Niewydolność serca

advertisement
Niewydolność serca
Maciej Niewada
Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej
Akademii Medycznej w Warszawie
Niewydolność serca –
rys epidemiologiczny







W XXI wieku – najczęstsza jednostka kardiologiczna
obecnie od 0,4 do 2% populacji - od 60 roku odsetek chorych z
niewydolnością serca podwaja się co 10 lat
większość danych epidemiologicznych obejmuje dysfunkcję skurczową, a
nie rozkurczową - 30-50% populacji chorych z niewydolnością serca
W Europie – 1995 – 10 milionów osób z ropoznaną NS – 50% umiera w
ciągu 5 lat
Rokowanie w NS jest obecnie gorsze niż w raka sutka lub gruczołu
krokowego
W USA – śmiertelność roczna w NS: 106.4/100000 – wyższy współczynnik
niż łącznej śmiertelności w raku sutka i w chorobach związanych z
zespołem AIDS
W USA – koszty hospitalizacji – 8-15 mld USD rocznie > kosztów
hospitalizacji wszystkich nowotworów w tym kraju
Eur Heart J 1995, 16, 741
J Heart Lung Transplant 1994, 1, 107
DETERMINANTS OF
VENTRICULAR FUNCTION
CONTRACTILITY
PRELOAD
AFTERLOAD
STROKE
VOLUME
- Synergistic LV contraction
- LV wall integrity
- Valvular competence
CARDIAC OUTPUT
HEART
RATE
DEFINITION
“The situation when the heart is
incapable of maintaining a cardiac
output adequate to accommodate
metabolic requirements and the
venous return."
E. Braunwald
Chronic Congestive Heart Failure
EVOLUTION OF
CLINICAL STAGES
NORMAL
Asymptomatic
LV Dysfunction
No symptoms
Compensated
Normal exercise
CHF
Abnormal LV fxn
No symptoms
Decompensated
Exercise
CHF
Abnormal LV fxn
Symptoms
Refractory
Exercise
CHF
Abnormal LV fxn
No symptoms
Normal exercise
Normal LV fxn
Symptoms not controlled
with treatment
Niewydolność serca a
Niewydolność krążenia:
- np. retencja sodu i H2O
- wstrząs hipowolemiczny
- głębokiej niedokrwistości,
- chorobie beri-beri oraz
- chorobach, którym towarzyszy duża objętość minutowa
Niewydolność serca zawsze
prowadzi do niewydolności krążenia
(zastoinowa niewydolność serca).
Etiologia

50% -upośledzenie kurczliwości na tle choroby
niedokrwiennej serca (zawał - pozawałowa
niewydolność serca)

20-40% kardiomiopatia rozstrzeniowa

10-30% izolowane nadciśnienie tętnicze - w
przyszłości przypuszczalnie główna przyczyna
Niewydolność serca nie może być nigdy jedynym
i ostatecznym rozpoznaniem, zważywszy, że
podstawą leczenia jest leczenie przyczynowe.
 Do rozpoznania niewydolności serca konieczne
jest stwierdzenie:

1. Objawów niewydolności serca (w czasie spoczynku
lub wysiłku) i
2. Obiektywnych danych wskazujących na uszkodzenie
serca (w warunkach spoczynku)
– Jeżeli punkty 1+2 nie pozwalają na rozpoznanie
niewydolności serca, to
3. Poprawa stanu klinicznego w odpowiedzi na leczenie.
STAN A
STAN B
Choroba serca –
nieprawidłowości
anatomiczne lub
czynnościowe
STAN C
Objawy
niewydolności serca
STAN D
Nawracające objawy
niewydolności serca w
spoczynku
TREATMENT OBJECTIVES
Survival
Morbidity
Exercise capacity
Quality of life
Neurohormonal changes
Progression of CHF
Symptoms
Leczenie niewydolności serca:
Postępowanie
niefarmakologiczne
Farmakoterapia
Postępowanie
zabiegowe i
chirurgiczne
Wspomaganie
farmakoterapii w NS





