RVG (2).cdr

advertisement
CENTRUM
RVG (RADIOWIZJOGRAFIA)
SMIECHU
Jest to metoda alternatywna dla tradycyjnych, czyli analogowych zdjêæ rentgenowskich. Umo¿liwia
uzyskanie zapisu zdjêcia w formie cyfrowej natychmiast po jego wykonaniu. Zdjêcia s¹ bardzo
szczegó³owe i wyró¿niaj¹ siê bardzo du¿ym zakresem kontrastu, co pozwala na uchwycenie wszystkich
wa¿nych w diagnostyce stomatologicznej detali. Metoda radiowizjografii cyfrowej jest obecnie
najbezpieczniejsz¹ metod¹ wizualizacji tkanek twardych jamy ustnej.
.
CZAS I PRECYZJA:
Dziêki zastosowaniu najnowszej technologii zdjêcie wyœwietlane jest natychmiastowo, bez
przeprowadzania procesów chemicznych. W przypadku klasycznego zdjêcia RTG konieczna jest
.
obróbka b³ony fotograficznej (tzw. wywo³anie), co jest procesem czasoch³onnym.
Cyfrowy obraz, który otrzymujemy mo¿na poddaæ obróbce (zmieniaæ kontrast, powiêkszaæ), wykonaæ
pomiary, wyszczególniæ ¿¹dany fragment obrazu - w celu pozyskania dodatkowych informacji
diagnostycznych
W przypadku klasycznego rtg obraz po wywo³aniu nie ulega zmianie.
Klasyczna rentgenodiagnostyka tworzy niebezpieczne odpady, które trzeba w odpowiedni sposób
gromadziæ i utylizowaæ, co niesie ze sob¹ spore koszty. RVG nie tworzy odpadów, jest przyjazna dla
œrodowiska.
.
BEZPIECZEÑSTWO:
Ka¿de badanie radiologiczne niesie ze sob¹ obci¹¿enie dawk¹ promieniowania, która nie jest ca³kowicie
obojêtna dla zdrowia (promieniowanie jonizuj¹ce). Dlatego ogranicza siê tê dawkê do minimum, stosuj¹c
nowoczesne metody diagnostyki – dok³adniejsze i bardziej bezpieczne dla pacjenta. RVG nie wymaga
dawek promieniowania takich, jakie wystêpuj¹ w rentgenodiagnostyce klasycznej – czas ekspozycji na
..
promieniowanie jest zmniejszony do 0,02 ms (zmniejszenie 10-50 razy).
Zdjêcia RVG, tak jak i inne badania radiologiczne, nale¿y wykonywaæ w sytuacjach koniecznych,
pamiêtaj¹c przy tym, ¿e nowoczesny sprzêt u¿ywany do wykonywania zdjêæ RVG - (dysponujemy takim
w Centrum Uœmiechu) - gwarantuje wysok¹ jakoœæ badania przy minimalnych dawkach promieniowania,
a wykonuj¹cy badanie lekarz zawsze uwzglêdnia stosunek korzyœci wynikaj¹cych z badania do dawki
..
otrzymanej przez pacjenta.
Podstawowym przeciwwskazaniem stosowania RVG jest ci¹¿a. Mo¿liwoœæ wykonania takiego badania
u ciê¿arnej pacjentki wystêpuje tylko wtedy, gdy nie ma mo¿liwoœci przeniesienia jego wykonania na
czas po porodzie. W przypadku wykonywania radiologicznego badania u kobiet w ci¹¿y, stosuje siê
..
specjalne os³ony, które chroni¹ p³ód przed napromieniowaniem.
:
CENTRUM
SMIECHU
CENTRUM
SMIECHU
CENTRUM
SMIECHU
CENTRUM
SMIECHU
MO¯LIWOŒCI OBRAZOWANIA:
Za pomoc¹ radiowizjografii mo¿emy szybko zlokalizowaæ bol¹cy z¹b przyczynowy, poniewa¿ uwidacznia
tzw. zmiany oko³owierzcho³kowe.
CENTRUM
SMIECHU
CENTRUM
SMIECHU
MO¯LIWOŒCI OBRAZOWANIA:
Zdjêcie punktowe pozwala na ocenê kana³ów przed leczeniem i po wype³nieniu kana³ów zêba.
CENTRUM
SMIECHU
CENTRUM
SMIECHU
CENTRUM
SMIECHU
CENTRUM
SMIECHU
CENTRUM
SMIECHU
MO¯LIWOŒCI OBRAZOWANIA:
Zdjêcia zgryzowo-skrzyd³owe umo¿liwiaj¹ wczesn¹ diagnostykê zmian próchniczych na powierzchniach
stycznych zêbów.
CENTRUM
SMIECHU
CENTRUM
SMIECHU
Download