Załącznik nr 6 do SIWZ ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I

advertisement
Załącznik nr 6 do SIWZ
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH
Agregat prądotwórczy
Przedmiot:
Agregat prądotwórczy
Nazwa i typ:
Producent:
Rok produkcji:
nie straszy niż 2016 r.
LP.
PARAMETRY TECHNICZNE
PARAMETRY
WYMAGANE
1.
Samoczynny rozruch po wykryciu braku napięcia
tzw. samostart
Tak
2.
Moc agregatu prądotwórczego nie mniejsza niż
350 kVA
Tak
3.
Napięcie zasilające 3F+N, 400V
Tak
4.
Poziom stabilizacji częstotliwości max.0,5%,
Tak, podać
5.
Poziom stabilizacji napięcia max.5%
Tak, podać
6.
Odkształcenia harmoniczne prądu max 2%
Zbiornik paliwa w ramie na min. 8 godzin pracy
pod pełnym obciążeniem
Tak, podać
7.
8.
Monitoring parametrów pracy
agregatu(temperatura, stan paliwa w zbiorniku,
stany awarii, ciśnienie oleju)
9.
SZRu ( które zasilanie jest załączone) oraz
aktualnego obciążenia agregatu ( monitoring
dostępny przez sieć internetową wewnętrzną
Szpitala),
10.
Agregat musi posiadać własną żaluzję
automatyczną ( sterowaną, nie dopuszcza się
żaluzji grawitacyjnej) do wywiewu powietrza
ciepłego wraz z automatyką.
Parametry SZR
PARAMETRY
NR STRONY W
OFEROWANE
FOLDERZE/
KATALOGU
Tak, podać pojemność
zbiornika i zużycie paliwa
przy pełnym obciążeniu
agregatu
Nie dotyczy
Tak, podać
Nie dotyczy
Tak, podać
Nie dotyczy
Tak
SZR sieć+agregat+most szynowy+sieć, oddzielne
przełączniki (zamontować na istniejącej
rozdzielnicy) na których można ustawić sposób
pracy mostu szynowego i sposób zasilania
rozdzielnicy podstawowej i rezerwowej.
Wymiana rozłącznika zwarciowego DS416(Apena)
(pole zasilające Hańcza) na inny z napędem o
parametrach nie gorszych niż istniejący.(prąd
maksymalny min.1250A)
Wymiana rozłącznika zwarciowego DS416(Apena)
(most szynowy miedzy rozdzielniami) na inny z
napędem o parametrach nie gorszych niż istniejący.
.(prąd maksymalny min.1250A)
Wymiana rozłącznika PZK (zasilanie z agregatu) na
inny z napędem o parametrach dostosowanych do
TAK
Nie dotyczy
mocy agregatu.
Rozłącznik zasilania podstawowego (pole zasilające
Reja) DS416 pozostaje bez zmian ale SZR ma nim
sterować.
Wszystkie rozłączniki muszą mieć możliwość
mechanicznej blokady w pozycji wyłączony
Należy zamontować dwa komplety zabezpieczeń
przepięciowych ( po 1 na każdą rozdzielnicę) wraz z
odpowiednim dobezpieczeniem tych zabezpieczeń –
ze strefy ochrony LPZ0B do LPZ1, maksymalny prąd
wyładowczy minimum 100kA
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21
22.
23
24.
25.
INFORMACJE DODATKOWE
Przeglądy agregatu w okresie trwania gwarancji (
bezpłatnie)
Instrukcja obsługi w jeżyku polskim
Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie
po sprzedaży urządzenia
Dostępność autoryzowanego serwisu
Wykaz punktów serwisowych
Czas reakcji od zgłoszenia
Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla
podzespołów sprowadzanych w kraju
Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla
podzespołów sprowadzonych z zagranicy
Wykonawca ponosi koszty przeglądów serwisowych
wbudowanego i dostarczonego sprzętu w okresie
gwarancji
Karta katalogowa producenta, potwierdzająca
wszystkie oferowane parametry.
Pełne przeszkolenie z zakresu obsługi urządzenia, z
zakresu podstawowej konserwacji i obsługi dla
personelu technicznego
Deklaracja zgodności CE
Gwarancja min. 36 miesięcy
Wartość brutto
Stawka VAT%
Zgodnie z zaleceniami
producenta, nie rzadziej
niż 1 przegląd na rok
Tak
Min. 10 lat
Tak, podać gdzie
Tak, podać
Max. 48 h
Max.3 dni
Max. 5 dni
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie
Nie
Nie
Nie
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Tak
Tak, dołączyć
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Tak
Tak
Tak podać
Tak podać
Tak podać
Nie
Nie
Nie
Nie
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
Oświadczamy, ze oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy
zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów inwestycyjnych
Instrukcja wypełniana formularza:
1.
Proszę o wstawienie wyrazu (TAK lub NIE) w kolumnie „oferowany parametr, a następnie podać dokładną wartość parametru
lub oferowane rozwiązanie.
2.
Zaznaczenie w którymkolwiek punkcie wartości „NIE” lub jeśli opis oferowanego parametru odbiegać będzie od parametru
wymaganego skutkować będzie odrzuceniem oferty.
3.
Każdy z wymienionych powyżej parametrów powinien być wyraźnie wskazany w folderze/ katalogu dołączonym do oferty (w
folderze/katalogu należy przy parametrach technicznych podać nr. pozycji z niniejszego formularza, której dotyczy dany
parametr). Proszę również w odpowiedniej kolumnie podać nr strony folderu katalogu.
…...............................................
podpis oferenta
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH
Zbiornik paliwa
Przedmiot:
Zbiornik paliwa
Nazwa i typ/model:
Producent / kraj:
Rok produkcji:
LP.
2016
PARAMETRY TECHNICZNE
PARAMETRY
PARAMETRY
WYMAGANE
OFEROWANE
NR STRONY W
FOLDERZE/
KATALOGU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Pojemność 2500 litrów
Zbiornik dwupłaszczowy dopuszczony do
użytkowania przez Urząd Dozoru
Technicznego
Zbiornik z pompą elektryczną, przewodem
zwijanym 10m, pistoletem(nalewakiem)
samoodbijającym, licznikiem kasowanym
oraz zliczającym całkowity przepływ paliwa
(pamięć nieulotna).
Gwarancja min. 36 m-cy
Instrukcja obsługi w jeżyku polskim
Gwarancja dostępności części zamiennych w
okresie po sprzedaży urządzenia
Dostępność autoryzowanego serwisu
Wykaz punktów serwisowych
Czas reakcji od zgłoszenia
Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla
podzespołów sprowadzanych w kraju
Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla
podzespołów sprowadzonych z zagranicy
Wykonawca ponosi koszty przeglądów
serwisowych wbudowanego i dostarczonego
sprzętu w okresie gwarancji
Pełne przeszkolenie z zakresu obsługi
urządzenia, z zakresu podstawowej
konserwacji i obsługi dla personelu
technicznego
Deklaracja zgodności CE
Wartość brutto
Stawka VAT%
Tak podać
TAK,
TAK,
TAK, podać w
miesiącach)
Nie dotyczy
Tak
Nie dotyczy
Min. 10 lat
Tak, podać gdzie
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Tak, podać
Nie dotyczy
Max. 48 h
Nie dotyczy
Max.3 dni
Nie dotyczy
Max. 5 dni
Nie dotyczy
Tak
Nie dotyczy
Tak
Nie dotyczy
Tak
Nie dotyczy
Podać
Nie dotyczy
podać
Oświadczamy, ze oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy
zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów inwestycyjnych
Instrukcja wypełniana formularza:
1.
Proszę o wstawienie wyrazu (TAK lub NIE) w kolumnie „oferowany parametr, a następnie podać dokładną wartość parametru
lub oferowane rozwiązanie.
2.
Zaznaczenie w którymkolwiek punkcie wartości „NIE” lub jeśli opis oferowanego parametru odbiegać będzie od parametru
wymaganego skutkować będzie odrzuceniem oferty.
…...............................................
podpis Wykonawcy
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH
Analizator sieci
Przedmiot:
Analizator Sieci
Nazwa i typ/model:
Producent / kraj:
Rok produkcji:
LP
2016
PARAMETRY TECHNICZNE
PARAMETR
WYMAGANY
PARAMETRY
OFEROWANE
NR STRONY W
FOLDERZE/
KATALOGU
Klasa A
TAK
1.
Rejestracja zdarzeń
TAK
2.
Możliwość przeniesienia danych na karcie SD
TAK
3.
4.
Automatyczna rejestracja anomalii zasilania (
zaniki i zapady)
TAK
5.
Montaż przekładników prądowych z
podwójnym uzwojeniem wtórnym oraz
przekładników napięciowych ( 2 komplety na
dwa źródła zasilania)
TAK
6.
Pomiar harmonicznych prądu, napięcia i
mocy
TAK
7.
Oprogramowanie do analizy i wizualizacji
danych
TAK
Analiza online
TAK
8.
Komunikacja Ethernet i RS485
TAK
9.
10.
11.
12.
13.
Dwa analizatory trójfazowej sieci
energetycznej na zasilaniu głównym
Szpitala, na średnim napięciu 20kV
Gwarancja min. 36 m-cy
Instrukcja obsługi w jeżyku polskim
Dostępność autoryzowanego serwisu
TAK
TAK, podać w
miesiącach)
Tak
Tak, podać gdzie
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
14.
15.
Wykaz punktów serwisowych
Czas reakcji od zgłoszenia
Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla
podzespołów sprowadzanych w kraju
Max.3 dni
17.
Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla
podzespołów sprowadzonych z zagranicy
Max. 5 dni
18.
Wykonawca ponosi koszty przeglądów
serwisowych wbudowanego i dostarczonego
sprzętu w okresie gwarancji
Tak
19.
Pełne przeszkolenie z zakresu obsługi
urządzenia, z zakresu podstawowej
konserwacji i obsługi dla personelu
technicznego
Tak
21.
22.
Deklaracja zgodności CE
Wartość brutto
Stawka VAT
Nie dotyczy
Max. 48 h
16.
20.
Nie dotyczy
Tak, podać
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Tak
Nie dotyczy
Podać
Nie dotyczy
podać
Oświadczamy, ze oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy
zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów inwestycyjnych
Instrukcja wypełniana formularza:
1. Proszę o wstawienie wyrazu (TAK lub NIE) w kolumnie „oferowany parametr, a następnie
parametru lub oferowane rozwiązanie.
podać dokładną wartość
2. Zaznaczenie w którymkolwiek punkcie wartości „NIE” lub jeśli opis oferowanego parametru odbiegać będzie od parametru
wymaganego skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Każdy z wymienionych powyżej parametrów powinien być wyraźnie wskazany w folderze/ katalogu dołączonym do oferty (w
folderze/katalogu należy przy parametrach technicznych podać nr.pozycji z niniejszego formularza, której dotyczy dany parametr).
Proszę również w odpowiedniej kolumnie podać nr strony folderu katalogu.
…...............................................
podpis oferenta
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Parametry agregatu:
Bez obudowy, 350kVA, 3F+N, 400V, Samostart, poziom stabilizacji częstotliwości max.0,5%, poziom stabilizacji napięcia max.5%
odkształcenia harmoniczne prądu max 2%
Zbiornik paliwa w ramie na 8h pracy pod pełnym obciążeniem
Monitoring parametrów pracy agregatu(temperatura, stan paliwa w zbiorniku, stany awarii, ciśnienie oleju), SZRu ( które zasilanie
jest załączone) oraz aktualnego obciążenia agregatu ( monitoring dostępny przez sieć internetową wewnętrzną Szpitala), W
pomieszczeniu elektryków zamontować sygnalizację stanu SZR oraz agregatu ( tylko praca/awaria bez szczegółów) (komunikacja
RS485, można wykorzystać istniejące przewody położone ze stacji S2 do rozdzielni D w celu wyeliminowania robót ziemnych – 2
pary)
Istniejący agregat należy zdemontować i zutylizować we własnym zakresie.
Dodatkowe informacje:
Agregat musi posiadać własną żaluzję automatyczną ( sterowaną, nie dopuszcza się żaluzji grawitacyjnej) do wywiewu powietrza
ciepłego wraz z automatyką. Agregatownia posiada automatyczną żaluzję nawiewną sterowaną z drugiego mniejszego agregatu.
Jeżeli wielkość kanału nawiewnego okaże się za mała, należy wykonać odpowiedni nawiew z żaluzją sterowaną( nie dopuszcza się
żaluzji grawitacyjnej)
Parametry SZR
SZR sieć+agregat+most szynowy+sieć, oddzielne przełączniki (zamontować na istniejącej rozdzielnicy) na których można ustawić
sposób pracy mostu szynowego i sposób zasilania rozdzielnicy podstawowej i rezerwowej.
Wymiana rozłącznika zwarciowego DS416(Apena) (pole zasilające Hańcza) na inny z napędem o parametrach nie gorszych niż
istniejący.(prąd maksymalny min.1250A)
Wymiana rozłącznika zwarciowego DS416(Apena) (most szynowy miedzy rozdzielniami) na inny z napędem o parametrach nie
gorszych niż istniejący. .(prąd maksymalny min.1250A)
Wymiana rozłącznika PZK (zasilanie z agregatu) na inny z napędem o parametrach dostosowanych do mocy agregatu.
Rozłącznik zasilania podstawowego (pole zasilające Reja) DS416 pozostaje bez zmian ale SZR ma nim sterować.
Wszystkie rozłączniki muszą mieć możliwość mechanicznej blokady w pozycji wyłączony
Należy zamontować dwa komplety zabezpieczeń przepięciowych ( po 1 na każdą rozdzielnicę) wraz z odpowiednim dobezpieczeniem
tych zabezpieczeń – ze strefy ochrony LPZ0B do LPZ1, maksymalny prąd wyładowczy minimum 100kA
Zbiornik paliwa
Pojemność 2500litrów dwupłaszczowy z pompą elektryczną, przewodem zwijanym 10m, pistoletem (nalewakiem) samoodbijającym,
licznikiem kasowanym oraz zliczającym całkowity przepływ paliwa (pamięć nieulotna). Zbiornik będzie ustawiony w agregatowni.
Analizator sieci:
Dwa analizatory trójfazowej sieci energetycznej na zasilaniu głównym Szpitala, na średnim napięciu 20kV
Wymagania dla analizatorów:

Klasa A

Rejestracja zdarzeń

Możliwość przeniesienia danych na karcie SD

Automatyczna rejestracja anomalii zasilania ( zaniki i zapady)

Pomiar harmonicznych prądu, napięcia i mocy

Oprogramowanie do analizy i wizualizacji danych

Analiza online

Komunikacja Ethernet i RS485
Analizatory powinny mieć rejestrację zdarzeń
Montaż przekładników prądowych z podwójnym uzwojeniem wtórnym oraz przekładników napięciowych ( 2 komplety na dwa źródła
zasilania)
Download