Edukacja pacjenta, umiarkowany wysiłek
Kontrola czynników ryzyka pogłębiających NS (palenie
papierosów, alkohol, otyłość, nadciśnienie tętnicze,
cukrzyca, hiprlipidemia)
Kontrola czynników zaostrzających NS (restrykcyjne
przyjmowanie płynów 1,5-2 l/d, ograniczenie spożycia
NaCl), kontrola masy ciała 2 razy w tygodniu
Rehabilitacja – odpowiednia do klasy wydolności
Zalecenia: szczepienia ochronne przeciwko grypie,
zakażeniom pneumokokowym, antykoncepcja u kobiet w
grupie NYHA III, IV
Metody
niefarmakologiczne ...
1. Rewaskularyzacja mięśnia sercowego w NS na tle
niedokrwiennym
2. Urządzenia wspomagające prace lewej komory
3. Transplantacje serca
4. Chirurgiczny remodeling lewej komory - zabieg Batisty
STADIUM PRÓB i DOŚWIADCZEŃ:
1. Elektrostymulacja dwujamowa u chorych bez
bradykardii
2. Sztuczne komory serca implantowane na stałe
3. Kardiomioplastyka - przeszczepy mięśni szkieletowych
4. Ksenoprzeszczepy
5. Techniki terapii genowej - zwiększenie aktywność cAMP
Leki, których należy unikać u
chorych z niewydolnością serca:

niesteroidowe przeciwzapalne
 antyarytmiczne I grupy
 werapamil, diltiazem, krótko działające
pochodne dihydropirydyny
 trójcykliczne antydepresyjne
 sterydy nadnerczowe
 lit
Cele leczenia niewydolności
serca
zmniejszenie objawów
wzrost tolerancji wysiłku
poprawa jakości życia
interwencja hemodynamiczna
zapobieganie progresji
zmniejszanie śmiertelności
interwencja neurohormonalna
Farmakoterapia NS ...






Leki odciążające układ krążenia (leki
moczopędne i inhibitory ACE)
Leki inotropowo dodatnie (digoksyna)
Leki wpływające na odczyny neurohormonalne
(inhibitory ACE i beta-adrenolityki)
NOWE LEKI STOSOWANE w NS
Prewencja zaburzeń rytmu
Prewencja powikłań
zatorowo-zakrzepowych
Standard postępowania

ACTION-HF (Advisory Council To Improve
Outcomes Nationwide in Heart Failure)
ACE-inhibitory
 Leki beta-adrenolityczne

–
–
–
–
–



bisoprolol
karwedilol
metoprolol
metoprolol CR/XL
nebivolol
Leki moczopędne
Glikozydy nasercowe (digoksyna)
`
Podstawą leczenia farmakologicznego
niewydolności serca są inhibitory
konwertazy angiotensyny (ACEI).
- Są one lekami pierwszego rzutu u
chorych ze skurczową i rozkurczową
lewokomorową niewydolnością serca
niezależnie od występowania lub nie
cech objętościowego przeciążenia serca.
ACEI SURVIVAL
0.8
0.7
Placebo
0.6
PROBABILITY 0.5
OF
0.4
DEATH
p< 0.001
p< 0.002
0.3
Enalapril
0.2
0.1
CONSENSUS
N Engl J Med 1987;316:1429
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
MONTHS
9
10 11 12
Badanie CONSENSUS
Korzystny efekt 6 miesięcznego leczenia
enalaprilem
 korzystny efekt E utrzymuje się
przez dalsze 3.5 roku
 średnie przedłużenie życia o 260 dni
(50%) - z 521 do 781 dni
Badanie CONSENSUS
odległe przeżycie chorych
Przeżycie liczba
chorych
Placebo
n=126
Enalapril
n=127
p
Pod koniec badania
(6 miesięcy)
0.002
58
77
Po 2 latach
40
61
0.006
Po 10 latach
0
5
0.008
Swedberg K et al.
EHJ 1999; 20:136
2002
Przedłużenie życia w wyniku stosowania enalaprylu.
XSOLVD
12 lat
10
CONSENSUS
10lat
9
8
9,2
8,6
8,7
miesiąca
miesiąca
miesiąca
Prewencja
Terapia
7
6
5
ACEI
Obniżają śmiertelność ogólną
 Obniżają częstość hospitalizacji
 Znacznie poprawiają rokowanie u chorych z
cechami NS w ostrej fazie zawału serca
 Zapobiegają progresji NS
 Poprawiają klasę czynnościową pacjentów z
niewydolnością serca
 NIE poprawiają poziomu wydolności fizycznej

Dlaczego ACEI

zmniejszają stężenie angiotensyny i prowadzą do
spadku oporu obwodowego.
– Odbywa się to przez działanie miejscowe i obwodowe:
– działanie cytoprotekcyjne w stosunku do nerek i
serca, przejawiające się poprawą przepływu
wieńcowego i kłębuszkowego.
– obniżenie poziomu noradrenaliny,
– zmniejszenie uwalniania wazopresyny
– zmniejszony rozpad bradykininy prowadzi do
obniżenia obciążenia następczego serca
Dlaczego ACEI cd.
zmniejszenie napięcia układu żylnego
 działanie na ośrodkowy układ nerwowy, w
efekcie czego dochodzi do zwiększenia diurezy
(zmniejszenia stężenia ADH) i zmniejszenia
uczucia pragnienia
 wpływają na przebudowę komory, zwłaszcza u
chorych z pozawałową lub niedokrwienną
niewydolnością serca. W efekcie dochodzi do
poprawy synergii skurczu, a tym samym do
dalszego obniżenia obciążenia wstępnego i
następczego

