Zmiany w prawie oświatowym-prezentacja dla dyrektorów szkół i

advertisement
ZMIANY W PRAWIE
OŚWIATOWYM
USTAWA
z dnia 29 grudnia 2015 r.
o zmianie ustawy o systemie oświaty
oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. 2016 r. , poz. 35)
od 1 września 2016 r.
•Obowiązek rocznego wychowania przedszkolnego dziecka
w wieku 6 lat - art. 14 ust. 3 (nowe brzmienie)
od 1 września 2017 r.
•Zapewnienie dzieciom w wieku 3 – 5 lat prawa do korzystania
z wychowania przedszkolnego w przedszkolu lub innej formie
wychowania przedszkolnego - art. 14 ust. 3b (nowe brzmienie)
od 1 września 2016 r.
• Obowiązek zapewnienia bezpłatnego transportu dzieciom
niepełnosprawnym - art. 14a ust. 4 (nowe brzmienie)
od 1 września 2016 r.
•Obowiązek szkolny dla dzieci siedmioletnich - art. 15 ust. 2 (nowe
brzmienie)
od 1 września 2016 r.
•Przyjęcie dziecka sześcioletniego do szkoły - art. 16 (nowe brzmienie)
od 1 września 2016 r.
•Odroczenie obowiązku szkolnego - art. 16 ust. 3 i 4
od 1 września 2016 r.
•Odroczenie obowiązku szkolnego dziecka posiadającego orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego - dodany art. 16a
Ustawa
z dnia 23 czerwca 2016 r.
o zmianie ustawy o systemie oświaty
oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 2016 r., poz.1010)
od 1 września 2016 r.
•Likwidacja sprawdzianu - udostępnianie przez CKE, w miejsce
sprawdzianu, testów diagnostycznych w celu diagnozy wiadomości
i umiejętności uczniów - art. 9a ust. 2 pkt 8
od 1 września 2016 r.
•Nowe kryterium w procesie rekrutacji do publicznego gimnazjum
sportowego (mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego)
w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego - art. 20h ust. 6 pkt 1a
•Nowe kryterium w procesie rekrutacji do publicznego gimnazjum
dwujęzycznego, w przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc -art.
20i ust.2 pkt 2a
od 1 stycznia 2017 r.
•Możliwość wniesienia odwołania od wyniku weryfikacji sumy punktów z
części pisemnej egzaminu maturalnego i części pisemnej egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do Kolegium Arbitrażu
Egzaminacyjnego - art. 44 zzz ust. 7-21
od 12 lipca 2016 r.
•Możliwość wykonywania przez zdającego fotografii swojej pracy
egzaminacyjnej podczas dokonywania wglądu - art. 44zzz ust. 2a
i art. 44zzzt ust. 2a
•Obowiązek wyznaczenia przez dyrektora okręgowej komisji
egzaminacyjnej egzaminatora do przeprowadzenia weryfikacji sumy
punktów innego niż ten, który sprawdzał i oceniał pracę
egzaminacyjną - art. 44zzz ust. 4 i art. 44zzzt ust. 4
od 1 stycznia 2017 r.
•Wyniki egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie ustalone w trybie przepisów
ustawy są ostateczne - dodany art. 44zzzy
od 1 września 2016 r.
•Zmiany dotyczące ustalania terminów postępowania rekrutacyjnego
oraz postępowania uzupełniającego, a także terminów składania
dokumentów - dodany art. 20wa
•Art. 20l - zmiana delegacji do wydania rozporządzenia dot. rekrutacji
od 1 września 2016 r.
•Zmiany dotyczące określenia zasad przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego do nowo tworzonego publicznego przedszkola,
publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły
lub publicznej placówki - art. 20zca
od 1 września 2016 r.
• Zmiany dotyczące kształcenia uczniów przybywających
z zagranicy
od 1 września 2016r. , część od 26 lipca 2016 r.
•Zmiany dotyczące zapewniania uczniom, w tym uczniom
z niepełnosprawnościami, podręczników, materiałów
edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
od 1 września 2016 r.
