1_siwz badania - Regionalne Centrum Krwiodawstwa i

advertisement
Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Katowicach
ul. Raciborska 15 40 - 074 Katowice
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1.Wykonywanie badań kwalifikacyjnych odczynników serologicznych, produkowanych przez RCKiK
w Katowicach.
2. Wykonywanie badań potwierdzających obecność wirusów HBV, HIV, HCV i kiły w próbkach krwi
pobranych od dawców, dla których wyniki badań przesiewowych wskazywały na zakażenie oraz badań
określających stężenie wirusa B19V w próbkach krwi dawców u których wykryto wirusa B19V w
badaniu przesiewowym
3.Wykonywanie badań NAT dla donacji od dawców krwi: RNA HIV+RNA HCV+DNA HBV,
B19V+HAV”
PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOTY 135 000 EURO
Zatwierdzam
data: 30.12.2016r.
1
SPIS TREŚCI
L.p
Nazwa dokumentu
Nr strony
3 – 13
1.
Instrukcja dla Wykonawców
2.
Formularz oferty
14 – 16
3.
Załącznik Nr 1 – opis przedmiotu
zamówienia wraz z kalkulacją cenową
17 - 26
4.
Załącznik Nr 2 – oświadczenie o
przynależności do grupy kapitałowej
5.
Załącznik Nr 3 – oświadczenie Wykonawcy
n a p o d s t a w i e art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r.
28 - 29
6.
Załącznik Nr 4 – oświadczenie Wykonawcy
dot. pakietu nr 1
30
7.
Załącznik Nr 5 – wzór oświadczenia dot.
zawarcia umowy o pracę
31
5.
Projekt umowy
27
32 - 45
2
INSTRUKCJA DLA
WYKONAWCÓW
Rozdział I
Informacje ogólne
1.
Zamawiający.
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
40-074 Katowice ul. Raciborska 15
www.rckik-katowice.com.pl
[email protected]
NIP: 634-23-36-539
REGON: 000296986
ZP/PN/ 1 /17
2.
Podstawa prawna.
Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.), zwana dalej w
skrócie „PZP” oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwaną dalej
„SIWZ”.
3.
Tryb postępowania.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażoną w złotych
równowartość kwoty 135 000 EURO z zachowaniem zasad określonych ustawą Prawo
zamówień publicznych.
4.
Terminologia.
Definicja pojęć stosowanych na potrzeby niniejszego postępowania:
 SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
 PZP - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 2164, z późn. zm.),
 Zamawiający - Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach.
3
Rozdział II
Przedmiot i termin realizacji zamówienia
1.Przedmiotem zamówienia jest:
- Wykonywanie badań kwalifikacyjnych odczynników serologicznych, produkowanych
przez RCKiK w Katowicach.
- Wykonywanie badań potwierdzających obecność wirusów HBV, HIV, HCV i kiły w
próbkach krwi pobranych od dawców, dla których wyniki badań przesiewowych
wskazywały na zakażenie oraz badań określających stężenie wirusa B19V w próbkach
krwi dawców u których wykryto wirusa B19V w badaniu przesiewowym.
- Wykonywanie badań NAT dla donacji od dawców krwi: RNA HIV+RNA HCV+DNA
HBV, B19V+HAV” Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 85121000-3 usługi
medyczne, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 213/2008 z dnia 28.11.2007r.
2. Termin wykonania zamówienia – umowa będzie obowiązywać od dnia jej zawarcia do
31.12.2017 r.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do siwz.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość składanie ofert częściowych w ramach ustalonych
pakietów.
6. Zamawiający nie planuje zorganizowania zebrania Wykonawców.
7. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących zlecone usługi. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy
będzie musiał złożyć stosowne oświadczenie dot. zawarcia umowy o pracę w zakresie
wymaganym w SIWZ (załącznik nr 5 do SIWZ)
Rozdział III
Sposób przygotowania oferty
1.Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. W celu prawidłowego sporządzenia oferty, Wykonawca powinien zapoznać się z
dokumentacją przetargową.
3. Wykonawcy składają ofertę zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ, którą to
Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej. Złożenie oferty na formularzu o
innej treści jest niedopuszczalne i spowoduje odrzucenie oferty.
4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Ofertę i wszystkie załączone dokumenty (tam gdzie jest to wymagane przez
Zamawiającego) powinny/a podpisać osoby/a uprawnione do reprezentowania firmy
ujawnione/a w rejestrze lub ewidencji. Jeżeli Ofertę i wszystkie załączone dokumenty
podpisuje/ą osoba/y nieujawnione w rejestrze lub ewidencji, do Oferty należy dołączyć
pełnomocnictwo dla tej osoby / tych osób, udzielone przez osobę/osoby ujawnione w
rejestrze lub ewidencji.
6. Zaleca się by każda zapisana strona oferty, załączonych dokumentów i oświadczeń była
ponumerowana kolejnymi numerami, a wszystkie kartki muszą być spięte w sposób
trwały.
7.Oferta i dokumenty związane z ofertą muszą być sporządzone pisemnie, w języku
polskim, pismem czytelnym i trwałym. Dokumenty żądane przez Zamawiającego,
napisane w języku innym niż polski, muszą być przetłumaczone i poświadczone za
4
zgodność z oryginałem.
8. Dokumenty dołączane w formie kserokopii muszą być poświadczone za zgodność
z oryginałem przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
10. Bieg terminu składania ofert rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Rozdział IV
Warunki udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
2. Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23
ustawy Pzp.:
a. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do
reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego
zamówienia publicznego,
b. w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z
przedsiębiorców wchodzący w skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować, że nie
podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy pzp,
c. Wykonawcy, których oferta została wybrana, na żądanie Zamawiającego przedłożą
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowę regulującą
współpracę tych wykonawców.
4. Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać
aktualny na dzień składania ofert brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust 5 ustawy P.z.p.
5.Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Rozdział V
WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA
1. Na potwierdzenie wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany złożyć niżej wymienione oświadczenia:
a) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których
mowa a art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
5
b) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje
potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – Wykonawca, w terminie 3
dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu w/w oświadczenie.
2. Wykonawca polegający na potencjale podmiotu trzeciego.
a. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
b. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
c. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy
nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.
1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1.
d. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
oświadczenia wymienionego w pkt 1.a)
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna,
konsorcjum)
a. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna,
konsorcjum) - art. 23 ust.1 ustawy P.z.p. W takim przypadku Wykonawcy ponoszą
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
b. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego, oraz załączają do oferty - pełnomocnictwo do
reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
c. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
zobowiązany jest złożyć samodzielnie – oświadczenie wymienione w pkt 1.a)
4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni)
aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych dokumentów:
a. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
b. potwierdzenie/świadectwo akceptacji wydane przez Polskie Centrum Badań i
Certyfikacji w Warszawie o nr 1434 ( dot. pakietu nr 2 i 3 )
c. oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 4) (dot. pakiet nr 1).
d. dokument potwierdzający, że jednostka wykonująca badania posiada prawo do
wytwarzania krwi i jej składników z certyfikatem GIF (dot. pakietu nr 4)
e. Certyfikat GMP wydanego przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego (dot. pakietu
nr 4)
6
Rozdział VIII
Wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Rozdział IX
Tryb składania i wycofywania ofert oraz wprowadzania zmian
1.
Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
ul. Raciborska 15
40 - 074 Katowice
Sekretariat
w terminie do 11.01.2017 r. do godz. 12.00. pod rygorem zwrotu oferty bez
otwierania.
2.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący
zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do
terminu otwarcia ofert. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie
oznakowanej w następujący sposób:
- nazwa i adres Wykonawcy
- nazwa i adres Zamawiającego
- napis: Oferta na:
1.Wykonywanie badań kwalifikacyjnych odczynników serologicznych, produkowanych przez RCKiK
w Katowicach.
2. Wykonywanie badań potwierdzających obecność wirusów HBV, HIV, HCV i kiły w próbkach krwi
pobranych od dawców, dla których wyniki badań przesiewowych wskazywały na zakażenie oraz badań
określających stężenie wirusa B19V w próbkach krwi dawców u których wykryto wirusa B19V w
badaniu przesiewowym
3.Wykonywanie badań NAT dla donacji od dawców krwi: RNA HIV+RNA HCV+DNA HBV,
B19V+HAV”
napis: „Nie otwierać przed 11.01.2017 r. godz. 12.30”
3. Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, do których Wykonawca
zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być
załączone w odrębnej kopercie oznaczonej klauzulą:
 „Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania – informacje stanowią
tajemnicę firmy w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji” - Nie dotyczy to informacji wymienionych w art.86 ust.4 PZP.
Uwaga! Tajemnicę przedsiębiorstwa definiuje art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. z 2003 r. Dz. U. Nr 153, poz. 1503
z zm.):
7
„Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne
informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął
niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.”
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wprowadzić zmiany,
poprawki i uzupełnienia do złożonej uprzednio oferty w kopercie oznakowanej
napisami:
- napis: „Zmiana do oferty na:
1.Wykonywanie badań kwalifikacyjnych odczynników serologicznych, produkowanych przez RCKiK
w Katowicach.
2. Wykonywanie badań potwierdzających obecność wirusów HBV, HIV, HCV i kiły w próbkach krwi
pobranych od dawców, dla których wyniki badań przesiewowych wskazywały na zakażenie oraz badań
określających stężenie wirusa B19V w próbkach krwi dawców u których wykryto wirusa B19V w
badaniu przesiewowym
3.Wykonywanie badań NAT dla donacji od dawców krwi: RNA HIV+RNA HCV+DNA HBV,
B19V+HAV”
- napis: „Nie otwierać przed: 11.01.2017 r. godz. 12.30”
5. Wykonawca może wycofać złożoną uprzednio ofertę tylko i wyłącznie przed upływem
terminu składania ofert w formie pisma wycofującego ofertę, złożonego jak w
zwykłym trybie składania ofert, w kopercie oznakowanej napisami:
- napis: „Wycofanie oferty na:
1.Wykonywanie badań kwalifikacyjnych odczynników serologicznych, produkowanych przez RCKiK
w Katowicach.
2. Wykonywanie badań potwierdzających obecność wirusów HBV, HIV, HCV i kiły w próbkach krwi
pobranych od dawców, dla których wyniki badań przesiewowych wskazywały na zakażenie oraz badań
określających stężenie wirusa B19V w próbkach krwi dawców u których wykryto wirusa B19V w
badaniu przesiewowym
3.Wykonywanie badań NAT dla donacji od dawców krwi: RNA HIV+RNA HCV+DNA HBV,
B19V+HAV”
napis: „Nie otwierać przed: 11.01.2017 r. godz. 12.30”
6.
Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić zmian w ofercie po upływie
terminu składania ofert.
7.
Oferty oznaczone dopiskiem „zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury
dokonywania zmian – zostaną dołączone do oferty.
8. Oferty wycofane zostaną zwrócone bez otwierania koperty wewnętrznej.
9. Wszystkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą z tytułu realizacji
niniejszego zamówienia będą prowadzone w złotych polskich.
Rozdział X
Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
Udzielanie wyjaśnień i wprowadzanie
zmian przez Zamawiającego
1.
2.
W całym postępowaniu o zamówienie publiczne obowiązuje forma pisemna.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem lub drogą
8
elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata
przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie z zachowaniem
stosownych terminów.
3. Jeżeli Zamawiający i Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. Wykonawcy mogą się zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego udzielenia wyjaśnień, jednak nie
później niż: na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie siwz wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub
dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpatrywania.
6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa w pkt 4.
7. Zamawiający prześle jednocześnie treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym
doręczono siwz, bez ujawniania źródła zapytania oraz umieści je na stronie
internetowej.
8. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, w uzasadnionych przypadkach Zamawiający
przed upływem terminu składania ofert może zmienić treść siwz.
9. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami są:
a) w sprawach merytorycznych: Kierownik Działu Laboratoryjnego – mgr Ewa Rudowska,
nr tel.: 32 20 87 366 (dot. pakietu nr 1, 3 i 4) oraz Kierownik Działu Produkcji
Odczynników Serologicznych dr n. med. Katarzyna Rothkegel – Kapica nr tel.: 32 20
87 315 (dot. pakietu nr 2 ).
b) w sprawach formalnych : Starszy specjalista ds. zamówień publicznych – mgr
Małgorzata Kasza – email : [email protected], nr faksu : 32 20 87 311.
Rozdział XI
Otwarcie ofert
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na finansowanie zamówienia.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.01.2017 r. o godz. 12.30, w pokoju nr 108 A
w siedzibie Zamawiającego.
 Otwarcie ofert jest jawne.
Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy i adresy Wykonawców, ceny, terminy
dostawy oraz terminy ważności przedmiotu zamówienia.
Koperty oznakowane napisem: „Wycofanie oferty...” i „Zmiana oferty...” będą
otwierane w pierwszej kolejności. Dla ofert wycofanych wewnętrzna koperta
zawierająca ofertę nie będzie otwierana.
1.
Rozdział XII
Sposób obliczenia ceny oferty
1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z
uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług).
9
Cena podana w pkt 1 Formularza Oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do
pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Cena musi być podana w złotych polskich. Wszystkie ceny, netto i brutto, oraz kwoty
podatku VAT wyszczególnione w ofercie winny zostać przez Wykonawcę
przedstawione z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia informacji, czy wybór oferty będzie
prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w podatku VAT
ze wskazaniem nazwy (rodzaju) towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego
powstania, oraz ze wskazaniem jego wartości bez kwoty podatku. Jeżeli u
Zamawiającego powstałby obowiązek podatkowy w podatku VAT, Zamawiający w
celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i
usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2.
Rozdział XIII
Ocena ofert
1.
O wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert, które nie zostały odrzucone,
decydować będzie poniższe kryterium o następującej wadze procentowej:
Lp.
KRYTERIUM
RANGA ( R)
1.
Cena oferty
60%
2.
Termin wykonania badania
40%
RAZEM:
100%
2. SPOSÓB OCENY OFERTY
I. Cena oferty
Oferta o najniższej cenie otrzyma 100 punktów. Pozostałe otrzymają mniejszą ilość
punktów wyliczoną według następującego wzoru:
najniższa zaoferowana cena
Ilość punktów = ------------------------------------------ x 100 pkt x 60%
cena zaoferowana w ofercie badanej
II. Termin wykonania badania
najkrótszy zaoferowany termin
wykonania badania
Ilość punktów = ------------------------------------------ x 100 pkt x 40%
10
zaoferowany termin wykonania badania
w ocenianej ofercie
Pakiet nr 1
Maksymalny termin wykonania badania, jaki będzie mógł zaoferować Wykonawca,
określa się jako 16 dni licząc od daty otrzymania przez Wykonawcę prawidłowo
przygotowanej próbki do badań. Zaoferowanie terminu dłuższego spowoduje odrzucenie
oferty jako nieodpowiadającej treści SIWZ.
Minimalnym terminem podlegający punktacji w ramach kryterium II będzie wynosił 10
dni licząc od daty otrzymania przez Wykonawcę prawidłowo przygotowanej próbki do
badań.