Przed rozpoczęciem podawania ACEI
należy rozważyć konieczność
kontynuowania uprzednio rozpoczętego
leczenia diuretykami.
 Jeżeli chory już otrzymuje diuretyki,
należy dawkę tych leków zmniejszyć lub,
o ile to możliwe, odstawić je .

Wskazaniem do dołączenia do ACEI
diuretyków są cechy zwiększonej
wolemii, manifestującej się zastojem w
płucach lub/i obrzękami obwodowymi.
 Dobór (rodzaj) leku zależy od
zaawansowania niewydolności serca.

– W łagodnych postaciach niewydolności
leczenie zwykle rozpoczynamy od tiazydów
chyba, że wyjściowy klirens kreatyniny jest
mnejszy niż 30 ml/min, co jest wskazaniem
do podania diuretyków pętlowych
Pozawałowa niewydolność serca
Objawowa niewydolność serca:
 AIRE - redukcja śmiertelności 27%; AIREX - po 5 latach 36%, ale
 TRACE - redukcja śmiertelności 22%; 15 miesięcy dłuższe życie
Obniżona frakcja wyrzutowa:
 SAVE - 19% redukcja śmiertelności
 SOLVD - 8% (NS)
Meta-analiza (JACC 1999):
 18% redukcja śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych
 20% redukcja ryzyka nagłego zgonu sercowego
ACEI
SURVIVAL POST MI
ACEI
Benefit
Pt Selection
ISIS-4
Captopril
0.5 / 5 wk
All with AMI
GISSI-3
Lisinopril
0.8 / 6 wk
All with AMI
SAVE
Captopril
4.2 / 3.5 yr
EF < 40
asymptomatic
SMILE
Zofenopril
4.1 / 1 yr
Ant. AMI, No TRL
TRACE
Trandolapril
7.6 / 3 yr
Vent Dysfx / Clinical CHF
6 / 1 yr
Clinical CHF
AIRE
Ramipril
EF < 35
A co z chorymi po zawale
serca bez dysfunkcji
skurczowej lewej komory ???


jak na razie HOPE...
redukcja ryzyka zgonu o 16% !!!
Korzyści nie tylko w NS na tle
choroby niedokrwiennej serca...
niedomykalność mitralna i aortalna
 nadciśnienie tętnicze z lub bez przerostu
mięśnia sercowego
 w ns związanej z zaburzeniem funkcji
rozkurczowej

-Leczenie ACEI należy
rozpoczynać od małej dawki,
zwiększając ją do dawki
optymalnej (maksymalnej
tolerowanej przez chorego).
- Nie należy zaprzestać
zwiększania dawek, kierując się
zmniejszeniem objawów
klinicznych
Tabela 1. Dawkowanie inhibitorów angiotensyny
Lek
Dawka wstępna
Dawka docelowa (optymalna)*
Benazepril
2,5 mg
5-10 mg 2 razy dziennie
Kaptopril
6,25 mg 3 razy dziennie
25-50 mg 3 razy dziennie*
Enalapril
2,5 mg 2 razy dziennie
10 mg 2 razy dziennie*
Lizynopril
2,5 mg dziennie
Chinapril
2,5-5,0 mg dziennie
32,5-35 mg (dawka duża)*
2,5-5 mg (dawka mała)*
5-10 mg dziennie
Perindopril
2,0 mg dziennie
8-16 mg dziennie
Ramipril
1,25-2,5 mg 2 razy dziennie
2,5-5 mg 2 razy dziennie*
Cilazapril
0,5 mg dziennie
1-2,5 mg dziennie
Fosinopril
10 mg dziennie
20 mg dziennie
Trandolapril
1 mg dziennie
2-4 mg dziennie*
* Dawki optymalne ocenione w dużych badaniach lekowych.
Dawkowanie

możliwie największa dawka:
NETWORK (enalapril), ATLAS
(lisinopril)

ATLAS - 12 % mniej zgonów w grupie 35
mg/24h versus 5 mg/24 h lisinoprilu
ACEI w leczeniu
niewydolności serca
Duże czy małe dawki ?
 skuteczność została
udowodniona
dla dużych dawek
u ok. 70% chorych udaje się
stopniowo dojść do dużych dawek
Jak uniknąć hipotonii po pierwszej
dawce ACEI ?
 przerwa w diuretyku
wstępna dawka ACEI wieczorem
początek leczenia od b. małych
dawek
wybór ACEI
ACEI - ograniczenia
 reaktywacja Ang
II
szczególnie u chorych z
NS
 niewystarczające
tłumienie
powstawania aldosteronu
Dołączenie antagonistów
aldosteronu do ACEI
 zmniejszenie syntezy
aldosteronu
 przeciwdziałanie nerkowym
i systemowym efektom
aldosteronu
 zmniejszenie wydzielania
aldosteronu
Antagoniści aldosteronu
RALES
(Randomised Aldactone Evaluation Study)
1663 pacjentów NYHA II-IV - planowane do grudnia
1999
Diuretyk, ACE-i, (digoksyna)
Diuretyk, ACE-i, (digoksyna)
+ placebo
+ SPIRONOLAKTON
71 sesja AHA, 11.11.1998, Dallas
Spironolakton w niewydolności serca
Badanie RALES
1600 chorych z III i IV kl. NYHA + EF< 35%
Leczenie standardowe
Spironolakton 25 mg
Placebo
Po 2 latach badanie przerwano
W grupie spironolaktonu:
 zmniejszenie śmiertelności o 27%
 zmniejszenie hospitalizacji o 20%
Działania niepożądane:
 hiperkalemia o 0.5%
 ginekomastia u mężczyzn o 7%
Clin Cardial 1999; 22: 47
EPHESUS: Eplerenone Post-Acute Myocardial
Infarction Heart Failure Efficacy and Survival Study
- RESULTS continued All-cause mortality
Cumulative
incidence
(%)
40
30
20
RR=0.85
(95% CI=0.75–0.96)
P=0.008
10
Placebo
Eplerenone
0
0
6
12
18
24
30
36
Months after randomization
Pitt et al. N Engl J Med 2003;348:1309–21.
ALDOSTERONE INHIBITORS
CONTRAINDICATIONS
• Hyperkalemia
• Severe renal insufficiency
• Metabolic acidosis
ACEI czy antagonista Ang II
w niewydolności serca
ELITE II, VALIANT...
Antagonista Ang II > ACEI
Antagonista Ang II = ACEI
(ale lepsza tolerancja Antagonisty Ang II )
Ant Ang II + ACEI > ACEI
Antagoniści receptora AT1
AT-2
•rozszerzenie naczyń
AT-1
•indukcja apoptozy
•efekty antymitogenne
•wazokonstrykcja
•sekrecja aldosteronu
•efekty mitogenne
•stymulacja
katecholamin
•hamowanie kanałów
wapniowych typu T
(działanie chronotropowo
ujemne)
•stymulacja: NO,EDHF,
eikozanoidy, kininy
Matsubara H, Circ Res 1998, 83,1182
Losartan vs Kaptopril w niewydolności
serca
Badanie ELITE
Kryteria :  65 lat, NYHA II - IV,
EF  40%
n = 722 chorych
p = 0,035
Przeżycie
Losartan (n = 352)
Kaptopril (n = 370)
śmiertelność
8,5% vs 3,5%
Czas obserwacji (dni)
Pitt B i wsp. Lancet 1997;349:747
Badanie ELITE II



Lepsza tolerancja losartanu niż kaptoprilu w
grupie pacjentów z NS
Liczba nagłych zgonów sercowych
– KAPTOPRIL vs LOSARTAN
 7.3% vs 9.0%, p = 0.08
Śmiertelność całkowita
– KAPTOPRIL vs LOSARTAN
 15.9% vs 17.7%, p = NS
Inhibitory ACE vs AT1 w niewydolności serca
Substudy
(Am Heart J 2000,139,1081)
Captopril vs Losartan 48 tygodni
(wentrykulografia izotopowa)
Candesartan vs Enalapryl vs kombinacja obu – 43tygodnie
(echo)
(Circulation 1999,100,1056)
ACE + erposartan vs ACE + plaebo – 8 tygodni
(Termodylucja)
(Am Heart J 2001,141,800)
Krążenie płucne –
(Swann-Ganz)
ARB – wytyczne ESC

Do ACEI u chorych z objawami ns
 Ale uwaga na:
– Zawroty głowy
– Hipotonię
– Hiperkalemię
– Zaburzenia czynności nerek
Leki moczopędne
Tiazydy, diuretyki pętlowe
 tylko gdy objawy przeciążenia objętościowego
organizmu
 raczej nie w monoterapii - łączyć z LBA i ACEi,
 dawkowanie we współpracy z chorym; waga
 liczne działania niepożądane: utrata elektolitów,
wtórne pobudzenie RAA, wzrost aktywności
współczulnej, hipotonia, azotemia, zaburzenia
gospodarki węglowodanowej i lipidowej

Leki moczopędne
zmniejszają uczucie duszności,
 powodują ustąpienie obrzęków
obwodowych,
 poprawiają tolerancję wysiłku.
 Brak jest obiektywnych danych
przemawiających za poprawą rokowania u
chorych z niewydolnością serca leczonych
diuretykami (za wyjątkiem spironolaktonu)

Chorzy z łagodnymi objawami
niewydolności serca (II klasa wg NYHA)
mogą być z efektem leczeni tiazydami
 Leki te wywołują mały efekt u chorych, u
których klirens kreatyniny jest niższy niż 30
ml/min i często u ludzi w wieku podeszłym.
 Przy braku efektu leków tiazydowych,
należy zastąpić je lub dołączyć diuretyki
pętlowe.
 Chorzy z tej grupy oraz chorzy z
zaawansowaną niewydolnością serca (klasa
III i IV wg NYHA) powinni być leczeni
diuretykami pętlowymi (furosemid).


Jeżeli małe lub umiarkowane dawki
łączonych leków nie wywołują efektu,
dawki poszczególnych diuretyków należy
zwiększyć. W zasadzie leki moczopędne
powinny być podawane doustnie jeden raz
dziennie, w przypadku braku efektu
diuretyki pętlowe można podawać dwa razy
dziennie.
Beta-adrenolityki
należą do standardowego leczenia chorych z
niewydolnością serca w II-IV klasie wg NYHA,
niezależnie od przyczyny.
 o ile nie ma przeciwwskazań, powinny być podawane z
inhibitorami ACE i diuretykami.
 również u pacjentów z uszkodzeniem serca po
przebytym zawale, niezależnie od wystąpienia lub nie
cech niewydolności serca, istnieje pełne wskazanie do
podania beta-adrenolityków

Leki beta-adrenolityczne w
niewydolności serca
Badanie MERIT-HF
n=4000 chorych z II - IV NYHA
Przewidywany czas: 1997-2000
Leczenie standardowe
Metoprolol CR/XL
12.5 mg  200 mg
Badanie przerwano po 1.5 roku
 spadek śmiertelności o 35%
Placebo
b blockers in CHF – All-cause Mortality
US Carvedilol Study
Carvedilol
(n = 696)
1.0
Survival
0.9
Placebo
(n = 398)
0.8
0.7
Risk reduction = 65%
P < 0.001
0.6
0 50 100 150 200 250 300 350 400
Days Packer et al (1996)
CIBIS-II
MERIT-HF
1.0
1.0
Metoprolol CR/XL
Bisoprolol
0.8
Placebo
Risk reduction = 34%
0.6
P < 0.0001
0
Mortality %
Survival
0.9
Placebo
0.8
Risk reduction = 34%
0.7
P = 0.0062
0.6
0
200
400
600
800
Time after inclusion (days)
CIBIS-II Investigators (1999)
0
3
6
9 12 15 18
Months of follow-up
21
The MERIT-HF Study Group (1999)
Bisopropol w leczeniu
niewydolności serca
Badanie CIBIS II
n = 2647 chorych
1.0
Bisoprolol
0.8
Placebo
0.6
P < 0.0001
0
0
200
400
600
800
Czas od włączenia (dni)
CIBIS II Investigators and Committees
Lancet1999;353:9
Wpływ β-blokerów na śmiertelność u
chorych z niewydolnością serca
Badanie
Iloraz szans (95%CI)
0,35 (0,20-0,61)
0,66 (0,54-0,81)
Bisoprolol
0,66 (0,53-0,81)
Metoprolol
0,65 (0,52-0,81)
0,77 (0,60-0,98)
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
(Bucindolol)
Probibability Of Survival
n =2708
Buncindolol
better
1
Placebo
better
n
0,8
Buncindolol
33%
Placebol
0,6
30%
ns. p<0.1
Male sex
2115
Female sex
593
CAD
1587
No CAD
1121
Black race
627
Nonblack race
2081
LVEF ≤20%
1025
LVEF >20%
1683
NYHA class III
2482
NYHA class IV
226
0,4
0
6
12
18
24
30
Months after Randomization
36
42
0
0,5
1
1,5
2
Hazard Ratio
N Engl J Med, 344,22,2001
Beta-adrenolityki
Zmniejszają aktywność reninową osocza
 poprawiają skurczową i rozkurczową czynność serca –
wzrost frakcji wyrzutowej mimo spadku HR
 poprawiają tolerancję wysiłku i jakość życia
 zmniejszają śmiertelność

–
–
–
–
–
metoprolol - MERIT-HF
bisoprolol - CIBIS II
karwedilol - US Carvedilol trials, COPERNICUS
nebivolol
ale nie wszystkie - bucindolol (BEST)
ß-ADRENERGIC BLOCKERS
POSSIBLE BENEFICIAL EFFECTS
Density of ß1 receptors
Inhibit cardiotoxicity of catecholamines
Neurohormonal activation
HR
Antihypertensive and antianginal
Antiarrhythmic
Antioxidant
Antiproliferative
Beta-blocker Therapy in Heart Failure
Potential Beneficial Effects
Protection from
Catecholamine
Toxicity
Renin
Angiotensin
System
Up-regulation
of b-adrenergic
Receptors
Reversal of
Remodeling
Ancillary
Factors
Wpływ dawki karwedilolu na poprawę LVEF
u chorych z niewydolnością serca
Badanie MOCHA
* p <.005 vs. Placebo
** p <. 0001 vs. placebo
Karwedilol
Bristow MR et al.. Circulation 1996;94:280
Wpływ dawki karwedilolu LVEF na 6
miesięczną śmiertelność chorych z
niewydolnością serca
Badanie MOCHA
* p < .05 vs. Placebo
** p < . 001 vs. placebo
Karwedilol
Bristow MR et al.. Circulation 1996;94:280
Primary endpoint of mortality
40
Metoprolol
Mortality (%)
30
20
Carvedilol
hazard ratio 0.83,
95% CI 0.74-0.93, P = 0.0017
10
0
0
Number at risk
Carvedilol
1511
Metoprolol
1518
1
2
3
4
5
1002
933
383
352
Time (years)
1367
1359
1259
1234
1155
1105
POSITIVE INOTROPES
CARDIAC GLYCOSIDES
SYMPATHOMIMETICS
Catecholamines
ß-adrenergic agonists
PHOSPHODIESTERASE-III INHIBITORS
Amrinone
Enoximone
Others
Milrinone
Piroximone
Glikozydy nasercowe digoksyna
Wzrost kurczliwości bez wzrostu
zapotrzebowania mięśnia sercowego na tlen
 Nagłe odstawienie dekompensacja krążeniowa
 program DIG - redukcja liczby hospitalizacji, ale
brak dowodów o zmniejszeniu śmiertelności
 mniejsze dawki - mniejsze działanie
proarytmiczne i redukcja ryzyka nagłego zgonu

DIGOXIN
Na-K ATPase
Na+
K+
K+ Na+
Na-Ca Exchange
Na+
Myofilaments
Ca++
Ca++
CONTRACTILITY
Działanie glikozydów

Ino +:
– Wzrost kurczliwości, bez wzrostu
zapotrzebowania na O2 , zwiększenie siły i
szybkości skurczu, bez przedłużania czasu
skurczu

Batmo +:
– Wzrost ryzyka komorowych zaburzeń rytmu

Dromo i chrono -:
– Zmniejszenie HR
DIGOXIN
LONG TERM EFFECTS
Survival similar to placebo (DIG study)
Fewer hospital admissions
More serious arrhythmias
More myocardial infarctions
DIGOXIN
PHARMACOKINETIC PROPERTIES
Oral absorption (%)
Protein binding (%)
Volume of distribution (l/Kg)
Half life
Elimination
Onset (min)
i.v.
oral
Maximal effect (h)
i.v.
oral
Duration
Therapeutic level (ng/ml)
60 - 75
25
6 (3-9)
36 (26-46) h
Renal
5 - 30
30 - 90
2-4
3-6
2 - 6 days
0.5 - 2
Glikozydy
Digoksyna – metabolizm nerkowy
 Digitoksyna – wydalanie wątrobowe
 Lanatozyd C - dożylnie

-W leczeniu naparstnicą nie stosuje się
tzw. zasady szybkiego nasycania
- Stosowanie digoksyny rozpoczynamy
od podania 2 razy dziennie 0,25 mg
przez 2 dni, a następnie dawki
podtrzymującej 1 x 0,25 mg.
- Metylodigoksyna (Bemecor)
podawana powinna być w okresie
początkowych 2 dni w dawce 2 x 2 tbl.,
a następnie 1-2 tabletki dziennie
- przerwa weekendowa
DIGOXIN
CONTRAINDICATIONS
ABSOLUTE:
- Digoxin toxicity
RELATIVE
- Advanced (II or III0) A-V block
without pacemaker
- tamponada serca, zwężenie drogi odpływu LK (obrzęk płuc)
- Bradycardia or sick sinus without PM
- Ventricular extrasystoles and tachycardias
- Marked hypokalemia, hiperkalcemia
- W-P-W with atrial fibrillation
DIGOXIN TOXICITY
CARDIAC MANIFESTATIONS
ARRHYTHMIAS :
- Ventricular (PVCs, TV, VF)
- Supraventricular (PACs, SVT)
- niecki naparstnicowe
BLOCKS:
- S-A and A-V blocks
CHF EXACERBATION
DIGOXIN TOXICITY
EXTRACARDIAC MANIFESTATIONS
GASTROINTESTINAL:
- Nausea, vomiting, diarrhea
NERVOUS:
- Depression, disorientation, paresthesias
VISUAL:
- Blurred vision, scotomas and yellow-green
vision
HYPERESTROGENISM:
- Gynecomastia, galactorrhea
Zatrucie digoksyną
Odstawić glikozydy i leki moczopędne
 KCl i.v.
 Niemiarowość komorowa:

– Fenytoina, lidokaina, prokainamid

Blok lub bradykardia zatokowa:
– Atropina

Kolestyramina
 Swoiste przeciwciała Fab – Digitalis-Antidot BM
Pacjenci zdekompensowani
hemodynamicznie ...

„Wysycanie mięśnia sercowego dobutaminą”
– Marius-Nunez et al. Intermittent inotropic therapy in
an outpatient setting: a cost-effective therapeutic
modality in patients with refractory heart failure. Am
Heart J 1996, 132, 805.
– FIRST (Flolan International Randomised Survival
Trial) – podawanie dobutaminy niezależnym
czynnikiem ryzyka zgonu pacjenta z NS

„Tailored therapy for HF”
– kliniczna ocena skuteczności leczenia nie jest w pełni
doskonała; zaleca się w ciężkich stanach ocenę
hemodynamiczną –płucne ciśnienie zaklinowania
poniżej 16 mmHg
„syntetyczne” środki
inotropowo dodatnie ...

Brak wpływu przedłużającego życie chorych z
NS:
– milrinon – PROMISE
– flosechinan – PROFILE
– wesnarinon – VesT
– moksonidyna
Leki inotropowo dodatnie w
leczeniu niewydolności krążenia.
Badanie






n
Lek
Obserwacja
1088 Milrinone
1991
(III-IV)
28% ↑ śmiertelność ogólna
p< 34% ↑ śmiertelność s-n
69% ↑ zgon nagły
6m
40mg/dzień
śmiertelność ogólna ns
hospitalizacja ns
322 Flosequinan
1993
(III-IV)
16tyg
100mg lub 75mg 2x
100% ↑ śmiertelność ogólna 2,5mg
34% ↑ śmiertelność ogólna 5 mg
69% ↑ śmiertelność ogólna średnia
p<
317 Pimobendan
1996
(II-III) 1,25 lub 2,5mg 2x
11m
Śródbłonkowe metylopeptydazy cynkowe
wpływające na metabolizm wazoaktywnych
peptydów
miejsca
katalizujące
miejsce
katalizujące
ACE
NEP
ECE
NEP-inhibitory
KANDOKSATRIL
 EKADOTRIL
 FASIDOTRIL
 OMAPATRILAT

Marie Ch. et al.. Cardiovasc Res 1999, 41, 544
NEP-inhibitory

KANDOKSATRIL
– kandoksatril 200 mg x 2 /d
– furosemid 20 mg x 2 /d
vs
– podobny efekt diuretyczny
– podobny efekt natriuretyczny
– zwiększenie osoczowych stężeń ANP po
kandoksatrilu bez odruchowej aktywacji
układu RAA
– furosemid zmniejsza osoczowe stężenia
ANP i zwiększa aktywność reninową osocza
Northridge D.B et al. Am Heart J 1999, 138, 1149
VPI – inhibitory wazopeptydazy



ACE-NEP-inhibitory – hamowanie ACE oraz NEP
(rozkłada ANP, BNP, CNP, adrenomodulinę)
brak wtórnego wzrostu aktywności reninowej
osocza; być może ANP hamuje wydzielanie reniny
Omapatrilat
– IMPRESS
(wyższość omapatrilatu nad lisinoprilem –
statystycznie istotna mniejsza liczna zgonów, hospitalizacji
zaostrzeń NS, lepsza tolerancja terapii, lepszy profil
nerkowy)
– OVERTURE
(Omapatrilat Versus Enalapril Randomized
Trial of Utility in Reducing Events) 4400 pacjentów z
niewydolnością serca
Bosentan (antagonista receptora dla E-1)
i fosfaramidon (inhibitor ECE)
Bradykinina
PGI, NO, tPA
Przerost i przebudowa
mięśnia sercowego
Efekt
przeciwmitogenny
Potencjalne korzyści kliniczne
podwójnej inhibicji NEP/ACE w
niewydolności serca
 silniejsze działanie
naczyniorozkurczowe
 skuteczniejsze hamowanie przebudowy
LV
utrzymywanie diurezy i natriurezy
zapobieganie niewydolności nerek
zmniejszenie wzrostu reniny po ACE
Inhibitory ETE i Antagoniści ET-1
w niewydolności serca
Inhibitor ETE
Antagonista ET-1
Opór obwodowy