•Zmiana dotycząca oceniania uczniów uczęszczających do szkoły
specjalnej przysposabiającej do pracy - art. 44i ust. 7
od 1 września 2016 r.
•Zmiana dotycząca dostosowania warunków przystąpienia do
egzaminu maturalnego dla absolwentów niebędących obywatelami
polskimi - art. 44zzr w ust. 7 w pkt 2
od 1 września
2016 r.
•Zwolnienie z części ustnej egzaminu maturalnego absolwenta, który ze
względu na niepełnosprawność lub stan zdrowia trwale nie posługuje
się mową - art. 44zzg dodany ust. 2
od 1 września 2016 r.
•Opiniowanie arkuszy organizacyjnych przez kuratora oświaty w art. 31 ust. 1 dodany pkt 10b
•Poszerzenie składu komisji konkursowych na dyrektora szkoły art. 36a ust. 6
•Zmiany w zakresie zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę
- art. 5 ust. 7 ustawy - dodany pkt 5
Zmiana w Karcie Nauczyciela
Rozdział 2. Obowiązki nauczycieli
od 1 stycznia 2017 r.
•Oceny pracy dyrektora (p.o. dyrektora) dokonuje organ sprawujący
nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę art. 6a ust. 6 KN
Ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 668)
Rozdział 4. Nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy
od 31 maja 2016 r., od 1 stycznia 2017 r.
•Warunki, jakie musi spełnić nauczyciel przed nawiązaniem stosunku pracy:
art.10 ust. 5 pkt 3 i 4 KN - nowe brzmienie
dodany pkt 4a - warunek niekaralności karą dyscyplinarną; potwierdzenie
niekaralności: do 31 grudnia 2016 r. - oświadczenie nauczyciela, od 1 stycznia
2017 r. - informacja z rejestru orzeczeń dyscyplinarnych
Rozdział 5. Warunki pracy i wynagrodzenie
od 1 stycznia 2017 r.
•Wysokość gratyfikacji finansowej dla nauczyciela, który uzyskał tytuł honorowy
profesora oświaty - art. 31 KN
od 1 września 2016 r.
• Likwidacja godzin „karcianych” - art.42 KN
Ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 668)
Rozdział 10. Odpowiedzialność dyscyplinarna
od 31 maja 2016 r., od 1 września 2016r., od 1 stycznia 2017 r.
•Nowe zasady prowadzenia postępowania dyscyplinarnego oraz prawa
i obowiązki uczestników postępowania - art. 75-85z KN
Rozdział 11a. Przepisy szczególne
od 1 września 2016 r.
•Objęcie wszystkich nauczycieli (niezależnie od wymiaru i miejsca zatrudnienia)
przepisami o:
 odpowiedzialności dyscyplinarnej
 wymogu niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
wymogu, aby nie toczyło się przeciwko nim postępowanie karne w sprawie
o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie
dyscyplinarne
dotyczącymi wygaśnięcia stosunku pracy (art. 91b KN)
Zmiany w prawie – rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2016 r., poz.895)
• Zmiana załączników
nr 1. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz
innych form wychowania przedszkolnego - obowiązuje od 1 września 2016 r.
nr 2. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych
uwaga - obowiązuje od 1 września 2017 r.
• Zmiany dotyczące proporcji zagospodarowania czasu na zajęcia
dydaktyczne
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 czerwca 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów i innych
druków szkolnych (Dz. U. z 2016 r., poz.787)
od 1 września 2016 r.
• Zmiany dotyczące informacji o ocenach opisowych w formie pisemnej § 6 ust.4.
• Zmiany dotyczące wpisywania na świadectwie ocen z religii i etyki Załącznik nr 1 ust.11b.
•Zmiany dotyczące ważności dotychczasowych legitymacji szkolnych uczniów szkół
policealnych dla młodzieży i słuchaczy szkół dla dorosłych oraz wydawania nowych
legitymacji.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia
2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1278)
od 1 września 2016 r.
