Inne informacje o Zespole Obsługi Szkół w Przykonie

advertisement
Uchwała Nr XLV/257/06
Rady Gminy Przykona
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie nadania Statutu Zespołowi Obsługi Szkół w Przykonie
Na podstawie art. 238 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy Przykona
uchwala Statut Zespołu Obsługi Szkół w Przykonie:
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Zespół Obsługi Szkół w Przykonie działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r.
Nr 249, poz. 2104 ze zmianami),
2) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 ze zmianami),
3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),
4) Ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla pracowników nie będących
nauczycielami zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych
przez Gminę Przykona i Zespole Obsługi Szkół w Przykonie zawartego
w dniu 29 listopada 1999r. w Przykonie, obowiązującego od dnia 1 stycznia
2000r,
5) niniejszego Statutu oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących.
§2
1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa bez bliższego określenia o:
1) Zespole – należy przez to rozumieć Zespół Obsługi Szkół w Przykonie,
2) szkole – należy przez to rozumieć także przedszkole,
3) gminie – należy przez to rozumieć wspólnotę samorządową
oraz terytorium Gminy Przykona.
1
Rozdział II
Inne informacje o Zespole Obsługi Szkół w Przykonie
§3
1. Zespół nosi nazwę: „Zespół Obsługi Szkół w Przykonie”.
2. Siedzibą Zespołu jest budynek Zespołu Szkół w Przykonie Gimnazjum
w Przykonie, ul. Szkolna 4A.
3. Zespół posługuje się pieczątką o treści „Zespół Obsługi Szkół w Przykonie”.
Ponadto na pieczęci umieszcza się adres (kod, miejscowość i ulica), numer
telefonu/faksu, NIP i REGON.
4. Zespół działa na terenie Gminy Przykona.
§4
1. Zespół jest jednostką organizacyjną gminy, której kierownikiem jest dyrektor
Zespołu.
2. Zespół jest gminną jednostką budżetową.
Rozdział III
Cele i zakres działania
§5
1. Przedmiotem działalności Zespołu jest prowadzenie obsługi ekonomiczno –
administracyjnej i finansowo – księgowej szkół podstawowych, gimnazjum,
przedszkola oraz do obsługi finansowej dowozu uczniów do szkół.
2. Zadania wymienione w ust. 1 Zespół realizuje w odniesieniu do następujących
jednostek:
1) Zespół Szkół w Przykonie Szkoła Podstawowa w Przykonie,
2) Zespół Szkół w Przykonie Gimnazjum w Przykonie,
3) Zespół Szkół w Przykonie Przedszkole w Przykonie,
4) Szkoła Podstawowa w Sarbicach,
5) Szkoła Podstawowa w Boleszczynie.
Rozdział IV
Gospodarka finansowa
§6
Zespół prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o
finansach publicznych i przepisów wykonawczych dla jednostek budżetowych.
2
§7
1. Wydatki Zespołu finansowane są z budżetu Gminy Przykona.
2. Podstawą gospodarki finansowej Zespołu jest roczny plan finansowy.
3. W Zespole mogą być tworzone środki specjalne, na mocy odrębnych przepisów.
§8
Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Zespołu ponoszą Dyrektor Zespołu
i w zakresie mu powierzonym – Główny Księgowy.
Rozdział V
Organizacja i zarządzanie
§9
1. Zespół ma strukturę bezwydziałową.
2. W Zespole tworzy się następujące stanowiska pracy:
1) Dyrektor,
2) Główny Księgowy,
3) Stanowisko ds. ewidencyjno – księgowych,
4) Stanowisko ds. płacowo – kadrowych,
5) Stanowisko ds. administracyjno rozliczeniowych.
§ 10
1. Zespołem kieruje Dyrektor zatrudniany i zwalniany przez Wójta Gminy
Przykona.
2. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Wójt Gminy Przykona.
3. Zakres czynności dla Dyrektora ustala Wójt Gminy Przykona.
§ 11
1. Do zadań Dyrektora Zespołu należy w szczególności:
1) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz oraz samodzielne podejmowanie
decyzji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i niniejszym statutem,
2) podejmowanie decyzji w sprawach zatrudniania, awansowania,
wynagradzania i zwalniania pracowników Zespołu, w tym także Głównego
Księgowego,
3) ustalanie wewnętrznej organizacji Zespołu, a w szczególności określenie
obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników Zespołu,
4) ustalenie zasad obiegu dokumentów zgodnie z regułami określonymi
przepisami prawa,
3
5) racjonalne gospodarowanie funduszami i składnikami majątku
pozostającymi w dyspozycji Zespołu,
6) opracowywanie planów działania Zespołu i przedkładanie sprawozdań
z ich wykonania,
7) przekazywanie Wójtowi informacji na temat sytuacji finansowej i bieżącej
działalności Zespołu,
8) zapewnienie pracownikom Zespołu bezpiecznych i higienicznych warunków
pracy.
2. W stosunkach z innymi podmiotami Dyrektor działa na podstawie
pełnomocnictwa udzielonego mu przez Wójta.
3. Dyrektor w imieniu Zespołu dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa
pracy wobec pracowników Zespołu.
§ 12
Wymagania kwalifikacyjne i zasady wynagradzania pracowników Zespołu
określają przepisy odrębne.
Rozdział VI
Przedmiot działalności Zespołu
§ 13
1. Przedmiotem działalności Zespołu jest:
1) prowadzenie wspólnej obsługi finansowo-księgowej i administracyjnej szkół
i placówek oświatowych wymienionych w § 5 ust. 2, a w szczególności:
a) obsługa finansowo-księgowa i organizowanie wypłat wynagrodzeń oraz
ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach,
b) dokonywanie inwentaryzacji składników majątkowych,
c) prowadzenie prac statystycznych oraz sporządzanie wymaganych
przepisami sprawozdań, w zakresie realizowanych zadań rzeczowych,
zatrudnienia i wynagrodzeń itp.,
d) opracowywanie projektów planów zadań rzeczowych oraz planów
dochodów i wydatków budżetowych i pozabudżetowych, a także
organizowanie prawidłowego wykonania zatwierdzonych wskaźników
i limitów określonych w planach,
e) prowadzenie akt osobowych Dyrektorów obsługiwanych jednostek,
f) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi
i ubezpieczeniem zdrowotnym,
g) obsługa spraw administracyjno-gospodarczych i zaopatrzenia,
h) tworzenie warunków do przestrzegania dyscypliny finansowej
i budżetowej,
2) prowadzenie statystyki dotyczącej gminnej oświaty,
3) prowadzenie dokumentacji i obsługa finansowa remontów budynków,
4
4) opracowywanie we współpracy z Dyrektorami jednostek obsługiwanych
projektów planów finansowo – rzeczowych tych jednostek,
5) nadzór nad działalnością finansową obsługiwanych jednostek w zakresie
prawidłowego dysponowania środkami publicznymi pochodzącymi z budżetu
Gminy na podstawie kryterium legalności,
6) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Wójta Gminy.
§ 14
Zespół realizuje zadania w porozumieniu z Dyrektorami obsługiwanych szkół.
Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§ 15
Zespół jest zakładem pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.
§ 16
Dokonywanie wszelkich zmian w niniejszym Statucie odbywa się w trybie
jego nadania.
§ 17
Traci moc § 5 uchwały Nr XIV/73/95 Rady Gminy Przykona z dnia
28 grudnia 1995 r. w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Szkół zmieniony
uchwałą Nr XXI/129/2000 Rady Gminy Przykona z dnia 30 czerwca 2000 r.
oraz uchwałą Nr XVII/01/04 Rady Gminy Przykona z dnia 23 marca 2004 r.
Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.
§ 18
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.
§ 19
Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia.
5
Download