lista lektur konkursu archeologicznego

advertisement
LISTA LEKTUR KONKURSU ARCHEOLOGICZNEGO
ORGANIZOWANEGO PRZEZ
MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W POZNANIU I FUNDACJĘ PATRIMONIUM
ELIMINACJE – 30 listopada 2005 r.
C. Renfrew, P. Baon, ARCHEOLOGIA Teorie, metody, praktyka, Prószyński, Warszawa 2003
P. Bahn, Archeologia. Przewodnik, Arkady, Warszawa 2004.
red. S. Kozłowski, Kultury i ludy dawnej Europy, Warszawa 1981
J. Gąssowski, Sztuka pradziejowa w Polsce, Warszawa 1975.
J. Gąssowski, Z archeologią za pan brat, Warszawa 1983.
K. Godłowski, J.K. Kozłowski, Historia starożytna ziem polskich, Warszawa 1979 i nast. wydania
P. Kaczanowski, J.K. Kozłowski, Najdawniejsze dzieje ziem polskich (do VII w), Wielka Historia Polski,
tom 1, Kraków 1998
J. Ostoja-Zagórski, Polska w starożytności, Poznań 1998
red. M. Derwich i A. Żurek, U źródeł Polski (do roku 1038), Wrocław 2002
W. Hensel, Polska starożytna, Warszawa 1973.
W. Hensel, Archeologia żywa, Warszawa 1973.
J. Głosik, Przygoda z archeologią, Warszawa 1988.
red. J. K. Kozłowski Encyklopedia historyczna świata, t. 1 Prehistoria, Kraków 1999.
N. Moloney, Archeologia, seria Oxford młodym, Warszawa 1996
A. i L. Leciejewicz, 500 zagadek archeologicznych, Warszawa 1966.
I etap – 12 stycznia 2005 r.
STARSZA I ŚRODKOWA EPOKA KAMIENIA (PALEOLIT, MEZOLIT)
AUTOR PYTAŃ:
dr Małgorzata Winiarska-Kabacińska
1. R. Leakey Pochodzenie człowieka, Warszawa 1995, seria Science Master.
2. M. Ryszkiewicz Przepis na człowieka, Warszawa 1994, seria Science Master.
3. M. Kobusiewicz, 500 tysięcy najtrudniejszych lat, Warszawa 1992,
4. P. Kaczanowski, J.K. Kozłowski, Najdawniejsze dzieje ziem polskich (do VII w), Wielka Historia Polski,
tom 1, Kraków 1998
II etap - 9 luty 2005 r.
MŁODSZA EPOKA KAMIENIA – NEOLIT
AUTOR PYTAŃ:
mgr Danuta Prinke
1. J. Gąssowski, Kultura pradziejowa na ziemiach polskich. Zarys, rozdział III, Warszawa 1985, s. 67 –
127.
2. red. J. Kmiciński, Pradzieje ziem polskich, tom I, część I, rozdział III, Warszawa-Łódź 1989, s. 135 –
381
3. E. Nowicka, Świat człowieka – świat kultury, Warszawa, 1991, 1997, s. 259 – 276 oraz odsyłacze do
hasła neolit w skorowidzu rzeczowym na stronie 508
4. T. Malinowski, Wielkopolska w otchłani dziejów, Wydawnictwo Poznańskie, 1985, s. 48 – 183.
III etap – 16 marzec 2005 r.
EPOKA BRĄZU
AUTOR PYTAŃ: mgr
Patrycja Silska
1. red. M. Derwich i A. Żurek, U źródeł Polski (do roku 1038), Wrocław 2002, s. 54-67
2. J. Gąssowski, Kultura pradziejowa na ziemiach polskich. Zarys, 1985, rozdział IV.
3. K. Godłowski, J. K. Kozłowski, Historia starożytna ziem polskich, Warszawa 1985, rozdziały: IV i V.
4. W. Hensel, Polska starożytna, Warszawa 1973, rozdziały: III i IV.
5. W. Hensel, Ziemie Polskie w pradziejach, Warszawa 1969, s. 91-142.
6. P. Kaczanowski, J.K. Kozłowski, Najdawniejsze dzieje ziem polskich (do VII w), Wielka Historia Polski,
tom 1, Kraków 1998, rozdział VIII.