•Zmiana dotycząca wyliczania średniej ocen na świadectwie uczniom
uczęszczającym na religię i etykę - uchylenie § 20 ust. 3 i § 21 ust. 3
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie
szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na
zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
(Dz.U. z 2016 r., poz.1045)
od 19 lipca 2016 r.
•Określono warunki udzielania pomocy uczniom objętym programem pomocy
uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna”, formy i zakres pomocy, tryb
postępowania w sprawie udzielania pomocy.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup
środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży
w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki
spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży
w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1154)
od 1 września 2016 r.,
(niemniej jednak do 31.12. 2016 r. można stosować stare przepisy)
•Wprowadza ostatecznie 20 grup środków spożywczych przeznaczonych do
sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty. Część
z dopuszczonych produktów będzie musiała spełniać dodatkowe wymagania
dotyczące m.in. zawartości cukru.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 lipca 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania
dodatków
do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za
pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2016 r., poz.1029)
od 1 września 2016 r.
•Kwota bazowa, która nie uległa zmianie w 2016 r., nadal wynosi 2 717,59 zł,
zatem kwota średniego wynagrodzenia nauczycieli pozostaje bez zmian.
Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem
Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie kwalifikacji
wymaganych od nauczycieli religii
(Dz. Urz. MEN z 2016r., poz.21)
od 1 września 2016 r.
•Dotyczy kwalifikacji, jakie musi posiadać osoba kierowana do nauczania religii na
poszczególnych etapach edukacyjnych i typach szkół, nabytych na odpowiedniego
rodzaju studiach teologicznych, określonych przez Kościół katolicki. W
porozumieniu zawarty jest wymóg posiadania przez te osoby przygotowania
pedagogicznego. Nauczyciele mają 3 lata na uzupełnienie kwalifikacji.
PROJEKTY ROZPORZĄDZEŃ
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia ………… 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz. U. z 2016 r., poz. ……..)
Zmiany dotyczące:
•Dat rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2 ust.1.
•Uchylenia zapisu dotyczącego dodatkowych dni wolnych od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych w dniu sprawdzianu - § 5 ust.2 pkt 1 lit. a.
§
PROJEKTY ROZPORZĄDZEŃ
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego
zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów
przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej
(Dz. U. z 2016r., poz……..)
Zmiany dotyczące:
Terminów przekazywania danych do SIO.
Gromadzenie danych o dodatkowej kategorii pracowników niebędących nauczycielami, tj.
asystentów nauczyciela lub osoby niebędącej nauczycielem, o której mowa w art. 7 ust. 1a ustawy
o systemie oświaty, prowadzących zajęcia w klasach I-III szkoły podstawowej, lub asystentów
wychowawcy świetlicy.
PROJEKTY ROZPORZĄDZEŃ
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia ……………2016 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły
i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej
oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2016 r., poz……..)
Zmiany dotyczące:
•Uchylenia obowiązku dokumentowania zajęć prowadzonych w ramach „godzin
karcianych”.
•Przedłużenia do 31.08.2019 r. stosowania przepisów do oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych.
PROJEKTY ROZPORZĄDZEŃ
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia ………2016 r. w sprawie kształcenia osób
niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, którzy pobierali
naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw
(Dz. U. z 2016 r., poz…….)
Rozszerzenie kryteriów, na podstawie których dyrektor szkoły może zakwalifikować ucznia
z zagranicy do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr.
Umożliwienie organom prowadzącym szkoły publiczne tworzenie oddziałów przygotowawczych dla
osób przybywających z zagranicy.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia ……………2016 r. w sprawie wzoru formularza
wniosku o udzielenie informacji z centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych
(Dz.U. z 2016 r., poz……..)
Przepis wykonawczy do przepisu ustawy - Karta Nauczyciela, nakazującego od 1 stycznia 2017 r.
przedstawienie przez nauczyciela informacji w zakresie niekaralności w postępowaniu
dyscyplinarnym z rejestru orzeczeń dyscyplinarnych.
Download