Zaoferowanie przez Wykonawcę terminu wykonania zamówienia krótszego niż 10 dni
spowoduje, że na potrzeby wyliczenia punktacji w kryterium II zostanie przyjęte 10 dni
licząc od daty otrzymania przez Wykonawcę prawidłowo przygotowanej próbki do badań.
Pakiet nr 2
Maksymalny termin wykonania badania, oceny i opinii wynosi maksymalnie: do 3
tygodni od dnia otrzymania próbki (dotyczy odczynników) . Zaoferowanie terminu
dłuższego spowoduje odrzucenie oferty jako nieodpowiadającej treści SIWZ.
Minimalnym terminem podlegający punktacji w ramach kryterium II będzie wynosił 2
tygodnie od dnia otrzymania próbki .
Zaoferowanie przez Wykonawcę terminu wykonania zamówienia krótszego niż 2 tygodnie
spowoduje, że na potrzeby wyliczenia punktacji w kryterium II zostaną przyjęte 2 tygodnie
licząc od daty otrzymania przez Wykonawcę próbki do badań.
Pakiet nr 3
Maksymalny termin wykonania badania, oceny i opinii wynosi maksymalnie do 3 tygodni
od dnia otrzymania próbki . Zaoferowanie terminu dłuższego spowoduje odrzucenie oferty
jako nieodpowiadającej treści SIWZ.
Minimalnym terminem podlegający punktacji w ramach kryterium II będą 2 tygodnie od
dnia otrzymania próbki .
Zaoferowanie przez Wykonawcę terminu wykonania zamówienia krótszego niż 2 tygodnie
spowoduje, że na potrzeby wyliczenia punktacji w kryterium II zostaną przyjęte 2 tygodnie
licząc od daty otrzymania przez Wykonawcę próbki do badań.
Pakiet nr 4
Maksymalny termin wykonania badania NAT B19V+HAV wynosi maksymalnie w ciągu
3 dni od dostarczenia próbek z wykrytą ewentualną donacją reaktywną. Zaoferowanie
terminu dłuższego spowoduje odrzucenie oferty jako nieodpowiadającej treści SIWZ.
Cena końcowa oferty będzie sumą ilości punktów uzyskanych w kryterium I i kryterium II
przy zastosowaniu wzorów matematycznych oraz zasady, iż oferta najkorzystniejsza w
danym kryterium otrzyma 100 punktów, a pozostałe zostaną przeliczone proporcjonalnie.
Rozdział XIV
Wybór oferty i ogłoszenie wyników postępowania
1.
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, stosując wyłącznie zasady
i kryteria określone w SIWZ.
11
2.
3.
4.
5.
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów
w ocenie punktowej, przeprowadzonej zgodnie z ustaleniami w SIWZ.
Zawiadomienie o wyborze oferty, określające termin zawarcia umowy, Zamawiający
doręczy niezwłocznie wybranemu Wykonawcy.
Zamawiający zawiadomi niezwłocznie o wyborze oferty pozostałych Wykonawców
wysyłając pisemną informację wskazującą Wykonawcę, którego ofertę wybrano
(firmę i siedzibę) oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i
adresy Wykonawców, którzy założyli ofertę wraz ze streszczeniem oceny i
porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną Wykonawcą w
każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
W przypadku, gdy zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
Rozdział XV
Środki ochrony prawnej
Środki ochrony prawnej przysługują na zasadach określonych w Dziale VI Pzp.
Rozdział XVI
Zawarcie umowy
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom
określonym w Pzp, spełnia wymagania Zamawiającego i uznana została przez
Komisję Przetargową za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium.
2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem
art. 183 Pzp, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty , a jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie nie
krótszym niż 5 dni.
3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed
upływem terminu o którym mowa w pkt 1, jeżeli:


w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego
została złożona tylko jedna oferta,
w postępowaniu o udzielenie zamówienia wartości mniejszej niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty lub nie
wykluczono żadnego Wykonawcy.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki
12
unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp.
5. Do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964r. - Kodeks Cywilny, przepisy Pzp oraz zapisy oferty Wykonawcy.
6. Umowa, pod rygorem nieważności wymaga zachowania formy pisemnej.
7. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
8. Umowa jest nieważna z powodów określonych w art. 146 Pzp.
Rozdział XVII
Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o Odpowiedzialności za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych i Kodeksu Cywilnego.
13
F O R M U L A R Z O F E R T OWY
Dane Wykonawcy (nazwa, siedziba, telefon, faks):
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………..
1. Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, którego
przedmiotem jest:
Wykonywanie badań kwalifikacyjnych odczynników serologicznych, produkowanych
przez RCKiK w Katowicach.
Wykonywanie badań potwierdzających obecność wirusów HBV, HIV, HCV i kiły w
próbkach krwi pobranych od dawców, dla których wyniki badań przesiewowych
wskazywały na zakażenie oraz badań określających stężenie wirusa B19V w
próbkach krwi dawców u których wykryto wirusa B19V w badaniu przesiewowym
Wykonywanie badań NAT dla donacji od dawców krwi: RNA HIV+RNA HCV+DNA
HBV, B19V+HAV”, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na łączną kwotę:
Pakiet nr 1
netto:…………………………………zł
VAT: ………%
brutto:……………………………….zł
Pakiet nr 2
netto:…………………………………zł
VAT: ………%
brutto:……………………………….zł
Pakiet nr 3
netto:…………………………………zł
VAT: ………%
brutto:……………………………….zł
Pakiet nr 4
netto:…………………………………zł
VAT: ………%
brutto:……………………………….zł
14
2. Umowa będzie obowiązywać od dnia jej zawarcia do 31.12.2017r.
3. Termin wykonania badania:
Pakiet nr 1
do …….. dni * licząc od daty otrzymania przez Wykonawcę próbki, przy uwzględnieniu
postanowień SIWZ, w tym wzoru umowy.
*Wykonawca winien wskazać w wykropkowanym miejscu oferowany termin wykonania
badania. Niepodanie przez Wykonawcę konkretnie oferowanego terminu wykonania
zamówienia, oznacza, iż Wykonawca oferuje termin maksymalny wskazany w SIWZ, tj. 16
dni licząc od daty otrzymania przez Wykonawcę prawidłowo przygotowanej próbki do
badań.
Pakiet nr 2
do 7 tygodni licząc od daty otrzymania przez Wykonawcę próbki krwinek czerwonych,
przy uwzględnieniu postanowień SIWZ, w tym wzoru umowy.
do …….. tygodni * licząc od daty otrzymania przez Wykonawcę próbki pozostałych
odczynników, przy uwzględnieniu postanowień SIWZ, w tym wzoru umowy.
*Wykonawca winien wskazać w wykropkowanym miejscu oferowany termin wykonania
badania, oceny i opinii. Niepodanie przez Wykonawcę konkretnie oferowanego terminu
wykonania zamówienia, oznacza, iż Wykonawca oferuje termin maksymalny wskazany w
SIWZ, tj. do 3 tygodni licząc od daty otrzymania przez wykonawcę próbki do badań.
Pakiet nr 3
do …….. dni * licząc od daty otrzymania przez Wykonawcę próbki, przy uwzględnieniu
postanowień SIWZ, w tym wzoru umowy.
*Wykonawca winien wskazać w wykropkowanym miejscu oferowany termin wykonania
badania, oceny i opinii. Niepodanie przez Wykonawcę konkretnie oferowanego terminu
wykonania zamówienia, oznacza, iż Wykonawca oferuje termin maksymalny wskazany w
SIWZ, tj. do 3 tygodni licząc od daty otrzymania przez Wykonawcę próbki do badań.
