III. Po patencie tolerancyjnym

advertisement
III. Po patencie tolerancyjnym
Śląsk Cieszyński (Polska)
Parafia w
Bielsku (Bielsko-Biała)
Miejscowość
Na połowę XIII w. datuje się powstanie warowni książęcej na
górze zamkowej nad rzeką Białą, gdzie na skrzyżowaniu szlaków
handlowych z czasem, wokół zamku, osiedlali się rzemieślnicy
i kupcy. Prapoczątków miasta należy jednak szukać na grodzisku w Starym Bielsku. Pierwsza nazwa miasta, występującą
w dokumentach i na mapach, to Bilicensis. Najstarsza wzmianka o mieście Bielsku pochodzi z 1312 r., kiedy
to książę Mieszko I cieszyński nadał mieszczanom Kozi Las pomiędzy
Kamienicą a Mikuszo-wicami – dziś zwany
Cygańskim. W wyniku
osiedlania się znacznej
liczby kolonistów niemieckich funkcjonowała też nazwa Bielitz.
Od Reformacji
do patentu
Kościół w Bielsku
Podłoże pod przyjęcie nauki Marcina Lutra
przygotowali husyci, którzy przybyli z Czech
i osiedlili się w sąsiedniej Kamienicy, gdzie
trudnili się wyrębem la-
37
III. Po patencie tolerancyjnym, Śląsk Cieszyński (Pl)
Kościół w Bielsku przed dobudowaniem wieży
sów. Reformacja rozpowszechniła się w czasach panowania księcia cieszyńskiego Wacława III Adama, w trzecim ćwierćwieczu
XVI w. Panami w Bielsku byli w tym czasie książę bielski Fryderyk Kazimierz (1560-1571), Karol von Promnitz (1572-1582),
Adam Schaffgotsch (1582-1592) – w roku 1587 wydał on ewangelikom przywilej religijny – oraz ród Sunneghów (1592-1752).
Wszyscy ci właściciele Państwa Bielskiego popierali wyznanie
ewangelickie, a w razie potrzeby bronili go, dlatego Bielsko stało
się silnym bastionem luteranizmu.
W okresie Reformacji w ręce ewangelików przeszedł kościół
św. Mikołaja z roku 1447. Sami ewangelicy wybudowali natomiast trzy kościoły: w latach 1572-1582 kościół św. Krzyża/
św. Anny, obecnie nieistniejący, przy obecnym pl. Smolki, przed
rokiem 1569 kościół św. Wawrzyńca – obecnie teren szpitala
obok pl. Zwycięstwa oraz w 1608 r. kościół Świętej Trójcy przy
Górnej Bramie, przy dzisiejszej ul. Sobieskiego. Obok kościołów
znajdowały się cmentarze.
W czasach rozkwitu Reformacji proboszczami lub diakonami
byli: Mathias Richter (1553-1584), Tobias Herda (1580-1593),
38
Parafia w Bielsku
Piotr Stosius (15881598), Łukasz Wenzelius (1600-1626),
Tobiasz Aleutnerus
(1608-1613), Wawrzyniec Herman (16051608), Wawrzyniec
Lorenz (1608-1613)
oraz Jerzy Trzanowski (1625-1627).
W roku 1630, na
skutek niekorzystnej
sytuacji religijno-politycznej, kościół św.
Mikołaja przeszedł
ostatecznie w ręce
rzymskokatolików.
Natomiast kościół
Świętej Trójcy przechodził różne koleje
Bielsko
losu. Pięciokrotnie był
odbierany ewangelikom, ale zwracano go, ostatecznie zarekwirowano go 2 kwietnia 1660 r.
W okresie kontrreformacji ewangelicy gromadzili się na tajnych nabożeństwach na skraju Cygańskiego Lasu, poza tym
prywatne nabożeństwa odbywały się w kaplicy na zamku Sunneghów w Bielsku. Miasto było określane przez rzymskokatolickich
duchownych jako „matka luterskiej herezji i jaskinia zepsucia”
oraz „piekielna szkoła Lucyfera”. W 1688 r. w mieście i na jego
peryferiach żyło zaledwie pięciu mieszczan i kilku ubogich mieszkańców wyznania rzymskokatolickiego.
Od domu modlitwy do kościoła
Ewangelicy bielscy dwukrotnie – w latach 1766 i 1777 – kierowali prośby na dwór cesarski do Wiednia o zezwolenie na założenie zboru i budowę szkoły ewangelickiej. Pomimo obietnic, ich
39
III. Po patencie tolerancyjnym, Śląsk Cieszyński (Pl)
prośby nie zostały spełnione. Zmianę przyniósł dopiero patent tolerancyjny.
Zanim go jednak opublikowano – 30 marca 1782
roku – ewangelicy bielscy
już 29 listopada 1781 r. poprosili magistrat miasta
o opracowanie stosownego Porządku zboru (Gemeinde Ordnung), zaś 26
stycznia 1782 r. hrabia Jan
Larisch, w imieniu Urzędu
Obwodowego w Cieszynie,
wydał zezwolenie na założenie parafii. Zakupiono
parcelę od rodziny Klimków za 1800 florenów i już
19 marca poświęcono kamień węgielny pod dom Bielsko
modlitwy. Podczas uroczystości ks. Traugott Bartelmus, w modlitwie po kazaniu, po raz
pierwszy użył określenia ewangelickiej enklawy jako „Bielskiego
Syjonu”.
Na początku na placu stanęła prowizoryczna szopa, która
służyła jako miejsce nabożeństw przez sześć tygodni, po czym
zbudowano drewniany dom modlitwy. Do budowli tych przylgnęło złośliwe określenie „luterska szopa”. Całość wyposażenia ofiarowali zborownicy, a pierwszymi proboszczami zostali: ks. Benjamin Gottlieb Schubert (1782-1783) i ks. Jerzy Nowak (1782-1818).
Budowa murowanego domu modlitwy trwała natomiast osiem
lat. Do niewykończonego jeszcze budynku w 1790 r. przeniesiono wyposażenie z drewnianego. W roku 1808 w mieście wybuchł
pożar, który strawił dom modlitwy. Szybko go jednak odbudowano. W latach 1849-1852 dobudowano do kościoła wieżę, a jej poświęcenie odbyło się 18 sierpnia 1852 r.
40
Parafia w Bielsku
W roku 1881, w 100-lecie patentu tolerancyjnego, został
zmieniony wystrój kościoła wg projektu architekta wiedeńskiego
H. Ferstela. Budynkowi nadano kształt neogotycki, ze sklepieniem żaglastym. Ołtarz i ambonę połączono w jedną całość,
w stylu racjonalizmu pruskiego. Nad ołtarzem zawieszono obraz
Ukrzyżowanie z 1867 r., autorstwa D. Penthera. Do kościoła
wprowadzono oświetlenie elektryczne i ogrzewanie gazowe oraz
dobudowano klatki schodowe w kształcie baszt. W latach 18951896 przebudowano wieżę – znacznie ją podwyższając. W latach
30. XX w. sprowadzono z firmy Rieger-Kloss nowe organy.
Inne budynki parafialne
Początkowo ewangelicy korzystali z trzech przykościelnych
cmentarzy, a następnie mogli korzystać tylko z tego, który znajdował się przy odebranym kościele Świętej Trójcy. W roku 1833 r. założono drugi cmentarz, a trzeci w latach 1910-1911.
Równocześnie wybudowano na nim kaplicę w stylu neobarokowym według
projektu H. Mayera.
Dnia 26 stycznia 1782
roku ewangelicy otrzymali zezwolenie na wybudowanie szkoły. Dnia 13 marca tego samego roku
położono kamień węgielny pod budynek, który
ukończony został w następnym roku. Szkoła pełniła też równocześnie funkcję plebanii. Nową szkołę wybudowano w latach
1790-1794. Obie szkoły Bielsko – ołtarz i ambona
41
Parafia w
Ustroniu
Miejscowość
Początki osady sięgają schyłku XIII w. Pierwsza wzmianka
o miejscowości pochodzi z 1305 r., ze spisu osad winnych płacenia dziesięciny na rzecz biskupa wrocławskiego. Przypuszcza się,
że miejscowość powstała około 1285 r. Kolejna informacja o niej
pochodzi z roku 1335, z wykazu osad śląskich. Na skutek osadnictwa w dolinie rzeki Wisły powstał najpierw tzw. Ustroń Dolny.
Nazwa zapewne pochodzi od ustronnych terenów, gdzie nie przebiegał żaden szlak, a osadnicy dopiero co zaczęli karczować lasy
przesuwając się wzdłuż rzeki w kierunku jej górnego biegu.
Kościół w Ustroniu
80
Parafia w Ustroniu
Ustroń
Z początkiem XVI w. w Beskidzie Śląskim pojawili się wędrowni pasterze, tzw. wałasi, pielęgnujący gospodarkę pasterską. Nastąpiła swoista wymiana kulturowa pomiędzy osadnikami w dolinach, uprawiającymi rolę i pasterzami na groniach,
wypasającymi owce, dostarczającymi kożuchy, wełnę i wszelkiego rodzaju przetwory z mleka owczego. Stopniowo, w miarę wyrębu lasów w dolinie Wisły, zasiedlano coraz wyżej położone tereny. W ten sposób powstał Ustroń Górny, Polana, wreszcie osada
na Wisłach. Wałachowie rządzili się własnym prawem, a ich przełożonym był „wojewoda”. Bywało i tak, że niektóre wioski miały
dwóch wójtów: książęcego i wałaskiego. Z czasem wojewodami
wałaskimi stawali się także gospodarze z nizin.
Od Reformacji do patentu
W XVI w. Ustroń należał do szlacheckiej rodziny Klochów
herbu Kornicz (z Kornic), częściowo ewangelickiej. W 1607 r. połowę Ustronia nabyła żona Marcina Klocha – Jadwiga Karwińska
– ewangeliczka. W roku 1621 z kolei część miejscowości zakupiła
81
III. Po patencie tolerancyjnym, Śląsk Cieszyński (Pl)
ewangelicka rodzina Niewiadomskich, a kolejną część zakupił
ewangelicki pan na Iskrzyczynie i Nierodzimiu Jerzy Tchammer
w 1627 r.
W drugiej połowie XVI w. mieszkańcy Ustronia przyjęli luteranizm. Istniał tutaj drewniany kościół z 1444 r. Nie wiadomo od
kiedy był własnością ewangelików, jeśli w ogóle ocalał po zniszczeniu Ustronia przez wojsko w 1621 r. Nie ma też informacji, czy
po tym czasie został przez ewangelików wzniesiony nowy. Wiadomo tylko, że do 1652 r. duchownym ewangelickim był niejaki
ks. Jerzy Elbingius, a po nim proboszczem był ks. Paweł Novatius (1652-1654).
W roku 1621 cesarz Ferdynand II, w obawie przed wtargnięciem wojsk węgierskich Gabora Bethlema do Księstwa Cieszyńskiego, wysłał na te tereny wojska neapolitańskie pod dowództwem płk. Karla Spineli. Te traktowały księstwo jako podbitą
ziemię – kradnąc i mordując. W Ustroniu schroniła się szlachta
cieszyńska, którą neapolitańczycy obrabowali, następnie spalili
wioskę, a właściciela Marcina Klocha zamordowali.
Ustroń
82
Parafia w Ustroniu
Czasy po klęsce protestantów w bitwie pod Białą
Górą nie szczędziły ewangelikom takich sytuacji, nie
tylko w Ustroniu, a jednak
trwali w wierze. Jak podaje
autor jednej z książek, „ok.
roku 1710 (...) 27 % mieszkańców Ustronia stanowili
(zaledwie) katolicy”. Ustronianie gremialnie uczestniczyli w tajnych nabożeństwach przy kamieniu pod
Równicą, który jest najbardziej znanym miejscem tajnych nabożeństw z okresu
kontrreformacji w Beskidach,
umownie w latach 16541709. Z Ustronia było łatwiej
dotrzeć do kościoła Jezuso- Ustroń – ambona
wego niż na przykład z Wisły, dlatego ewangelicy ustrońscy po 1709 r. zaniechali leśnych
nabożeństw. W latach 1750-1752 powstał sierociniec „dla źle wychowanych” dzieci protestanckich, które wychowywano pod kierunkiem jezuity Hirchenhanna.
Stały rozwój Ustroń zawdzięczał powstaniu w 1772 r. pierwszej huty należącej do arcyksiążęcej Komory Cieszyńskiej. Z tego
powodu przybywało do Ustronia wielu robotników, a cały nadzór
techniczny pochodził z Austrii.
Od domu modlitwy do kościoła
Po wydaniu patentu tolerancyjnego, 21 lipca 1783 r., parafia
otrzymała zezwolenie na budowę drewnianego domu modlitwy.
Dnia 11 września 1783 r. nabyto pole pod zabudowania parafialne od Arcyksiążęcego Rządu Administracyjnego. Jednak na
własność parafii przeszło ono dopiero w 1872 r.
83
Parafia w
Bystrzycy nad Olzą
Miejscowość
Należy sądzić, że miejscowość powstała w XIV w. Jej nazwa
pochodzi od bystrego nurtu potoku, który na początku nazwany
był Bystrzycą, a później, za mieszkańcami położonego wyżej
Nydka, przybrał obecną nazwę Głuchówka. Pierwsza pisemna
wzmianka o Bystrzycy pochodzi z 1423 r., z książęcego zatwierdzenia aktu przekazania urzędu wójta, młyna i karczmy.
Od Reformacji do patentu
W czasach Reformacji wieś należała do księcia cieszyńskiego. Drewniany kościół zbudowali ewangelicy w 1580 lub 1587 r.