7. red. J. Kmiciński, Pradzieje ziem polskich, tom I, część 2. Epoka brązu i początek epoki żelaza.
Warszawa-Łódź 1989, rozdziały: IV 1-3, V 3B.
IV etap – 27 kwiecień 2005 r.
EPOKA ŻELAZA
AUTOR PYTAŃ: mgr
Urszula Narożna-Szamałek oraz mgr Alicja Gałęzowska
1. A. Gardawski , Ziemia odsłania tajemnice, Warszawa 1974.
2. A. Gardawski, J. Gąssowski, Polska starożytna i wczesnośredniowieczna, Warszawa 1961.
3. J. Gąssowski, Z archeologią za pan brat, Warszawa 1983.
4. J. Gąssowski, A. Kempisty, Przewodnik archeologiczny po Polsce, Wrocław 1973.
5. J. Głosik, Archeologia z bliska, Warszawa 1988.
6. J. Głosik, Zanim nastali Słowianie, Warszawa 2005.
7. W. Hensel, Polska starożytna; rozdział 4, Warszawa 1973, s. 163-360.
8. W. Hensel, Ziemie polskie w pradziejach, rozdział: W dobie Prasłowian, Warszawa 1969, s.107-153,
9. red. J. K. Kozłowski, Encyklopedia Historyczna Świata, tom I Prehistoria, rozdział XXII, Kraków 1999,
s. 304 -395.
10. T. Malinowski, Wielkopolska w otchłani wieków; rozdział II, wyd. Poznańskie, 1985, s.223-378
11. red. M. Derwich i A. Żurek, U źródeł Polski (do roku 1038), Wrocław 2002.
12. J. Wielowiejski Jerzy, Życie codzienne na ziemiach polskich w okresie wpływów rzymskich (I-V w),
Warszawa.
13. P. Kaczanowski, J.K. Kozłowski, Najdawniejsze dzieje ziem polskich (do VII w), Wielka Historia
Polski, tom 1, Kraków 1998.
V etap – 19 maj 2005 r.
ŚREDNIOWIECZE I OKRES NOWOWŻYTNY
AUTOR PYTAŃ: mgr
Agnieszka Stempin
1. red. M. Derwich i A. Żurek, U źródeł Polski (do roku 1038), Wrocław 2002
- tom 1. Polska do 1038 roku.
- tom 2. Monarchia Piastów, .
- tom 3. Monarchia Jagiellonów
2. M. Wollny, Był sobie król-poczet Piastów dla dzieci, Bellona 2004.
3. M. Wollny, Był sobie król-poczet Jagiellonów dla dzieci, Bellona 2004.
4. red. Z. K u r n a t o w s k a , G . L a b u d a , J . S t r z e l c z y k , Monarchia pierwszych Piastów, Polska, jej
historia i kultura, tom 1. Monarchia pierwszych Piastów, Warszawa 1994.
5. J. Wyrozumski, Wielka Historia Polski, tom 2. Dzieje Polski piastowskiej, Kraków 1998.
6. K. Baczkowski, Wielka Historia Polski, tom 3. Dzieje Polski późnośredniowiecznej, Kraków 1998.
7. Z. Kurnatowska, Początki Polski, Poznań 2002.
Polecamy również artykuły z czasopism popularno-naukowych: Z otchłani wieków i
Archeologia Żywa.
Pozycje proponowane do eliminacji maja charakter ogólny i ich znajomość będzie również wymagana w przypadku
kolejnych etapów konkursu. Lektury proponowane dla poszczególnych etapów dotyczą jednej epoki. Jeśli nie
podano konkretnych stron lub rozdziałów uczestników konkursu obowiązuje rozdział dotyczący danego okresu.
Pytania będą przygotowywane w oparciu o listę lektur i nie będą dotyczyły kwestii spornych, lecz faktów
powszechnie przyjętych.
Download