Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

advertisement
1
Załącznik Nr 1 do ZO
Nr sprawy: ZP/BU/19/17/IT
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I. Wykonywanie napraw awaryjnych, okresowych przeglądów i konserwacji agregatu
prądotwórczego GPW 1025/730/06 – 1.000 kVA zainstalowanego w DCO.
KONTENEROWY AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY GPW 1025/730/06
Moc znamionowa – 1.000 kVA / 800 kW
Współczynnik mocy – cos φ = 0,8
Napięcie znamionowe – 400 V/230 V
Prąd znamionowy – 1.443 A
Częstotliwość – 50 Hz
Rok prod. 2006
SILNIK:
MERCEDES, typ 18V20000G62 (18 cylindrów, układ cylindrów V),
nr fabr.536 105 964
Moc ciągła / dorywcza – 895 kW/ 985 kW (1.220 KM / 1.340 KM)
Pojemność skokowa – 35,82 dm³
Prędkość obrotowa – 1.500 obr/min
Doładowanie – z układu wydechowego
Pojemność układu smarowania – 100 l (zalecany olej silnikowy – SAE 10W30)
Pojemność układu chłodzenia – 150 l
Zużycie paliwa (przy 100% obciążenia) – 202 dm³/ h
PRĄDNICA:
MECC ALTE, typ ECO 43 – 2 SN / 4, nr fabr. 000 117 5051 - bezszczotkowa, samowzbudna, samoregulująca,
synchroniczna z wewnętrznymi obwodami tłumiącymi.
Czynności konserwacyjne wykonywane z częstotliwością 1 x co 6 miesięcy:

sprawdzenie stanu technicznego akumulatora i instalacji rozruchowej

sprawdzenie stanu technicznego instalacji paliwowej,

sprawdzenie stanu paliwa, oleju i płynu chłodzącego - w razie potrzeby ich uzupełnienie,

sprawdzenie działania pompy paliwowej,

sprawdzenia połączeń elektrycznych i środków ochrony przed porażeniem,

sprawdzenie układu podgrzewania miski olejowej, automatyki wentylacji kontenera,

ręczne uruchomienie agregatu, praca na biegu jałowym 60 min. - sprawdzenie rozruchu silnika, jego pracy
oraz prądnicy,

zasymulowanie zaniku napięcia zasilającego w stacji transformatorowo-rozdzielczej DCO w celu sprawdzenia
automatycznego rozruchu agregatu,
2

sprawdzenie czasu rozruchu do przejęcia obciążenia.
W skład czynności, 1 x co 12 miesięcy (przegląd roczny) wchodzą:
a) w zakresie silnika:

wymiana oleju silnikowego,

wymiana filtrów oleju,

czyszczenie lub wymiana filtra powietrza,

wymiana filtrów paliwa,

usunięcie wody ze wstępnego filtra paliwa,

kontrola szczelności układu smarowania,

kontrola szczelności układu chłodzenia,

kontrola stanu paska napędowego alternatora,

kontrola prędkości biegu jałowego,

kontrola parametrów pracy alternatora,

kontrola stanu akumulatorów rozruchowych,

kontrola poprawności działania czujników silnika współpracujących z panelem kontrolnopomiarowym,
b) w zakresie prądnicy:

kontrola stanu połączeń wewnętrznych,

kontrola stanu izolacji przewodów,

kontrola nominalnego napięcia prądnicy
c) w zakresie całego zespołu prądotwórczego wraz z wyposażeniem dodatkowym:

kontrola działania zespołu pod obciążeniem i bez obciążenia,

kontrola działania automatyki i układów przełączających,

kontrola parametrów wyjściowych (częstotliwość, napięcie),

kontrola szczelności układu wydechowego,

kontrola poprawności działania układów do czerpania i wyrzutu powietrza,

kontrola szczelności i działania systemu zasilania paliwem ze zbiorników pośrednich,

wykonanie okresowych pomiarów rezystancji izolacji urządzeń, przewodów i kabli, sprawdzenie
ochrony przeciwporażeniowej

pomiary rezystancji uziomów kontenera i agregatu.
Dodatkowo, co 36 miesięcy wymiana płynu chłodzącego (pierwszej wymiany należy dokonać podczas
pierwszego przeglądu rocznego).
Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszelkich prac przy agregacie w sposób zgodny z aktualną wiedzą
techniczną oraz:

Instrukcją Obsługi Zespołów Prądotwórczych ,

Instrukcją Obsługi Sterownika Mikroprocesorowego DST 4600 A

Instrukcją Obsługi Silnika Spalinowe Mercedes

Instrukcją Obsługi Prądnicy Mecc Alte Spa ECO.
3
Wykonawca sporządzi protokoły z wykonanych czynności oraz będzie prowadził na bieżąco książkę serwisową
agregatu.
Wszystkie czynności należy wykonywać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i instrukcjami obsługi.
II. Wykonywanie napraw awaryjnych, przeglądów i konserwacji oraz dokonywanie prób
ruchowych złącz kablowych ZK oraz automatyki SZR:
(firmy SCHNEIDER ELECTRIC):

1.) SZR – 3Z zasilającego bud. „B”,

2.) SZR – 4Z zasilającego bud. „F”,

3.) SZR – 5Z zasilającego bud. „D”,

4.) SZR – 6Z zasilającego bud. „Teleradioterapii (stary)”,

5.) SZR – 7Z zasilającego bud. „H”,
oraz układów

SZR zasilających budynki (i wewnątrz budynków):
6.) Budynek „A”, oraz:
- sale OIOM (pomieszczenia nr 5.11, 5.12, 5.13 - zasilane z tablicy
5TOSR2) – 1 szt.

7.) Budynek „A – 1”, oraz:
- sale operacyjne (nr 2/3, 2/13, 2/16, 2/19 – zasilane z tablic 2TOSR1,
2TOSR2, 2TOSR3, 2TOSR4) – 4 szt.
- sale wybudzeń (nr 2/48, 2/22 – zasilane z tablic 2TOSR5 i 2TOSR6) – 2 szt.

8.) Budynek „Teleradioterapii (nowy)”, (firmy Moeller)

9.) Kontener z agregatem prądotwórczym,

10.) Portiernię Główną.
Czynności konserwacyjne wykonywane z częstotliwością 1 x co 6 miesięcy:

przegląd stanu technicznego układów ZK-SZR,

sprawdzenie poszczególnych urządzeń oraz stanu połączeń elektrycznych,

sprawdzenie stanu elementów zabezpieczających,


wykonanie testów urządzeń,
przeprowadzenie symulacji zaniku napięcia podstawowego, rezerwowego załączenia zasilania z
agregatu,

kontrola pracy elementów sterowniczych i siłowych,

sprawdzenie działania blokady zasilań (elektrycznej i mechanicznej),

zachowanie czystości wewnątrz szaf rozdzielnic,

sprawdzenie działania automatycznego układów ZK-SZR przy zaniku napięcia podstawowego,
rezerwowego, załączenia zasilania z agregatu,

kontrola pracy elementów sterowniczych i siłowych.
4
Wykonawca sporządzi protokoły z wykonanych czynności oraz będzie prowadził na bieżąco książki serwisowe
urządzeń.
Wszystkie czynności należy wykonywać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i instrukcjami obsługi.
III. Wykonywanie napraw awaryjnych, przeglądów i konserwacji oraz dokonanie prób
ruchowych zasilaczy bezprzerwowych UPS
Wykaz zasilaczy bezprzerwowych UPS, zainstalowanych w DCO :
1.
Rozdzielnia Główna budynku „A” - UPS informatyczno-medyczny, trójfazowy, typ ALP-40K, firmy
SOLTEC, 40 kVA, QC DATA 2003/8/7, nr ser. 05089041, data prod. 08.2005r., z zestawem baterii
akumulatorów bezobsługowych typu ACUMAX AML 200-12, 12V-200Ah, 29 szt. na stojakach.
2.
Rozdzielnia Główna budynku „A-1” - UPS medyczny, typ SPD-340, 40kVA, 32 kW, nr ser.
143040T0047/2014r. z zestawem baterii akumulatorów bezobsługowych firmy Akumax, AKU000265-AM,
12V-100Ah, 30 szt. (na stojakach).
3.
Zakład Patomorfologii w budynku „D” - UPS medyczny, typ SDP-105, nr ser. 121005A0163/2012r., 5,0
kVA, 3,5 kW - zasilanie procesora tkankowego.
4.
Zakład Teleradioterapii (nowy budynek) - UPS medyczny, typ APC Smart-UPS RT, 3,0 kVA, w obudowie
„tower” - zasilanie zamrażarki niskotemperaturowej -82°C.
Wykaz czynności konserwacyjnych wykonywanych z częstotliwością 1 x co 6 miesiący:

wykonanie pomiarów sprawdzających sprawność UPS-ów,

analiza wyświetlanych komunikatów,

analiza stanu baterii akumulatorów,

sprawdzenie działania UPS przy pracy on-line oraz z bypass-em,

kontrola stanów alarmowych,

wykonanie próby zdolności przejęcia obciążenia,

utrzymanie czystości wewnątrz urządzenia,

sporządzenie protokołów oraz sporządzenie i dokonanie stosownych wpisów do książek
serwisowych.
Wszystkie czynności należy wykonywać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz instrukcjami
obsługi.
Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność i obowiązek wykonywania przeglądów i konserwacji oraz
utrzymywania w stanie pełnej sprawności eksploatacyjnej w/w urządzeń. Prace serwisowo–konserwacyjne
urządzeń elektrycznych muszą spełniać wymagania aktualnie obowiązujących norm i przepisów prawnych w tym
zakresie, spełniać wymagania producentów zainstalowanych urządzeń i systemów oraz muszą być odnotowane
w „Książkach Serwisowych” w Dziale Technicznym DCO. Zamawiający posiada (do wglądu) dokumentacje
techniczne złącz ZK-SZR, DTR-ki zespołu prądotwórczego oraz UPS-ów.
5
Dodatkowe wymagania:
1.
„Książki Serwisowe” mają składać się z poszczególnych „Kart Urządzeń” i zawierać wszystkie, podstawowe
informacje o tym urządzeniu, tj. nazwę, typ, numer fabryczny, rok produkcji, miejsce zainstalowania,
wszelkie przeprowadzone przeglądy, konserwacje oraz naprawy (wraz z terminem ich przeprowadzenia oraz
potwierdzeniem ich wykonania) a przy naprawach z terminem udzielonej gwarancji, itp.
2.
Do sporządzenia „Książek Serwisowych” zobowiązany jest Wykonawca w pierwszym miesiącu od dnia
podpisania umowy.
3.
Prawidłowe
wykonanie
w/w
czynności przeglądowych
i
konserwacyjnych
(wraz
z
wpisem
oraz
potwierdzeniem ich wykonania przez użytkownika) lub w przypadku pomiarów ochronnych przekazanie ich
protokołów
Zamawiającemu
(za
potwierdzeniem)
stanowią
podstawę
do
sporządzenia
protokółu
potwierdzającego wykonanie usług, a po jego obustronnym podpisaniu do wystawienia faktury (ryczałtowej,
co 6 m-cy) przez Wykonawcę za czynności serwisowo-konserwacyjne zrealizowane w danym półroczu.
4.
Wszelkie koszty materiałów eksploatacyjnych montowanych lub wymienianych przez Wykonawcę w
ramach przeprowadzanych przeglądów konserwacyjnych (np. oleje, smary, filtry, płyny chłodzące, itp.)
pokrywa Wykonawca.
5.
Powyższe nie dotyczy zakupu paliwa do agregatu prądotwórczego, tj. oleju napędowego, który Zamawiający
dokona we własnym zakresie.
6.
Używane w czasie prac przyrządy pomiarowe muszą posiadać aktualną legalizację metrologiczną.
7.
Prace wykonywane będą na czynnych obiektach szpitalnych. Należy brać pod uwagę konieczność
wykonywania prac również popołudniami, w dni wolne od pracy, niedziele i święta lub w porze nocnej.
Zachować ład i porządek. Przestrzegać przepisów bhp i p.poż.
IV. Naprawy awaryjne:
1.
W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest również przystąpić do usuwania usterek i
awarii w pracy urządzeń elektrycznych (wg załącznika nr 1) w dni robocze, soboty i niedziele, jak i również
w święta państwowe w ciągu max. 2h od telefonicznego (lub mail-em lub fax-em) ich zgłoszenia przez
Zamawiającego (bez dodatkowego obciążania Zamawiającego kosztami dojazdu w okresie trwania umowy).
2.
Przeprowadzane naprawy awaryjne muszą spełniać wymagania aktualnie obowiązujących norm i
przepisów prawnych w tym zakresie, spełniać wymagania producentów zainstalowanych urządzeń i
systemów oraz muszą być odnotowane w „Książkach Serwisowych” wraz z datą wykonania tych napraw.
3.
Koszty napraw awaryjnych pokryje Zamawiający po zaakceptowaniu kosztorysów napraw. Wykonawca,
każdorazowo sporządzi kosztorys naprawy w oparciu o (średnie dla województwa dolnośląskiego)
wskaźniki cenotwórcze, tj. wartość stawki roboczogodziny (rbg), wartość kosztów pośrednich (Kp),
kosztów zakupu (Kz), zysku (Z), stawki cen sprzętu i materiałów wg cennika SEKOCENBUD-u z
poprzedniego kwartału. Dotyczy to konieczności wykonania napraw zgłaszanych przez Zamawiającego
lub stwierdzonej przez Wykonawcę podczas dokonywania przeglądów konserwacyjnych.
4.
Wykonawca za w/w naprawy awaryjne wystawi odrębną fakturę, z terminem płatności do 60 dni od
dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
5.
Podstawą wystawienie faktury jest obustronnie podpisany protokół odbioru.
6.
Zamawiający przystąpi do odbioru wykonanych napraw awaryjnych w ciągu max. 3 dni od momentu ich
zgłoszenia przez Wykonawcę.
6
7.
Wykonawca deklaruje usunięcie awarii (przy częściach dostępnych w kraju) w czasie nie dłuższym niż 3 dni
oraz (przy częściach nie dostępnych w kraju) w czasie nie dłuższym niż 5 dni, od momentu zaakceptowania
cen kosztów części zamiennych przez Zamawiającego.
8.
Wykonawca zobowiązuje się do udzielania na wykonane naprawy i montowane części minimum 12- tu
miesięcy gwarancji, każdorazowo od podpisania protokołu potwierdzającego dokonanie naprawy.
9.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia części prac konserwacyjnych, serwisowych lub usunięcia
usterki czy awarii innej firmie, jeżeli Wykonawca nie zrealizuje tych czynności w w/w terminach i obciążenia
Wykonawcy kosztami prac konserwacyjnych, usunięcia usterki lub awarii bez obowiązku powiadamiania go o
takiej
usłudze,
bez
konieczności
wyznaczania
Wykonawcy
dodatkowego
terminu
do
wykonania
niezrealizowanej usługi zamówienia.
10. Zamawiający przystąpi do odbioru wykonanych napraw awaryjnych w ciągu max. 3 dni od momentu ich
zgłoszenia przez Wykonawcę.
11. Wykonawca deklaruje usunięcie awarii (przy częściach dostępnych w kraju) w czasie nie dłuższym niż 3 dni
oraz (przy częściach nie dostępnych w kraju) w czasie nie dłuższym niż 5 dni, od momentu zaakceptowania
cen kosztów części zamiennych przez Zamawiającego.
12. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania na wykonane naprawy i montowane części minimum 12- tu
miesięcy gwarancji.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia części prac konserwacyjnych, serwisowych lub usunięcia
usterki czy awarii innej firmie, jeżeli Wykonawca nie zrealizuje tych czynności w w/w terminach i obciążenia
Wykonawcy kosztami prac konserwacyjnych, usunięcia usterki lub awarii bez obowiązku powiadamiania go o
takiej
usłudze,
bez
konieczności
wyznaczania
Wykonawcy
dodatkowego
terminu
do
wykonania
niezrealizowanej usługi zamówienia.
W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę tj. zapłacić
Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną usługi, jaką zamawiający zapłaciłby Wykonawcy,
gdyby ten wykonał usługę w terminie, a ceną usługi, którą zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku
z nabyciem usługi u innego Wykonawcy. Obowiązek ten ma być spełniony przez Wykonawcę w terminie 14
dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania do zapłaty.
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

2-2=0

2 Cards jogaf85537

Create flashcards