Kościół w Bystrzycy nad Olzą – zdjęcie archiwalne
116
Parafia w Bystrzycy nad Olzą
Istniał on aż do roku 1897.
Znajdujący się w nim ołtarz został sprzedany do
kaplicy zamkowej na Zadnim Groniu w Wiśle.
W sąsiedniej wiosce, Nydku, należącej do Czelów
z Czechowic, zbudowano
drewniany kościół wcześniej aniżeli w Bystrzycy
– w roku 1576. Oba kościoły zostały odebrane
21 marca 1654 r., jednak
z uwagi na to, że 98% ludności stanowili ewangelicy, istniała obawa, że klucze do obu budynków
oraz skrzynie z naczyniami komunijnymi mogły
dostać się w niepowołane Bystrzyca – zdjęcie archiwalne
ręce. Zarządzono w związku z tym w 1688 r., by przechował je proboszcz w Wędryni, pod
którego opieką były oba kościoły.
W zaistniałej sytuacji ewangelicy z Bystrzycy i okolic byli zmuszeni do odprawiania potajemnych nabożeństw w lesie. Odbywały się one na tzw. Zakamieniu pod Czantorią Wielką w Nydku. Sytuacja poprawiła się nieco z chwilą założenia w 1709 r. parafii
w Cieszynie, ale do zupełnej wolności religijnej było jeszcze daleko.
Obok wielu ograniczeń – jak pisze ks. Karol Michejda w Kronice
ewangelickiego zboru A. W. w Bystrzycy – „(…) uczęszczanie
na nabożeństwa do Cieszyna karano robotą publiczną”.
Od domu modlitwy do kościoła
Ogłoszenie patentu tolerancyjnego oraz wieści o założeniu –
jak dotychczas – czterech parafii na Śląsku Austriackim zmobilizowały ewangelików bystrzyckich. Połączyli oni swe siły z wiernymi
117
III. Po patencie tolerancyjnym, Śląsk Cieszyński (Cz)
Bystrzyca
Bystrzyca
118
Karpentnej, Nydka, Wędryni
i wystąpili do Cesarsko-Królewskiego Gubernium o zezwolenie na powołanie parafii i budowę kościoła oraz
szkoły. Zezwolenie, podpisane przez hrabiego Jana Larischa, otrzymali 8 maja 1782
roku. Miejsce pod budowę
kościoła wyznaczył regent
kameralny Jan Kluger. Kamień węgielny pod budowę
domu modlitwy poświęcił
25 lipca 1782 r. ks. Traugott
Bartelmus z Cieszyna, w obecności hrabiego Jana Larischa
i innych urzędników cesar-
Parafia w Bystrzycy nad Olzą
Bystrzyca
sko-królewskich. Na tę uroczystość wypożyczono małe organy
i świeczniki z kościoła rzymskokatolickiego. We wrześniu tego samego roku na pierwszego proboszcza został powołany dotychczasowy nauczyciel z Niżnej Slany na Słowacji – ks. Andrzej Paulini
(1782-1805).
Nie od razu przystąpiono do budowy murowanego domu modlitwy. Najpierw powstał drewniany kościół, który służył wiernym
aż 34 lata. Gdy udało się już zebrać wszystkie materiały, w 1811 r.
rozpoczęto budowę obiektu murowanego. Dnia 6 maja został poświęcony kamień węgielny i jeszcze w tym samym roku wzniesiono mury oraz pokryto je strzechą. Prace wykończeniowe trwały
sześć lat – jeszcze niewykończony i niewyposażony wewnątrz
dom modlitwy został poświęcony 21 września 1817 r. W roku
1821 zbudowano schody, w roku 1824 zainstalowano organy,
a w latach 1830-1831 wykonano ołtarz i ambonę, które poświęcono 29 czerwca 1831 r. Dopiero w roku 1832 zakupiono w Jiczynie
obraz do ołtarza. W tym samym roku zbudowano empory.
119
III. Po patencie tolerancyjnym, Śląsk Cieszyński (Cz)
W 1849 roku rozpoczęto dobudowę wieży kościelnej. Zawisły w niej dwa dzwony wykonane w 1849 roku w firmie
K. Schwabego w Białej, a do
nich dołączył w 1860 r. trzeci
dzwon wykonany w Wiener-Neustadt. W 1876 roku wieżę pokryto blachą miedzianą,
a krzyż pozłocono.
Inne obiekty parafialne
Karpętna – kaplica
Nydek – kościół
120
Równocześnie z budową
domu modlitwy w Bystrzycy
powstała w 1784 r. szkoła. Nowy budynek powstał w latach
1843-1844. Szkoły wybudowano także w: Wędryni (1793 r.;
Wędrynia – kaplica
Download