WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH KWALIFIKUJĄCYCH DO

advertisement
Załącznik nr 6
WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH KWALIFIKUJĄCYCH DO PRZYJĘCIA
W OŚRODKU MEDYCYNY PALIATYWNJ I HOSPICYJNEJ W BĘDKOWIE
A. WSKAZANIA DO OBJĘCIA OPIEKĄ PALIATYWNO-HOSPICYJNĄ W RAMACH:
Hospicjum stacjonarnego, Hospicjum domowego, Poradni medycyny paliatywnej
ICD-10
Jednostki chorobowe kwalifikujące do leczenia
C00-D48
G09
B20-B24
G10-G13
I42-I43
J96
L89
Nowotwory
Zakażenia OUN wywołane wirusami powolnymi
Choroby wywołane przez wirus HIV
Układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy
Kardiomiopatie- w okresie schyłkowym
Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej
Owrzodzenie odleżynowe
B. WSKAZANIA DO OBJĘCIA OPIEKĄ DŁUGOTERMINOWĄ W RAMACH:
Zakładu leczniczo-opiekuńczego dla pacjentów wentylowanych mechanicznie
ICD-10
Jednostki chorobowe kwalifikujące do leczenia
Wymóg dodatkowy
Wymagająca całodobowego,
J96.0
Ostra niewydolność oddechowa
mechanicznego lub ciśnieniowego
wspomagania oddechu przy pomocy
respiratora
wymagająca całodobowego,
J96.1
Przewlekła niewydolność oddechowa
Z99.1
Zależność od respiratora
mechanicznego lub ciśnieniowego
wspomagania oddechu przy pomocy
respiratora
C. WSKAZANIA DO OBJĘCIA OPIEKĄ DŁUGOTERMINOWĄ W RAMACH :
Zakładu leczniczo-opiekuńczego dla dorosłych
Do zakładu leczniczo-opiekuńczego dla dorosłych może zostać przyjęty pacjent z rozpoznaniem
choroby przewlekłej, wymagający całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych,
rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a nie wymagającemu hospitalizacji w oddziale
szpitalnym, który w ocenie wg skali Bartel uzyskał od 0 do 40 punktów.
D. WSKAZANIA DO OBJĘCIA OPIEKĄ PSYCHIATRYCZNĄ W RAMACH :
Zakładu leczniczo-opiekuńczego psychiatrycznego
ICD-10
F00-F09
F20-F29
F30-F39
F70-F79
Jednostki chorobowe kwalifikujące do leczenia
Organiczne zaburzenia psychiczne z zespołami objawowymi
Zaburzenia typu schizofrenii i urojeniowe
Zaburzenia nastroju
Upośledzenie umysłowe
E. WSKAZANIA DO LECZENIA ŻYWIENIOWEGO:
Żywienie dojelitowe -
świadczenie dotyczy pacjentów, którzy z powodu braku możliwości
podaży substancji odżywczych w ilości wystarczającej do utrzymania przy życiu drogą
naturalną, wymagają długotrwałego podawania diet przemysłowych w sposób inny niż drogą
doustną.
Świadczenie
to
wykonywane
jest
zarówno
w
warunkach
domowych
jak
i stacjonarnych, po uprzedniej kwalifikacji szpitalnej lub poradni dla chorych żywionych
dojelitowo.
Najczęstsze wskazania:
* Zaburzenia połykania,
* Niedrożność lub przetoka w górnym odcinku przewodu pokarmowego,
* Wyniszczenie.
Żywienie pozajelitowe wykonywane jest tylko w oddziale stacjonarnym OMPIH, jeżeli
pacjent został zakwalifikowany przez szpital. Wskazane jest u chorych, których nie można
w wystarczającym zakresie odżywiać drogą przewodu pokarmowego.
Polega na podawaniu
substancji odżywczych drogą dożylną wraz z kompleksową opieka nad pacjentem.
Najczęstsze wskazania:
* Zespół krótkiego jelita,
* Zespół jejunostomii końcowej,
* Choroba zrostowa i wielopoziomowa niedrożność przewodu pokarmowego, nie poddające się
leczeniu operacyjnemu,
* Przetoki przewodu pokarmowego w okresie oczekiwania na zabieg operacyjny
* Niedrożność rzekoma,
* Zespoły złego wchłaniania,
* Wady wrodzone przewodu pokarmowego,
* Krańcowe wyniszczenie wymagające długotrwałego żywienia pozajelitowego,
* Oporne na leczenie klasyczne przypadki nieswoistych chorób zapalnych jelit.
F. Opieką
oddychania
domową
w
obejmujemy
ramach
terapii
pacjentów
domowej
wymagających
u chorych
ciągłej
lub
z
zaburzeniami
okresowej
terapii
oddechowej przy pomocy respiratora.
Warunkiem objęcia chorego opieką domową dla pacjentów wentylowanych mechanicznie
jest:
* Skierowanie od lekarza opiekującego się chorym w szpitalu z dołączoną kartą informacyjną
leczenia szpitalnego oraz wyniki badań,
* kwalifikację do objęcia opieką w warunkach domowych wydaną przez lekarza specjalistę
anestezjologii i intensywnej terapii albo lekarza specjalistę w dziedzinie chorób płuc
Download
Random flashcards
66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards