psychologia zarządzania w organizacji

advertisement
PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA W
ORGANIZACJI
Wprowadzenie Anna Maria Zawadzka
CZĘŚĆ I. KSZTAŁTOWANIE KULTURY
ORGANIZACYJNEJ -TRENDY
Rozdział 1. Kształtowanie marki
organizacji przez kulturę organizacyjną
firmy Agnieszka Lipińska-Grobelny
Wprowadzenie
Kultura czy klimat organizacyjny - synonim
czy antonim?
Kategorie klimatu i kultury organizacyjnej
na podstawie wybranych koncepcji
Wpływ kultury w organizacji na wybrane
aspekty funkcjonowania pracowników w
pracy - przegląd badań
Kultura organizacyjna a system wartości
pracowników
Klimat organizacyjny a style sprawowania
władzy
Klimat organizacyjny a preferowane style
komunikowania się w środowisku pracy
Klimat organizacyjny a postawy
pracowników wobec zmian
Klimat organizacyjny a stres roli
zawodowej
Podsumowanie
Rozdział 2. Wielokulturowość w
organizacji - wyzwania dla zarządzania
Aneta Chybicka, Natasza KosakowskaBerezecka, Paulina
Petrus
Wprowadzenie
Trzy klucze porównań międzykulturowych
Koncepcja wymiarów kulturowych Geerta
Hofstede \'a
Koncepcja wzorców zachowań - projekt
GLOBE
Kultura jako system wspólnych przekonań
Zarządzanie pracownikami w organizacji
wielokulturowej - rozwijanie inteligencji
kulturowej
CZĘŚĆ II. ROZWIJANIE SYSTEMÓW
ZARZĄDZANIA POTENCJAŁEM
SPOŁECZNYM - KIERUNKI
Rozdział 3. Zarządzanie kompetencjami
zawodowymi pracowników w
nowoczesnych organizacjach Paweł Jurek
Wprowadzenie
Kompetencje zawodowe - przegląd
podejść do zagadnienia
Koncepcje kompetencji w ujęciu
behawioralnym
Koncepcje kompetencji w ujęciu
psychologii różnic indywidualnych
Dwupoziomowy Model Kompetencji
Zawodowych - propozycja własnej
koncepcji
Pomiar kompetencji zawodowych w
Dwupoziomowym Modelu
Kompetencji Zawodowych
Zalety i ograniczenia Dwupoziomowego
Modelu Kompetencji
Zawodowych
Zastosowanie kompetencji zawodowych w
praktyce zarządzania potencjałem
społecznym
Opisy stanowisk
Rekrutacja i selekcja
Analiza potrzeb rozwojowych i ewaluacja
działań rozwojowych
Ocena okresowa pracowników
System motywacyjny
Podsumowanie
Rozdział 4. Nowe tendencje w podejściu
do szkoleń w organizacji
Mariola Laguna
Wprowadzenie
Cele szkoleń z perspektywy budowania
konkurencyjności firmy
Przebieg i organizacja procesu
szkoleniowego
Metody uczenia się w organizacji
Planowanie sesji szkoleniowych
Podsumowanie
CZĘŚĆ III. JEDNOSTKA W
ORGANIZACJI - NOWE ZAGADNIENIA
Rozdział 5. Zaangażowanie w pracy i
organizacji - przegląd problematyki i
narzędzi pomiaru Anna Szabowska-
Walaszczyk
Wprowadzenie
Źródła teorii zaangażowania
Charakterystyka zaangażowania
Zaangażowanie zawodowe a
organizacyjne
Czynniki osobnicze i sytuacyjne
(organizacyjne)
Zaangażowanie jako stan lub zespół
zachowań
Model zaangażowania jako stanu według
Wilmara Schaufeliego
Podstawowe założenia
Zaangażowanie według Schaufeliego a
inne podejścia
Pomiar zaangażowania - zalety i wady
dostępnych narzędzi
Zaangażowanie a funkcjonowanie
organizacji i jednostki
Podsumowanie
Rozdział 6. Strategie pracy emocjonalnej konstrukcja i trafność Skali
Pracy Emocjami Róża Bazińska, Roma
Kadzikowska-Wrzosek, Sylwiusz
Retowski, Dorota Szczygieł
Wprowadzenie
Praca emocjonalna jako proces regulacji
emocji - podstawy teoretyczne SPE
Konstrukcja Skali Pracy Emocjonalnej
(SPE). Przygotowanie wstępnej puli
pozycji
Trafność czynnikowa SPE
Podstawowe własności psychometryczne
SPE
Trafność Skali Pracy Emocjonalnej (SPE)
Czynniki indywidualne a praca
emocjonalna: wpływ obserwacyjnej
samokontroli, inteligencji emocjonalnej
oraz płci
Czynniki organizacyjne a praca
emocjonalna: wpływ stażu pracy i czasu
poświęcanego na kontakt z klientami
Konsekwencje pracy emocjonalnej:
wypalenie zawodowe i stan zdrowia
Podsumowanie
Załącznik. Skala Pracy Emocjami (SPE)
CZĘŚĆ IV. KSZTAŁTOWANIE
WIZERUNKU ORGANIZACJI I MARKI NOWE MOŻLIWOŚĆ I METODY
Rozdział 7. Wizerunek i reputacja
przedsiębiorstwa - przegląd pojęć i metod
pomiaru Oleg Gorbaniuk
Wprowadzenie
Tożsamość, wizerunek i reputacja
organizacji - przybliżenie pojęć
Rola metafory w eksploracji wizerunku
przedsiębiorstw
Dynamika wizerunku i reputacji
Pomiar reputacji przedsiębiorstwa przegląd metod
Propozycja narzędzia do pomiaru
symbolicznego wizerunku
przedsiębiorstwa
Podsumowanie
Załącznik. Skrócona wersja skali do
badania "osobowości" organizacji
Załącznik. Pełna wersja skali do badania
"osobowości" organizacji
Rozdział 8. O roli i znaczeniach marki
produktu w kontekście nowoczesnych
organizacji Anna Maria Zawadzka
Wprowadzenie
Pojęcie marki i wymiary wartości marki
Perspektywa procesu podejmowania
decyzji, czyli marka jako strategia wyboru
Perspektywa procesu poszerzania JaMarka jako koncepcja Ja i styl życia
Między marką produktu a organizacją jako
marką - marka ewoluująca
Skuteczne zarządzanie marką - marka
jako polityka społeczna
Podsumowanie
Bibliografia
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
O Autorach
Download