Projekt uchwały - Miasto Chojnice

advertisement
Projekt
UCHWAŁA NR …………
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia …………
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały
przedszkolne prowadzone przez Gminę Miejską Chojnice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 446 i poz. 1579), art. 14 ust. 5 pkt 1, ust. 5a i ust. 7 w zw. z art. 6 ust. 1
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 1943, poz. 1010,
poz. 1954, poz. 1985 i poz. 2169) oraz art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 296 i poz. 1579),
uchwala się, co następuje:
§ 1. Usługi świadczone przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Miejską Chojnice w
zakresie podstawy programowej określonej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27
sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w
poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012r. poz.977) są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin
dziennie.
§ 2. 1. Za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Chojnice w czasie
przekraczającym wymiar bezpłatnych zajęć ustala się opłatę w wysokości 1 zł za godzinę korzystania
dziecka ze świadczeń przedszkola. Wskazaną opłatę pobiera się od dzieci w wieku do 5 lat.
2. Wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia, o których mowa w ust. 1, stanowi iloczyn liczby dni
pracy przedszkola w danym miesiącu, opłaty wskazanej w ust. 1 oraz dziennej liczby godzin wykraczających
ponad podstawę programową, wg wzoru:
l.d. x 1 zł x l.g. = o.ś.
gdzie :
l.d. - liczba dni pracy przedszkola w danym miesiącu,
l.g. - liczba godzin wykraczająca ponad podstawę programową,
o.ś. - miesięczna opłata za świadczenie.
§ 3. Zakres świadczeń oraz odpłatność będzie regulowała umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy
dyrektorem przedszkola a rodzicami (opiekunami) dziecka, która w szczególności określi:
1) okres, na który jest zawierana;
2) dzienny wymiar czasu pobytu dziecka w przedszkolu;
3) zakres korzystania z posiłków;
4) zakres korzystania ze świadczeń ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego.
§ 4. Uchyla się Uchwałę Nr XXII/236/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie
ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne prowadzone
przez Gminę Miejską Chojnice (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2016r. poz. 2846).
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnice.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Mirosław Janowski
Uzasadnienie
Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2016/1985) wprowadza art.2 zmiany w ustawie z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty obligujące gminę do pobierania opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego tylko za dzieci w wieku do 5 lat.
Za dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w wieku
6 lat i powyżej, pobierać należy tylko opłaty za tzw. wsad do kotła.
Gmina z tego tytułu otrzyma, począwszy od roku 2017, rekompensatę w postaci subwencji oświatowej
na te dzieci.
Szacuje się że średnia kwota subwencji na dziecko 6 letnie i powyżej objęte wychowaniem
przedszkolnym w przedszkolu wyniesie ok. 4089,- zł., natomiast w oddziale przedszkolnym i innych
formach wychowania przedszkolnego wyniesie 3.650,- zł.
W zakresie retroaktywności działania uchwały należy wykazać, iż przepis art.14, ust.5, pkt 1 ustawy o
systemie oświaty został znowelizowany ustawą z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw z mocą od 1 stycznia 2017 r. Tym
samym, wobec zastosowania uregulowań do budżetu na 2017 r., nie było możliwości podjęcie wcześniej
uchwały w tym zakresie. Interes społeczny wymaga zaś zastosowania wskazanych norm z dniem 1
stycznia 2017 r.
Download