis treści
Wstęp (Mirosław Michalik)………………………………………………………………………………….…………………6
Część I – Biologiczne uwarunkowania rozwoju i zaburzeń mowy –
zagadnienia ogólne
Mirosław Michalik
Nowa Logopedia a biologiczne uwarunkowania rozwoju i zaburzeń mowy………………………….10
Jagoda Cieszyńska-Rożek
Terapia neurobiologiczna zaburzeń komunikacji językowej……………………………………………….21
Tomasz Zyss
Neurofizjologiczne podłoże procesu mówienia – rola somatosensorycznej
kontroli zakrętów zarodkowych…………………………………………………………………………….….…..31
Sławomir Śniatkowski
Nabywanie wiedzy o języku w świetle współczesnych teorii funkcjonowania umysłu…………..41
Marzena Błasiak-Tytuła
Kilka uwag na temat bilingwizmu…………………………………………………………………………………..50
Ewa Bradlińska
Neurobiologiczne podłoże czytania…………………………………………………………………………….….64
Część II – Endogenne determinanty wybranych zaburzeń
komunikacji językowej
Dominika Kamińska
Wpływ formuły lateralizacji na kształtowanie się systemu fonetyczno-fonologicznego………….76
3
Ewa Jeżewska-Krasnodębska
Obwodowe uwarunkowania zaburzeń artykulacji spółgłosek u dzieci 7-letnich……………………87
Marta Korendo
Specyfika postrzegania wzrokowego u dzieci z dysleksją…………………………………………………105
Halina Pawłowska-Jaroń
Sfery zaburzonego rozwoju u dzieci z FASD…………………………………………………………………..116
Mirosław Michalik
Biologiczne determinanty rozwoju i zaburzeń mowy w mózgowym
porażeniu dziecięcym………………………………………………………………………………………………….133
Anna Siudak
Neurobiologiczne uwarunkowania terapii osoby z afazją…………………………………………………157
Część III – Kompensacyjny wymiar biologii w terapii zaburzeń mowy
Zdzisława Orłowska-Popek
Neurobiologiczna stymulacja funkcji słuchowych……………………………………………………………179
Anna Skoczek
Stymulacja rozwoju mowy i myślenia u dzieci
ze specyficznymi zaburzeniami rozwoju językowego……………………………………………………….187
Danuta Pluta-Wojciechowska
Język lata jak łopata, czyli o ćwiczeniach tzw. pionizacji języka……………………………………….196
Katarzyna Sedivy
Uruchamianie wzorca artykulacyjnego u dzieci niemówiących………………………………………….209
Joanna Mąka
Zależności pomiędzy zaburzeniami procesów przetwarzania
słuchowego a specyficznymi zaburzeniami rozwoju językowego.
Próbki testów dla języka polskiego w ocenie CAPD i SLI………………………………………………….214
Część IV – Studia przypadków
Małgorzata Krajewska
Afazja postępująca w przebiegu otępienia czołowo-skroniowego
(na przykładzie studium przypadku)……………………………………………………………………………..232
Paulina Wójcik
Zaburzenia mowy w afazji transkorowej mieszanej.
Studium przypadku……………………………………………………………………………….……………………246
4
Halina Pawłowska-Jaroń
Zaburzenia funkcjonowania językowego u dziecka
we wczesnej fazie terapii padaczki wyłączeniowej………………………………………………………….256
Monika Sarota
Biologiczne determinanty rozwoju i zaburzeń mowy
w zespole łamliwego chromosomu X…………………………………………………………………………….263
Izabela Malicka
O współpracy logopedy i chirurga w przypadku ankyloglosji……………………………………………280
Karolina Nowak, Anna Ogorzałek
Agenezja ciała modzelowatego – logopedyczny punkt widzenia……………………………………….288
5
Download