Pakiet nr 4
- w ciągu ………….. dniu od dostarczenia próbek z wykrytą ewentualną donacją
reaktywną (dot. badania NAT B19V+HAV), przy uwzględnieniu postanowień SIWZ, w
tym wzoru umowy.
- w ciągu 24 godzin od dostarczenia próbek z wykrytą ewentualną donacją reaktywną (dot.
badania NAT dla donacji od dawców krwi i dawców komórek macierzystych i tkanek
RNA HIV + RNA HCV+DNA HBV, przy uwzględnieniu postanowień SIWZ, w tym
wzoru umowy.
*Wykonawca winien wskazać w wykropkowanym miejscu oferowany termin wykonania
badania. Niepodanie przez Wykonawcę konkretnie oferowanego terminu wykonania
15
zamówienia, oznacza, iż Wykonawca oferuje termin maksymalny wskazany w SIWZ, tj. w
ciągu 3 dni licząc od daty dostarczenia próbek do badań.
Stwierdzamy, że spełniamy warunki określone w SIWZ wraz z załącznikami oraz
złożonymi oświadczeniami.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni, licząc
od daty w której upływa termin składania ofert, wskazanej w SIWZ.
6. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na
zawartych w nim zasadach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Oświadczam, że zapoznałam/łem się z treścią SIWZ i nie wnoszę do niej żadnych
uwag.
8. Informacja dotycząca powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w podatku
VAT (jeżeli dotyczy):
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….
4.
9. Oświadczamy, że część zamówienia powierzymy podwykonawcom*. / Oświadczamy,
że żadną z części zamówienia nie powierzymy podwykonawcom*
* (niepotrzebne skreślić)
Wypełnić jeśli dotyczy:
Powierzone zadanie/zadania ……………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………
Nazwa i adres podwykonawcy/podwykonawców
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
10. Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty:
…………………………………………………..
…………………………………………………..
………………………………………………….
……………………………
/ miejscowość, data /
………………………………
/ podpis osoby uprawnionej /
16
Załącznik nr 1
Dane Wykonawcy (nazwa, firma, adres, telefon, faks):
………………………………………
………………………………………
………………………………………
……………dnia…………….
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z KALKULACJĄ CENOWĄ
Pakiet nr 1
Wykonywanie badań potwierdzających obecność wirusów HBV, HIV, HCV i kiły w
próbkach krwi pobranych od dawców, dla których wyniki badań przesiewowych
wskazywały na zakażenie oraz badań określających stężenie wirusa B19V w próbkach
krwi dawców u których wykryto wirusa B19V w badaniu przesiewowym.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Rodzaj badania
badanie RNA HCV, RNA HIV, DNA HBV
metodą TMA
badanie confirmatoy PCR kit HIV-1
badanie HIV ½ WB
badanie confirmatoy PCR kit HCV
badanie HCV WB
badanie confirmatoy PCR kit HBV
badanie anty HBc Total
badanie anty HBs
badanie anty HBc IgM
Kiła badanie weryfikacyjne TPHA
Kiła badanie weryfikacyjne WB
badanie DNA B19V
Ilość badań
500
35
150
20
350
20
20
20
20
200
200
15
17
KALKULACJA CENOWA
Lp.
Rodzaj badania
1.
badanie RNA HCV, RNA HIV, DNA HBV
metodą TMA
badanie confirmatoy PCR kit HIV-1
badanie HIV ½ WB
badanie confirmatoy PCR kit HCV
badanie HCV WB
badanie confirmatoy PCR kit HBV
badanie anty HBc Total
badanie anty HBs
badanie anty HBc IgM
Kiła badanie weryfikacyjne TPHA
Kiła badanie weryfikacyjne WB
badanie DNA B19V
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
Cena brutto
za 1 badanie
Ilość
badań
Wartość
brutto
500
35
150
20
350
20
20
20
20
200
200
15
RAZEM:
...........................................
/ miejscowość data /
......................................................
/ podpis osoby uprawnionej /
18
Dane Wykonawcy (nazwa, firma, adres, telefon, faks):
………………………………………
………………………………………
………………………………………
……………dnia…………….
Pakiet nr 2
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie badań kwalifikacyjnych, ocena i opinia o
odczynnikach serologicznych, produkowanych przez RCKiK w Katowicach. Umowa
dotyczy badań zarówno kwalifikacyjnych (każdej serii przygotowanej do sprzedaży) jak i
związanych z wydaniem (dla potrzeb certyfikacji i rejestracji) opinii o wprowadzanych na
rynek nowych odczynnikach.
I. Odczynniki listy A mające podlegać badaniom kwalifikacyjnym (jedno badanie każdej serii):
Rodzaj badania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Badanie , ocena i opinia o odczynniku monoklonalnym antyA
Badanie, ocena i opinia o odczynniku monoklonalnym antyB
Badanie, ocena i opinia o odczynniku monoklonalnym antyD IgM
Badanie, ocena i opinia o odczynniku monoklonalnym antyD IgM/IgG (Blend)
Badanie, ocena i opinia o odczynniku monoklonalnym antyC
Badanie, ocena i opinia o odczynniku monoklonalnym anty-c
Badanie, ocena i opinia o odczynniku monoklonalnym antyE
Badanie , ocena i opinia o odczynniku monoklonalnym antye
Badanie, ocena i opinia o odczynniku monoklonalnym antyK
Badanie , ocena i opinia o odczynniku papainowym
Badanie , ocena i opinia o ilościowej zawartości przeciwciał
anty-D w surowicy wyjściowej do produkcji standardu antyD (metoda cytometrii przepływowej)
Skrót
Ilość badań w ciągu
roku
OM-A
8
OM-B
8
OM-D-IgM
4
OM-DIgM,IgG
4
OM-C
2
OM-c
2
OM-E
2
OM-e
2
OM-K
2
PAP-STL
2
1
19
II. Odczynniki mające podlegać badaniom na żądanie jednostki notyfikowanej:
Produkt
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
28
Liczba badań w
ciągu roku
Badanie , ocena i opinia o krwinkach do układu ABO
KKW ABO
Badanie , ocena i opinia o krwinkach do układu ABO I
KKW ABO I
SKW-PBSABO
Badanie, ocena i opinia o krwinkach do układu ABO
Badanie , ocena i opinia o krwinkach do wykrywania przeciwciał
Badanie, ocena i opinia o krwinkach do wykrywania przeciwciał
KKW I
SKW LISS I
1
1
1
1
1
Badanie , ocena i opinia o krwinkach do identyfikacji przeciwciał
KKW II
1
Badanie , ocena i opinia o krwinkach do identyfikacji przeciwciał
PLUS
Badanie , ocena i opinia o krwinkach do kontroli BTA
KKW II
PLUS
1
Badanie , ocena i opinia o krwinkach opłaszczonych gotowych do
użytku
Badanie, ocena i opinia o krwinkach opłaszczonych przeciwciałami
anty – D
Badanie , ocena i opinia o odczynniku monoklonalnym anty-IgG
SKWO BTA
STKWO
1
1
SKWO+
1
OM IgG
1
Badanie , ocena i opinia o odczynniku anty-IgG
1
Badanie , ocena i opinia o odczynniku antyglobulinowym
poliwalentnym
Zestaw próbek kontrolnych do codziennej kontroli odczynników
diagnostycznych i krwinek wzorcowych do układu ABO iryd (2
próbki- K1-B i K2 – A z przeciwciałami anty-D)
Zestaw próbek kontrolnych I (2 próbki – A i B)
26
27
Skrót
Badanie , ocena i opinia o ilościowej zawartości przeciwciał anty-D w
standardzie anty-D (metoda cytometrii przepływowej)
Badanie, ocena i opinia o ilościowej zawartości przeciwciał anty-D w
standardzie anty-D MIKRO (metoda cytometrii przepływowej)
SAP
1
-
1
-
1
STA
1
STA MIKRO
1
Termin wykonania badań , oceny i opinii nie dłuższy niż do 7 tygodni w przypadku krwinek czerwonych i
do 3 tygodnie w przypadku pozostałych odczynników.
Wydawanie wyników: faksem i oryginały pocztą.
Uwaga!
Laboratorium musi posiadać świadectwo akceptacji przez jednostkę notyfikowaną
o nr 1434.
...........................................
/ miejscowość data /
......................................................
/ podpis osoby uprawnionej /
20
KALKULACJA CENOWA
Rodzaj badania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Badanie , ocena i opinia o odczynniku monoklonalnym
anty-A
Badanie, ocena i opinia o odczynniku monoklonalnym
anty-B
Badanie, ocena i opinia o odczynniku monoklonalnym
anty D IgM
Badanie, ocena i o odczynniku monoklonalnym anty D
IgM/IgG (Blend)
Badanie, ocena i opinia o odczynniku monoklonalnym
anty-C
Badanie, ocena i opinia o odczynniku monoklonalnym
anty-c
Badanie, ocena i opinia o odczynniku monoklonalnym
anty-E
Badanie , ocena i opinia o odczynniku monoklonalnym
anty-e
Badanie, ocena i opinia o odczynniku monoklonalnym
anty-K
Badanie , ocena i opinia o odczynniku papainowym
Badanie , ocena i opinia o ilościowej zawartości
przeciwciał anty-D w surowicy wyjściowej do produkcji
standardu anty-D (metoda cytometrii przepływowej)
Badanie , ocena i opinia o krwinkach do układu ABO
Badanie , ocena i opinia o krwinkach do układu ABO I
Badanie, ocena i opinia o krwinkach do układu ABO
Badanie , ocena i opinia o krwinkach do wykrywania
przeciwciał
Badanie , ocena i opinia o krwinkach do wykrywania
przeciwciał
Badanie , ocena i opinia o krwinkach do identyfikacji
przeciwciał
Badanie , ocena i opinia o krwinkach do identyfikacji
przeciwciał PLUS
Badanie , ocena i opinia o krwinkach do kontroli BTA
Badanie , ocena i opinia o krwinkach opłaszczonych
gotowych do użytku
Badanie, ocena i opinia o krwinkach opłaszczonych
przeciwciałami anty – D
Badanie , ocena i opinia o odczynniku monoklonalnym
anty- IgG
Badanie , ocena i opinia o odczynniku anty- IgG
Badanie , ocena i opinia o odczynniku
antyglobulinowym poliwalentnym
Cena brutto
za badanie 1
serii
odczynnika
Liczba
badań
Wartość brutto
8
8
4
4
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
21
25
Zestaw próbek kontrolnych do codziennej kontroli
odczynników diagnostycznych i krwinek wzorcowych do
układu ABO iryd (2 próbki- K1-B i K2 – A z
przeciwciałami anty-D)
1
26
Zestaw próbek kontrolnych I (2 próbki – A i B)
1
27
28
Badanie , ocena i opinia o ilościowej zawartości
przeciwciał anty-D w standardzie anty-D (metoda
cytometrii przepływowej)
Badanie , ocena i opinia o ilościowej zawartości
przeciwciał anty-D w standardzie anty-D MIKRO
(metoda cytometrii przepływowej)
1
1
RAZEM:
...........................................
/ miejscowość data /
......................................................
/ podpis osoby uprawnionej /
22
Pakiet nr 3
Produkt
1
Badanie, ocena i opinia o krwinkach do układu ABO do mikrometody
3
Badanie, ocena i opinia o krwinkach wzorcowych do układu ABO do
mikrometody
Badanie, ocena i opinia o krwinkach do wykrywania przeciwciał
4
Badanie, ocena i opinia o krwinkach do identyfikacji przeciwciał
2
Skrót
Ilość badań w
ciągu roku
SKW ABO
1
ARBC - ABO
1
ARBC I
1
ARBC II
1
Termin wykonania badań , oceny i opinii nie dłuższy niż 3 tygodnie.
Wydawanie wyników: faksem i oryginały pocztą.
Uwaga!
Laboratorium musi posiadać świadectwo akceptacji przez jednostkę notyfikowaną
o nr 1434.
...........................................
/ miejscowość data /
......................................................
/ podpis osoby uprawnionej /
23
KALKULACJA CENOWA
Rodzaj badania
1
2
3
4
Cena brutto
za badanie 1
serii
odczynnika
Badanie, ocena i opinia o krwinkach do układu ABO do
mikrometody
Badanie, ocena i opinia o krwinkach wzorcowych do
układu ABO do mikrometody
Badanie , ocena i opinia o krwinkach do wykrywania
przeciwciał
Badanie , ocena i opinia o krwinkach do identyfikacji
przeciwciał
Ilość
badań
Wartość brutto
1
1
1
1
RAZEM:
...........................................
/ miejscowość data /
......................................................
/ podpis osoby uprawnionej /
24
Pakiet nr 4
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje zlecenie na wykonywanie badań
metodą biologii molekularnej na wykrywanie materiału genetycznego i identyfikację

RNA HCV, DNAHBV i RNA HIV w próbkach krwi pobranych od dawców krwi
dla 4 000 donacji

DNA parwowirusa B19, RNA HAV dla 2 000 donacji
zgodnie z zasadami GMP i GLP
2.
Wykonawca musi posiadać prawo do wytwarzania krwi i jej składników z
certyfikatem GIF.
3.
Badania DNA parwowirusa B19, RNA HAV muszą być wykonane wg norm
jakościowych zawartych w aktualnym wydaniu Farmakopei.
4.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości przedmiotu zamówienia.
5.
W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy Zamawiający nie poniesie
żadnych konsekwencji prawno - finansowych.
6.
Badania NAT dla donacji od dawców krwi i dawców komórek macierzystych i
tkanek: RNA HIV+RNA HCV+DNA HBV mają być wykonane w ciągu 24 godzin
od dostarczenia próbek z wykrytą ewentualną donacją reaktywną.
7.
Badania NAT:B19V+HAV maja być wykonane w ciągu 3 dni od dostarczenia
próbek z wykrytą ewentualną donacją reaktywną.
8.
Wykonawca określi warunki, jakie musi spełniać próbka.
9.
Zamawiający na własny koszt i ryzyko prześle próbki krwi, do miejscowości w
której będą wykonywane badania.
10.
Próbki wysyłane będą codziennie po godz.15,00. Do próbek krwi dołączony będzie
spis próbek zakwalifikowanych do badań podanych i monitoring temperatury
transportu.
11.
Wykonawca odbierze od przewoźnika próbki oraz dostarczy je na własny koszt i
ryzyko do swojego laboratorium.
12.
Całkowity czas transportu próbek z krwią od Zamawiającego do laboratorium
Wykonawcy nie może przekroczyć 6 h, licząc od chwili nadania przesyłki.
13.
Zleceniobiorca potwierdzi właściwy transport na protokole monitoringu.
25
14.
Wykonywanie badań odbywać się będzie w porze nocnej aby przesyłanie wyników
drogą elektroniczną odbywało się rano dnia następnego, nie później niż do
godz.8.00.
15.
Wyselekcjonowanie donacji dodatniej w czasie nie dłuższym niż 24 h od pierwszego
„przesiewowego” badania i określenie rodzaju wirusa - DNA parwowirusa B19,
RNA HAV - w trybie pilnym nie dłuższym niż 2 tygodnie.
16.
Wyniki badań Wykonawca przekaże drogą elektroniczną niezwłocznie po
wykonaniu badań. Dokumentacja tradycyjna zostanie wysłana po tygodniu od
wykonania badań.
17.
Archiwizowanie osocza z każdej donacji na płytkach tak, aby końcowa objętość
wyniosła nie mniej niż 0,5 ml - odbiór płytek archiwizacyjnych wraz z pełną
dokumentacją po zakończeniu badań).
18.
Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia do wykonywania tego
typu świadczeń, oraz ma warunki i możliwości wykonywania 1000 badań na dobę.
Wykonawca oświadcza również, że wykona badania w dni wolne od pracy.
19.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania audytu u Wykonawcy w
zakresie przeprowadzania badań laboratoryjnych.
Cena badania wynosi:
1. RNA HCV, DNAHBV i RNA HIV w próbkach krwi pobranych od dawców krwi:
4 000 donacji x ……………….brutto = ………………….brutto
2.DNA parwowirusa B19, RNA HAV: 2000 donacji x ………brutto = ………brutto
...........................................
/ miejscowość data /
......................................................
/ podpis osoby uprawnionej /
26
Załącznik nr 2
................................................................................
(nazwa, oznaczenie, firma i adres Wykonawcy)
Regionalne Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
ul. Raciborska 15
40-074 Katowice
OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI/ BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
Załącznik składany w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego informacji na stronie
internetowej o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Po złożeniu oferty w postępowaniu: ZP/PN/44/16 oraz zapoznaniu się z informacją
zamieszczoną na stronie internetowej przez Zamawiającego, o której mowa w art. 86 ust. 5
ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
□ Oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184,
1618, 1634) do której należą Wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym
postępowaniu*.
□
Oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618,
1634) do której należą następujący Wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym
postępowaniu:
………………………………………………………….........…………………............
……………………………….
/miejscowość, data/
…………………………….
/podpis osoby upoważnionej/
* Proszę zaznaczyć X w odpowiednim kwadracie.
27
Załącznik nr 3
Wykonawca:
……………………………
……………………………
……………………………
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy: ZP/PN/ 44/16
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp .
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
Wypełnić jeśli dotyczy:
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1ustawy Pzp).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie
art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………….
……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
strona 28
Wypełnić jeśli dotyczy:
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w
niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, ) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia.
…………….…… (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
Wypełnić jeśli dotyczy:
[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust.
5 pkt 2 ustawy Pzp]
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO
PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………..….……………….
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w ), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
strona 29
Załącznik nr 4
Dane Wykonawcy (nazwa, firma, adres):
.................................................
................................................
.................................................
OŚWIADCZENIE
Oświadczamy, że posiadamy laboratorium referencyjne właściwe dla wykonywania
badań weryfikacyjnych dla dawców krwi i jesteśmy w stanie tak przeprowadzić te badania,
by były wystarczające do podjęcia decyzji, co do dalszych losów dawcy.
...........................................
/ miejscowość data /
......................................................
/ podpis osoby uprawnionej /
strona 30
Załącznik nr 5
……………………………
/oznaczenie pracodawcy /
…………………………
/miejscowość, data/
(Wzór oświadczenia)
Potwierdzenie zawarcia umowy o pracę
Dotyczy: realizacji umowy z dnia: …….. zawartej w wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia na: „” nr postępowania: ZP/PN/44/16.
Niniejszym potwierdza się, że w dniu……………………… pomiędzy:
1…………………………………….- zwanym dalej pracownikiem, a
2. …………………………………..- zwanym dalej pracodawcą
została zawarta umowa o pracę:………………………………………………(na
stanowisku)
……………………………………………. (rodzaj umowy).
Pracownik realizować będzie czynności na rzecz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Katowicach wynikające z powyższej umowy w zakresie świadczenie
usług objętych w/w postępowaniem.
……………………………………
/podpis pracodawcy/
strona 31
Pakiet nr 1
PROJEKT UMOWY
zawarta w dniu………………………r. pomiędzy:
Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z siedzibą w Katowicach (40074) ul. Raciborska 15, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, organizacji społecznych i
zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach – VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000054747,
NIP 634 – 23 – 36 – 539, REGON 000296986
zwanym dalej Zleceniodawcą , reprezentowanym przez:
Dyrektora
-
dr n. med. Stanisława Dyląga
a
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….,
zwanym dalej Zleceniobiorcą, reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..
§1
1.Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania badania potwierdzające
obecność wirusów HBV, HIV, HCV i kiły w próbkach krwi pobranych od dawców, dla
których wyniki badań przesiewowych wskazywały na zakażenie oraz badania określające
stężenie wirusa B19V w próbkach krwi dawców u których wykryto wirusa B19V w
badaniu przesiewowym.
2. Próbki do badań muszą być przygotowane zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki
Laboratoryjnej (GLP) oraz z wytycznymi dotyczącymi dokumentacji, określonymi w
załączniku, stanowiącym integralną część umowy.
3. W przypadku stwierdzenia przez Zleceniobiorcę, że próbki nie zostały przygotowane
zgodnie z zasadami o których mowa w ust. 2, próbki te nie zostaną przyjęte do badania.
O fakcie tym Zleceniodawca zostanie niezwłocznie powiadomiony.
4.Materiał do badania Zleceniodawca będzie dostarczał na własny koszt.
5.Wyniki weryfikacji po wykonaniu badań będą wysyłane przez Zleceniobiorcę pocztą lub
odbierane przez upoważnionego przedstawiciela Zleceniodawcy w terminie:…………….
dni od daty otrzymania przez Zleceniobiorcę prawidłowo przygotowanej próbki do badań.
6.Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania badań wymienionych w ust. 1 zgodnie z
ustalonymi procedurami i wymogami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP), a w
szczególności:
strona 32
a) spełniać wymagania Dobrej Praktyki Wytwarzania,
b) poddać ocenie przez Zleceniodawcę w celu uzyskania potwierdzenia zgodności z Dobrą
Praktyką Wytwarzania specyficznych operacji prowadzonych przez Zleceniobiorcę,
c) nie dokonywać zmian w procesie wytwarzania, sprzęcie, metodach badań lub innych
wymaganiach określonych niniejszą umową, bez uprzedniego poinformowania o tym
Zleceniodawcy i uzyskania jego zgody.
7. W przypadku zmiany testów potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia
Zleceniobiorca zawiadomi o tym fakcie Zleceniodawcę przesyłając niezbędne informacje
zgodnie z dołączoną tabelą ( załącznik nr 2 do umowy).
8.Zleceniobiorca zezwala Zleceniodawcy na wizytowanie pomieszczeń, w których
wykonuje badania i na wgląd w dokumentację dotyczącą wykonywanych badań.
9.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług
(tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.) Zleceniodawca oświadcza, że usługi
dotyczące badań weryfikacyjnych, realizowane na podstawie niniejszej umowy związane
są ściśle z usługami w zakresie opieki medycznej, służącymi profilaktyce, zachowaniu,
ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, wykonywanymi w ramach działalności
leczniczej przez podmioty lecznicze.
10. Zleceniodawca powierza i zobowiązuje Zleceniobiorcę do przetwarzania danych
pozyskanych w ramach niniejszej umowy wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w
umowie oraz do zabezpieczenia zbioru danych zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych w szczególności poprzez zastosowanie środków technicznych i
organizacyjnych uniemożliwiających udostępnienie danych osobom nieupoważnionym,
ich utratę, uszkodzenie lub zniszczenie. W zakresie przestrzegania przepisów ustawy o
ochronie danych osobowych Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność jak administrator
danych.
11. Osobą odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie zlecenia ze strony Zleceniobiorcy
jest: …………………………………………..
12. Osobą odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie umowy ze strony Zleceniodawcy
jest: mgr Ewa Rudowska
§2
1. Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy za wykonanie badania wynagrodzenie
wyliczone według następujących cen jednostkowych brutto (bez VAT) w wysokości:
1.
1 badanie RNA HCV, RNA HIV, DNA HBV metodą TMA
2. 1 badanie confirmatoy PCR kit HIV-1
500 badań x …………
35 badań x ………….
150 badań x ………….
3.
1 badanie HIV ½ WB
4.
1 badanie confirmatoy PCR kit HCV
5.
1 badanie HCV WB
350 badań x …………
6.
1 badanie confirmatoy PCR kit HBV
20 badań x …………
7. 1 badanie anty HBc Total
20 badań x …………
20 badań x ………..
strona 33
8. 1 badanie anty HBs
20 badań x ……….
9. 1 badanie anty HBc IgM
20 badań x ……….
10. Kiła badanie weryfikacyjne TPHA
200 badań x ……….
11. Kiła badanie weryfikacyjne WB
200 badań x ………..
15 badań x ……….
12. 1 badanie DNA B19V
Wartość umowy wynosi: ………………………………
Słownie: …………………………………………………………………………………
2. Zleceniodawca ureguluje należność za wykonane badania przelewem na podstawie
faktury wystawionej przez Zleceniobiorcę, w ciągu 30 dni od daty jej doręczenia, na
rachunek bankowy wpisany na fakturze.
3. Rozliczenia między stronami odbywać się będą po wykonaniu zleconej partii badań.
4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.
5. W przypadku nieterminowej zapłaty za fakturę przez Zleceniodawcę, Zleceniobiorca
ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.
6. Za dzień wykonania usługi, przyjmuję się datę sporządzenia protokołu z wykonanych
badań przez Pracownię Wirusologii Zleceniobiorcy”.
§3
1. Ceny jednostkowe za badania, o których mowa w § 2 ust. 1 umowy mogą ulec zmianie
w przypadku zmiany cen odczynników stosowanych do przeprowadzania badań, będących
przedmiotem niniejszej umowy oraz innych kosztów, a także zmian w przepisach
dotyczących podatku od towarów i usług (VAT).
2. O zmianie cen Zleceniobiorca będzie każdorazowo zawiadamiał Zleceniodawcę na
piśmie.
3. Nowe stawki cen jednostkowych za badania będą obowiązywały od miesiąca
następnego po miesiącu w którym doręczono zawiadomienie o zmianie cen.
§4
Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia:
31.12.2017 r.
……………. do dnia
§5
1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za trzymiesięcznym okresem
wypowiedzenia.
strona 34
2. Zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane w formie pisemnej– pod rygorem
nieważności.
3.Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy będą rozstrzygane przez sąd
powszechny, właściwy według siedziby Zleceniobiorcy.
4.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i Ustawy Prawo zamówień publicznych.
5.Przekazanie przez Zleceniobiorcę stronie trzeciej wykonania niektórych operacji,
obejmujących zakres badań określonych w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, może nastąpić
dopiero po uzyskaniu pisemnej zgody Zleceniodawcy, poprzedzonej oceną i
zatwierdzeniem nowych uzgodnień. Strona trzecia winna zostać zobowiązana do
przestrzegania zasad określonych w § 1 ust. 6 niniejszej umowy.
§6
1. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na przeprowadzanie audytów w swojej siedzibie.
2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących świadczenie usług objętych niniejszą umową. Wybrany Wykonawca
przed podpisaniem umowy będzie musiał złożyć stosowne oświadczenie dot. zawarcia
umowy o pracę w zakresie wymaganym w SIWZ.
3.W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania
czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane w punkcie 2 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2 czynności
Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary
umownej w wysokości 5 000,00 zł. Nie złożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez
zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów określonych w punkcie
3, w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez
wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w punkcie 2 czynności.
§7
Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
Zleceniodawcy, dwa dla Zleceniobiorcy.
Zleceniobiorca:
Zleceniodawca:
strona 35
Załącznik nr 1 do umowy nr …………………
Wytyczne dotyczące dokumentacji
1. Próbki należy przekazywać z protokołem zawierającym następujące dane:
- nazwa i adres zleceniodawcy
- numer donacji
- datę donacji
- imię i nazwisko osoby badanej
- datę urodzenia lub PESEL osoby badanej
- płeć
- datę badania
- wyniki badań przeglądowych (S/Co)
- nazwa i producent testu oraz numer serii
- zlecone badania
- rodzaj materiału
- data i godzina pobrania materiału do badania
- dane osoby pobierającej materiał do badania
2. Protokół powinien być podpisany przez diagnostę laboratoryjnego lub kierownika
laboratorium (wraz z pieczątką).
3. Zlecenie może być przekazane w postaci elektronicznej (preferowane) przez system
KRDK.
strona 36
Załącznik nr 2 do umowy nr …………………..
Badanie
Metoda
Nazwa testu
Producent
CE No/
Licence No
(*)
Czułość
Data
wdrożenia
do użycia
strona 37
Pakiet nr 2 i 3
Umowa Nr …………………..
zawarta w dniu ……………………….. pomiędzy:
Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z siedzibą w Katowicach (40-074) ul.
Raciborska 15, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, organizacji społecznych i zawodowych,
fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód w Katowicach – VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000054747,
NIP 634 – 23 – 36 – 539, REGON 000296986
zwanym dalej Zamawiającym , reprezentowanym przez:
Dyrektora
-
dr n. med. Stanisława Dyląga
a
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….,
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………..
1.
2.
3.
4.
5.
6.
§1
Wykonawca zobowiązuje się wykonywać na rzecz Zamawiającego badania
kwalifikacyjne, oceny i opinie o odczynnikach serologicznych produkowanych przez
RCKiK w Katowicach, wymienionych w załączniku Nr l Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej umowy. W
przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy Zamawiający nie poniesie
żadnych konsekwencji prawno-finansowych.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania badań, ocen i opinii o odczynnikach
wymienionych w § 1 ust. l zgodnie z ustalonymi procedurami i wymogami Dobrej
Praktyki Laboratoryjnej /GLP/ oraz Medycznych zasad pobierania krwi, oddzielania jej
składników i wydawania obowiązujących w jednostkach organizacyjnych publicznej
służby krwi.
Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie audytu przez Zamawiającego oraz jego
Jednostkę
Notyfikowaną
w
celu
uzyskania
potwierdzenia
zgodności
wysokospecjalistycznych badań prowadzonych przez Wykonawcę z Dobrą Praktyką
Laboratoryjną .
Nie jest dopuszczalne dokonywanie przez Wykonawcę zmian w procesie badawczym,
metodach badań, specyfikacjach lub innych zmian wymaganych niniejszą umową bez
uprzedniego poinformowania o tym Zamawiającego i uzyskania jego zgody.
Za wykonanie badań i oceny odczynników ze strony Wykonawcy odpowiada –
……………………………………………..
Osobą odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie umowy ze strony Zamawiającego
jest: ………………………………………..
strona 38
§2
1. Szacunkowa wartość umowy netto wynosi: …………………………………
do podanej wartości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości: 23% tj. w kwocie:
……………… co będzie stanowić szacunkową wartość umowy brutto:
………………………….
2.Rozliczenia odbywać się będą według cen jednostkowych zawartych w ofercie
Wykonawcy, która stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy.
3.Ceny jednostkowe zawarte w ofercie Wykonawcy mogą ulec zmianie w przypadku
zmiany cen odczynników stosowanych do realizacji niniejszej umowy, jak również innych
kosztów.
4.W przypadku zmiany stawki podatku VAT cena za badanie, ocenę i opinię ulega
automatycznej zmianie stosownie do zmiany stawki podatku VAT.
5. Zamawiający przekaże Wykonawcy do wykonywania badania, oceny i opinii
odczynniki serologiczne, o których mowa w § 1 ust. 1 najpóźniej do 20 grudnia 2017r.
§3
1. Termin wykonania badania, oceny i opinii określony jest w załączniku Nr l do umowy i
wynosi: maksymalnie do 7 tygodni od dnia otrzymania próbki krwinek czerwonych oraz
maksymalnie do ……………. tygodni od dnia otrzymania próbki pozostałych
odczynników.
2. Wynik badania, ocena i opinia zostanie wysłana przez Wykonawcę faksem do
Zamawiającego w dniu zakończenia badania, oceny i opinii lub najpóźniej w dniu
następnym.
3. Oryginał oceny i opinii Wykonawca prześle do Zamawiającego pocztą wraz z fakturą
za wykonanie badania, oceny i opinii.
4. Za dzień wykonania usługi, uznaje się datę sporządzenia przez Wykonawcę wyniku,
oceny i opinii o odczynniku serologicznym.
5.Umowa zostaje zawarta na czas określony od ………………... do 31.12.2017 r.
§4
1.Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności w terminie do 30 dni od daty
otrzymania faktury na rachunek bankowy Wykonawcy.
2.Za dzień dokonania zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
§5
1. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną:
1). w przypadku wykonania badania, oceny i opinii z opóźnieniem, w wysokości
0,2% wartości brutto tego badania, oceny i opinii za każdy dzień opóźnienia,
strona 39
2). z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości umowy brutto, określonej w § 2 ust.
1.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości
umowy brutto, określonej w § 2 ust. 1. w przypadku odstąpienia od umowy przez
Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
3. Strony uprawnione są do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
§6
1. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na przeprowadzanie audytów w swojej siedzibie.
2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących świadczenie usług objętych niniejszą umową. Wybrany Wykonawca
przed podpisaniem umowy będzie musiał złożyć stosowne oświadczenie dot. zawarcia
umowy o pracę w zakresie wymaganym w SIWZ.
3.W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania
czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane w punkcie 2 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2 czynności
Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary
umownej w wysokości 5 000,00 zł. Nie złożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez
zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów określonych w punkcie
3, w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez
wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w punkcie 2 czynności.
§7
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności i mogą nastąpić na zasadach wynikających z Ustawy - Prawo zamówień
publicznych.
2. Wykonawca nie jest uprawniony do powierzenia realizacji przedmiotu umowy lub jego
części osobie trzeciej pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z
przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca
3. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez
sąd powszechny, właściwy dla Zamawiającego.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz przepisy Ustawy - Prawo zamówień publicznych.
strona 40
§8
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w
terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
§9
Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
Zamawiającego, dwa dla Wykonawcy.
WYKONAWCA
ZAMAWIAJĄCY
strona 41
Pakiet nr 4
UMOWA nr ………………………..
zawarta w dniu ……………………………... w Katowicach
pomiędzy:
Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach
ul. Raciborska 15, 40 - 074 Katowice
wpisanym do rejestru stowarzyszeń, organizacji społecznych i zawodowych, fundacji,
publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice
Wschód w Katowicach – Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem: KRS 0000054747
zwanym w dalszej części umowy: „Zleceniodawcą”, którego reprezentuje:
……………………………………………………………..
a
…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
zwanym w dalszej części umowy: „Zleceniobiorcą”, którego reprezentuje:
………………………………………………………………………………………….
§1
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje zlecenie na wykonanie ( w przypadku
awarii sprzętu u Zamawiającego) badań metodą biologii molekularnej na wykrywanie
materiału genetycznego i identyfikację

RNA HCV, DNAHBV i RNA HIV w próbkach krwi pobranych od dawców krwi
dla 4 000 donacji

DNA parwowirusa B19, RNA HAV dla 2 000 donacji zgodnie z zasadami GMP i
GLP.
2. Badania określone w ust. 1 będą wykonywane zgodnie z załącznikiem do niniejszej
umowy.
3. W przypadku niewykorzystania zakresu przedmiotu umowy Zamawiający nie poniesie
żadnych konsekwencji prawo – finansowych.
§2
Wykonawca:
1. Zapewnia, że usługi o których mowa w § 1, wykonywane będą:
a) zgodnie z obowiązującymi przepisami,
b) przez osoby o odpowiednich uprawnieniach i kwalifikacjach zawodowych,
c) w pomieszczeniach i przy użyciu aparatury i urządzeń medycznych oraz sprzętu
spełniającego wymagania określone w odrębnych przepisach.
2. Posiada zawarta umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej [OC].
3. Zapewnia, że w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w metodyce
badań lub zmian wyposażenia do badań powiadomi Zamawiającego i wprowadzi
zaplanowane zmiany po akceptacji Zamawiającego.
strona 42
4. Powiadomi niezwłocznie Zamawiającego o niezgodnościach mogących mieć
wpływ na jakość wykonywanych badań jeśli takie będą miały miejsce.
5. Umożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie audytu i udostępni dokumentację
i pomieszczenia Pracowni, w której wykonywane są badania będące
przedmiotem niniejszej umowy podczas audytu.
6. Za
wykonanie
badań
ze
strony
Wykonawcy
odpowiada:
………………………………………………………………………………….
7. Osobą odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie umowy ze strony
Zamawiającego jest: ……………………………………………………….......
§4
Umowa niniejsza obowiązywać będzie do czasu wyczerpania przedmiotu umowy
nie później niż do 31.12.2017 roku.
§5
1.Szacunkowa wartość umowy netto wynosi: …………………………………
do podanej wartości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości:…… tj.
co będzie stanowić szacunkową wartość umowy brutto: ……………………
2. Opłata za badania, o których mowa w § 1 wynosi:
- RNA HCV, DNAHBV i RNA HIV w próbkach krwi pobranych od dawców krwi
………………. brutto za jedno badanie,
- DNA parwowirusa B19, RNA HAV ……………..brutto za jedno badanie.
3. Cena przedmiotu zamówienia jest stała i nie może ulec podwyższeniu w okresie
obowiązywania niniejszej umowy.
4. Za wykonane usługi Wykonawca wystawi fakturę w rozliczeniu miesięcznym.
§6
Zamawiający zobowiązuje się do dokonania przelewu należności zgodnie z wartością
przedstawiona na fakturze, w terminie 30 dni od jej doręczenia.
§7
Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną:
1). w przypadku wykonania badania z opóźnieniem, w wysokości 0,2% wartości
brutto tego badania za każdy dzień opóźnienia,
2). z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości umowy brutto, określonej w § 5 ust.
1.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości
umowy brutto, określonej w § 5 ust. 1. w przypadku odstąpienia od umowy przez
Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
3. Strony uprawnione są do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
strona 43
§8
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących świadczenie usług objętych niniejszą umową. Wybrany Wykonawca
przed podpisaniem umowy będzie musiał złożyć stosowne oświadczenie dot. zawarcia
umowy o pracę w zakresie wymaganym w SIWZ.
2.W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności
Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary
umownej w wysokości 5 000,00 zł. Nie złożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez
zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów określonych w punkcie
3, w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez
wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.
§9
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności i mogą nastąpić na zasadach wynikających z Ustawy - Prawo zamówień
publicznych.
2. Wykonawca nie jest uprawniony do powierzenia realizacji przedmiotu umowy lub jego
części osobie trzeciej pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z
przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca
3. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez
sąd powszechny, właściwy dla Zamawiającego.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz przepisy Ustawy - Prawo zamówień publicznych.
§ 10
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w
terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
strona 44
§ 11
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
strona 45
Download