pażp kumoterstwo. niegospodarność. nepotyzm.

advertisement
PAŻP
KUMOTERSTWO.
NIEGOSPODARNOŚĆ.
NEPOTYZM.
W okresie od 12.08.2010r. do 15.11.2010r.
Kancelaria Premiera
przeprowadziła kontrolę
w zakresie wybranych aspektów
funkcjonowania w latach
2007-2010
w PAŻP
KONTROLA WYKAZAŁA:
-kumoterstwo
-nepotyzm
-niegospodarność
-faworyzowanie krewnych i znajomych
w obsadzie stanowisk, ustalaniu
wysokości wynagrodzeń i podwyżek
„Kumoterstwo i nepotyzm
w Agencji są
odzwierciedleniem
panującego w niej
systemu wartości
i norm postępowania.”
„O
tym, że problem nepotyzmu
w Agencji jest poważny
świadczy nie tylko zakres tego
zjawiska, ale przede wszystkim
to, że jest ono w niej
powszechnie akceptowane.”
Na 1715 pracowników
PAŻP
• 678 pracowników (40%) nosi
powtarzające się nazwiska
• 198 pracowników (12%) jest ze sobą
wprost powiązanych
(mają ten sam adres zamieszkania
lub przyznają się, że w PAŻP są
zatrudnieni członkowie ich rodzin)
Obowiązujące w Agencji
przepisy wewnętrzne
tylko pozornie przeciwdziałają
zjawisku faworyzowania krewnych
i znajomych przy zatrudnianiu.
W praktyce okazały się one
nieskuteczne.
W Agencji zatrudniono m.in.:
• dwie córki Prezesa PAŻP(zatrudnione od 18.04.2007r.
i 01.03.2008r.)
• zięcia Dyrektora Biura Zarządzania Przestrzenią Powietrzną
i Przygotowania Operacyjnego (od 01.03.2008r.)
• syna Dyrektora Biura Szkolenia i Rozwoju Personelu
(od 15.05.2008r.)
• córkę Kierownika Działu Zarządzania i Organizacji
(od 01.04.2008r.)
Pracownikami Agencji
z mocy ustawy o PAŻP z dnia
09.12.2006r.
stały się osoby zatrudnione
w Przedsiębiorstwie Państwowym
Porty Lotnicze Agencja Ruchu
Lotniczego.
w tym m.in.:
• żona Prezesa PAŻP
• żona Dyrektora Biura Zarządzania Przestrzenią
Powietrzną i Przygotowania Operacyjnego
• zięć Dyrektora Biura Zarządzania Przestrzenią
Powietrzną i Przygotowania Operacyjnego
• żona Dyrektora Biura Szkolenia i Rozwoju Personelu
• współmałżonek Kierownika Działu Zarządzania
i Organizacji
• synowa Głównego Księgowego
• żona Szefa Służby Dozorowania
• córka Kierownika Zespołu Ogólnotechnicznego
Aby uniknąć podporządkowania osób
spokrewnionych spłaszczono strukturę
organizacyjną:
• od kwietnia 2007r. regulamin organizacyjny
modyfikowano 14 razy,
• wprowadzono 433 zmiany, z których większość
polegała na zmianie zakresu zadań komórek (155)
oraz utworzenia (83) lub likwidacji komórki (72),
• w 51 na 187 jednostek organizacyjnych
zatrudniono 1,2 lub 3 pracowników,
• 1/3 kierowników (42 ze 138) zarządzała pracą
1 lub 2 osób,
• stwierdzono również przypadek, gdzie kierownik
zarządzał jednostką, w której
nie było pracowników.
Chęć zatrudnienia w PAŻP
krewnych i znajomych
mogła wynikać
z wyjątkowo atrakcyjnych
wynagrodzeń
W lipcu 2010r.
• średnie wynagrodzenie w Agencji wynosiło
15,2 tys. zł.
• przeciętne miesięczne zarobki pracownika
administracyjnego i praktykanta-kontrolera
ruchu lotniczego wynosiły 8,2 tys. zł.
• najniższe przeciętne wynagrodzenie
praktykanta ruchu lotniczego
wynosiło 2,4 tys. zł.
• najwyższe średnie wynagrodzenie miesięczne
kontrolera ruchu lotniczego, oddelegowanego
do innych zadań 40,7 tys. zł.
Krewnym i znajomym pracowników
PAŻP w momencie przyjęcie do pracy
oferowano preferencyjne warunki
zatrudnienia
Na zbadanych 21 angaży krewnych
i znajomych pracowników PAŻP
w momencie przyjęcia do pracy
2/3 otrzymywało najwyższą lub prawie
najwyższą kategorię zaszeregowania.
Rodzina i znajomi szybko otrzymywali
podwyżki w znacznej wysokości
Przykłady:
-wynagrodzenie siostry Prezesa wzrosło po
3 miesiącach od zatrudnienia o 25%,
-wynagrodzenie córki i zięcia Dyrektora Biura
Zarządzania Przestrzenią Powietrzną
i Przygotowania Operacyjnego
po 2 miesiącach o 29%.
Nabór do pracy w PAŻP odbywał się
z naruszeniem zasad otwartości
i konkurencyjności
Według Dyrektora Biura:
„mniejsze znaczenie ma
dotychczas nabyta wiedza,
a zdecydowanie większe cechy
osobowościowe.”
Dlatego:
na stanowisko Praktykanta Ruchu Lotniczego –
Projektanta Procedur Lotu wybrano córkę
(doświadczenie koncertmistrz orkiestry)
oraz przyszłego zięcia (doświadczenie:
dystrybutor gazet, opiekun dzieci, wolontariusz
w komendzie policji)
Dyrektora Biura Zarządzania Przestrzenią
i Przygotowania Operacyjnego
Kontrola wykazała niegospodarność
w zawieraniu umów
Przykłady:
• 174 tys. zł. (4 umowy) z byłym Zastępcą Prezesa
na doradztwo w zakresie zarządzania przestrzenią
powietrzną oraz tworzenia optymalnej struktury
organizacyjnej
• 108 tys. zł. z teściową syna Głównego Księgowego
(3 umowy) na sporządzenie sprawozdań finansowych,
weryfikację kont księgowych, wykonanie prac
bilansowych
• 8 tys. zł. syn byłego Pełnomocnika ds. Zarządzania za
dokonanie analizy faktur VAT za energię elektryczną
• 39 tys. zł. znajoma Głównego Księgowego (9 umów)
za wprowadzenie dokumentów do systemu
księgowego
Wątpliwości wydatkowania środków
od kwietnia 2008r. corocznie zawierano umowę
z jednym z pracowników Agencji na wykonywanie
skoków spadochronowych na pokazach lotniczych celem
promowania PAŻP (wydatek 64 tys. zł.)
w ramach promocji wykonano 200 sztuk srebrnych
i złotych firmowych znaczków lojalnościowych
za 19 tys. zł.
zapłacono za 3 opracowania „Strategii rozwoju PAŻP do
2020” 42 tys. zł. Opracowań tych nie przedłożono do
kontroli twierdząc, że zostały zniszczone.
PAŃSTWOWĄ AGENCJĘ
ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
NADZORUJE
MINISTERSTWO
INFRASTRUKTURY
Więcej na stronie internetowej
http://bip.kprm.gov.pl/g2/2011_04/4263_fileot.pdf
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards