stan na 1 września 2016 r - Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

advertisement
USTAWA
z dnia 29 grudnia 2015 r.
o zmianie ustawy o systemie oświaty
oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. 2016 r., poz. 35)
od 1 września 2016 r.
Obowiązek rocznego wychowania przedszkolnego dziecka
w wieku 6 lat - art. 14 ust. 3 (nowe brzmienie)
od 1 września
2017 r.
Zapewnienie dzieciom w wieku 3 – 5 lat prawa do korzystania
z wychowania przedszkolnego w przedszkolu lub innej formie
wychowania przedszkolnego - art. 14 ust. 3b (nowe
brzmienie)
od 1 września 2016 r.
 Obowiązek zapewnienia bezpłatnego transportu dzieciom
niepełnosprawnym - art. 14a ust. 4 (nowe brzmienie)
od 1 września
2016 r.
Obowiązek szkolny dla dzieci siedmioletnich - art. 15 ust. 2
(nowe brzmienie)
od 1 września 2016 r.
Przyjęcie dziecka sześcioletniego do szkoły - art. 16 (nowe brzmienie)
od 1 września 2016 r.
Odroczenie obowiązku szkolnego - art. 16 ust. 3 i 4
od 1 września 2016 r.
Odroczenie obowiązku szkolnego dziecka posiadającego orzeczenie o
potrzebie kształcenia specjalnego - dodany art. 16a
Ustawa z dnia 23 czerwca 2016r.
o zmianie ustawy o systemie oświaty
oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 2016 r., poz.1010)
od 1 września 2016 r.
Likwidacja sprawdzianu – udostępnianie przez CKE w miejsce
sprawdzianu testów diagnostycznych w celu diagnozy wiadomości
i umiejętności uczniów - art. 9a ust. 2 pkt 8
od 1 września 2016 r.
Nowe kryterium w procesie rekrutacji do publicznego gimnazjum
sportowego (mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego)
w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego - art. 20h ust. 6 pkt 1a,
Nowe kryterium w procesie rekrutacji do publicznego gimnazjum
dwujęzycznego, w przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc art.
20i ust.2 pkt 2a
Od 1 stycznia 2017 r.
Możliwość wniesienia odwołania od wyniku weryfikacji sumy punktów
z części pisemnej egzaminu maturalnego i części pisemnej egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do Kolegium Arbitrażu
Egzaminacyjnego - art. 44 zzz ust. 7-21
od 12 lipca 2016 r.
Możliwość wykonywania przez zdającego fotografii swojej pracy
egzaminacyjnej podczas dokonywania wglądu - art. 44zzz ust. 2a
i art. 44zzzt ust. 2a
Obowiązek wyznaczenia przez dyrektora okręgowej komisji
egzaminacyjnej egzaminatora do przeprowadzenia weryfikacji sumy
punktów innego niż ten, który sprawdzał i oceniał pracę
egzaminacyjną - art. 44zzz ust. 4 i art. 44zzzt ust. 4
od 1 stycznia 2017 r.
Wyniki egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie ustalone w trybie przepisów
ustawy są ostateczne - dodany art. 44zzzy
od 1 września
2016 r.
Zmiany dotyczące ustalania terminów postępowania rekrutacyjnego
oraz postępowania uzupełniającego, a także terminów składania
dokumentów - dodany art. 20wa
Art. 20l – zmiana delegacji do wydania rozporządzenia dot. rekrutacji
od 1 września 2016 r.
Zmiany dotyczące określenia zasad przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego do nowo tworzonego publicznego przedszkola, publicznej innej
formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły lub publicznej placówki art. 20zca
od 1 września 2016 r.
 Zmiany dotyczące kształcenia uczniów przybywających z zagranicy
od 1 września 2016r., część od 26 lipca 2016 r.
Zmiany dotyczące zapewniania uczniom, w tym uczniom
z niepełnosprawnościami, podręczników, materiałów
edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
od 1 września 2016 r.
Zmiana dotycząca oceniania uczniów uczęszczających do szkoły
specjalnej przysposabiającej do pracy - art. 44i ust. 7
od 1 września 2016 r.
Zmiana dotycząca dostosowania warunków przystąpienia do
egzaminu maturalnego dla absolwentów niebędących obywatelami
polskimi - art. 44zzr w ust. 7 w pkt 2
od 1 września
2016 r.
Zwolnienie z części ustnej egzaminu maturalnego absolwenta, który
ze względu na niepełnosprawność lub stan zdrowia trwale nie
posługuje się mową - art. 44zzg dodany ust. 2
od 1 września
2016 r.
Opiniowanie arkuszy organizacyjnych przez kuratora oświaty w art. 31 ust. 1 dodany pkt 10b
Poszerzenie składu komisji konkursowych na dyrektora szkoły art. 36a ust. 6
Zmiany w zakresie zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę
- art. 5 ust. 7 ustawy – dodany pkt 5
Zmiana w Karcie Nauczyciela
Rozdział 2. Obowiązki nauczycieli
od 1 stycznia 2017 r.
Oceny pracy dyrektora (p.o. dyrektora) dokonuje organ sprawujący
nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę art. 6a ust. 6 KN
Ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 668)
Rozdział 4. Nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy
od 31 maja 2016 r., od 1 stycznia 2017 r.
Warunki, jakie musi spełnić nauczyciel przed nawiązaniem stosunku pracy:
art.10 ust. 5 pkt 3 i 4 KN - nowe brzmienie
dodany pkt 4a - warunek niekaralności karą dyscyplinarną, potwierdzenie:
do 31 grudnia 2016 r. - oświadczenie nauczyciela;
od 1 stycznia 2017 r. - informacja z rejestru orzeczeń dyscyplinarnych
Rozdział 5. Warunki pracy i wynagrodzenie
od 1 stycznia 2017 r.