Opór płucny




Częstość serca


Renina


Ang II


Aldosteron


NA


Pojemność minutowa
Wada A et al. Circulation 1999; 99:570
Nowe leki w NS – badania
nad grupami leków ...
inhibitory reniny
 antagoniści receptorów wazopresynowych
 antagoniści receptorów endotelinowych
 inhibitory konwertazy endoteliny (ECEinhibitory)

Potencjalne korzyści antagonistów
receptorów wazopresyny
redukcja oporu obwodowego
aquariesis bez utraty sodu
tłumienie układu współczulnego
hamowanie przebudowy serca i
naczyń
Natrecor - hormon natriuretyczny
rekomendowany do rejestracji przez FDA
Wskazania:
 krótkotrwałe wlewy dożylne w zaostrzeniu
niewydolności serca
Mountain
View 1.02.1999
NOWE LEKI W NS ...
etanercept
 antagonista TNF;
nesiritid
 rekombinowany ludzki czynnik natriuretyczny typu B hBNP;
lewozimendan
 calcium-sensitizing agent; LIDO (Levosimendan Infusion
versus Dobutamine Trial) - bardziej skuteczny niż
dobutamina, redukcja ryzyka zgonu
oksymetolon
 steroid anaboliczny
ibopamina, lewodopa
 prekursory dopaminy
Nesiritide

Zmniejsza after i preload bez
bezpośredniego wpływu inotropowego
 Może powodować hipotonia
 Niektórzy chorzy są „oporni” – nie reagują
ne lek
Levosimendan
zaostrzona niewydolność serca
Śmiertelność
14 dni
0,56
180 dni
(0,33-0,95)
Levosimendan vs placebo
0,67
n = 504
(0,45-1,00)
180 dni
0,57
n=203
0
(0,34-0,97)
0,2
0,4
0,6
Levosimendan ( + )
Levosimendan vs Dobutamina
0,8
1
1,2
1,4
1,6
1,8
Placebo ( + ) Dobutamina ( + )
„suplementacja
metaboliczna” w NS
Brak dużych, prospektywnych badań:
 L-karnityna
 L-propionylokarnityna
 tauryna
 fosfokreatyna
 koenyzm Q10
 etomixir
 trimetazydyna - TRIMPOL II

Śmiertelność ( + )
100
PICO
75
50
Co dalej?
PROMISE
FIRST
PRIME II
25
OPTIME - CHf
Naparstnica
PRAISE
1985
1995
DIG
2000
2003
V-HeFT I
Diuretyki
RESOLVD
COPERNICUS
V-HeFT II
TRACE
CHARM
MERITH-HF
CAPRICORN
CONSENSUS SOLVD t
USCS
VALIANT
CIBIS II
10
TORIC
SOLVD p
ELITE
OPTIMAAL
COMET
RALES
SAVE
EPHESUS
LIDO
AIRE
VaLHeFT
RUSSLAN
ELITE II
MIRACLE
20
MADIT II
ACE – I  20 – 25%
30
An. Aldosteronu  25 –30%
Β-blokery  35 – 40%
Levosimendan
35-40%
40
Śmiertelność ( - )
COMPANION
43%
Postępowanie niefarmakologiczne
- zmiana stylu życia, modyfikacja czynników ryzyka
ACE Inhibitory
Migotanie przedsionków:
digoksyna,
leki przeciwzakrzepowe
Objawy retencji sodu i wody:
lek moczopędny
Niedokrwienne tło NS:
beta-adrenolityk, leki wieńcowe,
ASA
Nadal utrzymujące się objawy NS rozważyć podanie większej dawki
diuretyku, włączenie digoksyny,
małej dawki beta-adrenolityku
Pojawienie się nowych zaburzeń
rytmu - rozważyć włączenie leków
antyarytmicznych - betaadrenolityków, amiodaronu,
implantacja kardiowerteradefibrylatora
Rozważyć wskazania do
diagnostyki inwazyjnej CHNS
(planowana rewaskularyzacja)
Download