Jezus jest Mesjaszem

advertisement
Jezus Chrystus
prawdziwym Bogiem
Otoczyli Go Żydzi i mówili do Niego: «Dokąd
będziesz nas trzymał w niepewności? Jeśli ty
jesteś Mesjaszem, powiedz nam otwarcie!»
Rzekł do nich Jezus: «Powiedziałem wam, a nie
wierzycie. Czyny, których dokonuję w imię
mojego Ojca, świadczą o Mnie».
J 10, 24-25
Świadomość Bóstwa
u Jezusa Chrystusa
Chrystus, żyjąc w określonym
czasie i miejscu na ziemi okazał
swoim postępowaniem, że
przyznaje sobie autorytet i
władzę,
które są właściwe tylko Bogu.
Zapewnił wyraźnie, że należy
do innego porządku
rzeczywistości, niż porządek
tego świata i że podziela w
pełni naturę i przymioty Ojca.
Świadomość Bóstwa u Jezusa Chrystusa
Jezus ma świadomość, że jest
wyższy od proroków i królów
Starego Testamentu, a także od
Jana Chrzciciela
Król Salomon
(por. Mt 12, 41-42;
Mt 16, 13-14)
Jan Chrzciciel
Świadomość Bóstwa u Jezusa Chrystusa
Jezus wie, że jest większy od aniołów, którzy są
Jego sługami
„Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w
chwale Ojca swego razem z aniołami
swoimi…”
Mt 16,27
(W kontekście kuszenia Jezusa):
„Wtedy opuścił Go diabeł, a oto
aniołowie przystąpili i usługiwali Mu”.
Mt 4, 11
Świadomość Bóstwa u Jezusa Chrystusa
Jezus jest świętszy niż Szabat, uważa się za Pana
szabatu, który przecież był ustanowiony przez Boga.
(W kontekście łuskania
kłosów w szabat):
Albowiem Syn
Człowieczy jest
Panem szabatu
Mt 12,8
Jezus jest Panem
Chrystus – prawdziwy Bóg
Chrystus odpuszcza
grzechy własną mocą
Jezus czyni cuda we
własnym imieniu
Wskrzeszenie
córki Jaira
Nawrócenie
jawnogrzesznicy
Dlatego powiadam ci: odpuszczone
są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo
miłowała…
Łk 7,47
Chrystus – prawdziwy Bóg
Wskrzeszenie Łazarza
Jezus czyni
cuda we
własnym
imieniu
Uzdrowienie trędowatego
Bóstwo Chrystusa w Ewangeliach
Wszystko przekazał Mi
Ojciec mój. Nikt też nie zna
Syna, tylko Ojciec, ani Ojca
nikt nie zna, tylko Syn, i ten,
komu Syn zechce objawić.
Mt 11,27
Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś
Mesjasz, Syn Boga żywego».
Mt 16,16 Jezus jest Mesjaszem
Bóstwo Chrystusa w
Ewangeliach
Na początku było Słowo,
a Słowo było u Boga,
i Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga.
Wszystko przez Nie się stało, a
bez Niego nic się nie stało, co się
stało.
J 1,1-3
Najwyższy kapłan zapytał Go
ponownie: «Czy Ty jesteś
Mesjasz, Syn
Błogosławionego?». Jezus
odpowiedział: «Ja jestem.
Ujrzycie Syna Człowieczego,
siedzącego po prawicy
Wszechmocnego i nadchodzącego
z obłokami niebieskimi».
Mk 14,61-62
Jezus Chrystus jest Bogiem
Jezus Chrystus ZMARTWYCHWSTAŁ
To największy dowód na to, że jest
prawdziwym Bogiem!
Zobacz co Pismo święte mówi
o Zmartwychwstaniu…
Mt 28, 5-8
Mk 6, 1-8
Lk 24, 1-11
J 20, 1-10
A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było
ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień
odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do
drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano
Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono».
Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni
obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył
pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna,
jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr,
idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz
chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale
oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza
także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i
uwierzył.
J 20, 1-10
Ślady na płótnie…
czyli całun turyński – świadek zmartwychwstania
"To relikwia niezwykła i
tajemnicza, szczególny
świadek - jeżeli
przyjmiemy argumenty
wielu uczonych - Paschy,
męczeństwa, śmierci i
zmartwychwstania.
Milczący świadek, a
jednocześnie
zadziwiająco wymowny".
Jan Paweł II
Uczniowie Jezusa dają świadectwo Jego
Bóstwa za cenę swego życia…
Od czasu kiedy w dniu
pięćdziesiątnicy został
zapoczątkowany Kościół,
zwolennicy Pana chętnie
ofiarowali siebie.
Dziesiątki tysięcy umarło, żeby
Ewangelia mogła rozkwitać,
i przez to otrzymali koronę życia.
Ci apostołowie, którzy kochali
Pana do końca ochoczo
naśladowali Pana na ścieżce
cierpienia.
Uczniowie Jezusa dają świadectwo Jego
Bóstwa
Szczepan został ukamienowany
na śmierć przez rozgniewany tłum.
Mateusz został zasztyletowany
w Persji przez motłoch.
Lekarz Łukasz został okrutnie powieszony.
Piotr, Filip i Szymon zostali ukrzyżowani.
Świadczą o zmartwychwstaniu
Uczniowie Jezusa dają świadectwo Jego
Bóstwa
Bartłomiej został przez pogan
obdarty żywcem ze skóry
Apostoł Jakub
został ścięty przez
króla Heroda
Świadczą o zmartwychwstaniu
Uczniowie Jezusa dają świadectwo Jego
Bóstwa
Juda został przywiązany do filaru i
przeszyty strzałami.
Świadczą o zmartwychwstaniu
Maciejowi ścięto głowę w
Jerozolimie.
Paweł był męczennikiem za
panowania cesarza Nerona.
męczeństwo św. Pawła
KONIEC
Download