Wysokość gratyfikacji finansowej dla nauczyciela, który uzyskał tytuł
honorowy profesora oświaty - art. 31 KN
od 1 września 2016 r.
 Likwidacja godzin „karcianych” - art.42 KN
Ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 668)
Rozdział 10. Odpowiedzialność dyscyplinarna
od 31 maja 2016 r., od 1 września 2016r., od 1 stycznia 2017 r.
Nowe zasady prowadzenia postępowania dyscyplinarnego oraz prawa i
obowiązki uczestników postępowania -art. 75-85z KN
Rozdział 11a. Przepisy szczególne
od 1 września 2016 r.
Objęcie wszystkich nauczycieli (niezależnie od wymiaru i miejsca zatrudnienia)
przepisami o:
 odpowiedzialności dyscyplinarnej
 wymogu niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
wymogu aby nie toczyło się przeciwko nim postępowanie karne w sprawie
o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie
dyscyplinarne
dotyczącymi wygaśnięcia stosunku pracy (art. 91b KN)
Zmiany w prawie – rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w
poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2016 r., poz.895)
 Zmiana załączników
nr 1. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz
innych form wychowania przedszkolnego obowiązuje od 1 września 2016 r.
nr 2. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych
uwaga - obowiązuje od 1 września 2017 r.
 zmiany dotyczące proporcji zagospodarowania czasu na zajęcia
dydaktyczne
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 czerwca 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów i innych
druków szkolnych (Dz. U. z 2016r., poz.787)
od 1 września 2016 r.
 Zmiany dotyczące informacji o ocenach opisowych w formie pisemnej § 6 ust.4
 Zmiany dotyczące wpisywania na świadectwie ocen z religii i etyki - Załącznik
nr 1 ust. 11b
 Zmiany dotyczące ważności dotychczasowych legitymacji szkolnych uczniów
szkół policealnych dla młodzieży i słuchaczy szkół dla dorosłych oraz wydawania
nowych legitymacji
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia
2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
(Dz. U. z 2016r., poz. 1278)
od 1 września 2016 r.
 Zmiana dotycząca wyliczania średniej ocen na świadectwie uczniom
uczęszczającym na religię i etykę - uchylenie § 20 ust. 3 i § 21 ust. 3
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie
szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na
zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
(Dz.U. z 2016 r., poz.1045)
od 19 lipca 2016 r.
warunki udzielania pomocy uczniom objętym programem pomocy w 2016 r.
(„Wyprawka szkolna”), formy i zakres pomocy, tryb postępowania w sprawie
udzielania pomocy.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup
środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży
w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki
spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży
w tych jednostkach (Dz. U. z 2016r., poz. 1154)
od 1 września 2016 r.,
niemniej jednak do 31.12. 2016 r. można stosować stare przepisy
wprowadza ostatecznie 20 grup środków spożywczych przeznaczonych do
sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty. Część
z dopuszczonych produktów będzie musiała spełniać dodatkowe wymagania
dotyczące m.in. zawartości cukru.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 lipca 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w
dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2016r., poz.1029)
od 1 września 2016 r.
kwota bazowa, która nie uległa zmianie w 2016 r. i nadal wynosi (2 717,59 zł)
zatem kwota średniego wynagrodzenia nauczycieli pozostaje bez zmian.
Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz
Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii
(Dz. Urz. MEN z 2016r., poz.21)
od 1 września 2016 r.
kwalifikacje, jakie musi posiadać osoba kierowana do nauczania religii na
poszczególnych etapach edukacyjnych i typach szkół, nabyte na
odpowiedniego rodzaju studiach teologicznych określonych przez Kościół
katolicki. W porozumieniu zawarty jest wymóg posiadania przez te osoby
przygotowania pedagogicznego. Nauczyciele mają 3 lata na uzupełnienie
kwalifikacji.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 sierpnia
2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku
szkolnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1335) od 1 września 2016 r.
Zmiany dotyczące:
Dat rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2 ust.1
Uchylenia zapisu dotyczącego dodatkowych dni wolnych od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych w dniu sprawdzianu - § 5 ust.2 pkt 1 lit. a
§
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie
wzoru formularza wniosku o udzielenie informacji z centralnego rejestru orzeczeń
dyscyplinarnych (Dz.U.z 2016 r., poz. 1378) od 1 września 2016 r.
przepis wykonawczy do przepisu ustawy - Karta Nauczyciela, nakazującego od
1 stycznia 2017 r. przedstawienie przez nauczyciela informacji w zakresie
niekaralności w postępowaniu dyscyplinarnym z rejestru orzeczeń
dyscyplinarnych
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez
publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu
nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej
dokumentacji (Dz.U.z 2016 r., poz.1368) od 1 września 2016 r.
Zmiany dotyczące:
Dotyczy uchylenia obowiązku dokumentowania zajęć prowadzonych
w ramach „godzin karcianych”
Przedłużenia do 31.08.2019 r. stosowania przepisów do oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie
szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji
oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu
informacji oświatowej (Dz. U. z 2016r., poz. 1266) od 1 września 2016 r.
Zmiany dotyczące:
terminów przekazywania danych do SIO
gromadzenie danych o dodatkowej kategorii pracowników niebędących
nauczycielami, tj. asystentów nauczyciela lub osoby niebędącej
nauczycielem, o której mowa w art. 7 ust. 1a ustawy o systemie oświaty,
prowadzących zajęcia w klasach I-III szkoły podstawowej, lub asystentów
wychowawcy świetlicy.
Download